×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Absolwent studiów w oparciu o zdobytą wiedzą na temat przetwórstwa metali, technologii materiałowych, informatyki, ekonomii, ekologii oraz umiejętności praktycznych, powinien wykazać się twórczą postawą w zakresie zagadnień związanych z wirtualizacją procesów technologicznych i swobodnego posługiwania się dostępnymi narzędziami informatycznymi do realizacji problemów technologicznych. System kształcenia oparto o model dwustopniowych studiów magisterskich, przy czym kandydaci na stopień magisterski mogą rekrutować się spośród innych kierunków technicznych.

W trakcie studiów:

Absolwent studiów magisterskich powinien znać istniejące, komercyjne pakiety programowe, takie jak: bazy danych, pakiety graficzne, programy CAD, CAE i CAM, programy wymiany danych. Bazując na swojej znajomości technologii i metod zarządzania powinien, w ograniczonym zakresie, posiadać umiejętność łączenia własnych kodów zródłowych z kodami już istniejącymi a także formułowania algorytmów przetwarzania informacji opisujących analizowane przez niego procesy. Powinien także opanować umiejętność doboru oprogramowania adekwatnego do konkretnych sytuacji przemysłowych.
Umiejętności te mają być osiągnięte także dzięki semestralnej praktyce, realizowanej w przedsiębiorstwach o największym nasyceniu systemami informatycznymi. Dzięki poszerzonej wiedzy na temat przetwarzania informacji opisujących procesy technologiczne, absolwent tego kierunku może skutecznie współpracować ze specjalistami z zakresu informatyki, a zwłaszcza informatyki stosowanej, przy realizacji złożonych problemów technicznych. Mają mu w tym pomagać: biegła znajomość Internetu i umiejętność korzystania z literatury fachowej obcojęzycznej. Absolwentowi nieobca powinna być też zdolność do autoprezentacji, samodzielnego przygotowania i prezentowania referatów naukowych i technicznych oraz dobra znajomość języków obcych. Szczególne znaczenie ma doświadczenie zdobyte dzięki pracy laboratoryjnej, realizowanej on-line na systemach zainstalowanych w przemyśle podczas praktyki, a także w trakcie zajęć.

Po studiach:
Absolwenci makrokierunku Wirtotechnologia mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych oraz w ośrodkach naukowo - badawczych. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, w których proces zarządzania produkcją jak i działania inżynierskie na etapie projektowania są wspomagane systemami informatycznymi jak i tych, które są na etapie wdrażania takich narzędzi.

Komentarze obsługiwane przez CComment