Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 ul. Łojasiewicza 11
 30-348 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126644890


Opis

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedną z wiodących w kraju placówek naukowych, która nie tylko oferuje wysokiej klasy warsztat pracy dla pracowników nauki, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnych generacji naukowców, nauczycieli, wynalazców, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.

 

Dysponujemy bogatą ofertą edukacyjną, profesjonalną kadrą naukową, nowoczesnymi laboratoriami, prowadzimy szeroką współpracę zagraniczną.

 

Studenci mogą kształcić się w dziedzinie fizyki, biofizyki, astronomii, astrofizyki i kosmologii, informatyki stosowanej oraz zaanwansowanych materiałów i nanotechnologii. Wydział FAIS prowadzi również interdyscyplinarne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, a także studia doktoranckie z zakresu fizyki, biofizyki, astronomii, informatyki, inżynierii materiałowej oraz studia podyplomowe: Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto.

 

Pasjonatów programowania zapraszamy na Informatykę Stosowaną, studenci studiów II stopnia mają do wyboru dwie ciekawe specjalizacje: Produkcja gier wideo oraz Modelowanie i animacja 3D. Student wybierając Modelowanie i animację 3D będzie mógł pracować w przyszłości jako programista grafiki, zaś absolwent Produkcji gier wideo znajdzie zatrudnienie jako główny programista gry, a więc osoba gotowa do pokierowania zespołem osób tworzących kod programu.

 

Studia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego solidnie przygotowują studentów do twórczej i owocnej pracy zawodowej, uczą myślenia i systematyczności, formułowania problemów i samodzielnego ich rozwiązywania.

 

Absolwenci naszego Wydziału są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych oraz badawczo-rozwojowych, przemysłowych, bankach, biurach projektowych, parkach technologicznych, sektorach: IT, energetycznym, telekomunikacyjnym, rozrywkowym, medycznym przy diagnostyce, projektowaniu i budowie aparatury medycznej, a także do rozwijania własnej działalności w sektorze zaawansowanych technologii.

 

Realizowane badania
Wydział FAIS UJ składa się z dwóch samodzielnych jednostek działających na prawach instytutów: Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego i Instytutu Obserwatorium Astronomiczne oraz trzech samodzielnych zakładów: Zakładu Technologii Informatycznych, Zakładu Projektowania i Grafiki Komputerowej oraz Zakładu Technologii Gier. W jednostkach tych prowadzone są badania najważniejszych i aktualnych zagadnień współczesnej fizyki, astronomii i informatyki stosowanej.

 

Prace naukowe Instytutu Fizyki obejmują bogatą gamę szeroko rozumianej fizyki, zarówno teoretycznej jak i eksperymentalnej. Badania prowadzone są w tradycyjnych obszarach, jak fizyka ciała stałego (materii skondensowanej), fizyka powierzchni, fizyka atomowa, jądrowa i cząstek elementarnych, astrofizyka. Od kilku lat stopniowo rozbudowywane są badania w zakresie nowych dyscyplin: fizyki laserów, optyki kwantowej, fizyki medycznej, nanotechnologii, a także w obszarach interdyscyplinarnych, np.: biofizyki, ekonofizyki, nauki o środowisku, informatyki stosowanej.

 

Obserwatorium Astronomiczne prowadzi badania w zakresie aktywności radiowej Słońca, fizyki galaktyk i ich emisji radiowej, fizyki radioźródeł ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pozagalaktycznych, astronomii pozagalaktycznej. W dziedzinie optycznej prowadzone są obserwacje gwiazd zmiennych w tym zmiennych zaćmieniowych, oraz obserwacje komet. Badania teoretyczne dotyczą powstania struktury we wczesnym Wszechświecie, promieniowania mikrofalowego tła i wielowymiarowych teorii grawitacji.

 

Zakłady Technologii Informatycznych, Projektowania i Grafiki Komputerowej oraz Technologii Gier prowadzą badania między innymi w zakresie: inżynieria oprogramowania, projektowanie dynamiczne, gramatyki grafowe i hipergrafowe, algorytmy ewolucyjne, programowanie równoległe, sztuczna inteligencja, rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie sygnałów, pozyskiwanie i generowanie wiedzy, sieci przypadkowe, biometria, inteligentne systemy w bioinformatyce, medycynie oraz biochemii.

 

Czy wiesz, że?

