Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

adres:
 ul. Stwosza 57
 80-952 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

kontakt:
 tel. 585232026


Opis

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (MFiI) oferuje kształcenie w ramach studiów stacjonarnych, licencjackich i magisterskich na następujących kierunkach:

 • BEZPIECZENSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA - studia I stopnia
 • BIOINFORMATYKA - studia I stopnia, prowadzone wspólnie z Wydziałem Biologii, Wydziałem Chemii, Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG-GUMed
 • FIZYKA - studia I i II stopnia
 • FIZYKA MEDYCZNA - studia I i II stopnia; unikatowy kierunek, prowadzony we współpracy z GUMed
 • INFORMATYKA - studia I i II stopnia (także studia niestacjonarne)
 • MATEMATYKA - studia I i II stopnia (spec. teoretyczna, nauczycielska, ekonomiczna, finansowa, stosowana)

 

Nasze studia są solidną szkołą stawiania i rozwiązywania problemów, sprawnego i szybkiego uczenia się nowych pojęć, niezależnego formułowania jasno uzasadnionych sądów. Uczymy umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, rozumienia działania otaczającego świata. Programy studiów są systematycznie analizowane i dostosowywane do wymagań zmieniającej się rzeczywistości - przy udziale pracodawców i studentów.

 

 

Oferujemy naszym studentom:

 • zajęcia w dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych, dostęp do klastra obliczeniowego o dużej mocy na wydziale jak i do superkomputerów w TASK; laboratoria i pracownie fizyczne ze stanowiskami doświadczalnymi dysponującymi aparaturą pomiarową najnowszej generacji; nowoczesną Pracownię Zastosowań Medycznych Fizyki i Obrazowania Medycznego posiadającą ponad 20 najnowocześniejszych zestawów pomiarowych umożliwiającą przeprowadzanie doświadczeń z zakresu fizyki promieniowania jonizującego, analizy nuklearnej różnych materiałów, termografii oraz analizy sygnałów elektrofizjologicznych; zaawansowaną pracownie studencko-doktorancką
  (ok. 30 nowoczesnych stanowisk w ramach projektu "Fizyka dla przyszłości")

 

 

 • rozwijanie swoich pasji w prężnie działających kołach naukowych:
  • KN KOLOR - promocja i rozwój nauk ścisłych, organizacja: corocznej konferencji studenckiej IT Academic Day, ogólnopolskiego konkursu akademickiego Mat2Tab, 3CityCup, Bałtyckiego Festiwalu Nauki; spotkań grupy .NET
  • KN Matematyków
  • KN Robomaniacs - zrzesza studentów pragnących rozwijać swoje umiejętności programistyczne w zakresie robotyki; organizacja zawodów 3CityBot 2013. Sukcesy w ogólnopolskich konkursach: KrakRobot, PozRobot
  • Towarzystwo Obserwatorów Fizyki i Kosmosu TOFIK
 • zajęcia z profesjonalną kadrą naukowo-dydaktyczną jak i praktykami z branży
 • możliwość zdobywania certyfikatów Microsoft w ramach IT Academy
 • możliwość korzystania z wymiany międzynarodowej i krajowej - program Erasmus, MOST
 • możliwość kontynuowania studiów na studiach doktoranckich
 • studiowanie na wydziale współpracującym z: wieloma uczelniami w kraju i na świecie granty badawcze i edukacyjne, firmami - Rady Konsultacyjne
 • praktyki i staże w firmach tj: Lufthansa, Meritum Bank, Thomson Reuters, Kainos, Google, Goyello, Sii, JIT Solutions, SolDevelo i wielu innych

 

Gdzie najczęściej pracują nasi absolwenci?

 • uczelnie, instytuty badawcze, szpitale i inne placówki zdrowia, np. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • firmy informatyczne, np. Kainos, Google, Atena, JIT Solutions, SolDevelo, Goyello, Sii
 • banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • szkoły

Oferta edukacyjna

Wydział prowadzi kształcenia na: 

studiach licencjackich i magisterskich prowadzonych w języku polskim
studiach licencjackich i magisterskich prowadzonych w języku angielskim
studiach doktoranckich
studiach podyplomowych

 

Studia licencjackie i magisterskie prowadzone w języku polskim

 

