Uniwersytet Gdański Wydział Biologii

adres:
 ul. Stwosza 59
 80-308 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

kontakt:
 tel. 585236000


Opis

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO WYDZIALE BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
www.wpanoramie.pl/biologiaug

 

 

Historia Biologii na Uniwersytecie Gdańskim sięga początków istnienia uczelni. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi był jednym z pięciu wydziałów, które w dniu 20 marca 1970 roku utworzyły Uniwersytet Gdański. Dynamiczny rozwój nauk biologicznych spowodował wyodrębnienie samodzielnego Wydziału Biologii, który rozpoczął działalność
z dniem 1 września 2008 roku.

 

System Kształcenia
Wysoki poziom kształcenia, prowadzonego zgodnie z trójstopniowym Systemem Bolońskim (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie), potwierdzają certyfikaty Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
Na wszystkich kierunkach obowiązuje Europejski System Transferu Punktów Kredytowych (ang. ECTS - European Credit Transfer System) umożliwiający studentom kształcenie indywidualne oraz realizację części studiów na innej uczelni w kraju lub za granicą, z równoczesnym zaliczeniem tego okresu do dorobku w uczelni macierzystej. Celem stałego doskonalenia akademickich standardów kształcenia, na Wydziałe wprowadzono dostosowany do specyfiki studiów System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 

Ciekawy życia?
Studiuj na Wydziale Biologii UG!
Poznaj nas już dziś!

 

Kierunki prowadzone przez Wydział Biologii

 

1. kierunek Biologia medyczna - od roku akademickiego 2014/2015!
Biologia medyczna to nowy kierunek studiów, który sytuuje się na pograniczu dwóch obszarów kształcenia: nauk przyrodniczych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu
i nauk o kulturze fizycznej. Program studiów wpisuje się we współczesne tendencje poszukiwania interdyscyplinarnych, a przez to bardziej otwartych i dostosowanych do społecznych potrzeb, ofert kształcenia. Głównym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie, szczególnie dotyczących molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów.
specjalności:

 • neurobiologia
 • diagnostyka molekularno-biochemiczna

Sylwetka absolwenta - specjalność neurobiologia
Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać zintegrowaną, specjalistyczną wiedzę neurobiologa połączona z praktycznymi umiejętnościami z zakresu nowoczesnych metod badawczych, m. in. elektroencefalografii, technik histologicznych, molekularnych, immunologicznych, behawioralnych (w tym wykorzystania modeli zwierzęcych) oraz podstaw technik psychometrycznych. Stwarza to atrakcyjną i oczekiwaną ofertę zatrudnienia w charakterze neurobiologa w wielu instytucjach, np. w placówkach służby zdrowia, laboratoriach diagnostycznych, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji. Absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia z biologii i kierunków pokrewnych.

Sylwetka absolwenta - specjalność diagnostyka molekularno-biochemiczna
Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać pogłębioną wiedzę na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Dodatkowo, Absolwent będzie znał i potrafił stosować metody diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej. Dzięki temu będzie mógł współpracować ze specjalistami zajmującymi się różnymi chorobami ludzi i zwierząt, w tym chorobami genetycznymi, infekcyjnymi, nowotworowymi i in., analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym. Będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów 2 stopnia i studiów podyplomowych, po których ewentualnie może starać się o uprawnienia diagnosty laboratoryjnego.

 

2. kierunek Biologia
bloki przedmiotowe - studia I stopnia:

 • Biologia molekularna i komórkowa
 • Biotechnologia roślin
 • Biologia roślin
 • Biologia zwierząt
 • Biologia człowieka
 • Ekologia

specjalności - studia II stopnia*:

 • Biologia medyczna
 • Biologia molekularna
 • Biotechnologia roślin, grzybów i porostów
 • Ekologia roślin i ochrona przyrody
 • Ekologia zwierząt
 • Embriologia i cytologia roślin
 • Genetyka ewolucyjna
 • Hydrobiologia
 • Mikrobiologia
 • Neurofizjologia
 • Paleoekologia i archeobotanika
 • Parazytologia
 • Taksonomia i filogeografia
 • Toksykologia środowiska wodnego
  * specjalności będą uruchamiane w zależności od zainteresowania studentów

