Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii

adres:
  Al. Piłsudskiego 46
 81-378 Gdynia
 Gdynia
 pomorskie

kontakt:
 tel. 585236600


Opis

Utworzony 1 września 2008 roku Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego kontynuuje w ramach Instytutu Oceanografii i Instytutu Geografii najlepsze tradycje badań dawnego Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii. Wydział wyróżnia się na tle innych, podobnych wydziałów w Polsce, przede wszystkim tematyką prac badawczych oraz kształceniem w dziedzinach związanych z morzem. Odpowiadając na wymagania i oczekiwania społeczeństwa opartego na wiedzy, rozwijana jest współpraca z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.

 

W dziedzinie Nauk o Ziemi od wielu lat Wydział plasuje się w ścisłej czołówce rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wyniku oceny parametrycznej przeprowadzonej w roku 2010 Wydział OiG uzyskał I kategorię, zajmując najwyższą pozycję wśród uniwersytetów i drugą wśród jednostek akademickich kształcących w zakresie Nauk o Ziemi. W lipcu 2012 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego instytucjonalną ocenę wyróżniającą. Ocenie poddana była m.in. jakość kształcenia, poziom badań naukowych, współpraca międzynarodowa i kadra Wydziału.

 

Wydział Oceanografii i Geografii jest sztandarową jednostką wdrażającą morską misję Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie badań środowiska morskiego oraz kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki morskiej. Mamy wysoką pozycję naukową i edukacyjną na Pomorzu. Siła Wydziału tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej oraz studentów, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i zagranicą. Nauczanie ściśle powiązane jest z prowadzonymi na wydziale badaniami oraz z coraz lepszym zapleczem laboratoryjnym i naukowo-badawczym. Wydział posiada m.in. dwie terenowe stacje badawcze: Stację Morską w Helu ze znanym w całym kraju fokarium oraz Stację Limnologiczną w Borucinie. Jest armatorem statku badawczego k/h Oceanograf 2, a już w roku 2014 studenci będą mogli uczyć się na nowej jednostce pływającej - nowoczesnym katamaranie badawczym Oceanograf.

 

Prezentujemy naszą ofertę edukacyjną dla kandydatów, którzy planują swój rozwój zawodowy w dziedzinie nauk o Ziemi i nauk przyrodniczych. Nasze kierunki studiów - oceanografia (studia I i II stopnia), geografia (studia I i II stopnia), geologia (studia I stopnia) oraz gospodarka przestrzenna (studia I i II stopnia) to bardzo atrakcyjna propozycja dla kandydatów chcących zdobyć atrakcyjny zawód oraz rozwijać swoje pasje.

 

Programy studiów na wszystkich kierunkach są dostosowane do europejskiego systemu punktów kredytowych (ECTS) oraz dają studentom możliwość ich indywidualnego kształtowania. Przedmiotem kształcenia oceanografów jest wiedza o zjawiskach i procesach zachodzących w morzach i oceanach. Studia na tym kierunku obejmują specjalistyczne przedmioty z zakresu fizyki, chemii i biologii morza, a także warsztaty terenowe w morzu i strefie brzegowej. W zakresie studiów na kierunku geologia szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane ze środowiskiem morskim. Geografowie zdobywają wiedzę o komponentach środowiska przyrodniczego i wzajemnych między nimi relacjach oraz zmianach zachodzących pod wpływem działalności człowieka. Studia na tym kierunku obejmują także szerokie spektrum badań geografii człowieka, w tym między innymi geografię ekonomiczną, polityczną i społeczną. Studenci gospodarki przestrzennej zaznajamiają się z zasadami planowania przestrzennego, zasadami zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem racjonalnego i ekologicznego wykorzystania środowiska naturalnego oraz aspektami architektonicznymi, prawnymi, społecznymi i politycznymi gospodarki przestrzennej.

 

Absolwenci Wydziału Oceanografii i Geografii pracują jako specjaliści m.in. w zakresie ochrony środowiska, wszystkich dziedzin geografii, gospodarki przestrzennej i oceanografii. Znajdują zatrudnienie w specjalistycznych instytutach badawczych związanych z naukami geograficznymi, w administracji rządowej, w urzędach samorządowych na każdym szczeblu zarządzania, w instytucjach związanych z planowaniem, gospodarką przestrzenną, rozwojem lokalnym, w instytucjach UE, ale także jako nauczyciele geografii. Absolwenci są ekspertami we wszystkich dziedzinach związanych z badaniami morskimi - pracują na statkach badawczych i w specjalistycznych instytutach. Ukończenie Wydziału Oceanografii i Geografii otwiera także możliwość pracy w ośrodkach europejskich zajmujących się gospodarką morską, ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną.

Oferta edukacyjna

PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

OCEANOGRAFIA - STUDIA I I II STOPNIA

Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowy w Polsce kierunek studiów. Atuty kierunku to: najwyższa jakość kształcenia, wysoki poziomem nauczania, bogata oferta edukacyjna, znakomicie wyposażona baza dydaktyczna, uczestnictwo w programach europejskich i działalność Stacji Morskiej w Helu. Od roku 2015, studenci będą mogli odbywać zajęcia dydaktyczne oraz prowadzić badania naukowe do swoich prac dyplomowych na specjalistycznym statku naukowo-badawczym, jednej z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie.

