Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

adres:
  Al. Mickiewicza 30
 30-059 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 126172350


Opis

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie jest wiodącą w Polsce jednostką naukową kategorii A i posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącą m. in. jakości kształcenia, zasobów kadrowych, poziomu prowadzonych badań naukowych i strategii rozwoju. Wydział jest najbardziej przyrodniczym wydziałem na Uczelni. Kształcenie na nim daje możliwość, z jednej strony zrozumienia zjawisk zachodzących w przyrodzie, a z drugiej, zdobycia wiedzy inżynierskiej mającej zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki.

Wydział kształci studentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych gotowych sprostać wymogom stawianym inżynierom. Jego absolwenci są cenionymi pracownikami z uwagi na wiedzę i umiejętności w krajowych i zagranicznych firmach, w tym w największych światowych koncernach naftowych i poszukujących surowców mineralnych. Niejednokrotnie zdarza się, że firmy rekrutują pracowników na Wydziale, a studenci na ostatnim roku studiów mają już podpisaną umowę o pracę.

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska jest położony w centrum Krakowa w obrębie kampusu AGH, w odległości ok. 6 minut od ścisłego centrum Krakowa z Rynkiem Głównym. W obrębie kampusu AGH znajdują się m.in. budynki naukowo-dydaktyczne, akademiki, infrastruktura sportowa i kluby studenckie.

Wydział oferuje studia I stopnia na 7 kierunkach i II stopnia na 6 kierunkach obejmujących 21 specjalności.

Studia I stopnia

(czas trwania: 7 semestrów, tytuł zawodowy: inżynier)

 • Geologia Stosowana
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska
 • Inżynieria i Analiza Danych
 • Geofizyka
 • Geoinformatyka
 • Ekologiczne Źródła Energii


(czas trwania: 6 semestrów, tytuł zawodowy: licencjat)

 • Geoturystyka

Studia II stopnia

(czas trwania: 3 semestry, tytuł zawodowy: magister inżynier)

 • Geologia Stosowana

- Geologia złożowa i górnicza
- Hydrogeologia i geologia inżynierska
- Geologia inżynierska i geotechnika
- Kartografia geologiczna
- Mineralogia stosowana
- Geologia naftowa i geotermia
- Economic Geology

 • Inżynieria i Ochrona Środowiska

- Hydrogeologia stosowana i geotechnika
- Mineralne materiały funkcjonalne
- Geochemia przemian środowiska
- Metody ochrony środowiska

 • Geofizyka

- Geofizyka stosowana
- Applied Geophysics

 • Geoinformatyka

 • Ekologiczne Źródła Energii

- Odnawialne źródła energii
- Ekologiczne systemy energetyczne

(czas trwania: 4 semestry, tytuł zawodowy: magister)

 • GeoturystykaDlaczego warto studiować na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska?

 1. Najliczniejsza w Polsce, wysoko wykwalifikowana kadra naukowa z zakresu nauk o Ziemi,
 2. Absolwenci poszukiwani na rynku pracy,
 3. Zaplecze komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem stosowanym przez firmy polskie i zagraniczne,
 4. Zajęcia praktyczne w laboratoriach na światowym poziomie,
 5. Nowoczesne i innowacyjnie wyposażone Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini koło Krzeszowic,
 6. Nowoczesny sprzęt pomiarowy,
 7. Wysokiej jakości staże zawodowe w firmach krajowych i zagranicznych.

Zajęcia terenowe, praktyki zawodowe i staże

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska organizuje liczne zajęcia terenowe i praktyki zawodowe, będące ważnym elementem kształcenia i uzupełnienia wiedzy przekazywanej na sali wykładowej i ćwiczeniach. Dzięki temu studenci poznają specyfikę pracy w terenie i nabywają umiejętności niezbędne do realizowania terenowych prac badawczych. Niejednokrotnie odwiedzają zakłady przemysłowe, kopalnie podziemne i odkrywkowe lub instalacje odnawialnych źródeł energii. Od wielu lat jeździmy do Niemiec, Norwegii, Włoch, Chorwacji, Słowacji i Rumunii, a niektórzy studenci mieli okazję przebywać w bardziej egzotycznych miejscach, jak Ekwador czy Wietnam. Podczas zagranicznych zajęć terenowych, studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia w międzynarodowych zespołach badawczych i konfrontacji swojej wiedzy i umiejętności z pracownikami z różnych krajów.

