Uniwersytet Gdański Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

adres:
 ul. Antoniego Abrahama 58
 80-307 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

kontakt:
 tel. 585236320


Dlaczego warto

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Pozwala to na wykorzystanie infrastruktury i doświadczeń dwóch uczelni oraz połączenie międzynarodowych standardów w prowadzeniu badań naukowych z najwyższą jakością kształcenia. Stwarza to interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

MWB UG i GUMed jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. Status ten uzyskaliśmy w międzynarodowym konkursie 5. PR UE jako jedna z czterech jednostek w kraju. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała w roku 2011 wyróżniającą ocenę jakości kształcenia, a w roku 2012 MNiSW przyznało kierunkowi biotechnologia prowadzonemu przez MWB UG i GUMed tytuł Najlepszego Kierunku Studiów. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia przygotowany przez Wydział dla kierunku biotechnologia za zestaw wzorcowy. MWB prowadzi najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju. W roku 2017 Wydział otrzymał kategorię A+ w ocenie parametrycznej dotyczącej efektywności naukowej przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to jedyne takie wyróżnienia w Polsce przyznane w zakresie nauk biologicznych.

Główną bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria w ultranowoczesnym Instytucie Biotechnologii w Gdańsku przy ul. Abrahama 58 (Kampus UG-Oliwa) jak i Kompleks Laboratoryjny zlokalizowany na kampusie GUMed przy ul. Dębinki 1 (rok budowy 2002). Dwa centra badawczo-dydaktyczne wpisują się w charakter Wydziału. Studenci i pracownicy mają dostęp do infrastruktury obu uczelni. Wydział posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, aparaturę specjalistyczną oraz zwierzętarnię i kompleks fitotronów. W grudniu 2012 roku Uniwersytet Gdański podpisał umowę (nr UDA-POIS.13.01-008/12-00) na budowę nowego budynku dla MWB UG i GUMed. W 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie powstałego kompleksu naukowo-dydaktycznego zaprojektowanego w zgodzie z planowanym rozwojem badań naukowych i dydaktyki. Budynek jest zlokalizowany na terenie Kampusu UG w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziałów Chemii i Biologii. Przyczynia się to do większej integracji i stymuluje interdyscyplinarność badań i kształcenia. Łączny koszt realizacji projektu wynosił 60 mln zł i był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE. Zapraszamy na wirtualny spacer i wycieczkę po naszym gmachu głównym.

Kierunki studiów


W oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych, prowadzone są stacjonarne studia I, II i III stopnia.

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów:

  1.        studia I stopnia(program)

  2.        studia II stopnia(program)

  3.        studia III stopnia(tematy rekrutacyjne)

Zasady rekrutacji

Proces kształcenia prowadzony jest w oparciu o międzynarodową współpracę i jest ściśle powiązany z tematyką badań naukowych realizowanych przez pracowników MWB UG i GUMed. Studenci kształcą się w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, modelowania molekularnego,  diagnostyki molekularnej, ochronie roślin i środowiska. Proces kształcenia prowadzony przez MWB UG i GUMed na kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studenci mają możliwość realizacji programu kształcenia także na innych uczelniach partnerskich, w tym zagranicznych: m.in.: Uniwersytet Bremen, Uniwersytet degli Studi di Perugia, Uniwersytet Glasgow, Uniwersytet Bradford, Uniwersytet w Chicago czy też Uniwersytet w Houston-Downtown. Wymiana międzynarodowa studentów odbywa się w ramach programu Erasmus oraz w ramach nawiązywanych przez Wydział współprac. Studenci MWB mogą korzystać z oferty dydaktycznej innych Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek międzywydziałowych w celu poszerzania wiedzy własnej.

Od 2010 roku MWB UG i GUMed prowadzi w języku angielskim Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie "Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies" (LiSMIDoS). Integralnym elementem kształcenia i rozwoju młodej kadry naukowej są organizowane od 20 lat Letnie Szkoły Biotechnologii. Wykłady prowadzą wybitni, wykładowcy zapraszani z kraju i zagranicy, w tym np. laureat Nagrody Nobla - prof. Robert Huber. Współorganizatorami Szkół Letnich Biotechnologii byli m.in. FEBS, Polska Akademia Nauk (PAN), Rosyjska Akademia Nauk, ScanBalt, Marii Curie Training Network, FNP.
Studenci mogą realizować własne projekty badawcze w ramach studenckiego Koła Naukowego BIO-MED, które także aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń związanych z upowszechnianiem nauki - Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów.
Absolwenci uzyskują wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych właściwe dla zawodu biotechnologa, mające istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej. W trakcie studiów zdobywają wiedzę ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych a także wiedzę specjalistyczną obejmującą zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowane w diagnostyce i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Cześć zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, co znacznie podnosi wartość absolwentów w oczach pracodawców.
Absolwenci MWB UG i GUMed są przygotowani do pracy w:
  1.  jednostkach badawczych i rozwojowych,
  2.  wybranej branży przemysłu,
  3.  jednostkach usług publicznych.

Są zatrudniani w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).

Komentarze obsługiwane przez CComment