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (studia I stopnia)
Absolwent interdyscyplinarnego kierunku "Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna" ma posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki i chemii, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom w zakresie przygotowywania i prowadzenia polityki bezpieczeństwa jądrowego oraz utrzymania ochrony radiologicznej wszędzie tam, gdzie prowadzony jest obrót i stosowane są preparaty promieniotwórcze lub promieniowanie jonizujące, a w szczególności w instytucjach kontrolnych, monitorujących środowisko naturalne, warunki pracy i prowadzących kontrolę jakości działań w przemyśle oraz zakładach opieki zdrowotnej, a także w zapleczu energetyki nuklearnej w perspektywie budowy elektrowni jądrowej.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników Wydziałów Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Bioinformatyka (studia I stopnia)
Bioinformatyka, prowadzona przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG wspólnie z Wydziałami Biologii i Chemii oraz Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG-GUMed, jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Jego absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu głównych obszarów biologii, informatyki, chemii i biotechnologii. Znają metodykę pracy doświadczalnej, programistycznej i symulacji komputerowych.   Umieją analizować dane i tworzyć modele matematyczne. Są wdrożeni  do pracy zespołowej. Są wyposażeni w ogólną wiedzę i umiejętności umożliwiające im szybkie przyswajanie, ocenę oraz  stosowanie nowych technologii i narzędzi bioinformatycznych. Najzdolniejsi studenci już na studiach I stopnia są włączani do realizacji projektów badawczych.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Absolwent  jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie bioinformatyka jako członek zespołu realizującego złożone projekty  naukowo-badawcze o charakterze interdyscyplinarnym. Jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach badawczo-rozwojowych (w tym, do prowadzenia własnej firmy), konsultingowych, szkoleniowych, jednostkach administracji publicznej i samorządowej.

 

Fizyka I stopnia
Fizyka II stopnia
Studia na kierunku Fizyka odbywają się w trybie stacjonarnym, są bezpłatne, mają  program stypendialny - stypendia naukowe i socjalne, a także programy wymiany naukowej i dydaktycznej. Kadra kierunku zatrudniona w dwóch instytutach : Fizyki Doświadczalnej oraz Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki składa się z : 11 profesorów zwyczajnych, 11 profesorów UG, 5 doktorów habilitowanych i 12 doktorów o bogatym dorobku naukowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych dydaktycznych laboratoriach fizycznych na światowym poziomie i obejmują wszystkie dziedziny fizyki współczesnej od fizyki atomu poprzez fizykę laserów, ciała stałego, jądrową, do kwantowej informacji. Doskonale wyposażone pracownie komputerowe umożliwiają zdobycie wiedzy w korzystaniu z najnowszych technik informatycznych. 
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Absolwent kierunku Fizyka przygotowany jest do podjęcia pracy w:

 • akademickich placówkach naukowo-badawczych w kraju i zagrancą w takich dziedzinach jak : fizyka, biofizyka, biotechnologia,medycyna, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, kwantowa informacja; 
 • laboratoriach badawczo - wdrożeniowych przedsiębiorstw pracujących w zakresie najnowszych technologii;
 • sektorze finansowym - bankach, firmach ubezpieczeniowych;
 • firmach informatycznych;
 • szkołach jako nauczyciele przedmiotów ścisłych.

 

Fizyka medyczna I stopnia
Fizyka medyczna II stopnia
Na kierunku przewidziane są praktyki zawodowe: 4 tyg. po 2 r. studiów odbywane w ZOZach publicznej i niepublicznej służby zdrowia na podstawie umów z potencjalnymi pracodawcami. Zaliczenie przewidzianych w toku studiów przedmiotów kierunkowych stanowi ułatwienie do uzyskiwania w skróconym trybie uprawnień w zakresie ochrony radiologicznej. 
Absolwent fizyki medycznej ma posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej (w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej). 
Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach naukowo-dydaktycznych Wydziału wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę zakupioną w 2012-2013 r. i prowadzone są przez kadrę UG i GUMed. 
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Absolwent fizyki medycznej może podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, jako specjalista fizyki medycznej po uzyskaniu specjalizacji w tym zakresie. 

 

Informatyka I stopnia (również w trybie niestacjonarnym)
Informatyka II stopnia
Specjalności na studiach stacjonarnych: aplikacje internetowe i bazy danych, informatyka ogólna, tester programista.
Specjalności na studiach niestacjonarnych: technologie sieciowe i bazy danych.
Atutem kierunku Informatyka jest połączenie solidnych podstaw teoretycznych, nauki wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program studiów jest na bieżąco konsultowany z pracodawcami branży IT. Efektem tej ścisłej współpracy są wybrane przedmioty prowadzone przy udziale specjalistów z przemysłu oraz możliwość realizacji przedmiotu Projekt Zespołowy pod opieką firm branży IT. Corocznie rośnie liczba otwartych wykładów i warsztatów specjalizacyjnych prowadzonych przez doświadczonych fachowców z przemysłu IT. Nasi studenci uczestniczą z dużymi sukcesami w konkursach takich jak Microsoft Imagine Cup czy PozRozbot, a swoje zainteresowania poszerzają w kołach naukowych technologii .NET oraz robotyki. 
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Wiedza i umiejętności zdobyte na kierunku Informatyka gwarantują absolwentom elastyczność w wyborze specjalizacji zawodowej oraz umożliwiają łatwe dostosowywanie się do sytuacji, w której spotykają się z nową technologią czy wymagającym zadaniem. Dlatego też znalezienie pracy przez naszych absolwentów nie jest zadaniem trudnym. Znajdują oni zatrudnienie najczęściej jako programiści i deweloperzy. Pracują też jako administratorzy baz danych i sieci komputerowych. Firmy zatrudniające naszych absolwentów to zarówno międzynarodowe korporacje, ich trójmiejskie oddziały oraz firmy lokalne. Liczne otwarte wykłady i warsztaty prowadzone podczas studiów przez specjalistów z branży są okazją do bezpośrednich kontaktów oraz aplikowania na praktyki i staże.

