pwr 2 logoAbsolwenci Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki mają bardzo szerokie możliwości podjęcia pracy zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Są doskonale przygotowani do rozwiązywania dziś jeszcze niezdefiniowanych problemów. Chcesz studiować nowoczesny kierunek i zdobyć cenioną na rynku pracy wiedzę i umiejętności? Weź udział w rekrutacji zimowej i rozpocznij studia już za kilka tygodni!

Studia II stopnia (magisterskie) prowadzone są w dwóch kierunkach i pięciu specjalnościach, w tym jedna prowadzona w języku angielskim.

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Studia stacjonarne w specjalnościach:
  • Mikrosystemy;
  • Optoelektronika i technika światłowodowa;
  • Electronics, Photonics, Microsystems (studia prowadzone w języku angielskim).

Studia niestacjonarne w specjalnościach:
  • Elektronika, fotonika, mikrosystemy.

Kierunek/specjalność: Mechatronika
Studia stacjonarne: Studiując na tym interdyscyplinarnym kierunku studenci zdobywają wiedzę z obszarów: mechaniki, elektroniki i informatyki wraz z podstawami automatyki i technik sterowania. (studia I stopnia prowadzone wspólnie z wydziałami: Mechanicznym i Elektrycznym)

Mikrosystemy
Mikrosystemy to urządzenia o wymiarach od mikrometrów do pojedynczych centymetrów, wytwarzane technologiami mikroelektronicznymi i mikromechanicznymi, najczęściej z krzemu (tak, jak np. układy scalone). Mikroelektronika i mikrosystemy stanowią pomost do nanoelektroniki i nanosystemów (nanomaszyn). Ich rozpowszechnienie we wszystkich dziedzinach życia i działalno- ści człowieka będzie rosło wraz z rozwojem nauki i techniki oraz nowoczesnych metod wytwarzania. Studenci specjalności Mikrosystemy poznają technologie mikroelektroniczne, uzyskują wiedzę na temat budowy, zasad funkcjonowania, sposobów wytwarzania i zastosowania różnych przyrządów półprzewodnikowych, układów scalonych, mikroczujników, ogniw słonecznych, a także urządzeń mikromechanicznych. Nurt technologiczny prezentuje szczególnie wysoki poziom, a nowoczesne laboratorium nanotechnologii i struktur półprzewodnikowych jest unikatowym tego typu laboratorium w kraju. Studenci uzyskują również gruntowne przygotowanie informatyczne, zdobywają wiedzę na temat projektowania, wykonywania i zastosowania układów mikroelektronicznych, inteligentnych mikroprocesorów i współpracujących z nimi układów ASIC oraz ASIM. Zapoznają się z różnymi technikami i urządzeniami do nowoczesnego mikromontażu układów elektronicznych oraz ze specjalnymi technikami stosowanymi w produkcji mikrosystemów. Tak przygotowani absolwenci posiadają szeroką interdyscyplinarną wiedzę, łączącą w całość zagadnienia projektowania, produkcji i aplikacji mikrosystemów z elementami strategii rynkowej. Dzięki temu znajdują zatrudnienie w wielkich i średnich korporacjach, przedsiębiorstwach związanych z takimi gałęziami przemysłu, jak medycyna czy ochrona środowiska, a także we własnym small-biznesie.

Optoelektronika i technika światłowodowa
Nowoczesna technika coraz częściej stosuje światło do przesyłania i przetwarzania informacji. Światłowody, lasery, diody elektroluminescencyjne, detektory i przełączniki oraz modulatory światła rewolucjonizują współczesną elektronikę. Nie buduje się już sieci komputerowych i telekomunikacyjnych wykonanych bez udziału światłowodów. Specjalność ta jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów dysponujących wiedzą z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej oraz umiejętnościami praktycznego jej wykorzystania. W ramach specjalności kształceni są fachowcy w zakresie budowy i eksploatacji sieci światłowodowych różnych typów, przygotowani do projektowania i obsługi urządzeń optoelektronicznych. Absolwenci otrzymują również solidne wykształcenie ogólne z zakresu elektroniki, telekomunikacji i podstaw programowania. Pozwala im to podejmować pracę w innych dziedzinach, również tych niezwiązanych ze światłowodami.