Program studiów realizowany jest zgodnie z obowiązującymi standardami i obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz specjalnościowe, m.in. z takich dyscyplin jak biologia molekularna i biotechnologia, budowa, funkcja i rozwój organizmów, różnorodność i ewolucja organizmów, biologia środowiskowa, genetyka, ochrona przyrody, bioetyka oraz technologie informacyjne. Studenci zdobywają wiedzę o strukturze i zasadach funkcjonowania systemów żywych na wszystkich poziomach organizacji - od pojedynczej komórki po ekosystem. Studenci mają również możliwość samodzielnego wyboru części przedmiotów, w zależności od wybranej specjalności i własnych zainteresowań. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, jak i w terenie - w Stacji Biologicznej na Wyspie Sobieszewskiej, Bazie Terenowej na Jeziorze Drużno lub na obozach naukowych organizowanych przez Stację Badania Wędrówek Ptaków na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Program studiów II stopnia można rozszerzyć o nieobowiązkową specjalizację nauczycielską.

Sylwetka absolwenta
Absolwent Biologii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno - przyrodniczych, pogłębione o dodatkowe umiejętności praktyczne. Pozwala to na zatrudnienie w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach biotechnologicznych, w przemyśle, placówkach ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, medycznych, weterynaryjnych i naukowych, muzeach i wykopaliskach archeologicznych oraz terenowych stacjach badawczych. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej (na studiach II stopnia) zapewnia uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do nauczania biologii w gimnazjum oraz liceum. Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.

 

3. kierunek Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody - od roku akademickiego 2015/2016!
Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody to unikatowy w skali kraju kierunek o profilu praktycznym. Kierunek został powołany ze względu na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów, którzy będą przygotowani do wykonywania ekspertyz środowiskowych, poprzedzających wszelkiego rodzaju działania inwestycyjne.
Podstawowym celem kształcenia jest nabycie praktycznych umiejętności zawodowych w ramach rozbudowanego programu praktyk (łącznie 3 miesiące w trakcie studiów) oraz zajęć terenowych. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii; metod i technik ochrony różnorodności biologicznej; prawa ochrony przyrody; zasad funkcjonowania europejskich sieci i programów ochrony przyrody; finansowania projektów środowiskowych, oceny oddziaływania na środowisko i podstaw zarządzania biologicznymi zasobami przyrody.
Do prowadzenia zajęć, oprócz nauczycieli akademickich legitymujących się doświadczeniem w działaniach na rzecz waloryzacji i ochrony przyrody, zaangażowani zostali praktycy - przedstawiciele instytucji współpracujących przy tworzeniu kierunku.

 

Sylwetka absolwenta
Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii oraz znał metody ochrony różnorodności biologicznej. Będzie znał zagadnienia związane z ochroną środowiska abiotycznego, prawnymi aspektami ochrony przyrody, zasadami funkcjonowania europejskich sieci i programów ochrony przyrody oraz sposobami pozyskiwania funduszy na projekty środowiskowe. Absolwent będzie potrafił inwentaryzować zasoby przyrodnicze, zarządzać obszarami chronionymi i monitorować ich stan, wykonywać ekspertyzy środowiskowe oraz opracowywać waloryzacje przyrodnicze i plany ochrony.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody oraz edukacją ekologiczną, w działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej. Będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą jako ekspert środowiskowy.

