Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny

adres:
  Al. 29 Listopada 46
 31-425 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 124119715


Dlaczego warto

DLACZEGO LEŚNICTWO W KRAKOWIE?
Na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zdobędziesz konkretny i sprawdzony zawód związany z przyrodą.

NAJLEPSZYM GWARANTUJEMY PRACĘ

Dzięki podpisanej umowie z PGL Lasy Państwowe najlepsi absolwenci z każdego rocznika mają zagwarantowane miejsce pracy w Lasach Państwowych.


KSZTAŁCIMY NIE TYLKO LEŚNIKÓW

Studenci zdobywają również mocne podstawy do pracy w parkach narodowych i krajobrazowych, biurach urządzania lasu, szkolnictwie leśnym i placówkach naukowych oraz w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach specjalistów ds. ochrony środowiska lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


NIE TYLKO TEORIĄ CZŁOWIEK ŻYJE...

Studia na Wydziale Leśnym dają wszechstronną wiedzę przyrodniczą, poznasz kilkaset gatunków roślin i zwierząt, i na nowo odkryjesz świat, który Cię otacza.

PODSTAWA TO KONTAKT Z PRZYRODĄ

Nowoczesne sale wykładowe i laboratoria to nie wszystko, przygoda rozpoczyna się dopiero w lesie dlatego na naszych studentów czekają nie tylko lasy w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy, gdzie odbywa się wiele ćwiczeń terenowych, ale także w parki narodowe i wiele innych miejscach.

Na Wydziale Leśnym działa Centrum Edukacji Gleboznawczej oraz pierwsze w Polsce Muzeum Gleb, dzięki którym docenisz to co masz pod stopami.


SZEROKIE KWALIFIKACJE

Na Wydziale Leśnym zdobędziesz wiedzę leśną i techniczną, nauczysz się korzystać z nowoczesnych narzędzi GIS oraz poznasz najnowsze rozwiązania z zakresu teledetekcji, które znajdują coraz szersze zastosowanie nie tylko w leśnictwie.ROZWIJASZ Z NAMI SWOJE PASJE

W licznych sekcjach Koła Naukowego Leśników poznasz ludzi z pasją, zobaczysz czym są badania naukowe, a na obozach studenckich poznasz nowe zakątki w kraju i za granicąPOZNAJESZ ŚWIAT

Jeśli jesteś ciekaw jak wygląda leśnictwo w innych krajach to w ramach programów ERASMUS i CEEPUS możesz wyjechać na studia w Austrii, Czechach, Finlandii, Niemczech i wielu innych państwach Europy.

I TO CO NAJWAŻNIEJSZE

gwarantujemy wspaniałą atmosferę studiów w Krakowie - mieście królów polskich, o krok od Beskidów, Gorców, Pienin i Tatr...

Kierunki studiów

STUDIA I STOPNIA:

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:
3,5 roku (7 semestrów) - stacjonarne
4 lata (8 semestrów) - niestacjonarne

Specjalności:
GOSPODARKA LEŚNA (studia stacjonarne i niestacjonarne)
specjalność kładąca szczególny nacisk na edukację przyszłych pracowników administracji lasów państwowych, lasów komunalnych oraz lasów innych własności, absolwenci tej specjalności są także przygotowani do pracy w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu, w szkolnictwie leśnym, placówkach naukowych oraz w instytucjach związanych z leśnictwem i przestrzennym zagospodarowaniem kraju.

OCHRONA ZASOBÓW LEŚNYCH (studia stacjonarne)
profil kształcenia na tej specjalności, oprócz przygotowania do pracy w lasach państwowych, nastawiony jest również na przygotowanie specjalistów do pracy na obszarach chronionych. W związku z tym poza technicznymi przedmiotami leśnymi znaczną część w programie studiów zajmują zagadnienia dotyczące ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, planowania przestrzennego oraz prowadzenia szeroko pojętej edukacji ekologicznej społeczeństwa. Wykształcenie takie pozwala absolwentom tej specjalności podejmować pracę nie tylko w administracji lasów państwowych ale także w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach specjalistów ochrony środowiska, w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, lasach komunalnych, lasach w okręgach przemysłowych, w strukturach Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także prowadzić edukację przyrodniczo-leśną.

Uzyskany tytuł:

inżynier leśnictwa

STUDIA II STOPNIA

Program studiów magisterskich obejmuje po 950 godzin zajęć na wszystkich czterech specjalnościach. Łącznie specjalizacja to 90 punktów ECTS, rozłożonych równomiernie po 30 punktów na semestr. Ok. 70% stanowią przedmioty do wyboru (w tym przedmioty humanizujące).
W trakcie rekrutacji kandydat dokonuje wyboru jednej spośród czterech oferowanych specjalności:
  • Geoinformatyka w leśnictwie,
  • Leśnictwo na terenach zurbanizowanych,
  • Zarządzanie zasobami leśnymi,
  • Ochrona ekosystemów leśnych.
W pierwszym semestrze realizowane są treści wspólne. Specjalności obejmują swoim zakresem współczesne wymagania stawiane przez rynek pracy wykształconej kadrze wyższej w leśnictwie. Przedmioty kierunkowe nastawione są na poszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności nabytych przez inżynierów, którzy ukończyli studia na kierunku leśnictwo lub pokrewnym (ogrodnictwo, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna, rolnictwo, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym).*

Absolwenci przygotowani są do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu pozwalającego zachować zasoby przyrodnicze. W realizacji procesu zarzadzania ekosystemami leśnymi potrafi wykorzystywać innowacyjne technologie branżowe i zasoby danych. Absolwent będzie przygotowany do pracy na różnych szczeblach zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w Parkach Narodowych, Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska i innych instytucjach pokrewnych. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent jest także przygotowany do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej mającej na celu dalszy rozwój naukowy oraz przygotowanie do pracy na uczelniach wyższych, w instytutach badawczych lub firmach innowacyjno-wdrożeniowych w kraju i za granicą.

STUDIA DOKTORANCKIE
https://wl.urk.edu.pl/index/site/4939

STUDY IN ENGLISH
https://studyinenglish.urk.edu.pl/

STUDIA PODYPLOMOWE
https://wl.urk.edu.pl/index/site/4940

*- warunkiem kontynuacji studiów na II stopniu jest uzupełnienie treści programowych z 1-5 przedmiotów wskazanych przez Prodziekana a realizowanych na studiach I stopnia (tj. Botanika leśna, Hodowla lasu, Urządzanie lasu, Ochrona lasu, Pozyskiwanie drewna).


Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą:
https://wl.urk.edu.pl/zasoby/3/oferta_ksztalcenia_WL.pdf

Zasady rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji:
https://wl.urk.edu.pl/index/site/4927

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą:
https://wl.urk.edu.pl/zasoby/3/oferta_ksztalcenia_WL.pdf

Komentarze obsługiwane przez CComment