 • W 2012 roku został Wydziałowi FAIS UJ przyznany niezwykle prestiżowy status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) na lata 2012-2017 w dziedzinie nauk fizycznych.
 • Nieprzerwanie rozbudowywana jest baza aparaturowa - przy wsparciu z funduszy programów europejskich możliwe było pozyskanie w ostatnich latach zestawów aparatury badawczej o najwyższej, czasami wręcz unikalnej na skalę światową, klasie. Przykładem jest projekt ATOMIN (Atomic Scale Science for Innovative Economy), w którym ponad 90 mln zł zostało przeznaczone na rozwój laboratoriów o wysokim potencjale badawczym na Wydziałach FAIS i Chemii w dziedzinach opisywanych akronimami "bio", "techno", "info". Wszystkie aparatury badawcze są dostępne dla zainteresowanych studentów.
 • Z inicjatywy naukowców Instytutu Fizyki na III Kampusie UJ powstaje Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, w którym budowany jest synchrotron. To pierwsze takie urządzenie nie tylko w naszym kraju, ale i naszej części Europy. Synchrotron to rodzaj akceleratora cząstek emitujący promieniowanie elektromagnetyczne o dużym natężeniu. Jest stosowany do badań m.in. w fizyce, chemii, materiałoznawstwie, geologii, mineralogii, biochemii, farmakologii, biologii i medycynie. Centrum SOLARIS będzie otwarte dla wszystkich grup badawczych już w 2015 roku.

 

Studia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej:

Fizyka

 • fizyka teroretyczna,
 • fizyka stosowana,
 • fizyka doświadczalna.

Studiowanie fizyki uczy twórczego rozwiązywania problemów, wymaga myślenia i systematyczności, stwarza okazję do zdobycia wszechstronnego i cenionego wykształcenia.
Absolwenci są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych oraz badawczo-rozwojowych, diagnostycznych i przemysłowych, firmach komputerowych i softwarowych, biurach projektowych, bankach, sektorach: energetycznym, medycznym, telekomunikacyjnym, szkołach, parkach technologicznych, itp.

 

Biofizyka

 • Fizyka Medyczna

Obecny rozwój medycyny jest w dużym stopniu wynikiem zastosowania nowych metod fizycznych wspomaganych technikami komputerowymi oraz wprowadzaniem nowych materiałów o unikalnych właściwościach. Dalszy postęp wymaga stałego i ścisłego współdziałania fizyków i lekarzy. Absolwenci Fizyki Medycznej mają możliwość znalezienia pracy w klinikach i szpitalach, gdzie wchodzą w skład zespołów zajmujących się diagnostyką obrazową, radioterapią, fizykoterapią, itp.

 

Biofizyka Molekularna
Szybki rozwój nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych następuje w dużej mierze dzięki coraz lepszemu zrozumieniu zjawisk fizycznych leżących u podstaw procesów życiowych. Wywołuje to rosnące zapotrzebowanie na biofizyków, fachowców harmonijnie łączących wiedzę z dziedziny fizyki, chemii i informatyki, oraz różnych dziedzin biologii. Studiowanie Biofizyki Molekularnej pozwala na poznanie eksperymentalnych, matematycznych i informatycznych metod fizyki stosowanych współcześnie do badania struktury, dynamiki i zmian konformacyjnych biomolekuł, błon biologicznych oraz innych struktur subkomórkowych, a także mechanizmów molekularnych leżących u podłoża procesów zachodzących w układach biologicznych.

 

Astronomia
Jest jedną z najstarszych nauk. Studiowanie astronomii może stać się pasjonującą przygodą. Dzięki niej możemy "dosięgnąć" gwiazd, badając najdalsze krańce czasu i przestrzeni, szukając odpowiedzi na najgłębsze pytania dotyczące natury świata i jego pochodzenia, powstania galaktyk, gwiazd, planet i nas samych.
Absolwenci studiów astronomii mają szansę zatrudnienia w obserwatoriach astronomicznych, instytutach astrofizycznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce i za granicą, ponadto absolwent przygotowany jest również do pracy w szkolnictwie.

 

Informatyka Stosowana
Studiowanie informatyki pozwala na zdobycie wiedzy umożliwiającej biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi. Dzięki blokom specjalistycznym student uzyskuje wiedzę z zakresu konstrukcji systemów informatycznych za pomocą standardowych metod inżynierii oprogramowania, a także systemów z wykorzystaniem zaawansowanych metod sztucznej inteligencji.
Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu polskiego rynku pracy na specjalistów z sektora elektronicznej rozrywki, Uniwersytet Jagielloński uruchomił atrakcyjne specjalizacje w ramach studiów II stopnia:

Produkcja gier wideo oraz Modelowanie i animacja 3D (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Informatyka Stosowana.
Student wybierając Modelowanie i animację 3D będzie mógł pracować w przyszłości jako programista grafiki, dzięki znajomości narzędzi m.in. do renderingu scen, zaś absolwent Produkcji gier wideo znajdzie zatrudnienie jako główny programista gry, a więc osoba gotowa do pokierowania zespołem osób tworzących kod programu.
Umiejętność tworzenia gier wideo, tworzenia grafiki i animacji 3D dla potrzeb kina, telewizji, reklamy stanowi bardzo duży atut na rynku pracy. Osoby zatrudnione w tym sektorze należą do najbardziej rozchwytywanych specjalistów i są jednymi z najlepiej opłacanych pracowników.