 

Kierunki prowadzone przy współudziale Wydziału Biologii

 

1. kierunek Bioinformatyka (administrowany przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) - realizowany we współpracy z Wydziałami: Chemii; Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Bioinformatyka zajmuje się wykorzystaniem technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych. Uruchomienie od roku akad. 2010/2011 makrokierunku bioinformatyka wynikało z wzrastającego zapotrzebowania na bioinformatyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych. Studenci pierwszego roku studiów otrzymują solidne podstawy teoretyczne i praktyczne z biologii, matematyki, informatyki, chemii, fizyki i programowania. Drugi rok jest przeznaczony na pogłębienie umiejętności informatycznych (m.in. struktury i bazy danych, usługi sieciowe), biologicznych (m.in. biologia molekularna, biopolimery, biochemia, fizjologia, sekwencjonowanie) i matematycznych (m.in. rachunek prawdopodobieństwa, statystyka). Na trzecim roku studiów realizowane są przedmioty bioinformatyczne: biologiczne bazy danych, techniki bioinformatyczne oraz modelowanie molekularne. Licencjaci bioinformatyki będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta
Absolwent jest przygotowany do operowania jednocześnie wiedzą z zakresu biologii i informatyki oraz fizyki, chemii i matematyki. Posiada umiejętność stosowania różnorodnych metod bioinformatycznych w problemach biologicznych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako specjalista w zakresie metod bioinformatycznych zarówno w instytucjach naukowych jak i komercyjnych, zajmujących się badaniami biologicznymi, a także w instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki w diagnostyce medycznej i projektowaniu terapii.

 

2. międzywydziałowy kierunek Ochrona Środowiska (administrowany przez Wydział Chemii) - realizowany we współpracy z Wydziałami: Chemii oraz Oceanografii i Geografii

specjalności:

 • Analityczno-chemiczna
 • Biologiczno-ekologiczna
 • Morska

Wydział Biologii prowadzi specjalność Biologiczno-ekologiczną na I i II stopniu studiów
Studenci zdobywają wiedzę z różnorodnych dyscyplin związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska: podstaw matematyki i fizyki, biologii ogólnej, ekologii, hydrobiologii, toksykologii, funkcjonowania ekosystemów, ochrony przyrody i jej zasobów, prawa ochrony środowiska i ekonomii ochrony środowiska, podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej, biochemii i mikrobiologii. Oferta przedmiotów specjalistycznych obejmuje: chemię środowiska (chemia wód, gleby i atmosfery), analizę instrumentalną i monitoring, problematykę odpadów komunalnych i przemysłowych, ochronę radiologiczną oraz antropogeniczne przekształcenia środowiska. Większą część zajęć stanowią zajęcia terenowe oraz zajęcia laboratoryjne, prowadzone w pracowniach wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę naukową. W ramach kierunku funkcjonują trzy specjalności: biologiczno-ekologiczna, chemiczno-analityczna oraz morska.

Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Ponadto, wykazuje się rozszerzoną wiedzą i umiejętnościami z zakresu ochrony środowiska oraz biegłością w zakresie problematyki biologiczno-ekologicznej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie we wszystkich placówkach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, zarówno administracyjnych jak i naukowych, w parkach narodowych, centrach edukacji ekologicznej. Ukończone studia pozwalają na zatrudnienie we wszystkich sektorach gospodarki zatrudniających wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny ochrony środowiska.

Praktyka zawodowa/nauczycielska
Do programu studiów stacjonarnych I i II stopnia wprowadzono praktykę zawodową (lub praktykę pedagogiczną dla studentów specjalizacji nauczycielskiej). Celem praktyki jest poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach, kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej - powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów z jej praktycznym wykorzystaniem oraz poznanie własnych możliwości na rynku pracy.

 

Koła naukowe
Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w dziewięciu prężnie działających Studenckich Kołach Naukowych: Botanicznym "Zioło", Biochemicznym, Ornitologicznym "Kos", Chiropterologicznym, Edukacja de novo "EDEN", Fizjologów "Homunculus", Ekologów Roślin "Littorella" oraz Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS". Koła, wspierane finansowo przez władze uczelni i wydziału, realizują własne projekty badawcze, organizują imprezy integracyjne oraz obozy naukowe, a także uczestniczą w seminariach i konferencjach naukowych.