 

Matematyka I stopnia (studia I stopnia) 
Matematyka (studia II stopnia)
Specjalności: Matematyka ogólna, Matematyka nauczycielska, Matematyka ekonomiczna (do naboru 2017/2018. Od roku akademickiego 2017/2018 Matematyka ekonomiczna jest specjalnością na kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych). Studia na specjalnościach Matematyka i Matematyka nauczycielska na pierwszym roku prowadzone są wspólnie, na wyższych latach obie specjalności mają osobne plany studiów).
Współpracujemy z firmą MISYS oraz z Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Studenci matematyki nauczycielskiej na studiach I stopnia uzyskują dodatkowe uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej. Działają Koło Naukowe Kolor i Koło Naukowe Matematyków, promujące nauki ścisłe wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Studenci biorą udział w konkursie na tworzenie materiałów do tablicy interaktywnej Mat2Tab, organizują Ligę Matematyczną dla szkół średnich, biorą udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki. Mają też możliwość wyjazdu na wymianę studencką za granicę w ramach projektu ERASMUS. Jako jedyna jednostka w województwie pomorskim oferujemy możliwość studiów doktoranckich z matematyki.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Absolwent matematyki nauczycielskiej po studiach I stopnia jest przygotowany do nauczania matematyki i informatyki w szkole podstawowej, a po studiach II stopnia - do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół. Absolwent matematyki ekonomicznej jest przygotowany do pracy jako analityk rynków ekonomicznych. Absolwent matematyki finansowej może pracować w instytucjach finansowych, ubiegając się o zdobycie zawodów takich, jak makler, doradca inwestycyjny, aktuariusz. Absolwent matematyki stosowanej jest przygotowany do pracy jako informatyk, który ma jednocześnie solidne przygotowanie matematyczne. Absolwent matematyki teoretycznej ma możliwość robienia dalszej kariery naukowej na uczelni.

 

Modelowanie matematyczne i analiza danych
Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny łączący obszary matematyki, fizyki i informatyki. Jest idealną ofertą dla tych, którzy chcą zdobyć umiejętności konstruowania modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych.

Specjalności:

 • Analiza danych
 • Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach
 • Matematyka ekonomiczna
 • Modelowanie zjawisk fizycznych


Ważne: W zależności od zainteresowań studentów, a także aktualnych potrzeb rynku pracy, dopuszcza się możliwość poszerzenia listy specjalności.

Po studiach
Program studiów konsultowany był z przedstawicielami różnych firm tak, by jak najlepiej odpowiadał potrzebom rynku pracy. Zajęcia wzbogacone warsztatami z udziałem pracodawców dają możliwość poznania najnowszych technologii. Absolwent będzie przygotowany zarówno do samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy w zespołach interdyscyplinarnych w takich miejscach, jak: działy ryzyka w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych, działy marketingu, firmy zajmujące się usługami z zakresu analizy danych, ośrodki badawcze, firmy zajmujące się zarządzaniem transportem lub energetyką, instytucje zajmujące się bezpieczeństwem publicznym, firmy IT tworzące oprogramowanie dla różnych instytucji.

Wymagania rekrutacyjne:

 • matematyka
 • język obcy

 

Studia licencjackie i magisterskie prowadzonych w języku angielskim (studia płatne):

 

Faculty of Mathematics , Physics and Informatics offers education in English in the full-time,  in the following fields:

 • Physics - Bachelor and Master studies
 • Medical Physics - Bachelor and Master studies; unique field of study, conducted in cooperation with Medical University of Gdańsk

 

Our studies are a solid school of posing and solving problems, fast and effective learning of new concepts, independent formulation of clear judgments. We teach how to think in logical and analytical way, and how to understand the actions of surrounding world. Programs of the studies are systematically analyzed and adapted to the requirements of a changing world ? with the participation of employers and students.

 

 

Życie studenckie

Na Wydziale działa prężnie kilka kół naukowych:

 

Koło Naukowe KOLOR

Koło Naukowe Kolor jest organizacją studencką działającą na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Zrzeszamy ludzi, którzy swój wolny czas poświęcają na promocję i rozwój nauk ścisłych (głównie matematyki i informatyki) wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.

