Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

adres:
 ul. Gronostajowa 7
 30-387 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 126645451


Opis

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii to jedna z najmłodszych jednostek na Uniwersytecie Jagiellońskim a zarazem jeden z najlepszych ośrodków naukowych w kraju (Wydział dwukrotnie otrzymał prestiżową kategorię A+ a także miano Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW). WBBiB wyróżnia się także pod względem jakości kształcenia, czego dowodem są nagrody MNiSW za najlepsze programy studiów oraz wielokrotne zwycięstwo w rankingu kierunków studiów prowadzonym przez "Perspektywy".

Siedziba Wydziału znajduje się w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7 na terenie nowego, tzw. III Kampusu UJ. W przestronnym budynku mieszczą się zarówno nowoczesne sale dydaktyczne, w których prowadzona są zajęcia dla studentów, jak również doskonale wyposażone laboratoria, gdzie prowadzone są zaawansowane badania naukowe.

Czym zajmują się naukowcy z WBBiB? Mówiąc najogólniej: badaniem molekularnych, niewidocznych gołym okiem, mechanizmów funkcjonowania organizmów żywych. Celem prowadzonych doświadczeń jest np. poznanie struktury i funkcji określonych białek i kwasów nukleinowych występujących w bakteriach, wirusach, roślinach lub zwierzętach. Niektóre grupy badawcze szukają przyczyn powstawania chorób, inne pracują nad stworzeniem nowych, skutecznych terapii (m.in. antynowotworowych) czy też zastosowaniem komórek macierzystych w medycynie. Na wydziale istnieje również Bank Komórek, w którym prowadzi się in vitro hodowle skóry ludzkiej wykorzystywanej następnie do przeszczepów.

Oferta edukacyjna

Na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ można studiować biochemię, biofizykę, bioinformatykę oraz biotechnologię. Wszystkie te kierunki oferowane są jako studia dwustopniowe (trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia magisterskie), odbywają się w trybie stacjonarnym i są bezpłatne dla obywateli Polski. Dodatkowo, wydział prowadzi dwuletnie, płatne studia magisterskie w języku angielskim na kierunku MOLECULAR BIOTECHNOLOGY.
Wiążące i aktualne informacje o warunkach i terminach naboru na poszczególne rodzaje studiów są dostępne na stronie ERK UJ
Jakie są główne zalety studiowania na WBBiB? Pierwszą i najważniejszą jest wysoki poziom nauczania - ścisłe połączenie przekazywanej wiedzy teoretycznej z praktyką. Taki sposób kształcenia jest możliwy dzięki doskonałej kadrze oraz wyposażeniu wydziału w nowoczesną aparaturę, zakupioną specjalnie dla celów dydaktycznych. Druga zaleta, to duża liczba przedmiotów do wyboru, a co za tym idzie możliwość dopasowania programu studiów do zainteresowań studenta. Trzecia - nie do przecenienia - to przyjazna atmosfera. Składa się na nią wiele czynników: świetny sekretariat ds. studenckich, brak anonimowości, bezpośredni kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz działające prężnie studenckie koła naukowe. Studenci mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże, a także, w ramach pisania prac dyplomowych, mogą brać udział w projektach naukowych.
Najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są liczne nagrody, stypendia oraz środki na własne projekty badawcze przyznawane co roku studentom z Gronostajowej 7 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucje samorządowe oraz firmy z branży life science, jak również pozytywne opinie przesyłane z europejskich i amerykańskich uczelni, które goszczą wychowanków WBBiB UJ w ramach programów wymian studenckich i staży.

BIOCHEMIA
Biochemia to interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki - złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe czy polisacharydy, ale także ich składowe - aminokwasy, nukleotydy, węglowodany i lipidy.
W chwili obecnej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedyną polską uczelnią, która uzyskała uprawnienia do kształcenia studentów na kierunku BIOCHEMIA.

STUDIA I STOPNIA
O przyjęciu na studia I stopnia na kierunek BIOCHEMIA decydują wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) z:
 • chemii       

oraz jednego z dodatkowych przedmiotów zestawionych poniżej:

 • biologii,
 • fizyki i astronomii,
 • matematyki.

Studia licencjackie z biochemii są skonstruowane w taki sposób, by umożliwić studentom wybór rozmaitych kursów, w zależności od zainteresowań. Oprócz przedmiotów podstawowych (m. in. matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt), w programie studiów znajdują się także specjalistyczne bloki tematyczne, np. biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów, biochemia fizyczna i strukturalna, biochemia analityczna i stosowana, biochemia i genetyka molekularna roślin, biochemia komórki, biochemia człowieka, chemia biomolekuł.
Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego licencjata jest: zdobycie wymaganej liczby punktów oraz zaliczenie kursów obowiązkowych, napisanie pracy licencjackiej, złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego.
Studia I stopnia na kierunku BIOCHEMIA zdobyły w roku 2012 nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów.