Electronics, Photonics, Microsystems
The graduates will possess multidisciplinary knowledge in electronics (including microelec tronics), photonics and microsystems. They will be prepared for solving technical and techno- logical problems in those fields. They will have gained experience in technology and retrieving information from the literature and other sources. Wide spectrum of novel technologies – from nanotechnology and photonics, through micro- engineering to microelectronic and information techniques – are discussed in details during lectures given by experienced teachers. Well- equipped laboratories will help the students to understand new knowledge and possess new skills in the field of high-tech. Graduated students will be able to play the role of the leaders of the team and to organize and run research debates. They will have acquired the experience necessary for professional career at research centers, industry and universities.

Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy
Światowy rozwój nauki i techniki powoduje, że przed pracownikami stawiane są często problemy z pogranicza elektroniki, fotoniki i mikrosystemów. Specjalność Elektronika, fotonika, mikrosystemy oferuje studentom możliwość pogłębienia wiedzy, zdobycia umiejętności i kompetencji w zakresie najnowszych urządzeń i technologii, dając tym samym większą szansę w osiągnięciu sukcesu zawodowego na współczesnym, trudnym rynku pracy. W programie kształcenia wiele uwagi poświęcono optoelektronice i technice światłowodowej, zagadnieniom fotowoltaiki oraz miernictwu optoelektronicznemu. Bardzo ważne miejsce w programie zajmują sensorowe systemy elektroniczne, optoelektroniczne i światłowodowe. Dużą uwagę poświęca się także mikrosystemom, które kreują nowe możliwości postępu w niemal wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej, od motoryzacji i bankowości do medycyny i ochrony środowiska. Ważnym punktem w programie kształcenia są również mikroprocesorowe systemy sterujące.

Mechatronika
Mechatronika, to wiedza łącząca zagadnienia z zakresu elektroniki, optoelektroniki, informatyki oraz mechaniki i budowy maszyn. Plan studiów na kierunku Mechatronika na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki wzbogacony jest o kursy poświęcone mikrosystemom, które obecnie znajdują zastosowania w systemach mechatronicznych. Automatyzacja procesów, w tym również działań w naszym codziennym życiu, wymaga wiedzy mechatronicznej. Absolwent kończący studia II stopnia na kierunku Mechatronika posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające stosowanie i projektowanie nowoczesnych urządzeń elektronicznych, mikroprocesorowych, optoelektronicznych oraz mikrosystemowych. Posiada wiedzę z zakresu zastosowania elementów aparatury kontrolno-pomiarowej w układach sterowania i układach automatycznej regulacji. Biegle posługuje się i korzysta ze współczesnych narzędzi informatycznych. Potrafi zaprojektować, współuczestniczyć i nadzorować procesy wytwarzania oraz korzystać ze zautomatyzowanej aparatury kontrolnopomiarowej. Zna specjalistyczny język obcy na poziomie średniozaawansowanym.

Terminarz rekrutacji
  • od 15 grudnia 2015r. do 11 lutego 2016r.* - rejestracja kandydatów w systemie Edukacja.CL
  • od 28 stycznia do 11 lutego 2016r.** - składanie dokumentów przez kandydatów w godzinach 12:00 – 15:00 w sobotę 6.02 dokumenty będą przyjmowane od 12:00 – 15:00 (w niedziele 7.02 Dział Rekrutacji jest nieczynny)
  • 12 lutego 2016r. - ocena dorobku, rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy przeprowadzane przez Wydziałowe Komisje Kwalifikacyjne
  • 16 lutego 2016r. - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych.

* zamknięcie portalu internetowego o godzinie 14:00,
** dostarczenie dokumentów na Uczelnię najpóźniej do godziny 15: 00 (nie decyduje data stempla pocztowego przy wysyłaniu dokumentów pocztą).


Pełną ofertę kształcenia znajdziesz tutaj: Studia na Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

Komentarze obsługiwane przez CComment