Uniwersytet Gdański Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

adres:
 ul. Antoniego Abrahama 58
 80-307 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

kontakt:
 tel. 585236320


Opis

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Pozwala to na wykorzystanie infrastruktury i doświadczeń dwóch uczelni oraz połączenie międzynarodowych standardów w prowadzeniu badań naukowych z najwyższą jakością kształcenia. Prowadzone badania i dydaktyka mają charakter interdyscyplinarny i łączą zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

 

 

MWB jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. W roku 2013, w ocenie parametrycznej dot. efektywności naukowej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział uzyskał kategorię A i zajął 3 miejsce w Naukach o Życiu. Wydział prowadzi najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała w roku 2011 wyróżniającą ocenę jakości kształcenia, a w roku 2012 MNiSW przyznało kierunkowi BIOTECHNOLOGIA tytuł Najlepszego Kierunku Studiów. Wydział otrzymał także dofinansowanie za najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy.

Zarówno realizowane na Wydziale badania naukowe jak i prowadzone programy kształcenia mają charakter interdyscyplinarny i są oparte o współpracę międzynarodową. Partnerami strategicznymi Wydziału są: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, europejska sieć ośrodków naukowo-badawczych w ramach projektu MOBI4Health, stowarzyszenie ScanBalt. Wydział współpracuje ponadto z wieloma międzynarodowymi i regionalnymi ośrodkami naukowymi, jak: Karolinska Institut (Szwecja), Centro de Investigaciones Biologicas w Madrycie (CIB, Hiszpania), University of Wisconsin (USA), Cornell University (USA), Harvard University (Wielka Brytania), Cornell University (Wielka Brytania), Federal University of Goiás (Brazylia), University of Perugia (Włochy), Polska Akademia Nauk.

 

W roku 2012 została podpisana umowa na budowę nowego budynku Instytutu Biotechnologii, który mieścić się będzie w Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Będzie to nowoczesny kompleks naukowo-dydaktyczny posiadający obok wyspecjalizowanej strefy laboratoryjnej typu core facility, laboratorium bioinformatyczne, laboratoria o podwyższonej czystości oraz wydzielony obszar do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W październiku 2015 roku zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w nowej siedzibie Wydziału.

 

 

Wydział w sieci:

Facebook

YouTube

LinkedIn

Wirtualny Space

Oferta edukacyjna

W oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na aktywny udział studentów w realizacji badań naukowych, prowadzone są stacjonarne studia:

 

 

Proces kształcenia prowadzony jest w oparciu o międzynarodową współpracę i jest ściśle powiązany z tematyką badań naukowych realizowanych przez pracowników MWB UG i GUMed. Studenci kształcą się w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, modelowania molekularnego,  diagnostyki molekularnej, ochronie roślin i środowiska. Proces kształcenia prowadzony przez MWB UG?i?GUMed na kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Studia na Wydziale prowadzone są w systemie punktów kredytowych, zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Kredytów (ECTS). Umożliwia to studentom indywidualne kształtowanie profilu studiów. Studenci mają możliwość realizacji programu kształcenia także na innych uczelniach partnerskich, w tym zagranicznych: m.in.: Uniwersytet Bremen, Uniwersytet degli Studi di Perugia, Uniwersytet Glasgow, Uniwersytet Bradford, Uniwersytet w Chicago czy też Uniwersytet w Houston-Downtown. Wymiana międzynarodowa studentów odbywa się w ramach programu Erasmus oraz w ramach nawiązywanych przez Wydział współprac. Studenci MWB mogą korzystać z oferty dydaktycznej innych Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek międzywydziałowych w celu poszerzania wiedzy własnej.

 

Dzięki obowiązkowym praktykom zawodowym studenci mają okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy wykonywanej w rożnych zakładach pracy i laboratoriach. Studenci mogą realizować własne projekty badawcze w ramach studenckiego Koła Naukowego BIO-MED, które także aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń związanych z upowszechnianiem nauki - Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów. Oprócz standardowej oferty dydaktycznej, Wydział corocznie organizuje Letnie Szkoły Biotechnologii, czyli spotkania z biotechnologią w plenerze, podczas których wykłady prowadzą wybitni wykładowcy zapraszani z kraju i zagranicy.

 

 

Absolwenci uzyskują wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych właściwe dla zawodu biotechnologa, mające istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej. W trakcie studiów zdobywają wiedzę ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych a także wiedzę specjalistyczną obejmującą zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowane w diagnostyce i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Cześć zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, co znacznie podnosi wartość absolwentów w oczach pracodawców.

 

Absolwenci MWB UG i GUMed są przygotowani do pracy w:

  • jednostkach badawczych i rozwojowych,
  • wybranej branży przemysłu,
  • jednostkach usług publicznych.

Są zatrudniani w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).

 

Sprawdź program studiów I stopnia i II stopnia.
Poznaj nasze ZESPOŁY BADAWCZE.
Dołącz do nas już dziś!

Komentarze obsługiwane przez CComment