 

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia
Unikatowy kierunek Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia kształci kadry dla dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu opartych na nowoczesnych technologiach i funkcjonalnych materiałach nowej generacji (takich jak: nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, zaawansowane materiały dla współczesnej elektroniki i optoelektroniki) oraz kadry dla przemysłowych i akademickich laboratoriów badawczych i rozwojowych.

 

Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Studia Matematyczno-Przyrodnicze to nowoczesny sposób studiowania na wydziałach nauk matematycznych i przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Charakteryzuje je indywidualny tok studiów pod opieką tutora (opiekuna naukowego) oraz możliwość uczęszczania na zajęcia z różnych dziedzin. Student dokonuje wyboru interesujących go kursów spośród całej oferty wydziałów matematyczno-przyrodniczyc?h.

 

Astrofizyka i kosmologia
Nowy Makrokierunek (studia II stopnia) łączy klasyczne działy fizyki - mechanikę, mechanikę kwantową, ogólną teorię względności z elementami astrofizyki i kosmologii. Mamy tu zatem połączenie klasycznych dyscyplin fizyki z kosmologią, która dojrzałość osiąga właściwie na naszych oczach, a także z niezwykle dynamicznie rozwijającą się astrofizyką.
Absolwenci przygotowani są do pracy w instytutach fizycznych, astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze.

Społeczeństwo Informacyjne
Studia podyplomowe Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto rekomendowane są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych ze stopniem co najmniej licencjata lub inżyniera pragnących włączyć się w najbardziej dynamiczną gałąź usług XXI wieku - przetwarzanie informacji.
Pod pojęciem "smart city" - inteligentne miasto - należy rozumieć takie zmiany w sposobie zarządzania, dzięki którym mieszkańcy odczuwają nową jakość życia.
By tak się stało, potrzebni są ambitni i dobrze przygotowani ludzie. Studia podyplomowe Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto na Uniwersytecie Jagiellońskim są właśnie szansą dla tych, którzy chcą zostać liderami zmian w swoich społecznościach lokalnych i firmach. Tu dowiedzą się o znaczeniu i roli infrastruktury szerokopasmowej w rozwoju współczesnej gospodarki i kultury, o aktywnych formach wykorzystania internetu do komunikacji z mieszkańcami, inwestorami i turystami, o inteligentnych systemach transportowych, o sieciach inteligentnych i inteligentnych budynkach.
Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, innych ośrodków akademickich oraz eksperci zajmujący się teorią i praktyką budowania społeczeństwa informacyjnego w administracji rządowej i samorządowej oraz w różnych branżach gospodarki.

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Wydziału FAIS UJ na rok akademicki 2014/2015

 

Fizyka

 • fizyka doświadczalna
 • fizyka stosowana
 • fizyka teoretyczna
  studia I i II stopnia stacjonarne
  studia III stopnia (doktoranckie)

 

Biofizyka

 • fizyka medyczna
 • biofizyka molekularna
  studia I i II stopnia stacjonarne
  studia III stopnia (doktoranckie)

 

Astronomia
studia I i II stopnia stacjonarne
studia III stopnia (doktoranckie)

 

Astrofizyka i kosmologia
Studia II stopnia stacjonarne

 

Informatyka Stosowana

 • specjalizacja ogólna
 • Produkcja Gier Wideo
 • Modelowanie i Animacja 3D
  studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
  /specjalizacje tylko na II stopniu studiów/
  studia III stopnia (doktoranckie)

 

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

 • Fotonika i nanotechnologia
 • Zaawansowane materiały dla technologii informacyjnej
 • Biomateriały
 • Materiały supra-, nano- i makromolekularne
  studia I i II stopnia stacjonarne
  /studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Chemii UJ/

 

Studia Matematyczno - Przyrodnicze
studia I i II stopnia stacjonarne
/studia międzywydziałowe administrowane przez Wydział FAIS/

 

Inżynieria Materiałowa
studia III stopnia (doktoranckie)

 

Społeczeństwo Informacyjne
studia podyplomowe

Komentarze obsługiwane przez CComment