WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

 ul. Cegielniana 14
 35-310 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178670480


Dlaczego warto

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
(dawna nazwa uczelni Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl)

- pierwsza niepubliczna uczelnia akademicka w Polsce wschodniej i na Podkarpaciu.

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru szkół wyższych pod nr 75.

Jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.

Jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształci łącznie ponad 5000 studentów.

Jest także jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. W roku akademickim 2017/2018 studia na I roku rozpoczęło prawie 2 tys. nowych studentów. Jest to o 10-procent więcej niż w ubiegłym roku. Co bardzo ważne Uczelnia zanotowała aż o 30 procent wzrosło zainteresowanie studiami stacjonarnymi. Świadczy to o dużym i rosnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię.

Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce ma prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "administracja" i nadawania tytułu "magistra administracji".

Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce ma także uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "prawo" i nadawania tytułu "magistra prawa".

Jest pierwszą uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne".

Nowatorski system

Od wielu lat uczelnia realizuje nowatorski w kraju System Kształcenia Praktycznego dla studentów kierunków: "administracja", "zarządzanie", "bezpieczeństwo wewnętrzne" oraz "prawo". Jest on ciągle rozwijany i unowocześniany tak, by w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom studentów oraz wymogom rynku pracy i pracodawców.

Kształcenie praktyczne

Realizowane jest w ramach pięciu ścieżek:
  • ścieżka pierwsza - pracownie praktyczne i praktyki zawodowe,
  • ścieżka druga - elementy praktyczne zajęć dydaktycznych,
  • ścieżka trzecia - seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego,
  • ścieżka czwarta - staże zawodowe,
  • ścieżka piąta - dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej, podczas których studenci będą zdobywać dodatkowe doświadczenie praktyczne.
Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.


Po studiach

Absolwenci kończący studia w WSPiA doskonale radzą sobie na rynku pracy! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz trzeci przygotowało raport dotyczący Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Z opublikowanych w czerwcu 2018 r. danych jednoznacznie wynika, że prawie 96 proc. absolwentów studiów II stopnia w WSPiA znajduje pracę po studiach. W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to 93 proc., a po studiach pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę jest to blisko 80 proc. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia!


Kadra

Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.:
- prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (m.in.: b. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich, b. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej),
- prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. minister sprawiedliwości),
- dr Andrzej Kisielewicz (b. wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego),
- prof. dr hab. Ludwik Żukowski (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, b. prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie).

Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia. Uczelnia obecnie zatrudnia ponad 200 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów. Ponad 80% kadry naukowo- dydaktycznej to pracownicy zatrudnieni na tzw. pierwszym etacie, traktujący zatrudnienie w Uczelni jako podstawowe miejsce pracy.


Kampus

Uczelnia posiada jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych kampusów w Polsce! Jest on zlokalizowany w centrum Rzeszowa. Studenci mają znakomite warunki kształcenia w nowoczesnych obiektach (o pow. ok. 21 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: "Collegium Administrativum", "Collegium Iuridicum", "Collegium Securitatis", klub studencki "Zemsta Docenta").

Uczelnia zapewnia studentom zakwaterowanie na okres studiów w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim składającym się z 43 mieszkań o pow. Ponad 3 tys. m2.


WSPiA jako Uczelnia Społeczna

Jest jedną z niewielu uczelni niepublicznych, o charakterze społecznym. Założycielem jest bowiem organizacja społeczna - stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pochodzące z czesnego przeznacza na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus i znakomite warunki studiowania. Stąd konkurencyjna opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami.

Szczegółowe informacje na stronie www.wspia.eu

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w WSPiA odbywa się w dwóch turach i trwa do 28 września 2019 r.

Pierwsza tura kończy się 7 sierpnia. Po tym czasie uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja.

KIERUNKI: "ADMINISTRACJA//ZARZĄDZANIE", "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE"

Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki: "administracja//zarządzanie" oraz "bezpieczeństwo wewnętrzne" odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

KIERUNEK "PRAWO"

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek "prawo" (studia jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

"NOWA MATURA" - przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego), z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów. Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości ("nowa matura") są przeliczane na punkty kwalifi kacyjne w proporcji: poziom podstawowy 1% = 1 pkt; poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt.

"STARA MATURA" - oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów przeliczane są na punkty:

W sześciopunktowej skali ocen:

W pięciopunktowej skali ocen:

ocena celująca

100 pkt

-

-

ocena bardzo dobra

83 pkt

ocena bardzo dobra

100 pkt

ocena dobra

65 pkt

ocena dobra

65 pkt

ocena dostateczna

48 pkt

ocena dostateczna

30 pkt

ocena dopuszcząjąca

30 pkt

-

-

Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek "prawo" (studia jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na kierunki studiów:

1) laureaci centralnych olimpiad III stopnia "Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym" i "Olimpiady Historycznej" - na kierunki: "prawo", "administracja", "bezpieczeństwo wewnętrzne";

2) finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty - na kierunki: "prawo", "administracja", "bezpieczeństwo wewnętrzne";

3) laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego "Młody Ekonomista" - na kierunek "administracja" studia pierwszego stopnia stacjonarne;

4) kandydaci z Maturą Międzynarodową - na kierunki: "prawo", "administracja", "bezpieczeństwo wewnętrzne";

5) cudzoziemcy - na kierunki: "prawo" - studia niestacjonarne, "administracja" i "bezpieczeństwo wewnętrzne" studia stacjonarne i niestacjonarne;

6) obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą - na kierunki: "prawo" - studia niestacjonarne, "administracja" i "bezpieczeństwo wewnętrzne" - studia stacjonarne i niestacjonarne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia stacjonarne i niestacjonarne - kierunki: "administracja'', "bezpieczeństwo wewnętrzne" oraz na studia niestacjonarne - kierunek ,,prawo" - mogą być przyjęci także inni kandydaci. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem 
kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na wszystkie kierunki studiów.

Dokumenty można złożyć w Biurze Rekrutacyjnym lub dokonać rejestracji drogą elektroniczną na stronie

www.e-rekrutacja.wspia.eu

Link do wirtualnego informatora: TUTAJ

Komentarze obsługiwane przez CComment