Praktyki zawodowe są realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, branży informatycznej lub budowlanej, których działalność jest powiązana z kierunkiem lub specjalnością odbywanych studiów.

Na Wydziale są organizowane wysokiej jakości płatne staże dla studentów w ramach projektu Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Wydział podpisuje również umowy i porozumienia o współpracy z wieloma firmami umożliwiającymi odbycie studentom staży w trakcie studiów i po ich ukończeniu.

Certyfikaty

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska otrzymał następujące certyfikaty:
 • Certyfikat "Studia z Przyszłością" dla kierunku Geofizyka,
 • Certyfikat "Studia z Przyszłością" dla Ekologicznych Źródeł Energii,
 • Certyfikat nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia" dla Ekologicznych Źródeł Energii,
 • "Laur Innowacji" dla kierunku Ekologiczne Źródła Energii.

W Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018, w kategorii najlepsze studia techniczne zajął:
 • 1 miejsce - KIERUNEK GÓRNICTWO I GEOLOGIA,
 • 2 miejsce - KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

Koła naukowe

Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska działają liczne studenckie koła naukowe, w których studenci wraz z kadrą naukową realizują projekty badawcze. Uczestnictwo w kołach naukowych to ważny element kształcenia, pozwalający na rozwinięcie swoich pasji oraz realizację własnych pomysłów, a także pierwszy krok do kariery zawodowej. Wydział wspiera działalność kół naukowych organizując m. in. wykłady, konferencje, szkolenia, zagraniczne wyprawy naukowe, wyjazdy do geoparków lub miejsc, gdzie realizowane są duże projekty inżynieryjne: do kopalń, na tereny budowy dróg, mostów, tuneli itp. Studenci spotykają się z ekspertami oraz nabywają doświadczenie i kompetencje, które cenią sobie przyszli pracodawcy. Aktywni członkowie kół naukowych już w trakcie trwania studiów biorą udział w projektach badawczych realizowanych przez Wydział lub firmy współpracujące z Wydziałem.

Liczne stypendia

 • naukowe
 • Rektora
 • Erasmus+
 • Society of Petroleum Engineers
 • Society of Exploration Geophysicists
 • Deutsche Bundesstiftung Umwelt
 • Stypendium Funduszu im. Adama M. Dziewońskiego
 • Stypendium Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza
 • Stypendium Funduszu im. Zielińskich
 • socjalne
 • sportowe

Możliwości zatrudnienia

Wykształcenie zdobyte na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w krajowych i zagranicznych:
 • przedsiębiorstwach poszukiwawczych i eksploatujących kopaliny, zakładach górniczych, firmach branżowych z zakresu wykorzystania ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, firmach projektowych i wykonawczych z branży hydrogeologii, geologii inżynierskiej, gospodarki odpadami,
 • firmach zajmujących się inżynierią, ochroną i monitoringiem środowiska,
 • firmach informatycznych,
 • sektorach energetycznych,
 • laboratoriach badawczych,
 • organach administracji państwowej i lokalnej,
 • instytucjach naukowych,
 • firmach turystycznych.


Oferta edukacyjna

Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska studia odbywają się na 7 kierunkach związanych z naukami o Ziemi. Zakres przekazywanej wiedzy i umiejętności jest stale dopasowywany do potrzeb rynku pracy.

Geologia Stosowana

Kierunek przygotowuje studentów do podjęcia pracy w branży geologicznej, budowlanej i przemyśle wydobywczym. Studenci są przygotowywani do prowadzenia prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i dokumentujących złoża kopalin stałych, płynnych i gazowych oraz rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich. Liczne zajęcia terenowe pozwalają poznać specyfikę prac geologicznych i robót górniczych przy eksploatacji złóż w kraju i za granicą.

Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu:
 • geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geotechniki
 • metod badawczych i specjalistycznego oprogramowania komputerowego
 • rozwiązań technicznych i urządzeń wykorzystywanych przy zadaniach inżynierskich w geologii stosowanej

Inżynieria i Ochrona Środowiska

Kierunek przygotowuje studentów do rozwiązywania zagadnień związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska, geotechniką środowiska, gospodarką odpadami. Absolwent posiada umiejętności niezbędne do realizowania zadań dotyczących ochrony, wykorzystania i przekształcania zasobów środowiskowych. Potrafi ocenić stan środowiska, interpretować wyniki pomiarów terenowych i laboratoryjnych oraz przeprowadzić symulacje zjawisk i procesów w różnych dziedzinach inżynierii środowiska przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania.

Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu:
 • geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geotechniki
 • zasad i metod oceny zagrożeń antropogenicznych środowiska
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • najnowszych technologii stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska
 • pozyskania energii ze źródeł odnawialnych
 • ochrony wód, monitoringu środowiska, zanieczyszczeń środowiska


Inżynieria i Analiza danych


Inżynieria i Analiza danych (ang. Data Science) jest nowym kierunkiem kształcenia na Wydziale, dostosowanym do potrzeb rynku pracy IT. Oferuje on kształcenie ukierunkowane na zdobycie umiejętności z zakresu: pozyskiwania, przesyłania, składowania i analizy danych. Kierunek pozwala na pozyskanie wiedzy z zakresu: programowania, analizy danych i ?kompetencji miękkich?. Jest to połączenie umiejętności najczęściej poszukiwanych na rynku pracy w branży informatycznej. Zaletą studiów na tym kierunku jest zdobycie specjalistycznej wiedzy informatycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, przesyłania i składowania w bazach danych oraz m. in. zarządzana projektami.

Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu:
 • nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych
 • przetwarzania, eksploracji, analizy i wizualizacji danych, sztucznej inteligencji, głębokiego uczenia maszynowego, Big Data
 • projektowania, tworzenia, zarządzania relacyjnymi bazami danych, przestrzennymi bazami danych zgodnie z obowiązującymi wzorcami
 • tworzenia nowoczesnych aplikacji informatycznych
 • wykorzystania pakietów do statystycznej analizy danych i ich wizualizacji
 • zastosowania Data Science w szczególności w dziedzinie nauk o Ziemi


Geoinformatyka

Jest nowym kierunkiem kształcenia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Kierunek ten oferuje unikalne na rynku krajowym kształcenie ukierunkowane na zdobywanie, analizowanie i przetwarzanie danych przestrzennych za pomocą zaawansowanych systemów informatycznych i geoinformatycznych, zgodnie z najnowszymi trendami na rynku pracy. Zaletą studiów na Geoinformatyce jest zdobycie wiedzy i umiejętności specjalistycznych z nowoczesnych technologii informatycznych połączonych z pogłębioną wiedzą z dziedziny Nauk o Ziemi i ich zastosowaniem w praktyce.

Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu:
 • nowoczesnych technologii geoinformatycznych
 • akwizycji, analizy, przetwarzania, wizualizacji i modelowania danych przestrzennych oraz środowiskowych
 • algorytmiki, nowoczesnych metod programowania, metod numerycznych i baz danych oraz baz danych przestrzennych
 • nowoczesnych aplikacji informatycznych w tym mobilnych i webowych
 • systemów teledetekcji, nawigacji satelitarnej i informacji przestrzennej
 • geologii, geofizyki, inżynierii i ochrony środowiska

Geofizyka

Studenci są przygotowywani do projektowania i wykonywania badań geofizycznych do rozpoznania budowy geologicznej, poszukiwania złóż rud, minerałów, ropy naftowej i gazu, oceny zagrożeń naturalnych i powodowanych działalnością człowieka oraz w geotechnice, geoinżynierii i ochronie środowiska. Absolwent posiada umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym do przetwarzania i wizualizacji danych geofizycznych oraz potrafi interpretować wyniki badań. Uzupełnieniem procesu kształcenia są zajęcia terenowe i laboratoryjne.

Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu:
 • geofizyki z podstawami geologii
 • projektowania badań geofizycznych
 • posługiwania się aparaturą pomiarową
 • przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych
 • modelowania budowy ośrodka geologicznego


Ekologiczne Źródła Energii

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania i wykorzystania naturalnych źródeł energii, w tym wiatru, wody, słońca i energii geotermalnej. Mają możliwość odbywania zajęć praktycznych w nowoczesnym i innowacyjnie wyposażonym Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini koło Krzeszowic oraz na instalacjach odnawialnych źródeł energii w kraju i za granicą. Absolwenci potrafią ocenić zasoby ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz zaprojektować instalację wykorzystującą i produkującą energię z tych źródeł.

Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu:
 • dostępnych zasobów energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł
 • możliwości wykorzystania ekologicznych i odnawialnych źródeł energii
 • projektowania instalacji energetycznych pozyskujących i wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii
 • technologii stosowanych w celu ochrony środowiska i ograniczenia zużycia energii

 

Geoturystyka

Studenci są przygotowywani do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży turystycznej wykorzystującej zasoby dziedzictwa geologicznego. Oprócz wiedzy podstawowej z nauk o Ziemi zdobywają umiejętności z zakresu funkcjonowania i obsługi rynku turystycznego, w szczególności dotyczące planowania i organizacji przedsięwzięć turystycznych. Nabyte umiejętności praktycznego wykorzystania obiektów przyrody nieożywionej, dziedzictwa górniczego i kulturowego pozwalają tworzyć nowe atrakcje turystyczne w postaci produktów geoturystycznych i działań geoedukacyjnych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego funkcjonowania w przemyśle turystycznym.

Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu:
 • nauk przyrodniczych i społecznych pod kątem celowego zastosowania ich w przemyśle turystycznym
 • geoturystyki i jej roli w zrównoważonym rozwoju społeczno-ekonomicznym i ochronie przyrody
 • geoedukacji i promocji nauk o Ziemi w turystyce
 • tworzenia i wykorzystania produktu geoturystycznego w sektorze gospodarczym
 • zarządzania usługami na rynku turystycznym

Zasady rekrutacji

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

https://kandydaci.agh.edu.pl/


STUDIA I STOPNIA


- Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia

https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-i-stopnia-w-roku-akademickim-2019-2020/


- Krok po kroku - studia pierwszego stopnia

https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/krok-po-kroku/krok-po-kroku-studia-i-stopnia/


Przedmioty główne brane pod uwagę w rekrutacji: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

STUDIA II STOPNIA

- Warunki i tryb rekrutacji na studia drugiego stopnia

https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-ii-stopnia-w-roku-akademickim-2019-2020/


- Krok po kroku - studia drugiego stopnia
https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/krok-po-kroku/krok-po-kroku-studia-ii-stopnia/

Pod lupą

Studiuj Geofizykę na AGH i znajdż Złoty Pociąg!
Na kierunku Geofizyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdobędziesz wiedzę z zastosowania zjawisk fizycznych wykorzystywanych do poznawania wnętrza Ziemi. Możesz odkryć nie tylko historyczne artefakty - geofizyk to osoba niezbędna przy poszukiwaniach ropy naftowej, gazu czy minerałów.
Interesuje Cię Inżynieria Środowiska? Studiuj na AGH w Krakowie
Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zdobędziesz wiedzę o geologii inżynierskiej i hydrogeologii, gospodarce odpadami, inżynierii mineralnej, a jako absolwent będziesz mógł ubiegać się o uprawnienia budowlane: energetyczne, kolejowe i drogowe, wodociągowe, grzewcze, wentylacyjne, energetyczne. Dlaczego warto studiować ten kierunek? Zapraszamy do lektury!
Interesuje Cię Ochrona Środowiska? Studiuj na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zdobędziesz wiedzę z zakresu zanieczyszczenia i ochrony powietrza, wody i ziemi; najnowszych technologii; problematyki gospodarki odpadami; rekultywacji środowiska; odnawialnych żródeł energii.
Chcesz poznać wnętrze Ziemi? Studiuj Geologię na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zdobędziesz wiedzę geologiczną z zakresu geologii ogólnej i inżynierskiej, mineralogii, hydrogeologii; prawa geologicznego i górniczego, wodnego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci ubiegać się szereg uprawnień geologiczno-inżynierskich.

Komentarze obsługiwane przez CComment