STUDIA II STOPNIA
Kandydaci na studia magisterskie na kierunek BIOCHEMIA muszą posiadać tytuł zawodowy co najmniej licencjata. Kwalifikacja kandydatów odbywa na podstawie średniej oceny z wcześniejszych studiów oraz pisemnego egzaminu (testu z podstawowych zagadnień współczesnej biochemii).
Głównym założeniem programu studiów II stopnia na kierunku BIOCHEMIA jest zapewnienie studentom szerokich możliwości wyboru rozmaitych kursów z różnych obszarów biochemii stosownie do indywidualnych zainteresowań. Oprócz kilku kierunkowych przedmiotów obowiązkowych studenci dowolnie wybierają wykłady i zajęcia praktyczne na poziomie zaawansowanym. Szczególnie godny podkreślenia jest tryb powstawania prac magisterskich, polegający na włączaniu magistrantów w realizację rzeczywistych projektów badawczych.Szczególnie godny podkreślenia jest tryb powstawania prac magisterskich, polegający na włączaniu magistrantów w realizację rzeczywistych projektów badawczych.

BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA
Biofizyka to nauka interdyscyplinarna, w której do badania pojedynczych biomolekuł, organelli, komórek a także całych organizmów wykorzystuje się metodologię i teorie z fizyki. Biofizycy rozwijają również metody nieinwazyjnego badania układów biologicznych oraz szeroko stosują modelowanie, aby poznać te aspekty funkcjonowania organizmów, których nie da się badać wprost bez ich uszkodzenia.

STUDIA I STOPNIA
O przyjęciu na studia I stopnia na kierunek BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA decydują wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) z jednego z przedmiotów zestawionych poniżej:
 • matematyki,
 • fizyki i astronomii,
 • biologii,
 • chemii.
Studia na kierunku BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA przeznaczone są dla osób, które przedmioty ścisłe lubią na równi z biologią. Pierwsze semestry służą stworzeniu bardzo solidnych podstaw z fizyki, matematyki, chemii i programowania komputerowego. W kolejnych latach studenci uczą się również biochemii, genetyki, biologii komórki, immunologii, fizjologii i ekologii. Program obejmuje dużo zajęć praktycznych oraz wiele kursów do wyboru. W trakcie nauki studenci mają możliwość indywidualnego udziału w projektach badawczych prowadzonych na wydziale.

STUDIA II STOPNIA
O przyjęciu na studia II stopnia na kierunek BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia (trzeba mieć tytuł zawodowy co najmniej licencjata) oraz wynik uzyskany z rozmowy kwalifikacyjnej.
Studia II stopnia na kierunku BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA mają charakter interdyscyplinarny. Pozwalają poszerzyć wiedzę w wybranych obszarach biofizyki zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz umożliwiają nabycie cennych umiejętności praktycznych. Główny nacisk położony jest na poznanie najważniejszych metod stosowanych współcześnie w obszarze obrazowania organizmów żywych.

BIOINFORMATYKA
Bioinformatyka to bardzo nowa dziedzina wykorzystująca technologie komputerowe do gromadzenia, analizowania i integrowania informacji biologicznej zawartej w kwasach nukleinowych i białkach. Narzędzia bioinformatyczne wykorzystywane są między innymi do porównywania sekwencji DNA, RNA i łańcuchów polipeptydowych, odnajdywania charakterystycznych (pełniących określone funkcje) fragmentów makrocząsteczek, przewidywania struktur przestrzennych związków budujących żywe organizmy. Bez metod bioinformatycznych nie byłoby możliwe zarządzanie danymi uzyskanymi w trakcie badań prowadzonych z zastosowaniem wysokoprzepustowych technik eksperymentalnych.

STUDIA I STOPNIA
O przyjęciu na studia I stopnia na kierunek BIOINFORMATYKA decydują wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) z:
 • matematyki
oraz jednego z dodatkowych przedmiotów zestawionych poniżej:
 • biologii,
 • fizyki i astronomii,
 • chemii,
 • informatyki.
Trzyletnie, stacjonarne studia I stopnia na kierunku BIOINFORMATYKA dają możliwość zdobycia szerokiej wiedzy zarówno z zakresu nauk ścisłych (matematyka, statystyka, informatyka, fizyka), jak i z zakresu nauk o życiu (biochemia, biologia komórki, genetyka molekularna, genomika). W toku nauczania studenci poznają różne języki programowania oraz najnowsze zagadnienia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji.