 

Krajowa i międzynarodowa wymiana studentów
Program MOST to system mobilności studentów realizowany od roku akademickiego 2000/2001, umożliwiający studentom 18 uczelni polskich realizację części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Poprzez udział w programie studenci zyskują dostęp do kierunków studiów bądź przedmiotów nie oferowanych przez ich uczelnie macierzyste, różnorodnych programów nauczania, warsztatów badawczych i laboratoriów. Studenci UG najchętniej wyjeżdżają do Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Program Erasmus, propagujący ideę mobilności w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, jest jednym z komponentów programu Unii Europejskiej - "Uczenie się przez całe życie". Umożliwia on studentom realizację części studiów w jednym z krajów europejskich (Dania, Portugalia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) lub południowoamerykańskich (Kolumbia, Wenezuela) oraz odbycie praktyk wakacyjnych w europejskich instytucjach nieakademickich, np. firmy, placówki naukowo badawcze, muzea. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. 

 

System stypendialny
Studenci mogą korzystać z pomocy materialnej przyznawanej z środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów i przeznaczonych na ten cel środków budżetu państwa w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, zapomogi.

 

Po dyplomie
Na Wydziale Biologii prowadzone są Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii.
Oferta studiów podyplomowych obejmuje Studia Podyplomowe: "Biologia sądowa" oraz "Waloryzacja i ochrona obszarów przyrodniczych"

 

Biuro Karier UG
Biuro Karier oferuje pomoc studentom i absolwentom w znalezieniu zatrudnienia. Biuro prowadzi indywidualne doradztwo zawodowe, organizuje warsztaty "Pierwsze kroki na rynku pracy", Dni Promocji Zawodowej Studenta, targi i giełdy pracy. Posiada informacje na temat rynku pracy i pracodawców oraz bazę adresów przydatnych w poszukiwaniu miejsc praktyki, stażu i pracy.

Oferta edukacyjna

Kierunki prowadzone przez Wydział Biologii

 

kierunek Biologia medyczna - rekrutacja na Wydziale Biologii
studia I stopnia (3-letnie licencjackie), stacjonarne
specjalności:

 • Neurobiologia
 • Diagnostyka molekularno-biochemiczna

 

kierunek Biologia - rekrutacja na Wydziale Biologii
1. studia I stopnia (3-letnie licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne
bloki przedmiotowe:

 • Biologia molekularna i komórkowa
 • Biotechnologia roślin
 • Biologia roślin
 • Biologia zwierząt
 • Biologia człowieka
 • Ekologia

2. II stopnia (2-letnie magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
specjalności *:

 • Biologia medyczna
 • Biologia molekularna
 • Biotechnologia roślin, grzybów i porostów
 • Ekologia roślin i ochrona przyrody
 • Ekologia zwierząt
 • Embriologia i cytologia roślin
 • Genetyka ewolucyjna
 • Hydrobiologia
 • Mikrobiologia
 • Neurofizjologia
 • Paleoekologia i archeobotanika
 • Parazytologia
 • Taksonomia i filogeografia
 • Toksykologia środowiska wodnego
  * specjalności będą uruchamiane w zależności od zainteresowania studentów

3. studia III stopnia (4-letnie doktoranckie) stacjonarne; Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii

 

kierunek Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody - rekrutacja na Wydziale Biologii
studia II stopnia (2-letnie magisterskie), stacjonarne
studia o profilu praktycznym

 

 

Kierunki prowadzone przy współudziale Wydziału Biologii

 

kierunek Bioinformatyka - rekrutacja na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
1. studia I stopnia (3-letnie licencjackie) stacjonarne

 

międzywydziałowy kierunek Ochrona Środowiska - rekrutacja na Wydziale Chemii
1. studia I stopnia (3-letnie licencjackie) stacjonarne
specjalności:

 • Analityczno-chemiczna,
 • Biologiczno-ekologiczna (prowadzona przez Wydział Biologii),
 • Morska

2. studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne
specjalności:

 • Analityczno-chemiczna,
 • Biologiczno-ekologiczna (prowadzona przez Wydział Biologii),
 • Morska

 

Studia Podyplomowe

 • Biologia sądowa (4 semestry)
 • Waloryzacja i ochrona obszarów przyrodniczych (3 semestry)

 

Komentarze obsługiwane przez CComment