 

 

Ponadto w ramach działalności KN Kolor organizowane są (we współpracy z firmą Microsoft) spotkania studenckiej grupy .NET oraz grupy Junior.NET, gdzie przekazujemy swoją wiedzę uczniom z trójmiejskich szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegóły naszej działalności poznasz odwiedzając nasz fanpage: www.facebook.com/KN.Kolor

 

Koło Naukowe Robomaniacs

Koło Naukowe ROBOMANIACS zrzesza wszystkich studentów chcących rozwinąć swoje umiejętności programistyczne. Możesz w łatwy i praktyczny sposób przetestować umiejętności zdobyte na zajęciach, poprzez programowanie przy użyciu gotowych bibliotek w wybranym przez siebie języku.

 

 

Jeśli zawsze zastanawiałeś się jak działa R2-D2 to jest miejsce dla Ciebie. Nasze koło naukowe zajmuje się szeroko pojmowanej robotyki. Od 5 lat istnienia uczestniczymy w ważniejszych zawodach robotyki w całej Polsce a także jesteśmy organizatorami pierwszych zawodów robotyki na uniwersytecie gdańskim we współpracy z wieloma czołowymi firmami branży elektronicznej i informatycznej. Jeśli zachodzi potrzeba organizujemy kursy studenci studentom z różnych technologi takich jak Android (Java), Perl czy PHP. Ale przede wszystkim liczy się dobra zabawa i zaangażowanie, bez względu na rok studiów czy znajomość języków programowania.

 

Odwiedź naszą stronę:  http://robomaniacs.inf.ug.edu.pl/

 

Koło Naukowe Matematyków

Koło Naukowe Matematyków UG zrzesza wszystkich studentów chcących poszerzać swoją wiedzę i zainteresowanych promocją nauk matematycznych wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.

 

 

Koło Naukowe Matematyków UG zajmuje się m.in. organizacją:

 • konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Liga Matematyczna",
 • wyjazdów na konferencje studenckie,
 • Dnia Liczby Pi na Wydziale MFiI UG,
 • konferencji studenckiej "Matematyczne Warsztaty KaeNeMów" na Helu.

Zapraszamy na nasz fanpage: www.facebook.com/knmug

 

Koło Naukowe Towarzystwo Obserwatorów Fizyki i Kosmosu

Pod lupą

Fizyka medyczna zamiast kierunku lekarskiego?
Chcesz podobnie jak lekarz pomagać chorym ludziom, mieć interesującą pracę i nieżle zarabiać? W takim razie zainteresuj się studiami na kierunku fizyka medyczna, zwłaszcza, jeśli masz w dodatku zdolności techniczne. To idealne połączenie studiów medycznych i technicznych, wykorzystywane np. w diagnostyce i terapii onkologicznej. Studia z fizyki medycznej na Uniwersytecie Gdańskim są prowadzone wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
Uniwersytet Gdański - port dla nowoczesnych technologii informatycznych
Znajomość takich języków oprogramowania jak Java, C#, Ruby on Rails pozwala na łatwe zamustrowanie się do dobrej pracy w sektorze nowoczesnych technologii. Nauka ich jest nie jedną silną stroną kierunku informatyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Studia informatyczne na tym Wydziale wyróżnia także praktyczne stosowanie w sektorze ICT przetwarzania big data, internet of things (IoT), machine learning oraz rozwiązań mobilnych i chmurowych. Atutem jest ścisła współpraca z branżą IT, w tym Intelem i Microsoftem.
Wielka fizyka w najmniejszej skali
Komputer kwantowy pracujący z szybkością myśli i wykorzystujący zasady informacji kwantowej istnieje na razie w fantastyce naukowej. Jednak już teraz informacja kwantowa wykorzystywana jest w super bezpiecznym szyfrowaniu przesyłanych danych. Światowej sławy potęgą w tej dziedzinie fizyki jest Uniwersytet Gdański. Wykładowcy Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki  publikują w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych takich jak: Nature czy Physical review. Studenci mają szansę testowania formuł opartych na mechanice kwantowej a wykorzystywanych w kwantowej informacji w unikalnej Pracowni Informacji Kwantowej w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w trakcie kursowych zajęć dydaktycznych.
Big data i data science w ekonomii
Uniwersytet Gdański uruchomił nowy kierunek łączący wiedzę z ekonomii, informatyki i matematyki. Jeśli chcesz wybrać studia ekonomiczne, najbardziej zainteresują Cię trzy ścieżki studiów licencjackich - Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach, Matematyka ekonomiczna i Analiza danych. Można też wybrać unikalny kierunek matematyka finansowa na studiach magisterskich.

Komentarze obsługiwane przez CComment