STUDIA II STOPNIA
Kierunek BIOINFORMATYKA powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od zaawansowanych metod badania obiektów żywych, analizy danych, symulacji komputerowych oraz modelowania procesów biologicznych.
Dwuletnie studia magisterskie stworzone zostały z myślą o absolwentach kierunków takich jak bioinformatyka, biofizyka, biochemia, biotechnologia i pokrewnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu modelowania komputerowego, przetwarzania danych i programowania oraz poznaniem metod eksperymentalnych wykorzystywanych w genomice, proteomice, transkryptomice. Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunek BIOINFORMATYKA jest dyplom ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego.

BIOTECHNOLOGIA
Biotechnologia na WBBiB UJ to studia dla tych, którzy pragną zrozumieć molekularne mechanizmy procesów biologicznych, by następnie wiedzę tę móc wykorzystać w praktyce.
W ostatnich latach, pięć razy z rzędu, studia z biotechnologii prowadzone na WBBiB zajęły I miejsce w rankingu kierunków biotechnologicznych przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

STUDIA I STOPNIA
O przyjęciu na studia I stopnia na kierunek BIOTECHNOLOGIA decydują wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) z dwóch spośród wymienionych poniżej czterech przedmiotów:
 • biologii,
 • chemii,
 • fizyki i astronomii,
 • matematyki.
Trzyletnie studia licencjackie pozwalają na zdobycie gruntownych podstaw z przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii. Oprócz przedmiotów kierunkowych takich jak np. biochemia, biologia komórki, mikrobiologia, w programie znajduje się również cały szereg przedmiotów specjalistycznych, m.in. biotechnologia przemysłowa, biotechnologia roślin, biotechnologia medyczna, inżynieria białek oraz kursy wprowadzające do bioinformatyki i modelowania molekularnego. Kursom obowiązkowym towarzyszy obszerny zbiór kursów do wyboru. Do uzyskania tytułu wymagane jest napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu końcowego.
Opisany powyżej program studiów uzyskał pozytywną opinię przedstawicieli polskich firm sektora farmaceutyczno-biotechnologicznego oraz znalazł się w finale konkursu MNiSW na najlepszy kierunek studiów (nagroda przyznana w roku 2013).

BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA

STUDIA II STOPNIA
Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA odbywa się w oparciu o wyniki egzaminu wstępnego oraz średnią ocen ze studiów licencjackich. Na studiach magisterskich oprócz kilku kierunkowych przedmiotów obowiązkowych studenci wybierają wykłady i kursy praktyczne z dziedzin takich jak: biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia białek, biotechnologia mikroorganizmów, modelowanie molekularne i bioinformatyka. Rozprawa magisterska wieńcząca studia jest wynikiem samodzielnej, doświadczalnej pracy studenta prowadzonej pod okiem promotora.

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

STUDIA II STOPNIA
Kierunek MOLECULAR BIOTECHNOLOGY (stacjonarne, dwuletnie, płatne, studia magisterskie) został utworzony głównie z myślą o obcokrajowcach, jednak od roku 2019 na studia mogą się również zapisywać Polacy. Plan nauczania obejmuje kilka przedmiotów obowiązkowych oraz szeroką gamę przedmiotów do wyboru z obszarów takich jak: biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów. Celem studiów jest wykształcenie u studentów umiejętności praktycznych oraz zapoznanie ich z jak największą liczbą metod stosowanych obecnie w laboratoriach biologicznych.
Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek MOLECULAR BIOTECHNOLOGY odbywa się w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, pozwalającej ocenić poziom wiedzy kandydata w zakresie nauk biologicznych oraz biegłość w posługiwaniu się językiem fachowym. Warunkiem koniecznym kwalifikacji jest wcześniejsze ukończenia studiów wyższych z tytułem co najmniej licencjata.

Pod lupą

Chcesz studiować fizykę medyczną? A może zainteresuje Cię biofizyka molekularna i komórkowa - nowy kierunek na Uniwersytecie Jagiellońskim
Lubisz przedmioty ścisłe (matematykę i fizykę), ale interesują Cię też zjawiska zachodzące w organizmach żywych? Zamiast wkuwać wolisz rozumieć? Szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów? Chcesz robić w życiu rzeczy nowatorskie, wykraczające daleko poza przeciętność? Jeśli na te pytania odpowiadasz "tak", to kierunek biofizyka molekularna i komórkowa będzie właściwym wyborem.
Biofizyka molekularna i komórkowa - kierunek przyszłości na UJ
Lubisz przedmioty ścisłe (matematykę i fizykę), ale interesują Cię też zjawiska zachodzące w organizmach żywych? Zamiast wkuwać wolisz rozumieć? Szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów? Chcesz robić w życiu rzeczy nowatorskie, wykraczające daleko poza przeciętność? Jeśli na te pytania odpowiadasz "tak", to kierunek biofizyka molekularna i komórkowa będzie właściwym wyborem.

Komentarze obsługiwane przez CComment