 

Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego i kierunkowego (m.in. oceanografia biologiczna, oceanografia fizyczna, oceanografia chemiczna). Zajęcia specjalizacyjne dotyczą problematyki z zakresu geologia morza, hydrobiologii, hydrochemii, dynamiki morza, aerozoli i gazów w atmosferze, ekofizjologii zwierząt morskich. Specyficzną dla kierunku formą zajęć są ćwiczenia terenowe obejmujące zajęcia w morzu i strefie brzegowej.
Linki:
Oceanografia - studia stacjonarne I stopnia
Oceanografia - studia stacjonarne II stopnia

 

GEOLOGIA - STUDIA I STOPNIA

Absolwent będzie legitymował się szczegółową wiedzą z zakresu geologii i nauk pokrewnych pozwalającą na zrozumienie procesów i zjawisk geologicznych. Nabyte umiejętności umożliwią mu wykonywanie, nadzorowanie i dokumentowanie pomocniczych prac geologicznych, a także kierowanie niewielkimi zespołami prowadzącymi powyższe prace. Studia pozwolą na opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu problematyki geologicznej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, absolwent będzie legitymował się umiejętnością stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym.

 

Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego i kierunkowego (m.in. geologia fizyczna i stosowana, geologia regionalna Polski, geologia historyczna, geomorfologia, tektonika, mineralogia, petrografia). Zajęcia specjalizacyjne dotyczą problematyki z zakresu geologii dna morskiego, sedymentologii, chemii zawiesin oraz ochrony brzegów morskich. Specyficzną dla kierunku formą zajęć są ćwiczenia terenowe obejmujące kartowanie geologiczne, rozpoznawanie form geomorfologicznych, zapoznanie się z geologią różnych regionów Polski.

 

Link:
Geologia - studia stacjonarne I stopnia

 

ICHTIOLOGIA MORSKA - STUDIA I STOPNIA

Atuty kierunku to: praktyczne zajęcia laboratoryjne i terenowe, uczestnictwo w rejsach badawczo-edukacyjnych; zapoznanie się z podstawami hodowli i przetwórstwa ryb; rekreacyjne wykorzystanie zasobów morskich: wędkarstwo i akwarystyka morska; poznanie podstaw nurkowania swobodnego oraz zasad prowadzenia podwodnych przyrodniczych prac badawczych - scientific diver; praktyki zawodowe w krajowych instytucjach zarządzających zasobami i przestrzenią morską, jednostkach naukowych lub parkach narodowych i krajobrazowych; dostęp do aktualnej wiedzy w zakresie ichtiologii morskiej; specjalistyczna kadra naukowo-dydaktyczna, bogate zaplecze naukowo-dydaktyczne.

 

Przedmioty kierunkowe to: Podstawy anatomii ryb; Podstawy fizjologii ryb; Podstawy genetyki ryb; Podstawy systematyki ryb; Podstawy behawioru i ekologii ryb; Choroby i pasożyty ryb; Podstawowe statystyczne modele rybackie; Podstawy hydroakustyki rybackiej; Ochrona i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów mórz

 

Link:
Ichtiologia morska - studia stacjonarne I stopnia

 

GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD - STUDIA I STOPNIA

Profil kształcenia na kierunku, to profil praktyczny. Oferujemy cały semestr praktyk w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką wodną. Praktyki zawodowe związane są tematycznie z pracą dyplomową. Absolwent studiów: pozna prawa rządzące obiegiem wody w przyrodzie i metody ich monitorowania; zdobędzie wiedzę w zakresie kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie; pozna metody zarządzania procesami ochrony. Ponadto zdobędzie umiejętności: przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium; sporządzania dokumentacji hydrologicznych; oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki.; oceny wartości ekonomicznej zasobów ożywionych i nieożywionych wód.

 

Program ujęto w osiem modułów tematycznych: I - Przedmioty podstawowe; II - Przedmioty specjalistyczne; III - Monitoring i modelowanie zjawisk przyrodniczych; IV - Aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne; V - Inżynieria środowiska; VI - Zasoby wód i ich ochrona; VII - Praktyka zawodowa oraz VIII - Zajęcia w j. angielskim. Przedmioty wiodące: Hydrologia ogólna; Meteorologia i klimatologia; Podstawy gospodarki wodnej; Społeczno-ekonomiczne aspekty gospodarki wodnej; Budownictwo wodne i ochrona wybrzeży; Bioindykacja i biomonitoring wód.

 

Link:
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - studia stacjonarne I stopnia

 

GEOGRAFIA - STUDIA I I II STOPNIA

Studia na kierunku Geografia opierają się na wykładach prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie, zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowni komputerowej. Dodatkowo program studiów I stopnia obejmuje 270 godzin, a program studiów II stopnia 60 godzin zajęć praktycznych w terenie. Większość zajęć terenowych odbywa się w Stacji Limnologicznej w Borucinie, która umożliwia studentom nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem pomiarowym.

 

Przedmioty kierunkowe to: - Podstawy geografii fizycznej; Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej; Hydrologia z oceanografią; Meteorologia i klimatologia; Geomorfologia; Kształtowanie i ochrona środowiska; Geografia społeczna; Geografia ekonomiczna; Geografia osadnictwa; Geograficzne Systemy Informacyjne.

 

Linki:
Geografia - studia stacjonarne I stopnia
Geografia - studia stacjonarne II stopnia
Geografia - studia niestacjonarne I stopnia
Geografia - studia niestacjonarne II stopnia

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - STUDIA I I II STOPNIA

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna opierają się na wykładach prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie, zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowni komputerowej. Dodatkowo program studiów I stopnia obejmuje 90 godzin zajęć praktycznych w terenie.

 

Przedmioty kierunkowe to: Geodezja i kartografia; Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej; Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej; Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej; Gospodarka nieruchomościami; Rysunek techniczny i planistyczny; Historia urbanistyki; Ekonomika miast i regionów; Planowanie przestrzenne; Projektowanie urbanistyczne.

 

Linki:
Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne II stopnia
Gospodarka przestrzenna - studia niestacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna - studia niestacjonarne II stopnia

Komentarze obsługiwane przez CComment