Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny

 al. Kopisto 2b
 35-315 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178721204


Opis

Instytut Filologii Angielskiej

 

Początki Instytutu Filologii Angielskiej UR wiążą się z powołaniem w 1995 roku Katedry Filologii Angielskiej przy Wydziale Filologicznym WSP w Rzeszowie. W 2000 roku Katedra została przekształcona w Instytut Filologii Angielskiej.

Atuty studiów
Studenci filologii angielskiej w Instytucie kształcą się pod okiem kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej, a bogaty program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe z zakresu językoznawstwa teoretycznego i stosowanego, literatury brytyjskiej i amerykańskiej oraz historii i kultury krajów anglojęzycznych, oraz specjalizacyjne, odpowiednio z zakresu przygotowanie pedagogicznego i metodyki nauczania języka angielskiego, lub z zakresu tłumaczeń i teorii przekładu.

 

Absolwenci
Osoby podejmujące u nas studia uzyskują wiedzę i kompetencje pozwalające na efektywną działalność na obecnym rynku pracy, są znakomicie przygotowane do wejścia w życie zawodowe. Nasi absolwenci dobrze funkcjonują na współczesnym rynku pracy zarówno jako nauczyciele, jak i jako tłumacze.

 

Współpraca
Podjęcie studiów w IFA daje również możliwość uczestnictwa w programie Erasmus+, w ramach którego można odbyć semestralne studia na jednym z uniwersytetów europejskich. Uniwersytet Rzeszowski ma również podpisaną umowę o dwustronnej wymianie studentów z Nazareth College, w Rochester w stanie Nowy Jork. Wyjazdy tego typu stwarzają okazję do poznania nowych miejsc, kultury i obyczajów, nawiązania znajomości i doszlifowania języka angielskiego. Inny program, Mobilności Studentów i Doktorantów (MOST) umożliwia odbywanie studiów semestralnych lub rocznych na wybranej uczelni w Polsce.

 

Koła studenckie
W ramach IFA działa studenckie Koło Naukowe Anglistów UR, które realizuje różnorodne projekty, między innymi cykliczną konferencję studencką, która odbędzie się w maju 2018r. po raz siódmy.

 

Działalność naukowo-badawcza
Prowadzone w Instytucie badania obejmują takie tematy jak: leksykologia, semantyka leksykalna i historyczna, pragmatyka, socjolingwistyka i socjopragmatyka, leksykografia, gramatykografia, morfologia derywacyjna i leksykalna, metodyka nauczania języka angielskiego, podstawy teoretyczne literatury, przekład i komparatystyka, geopoetyka i ekokrytyka, historia literatury angielskiej i amerykańskiej, adaptacje filmowe i telewizyjne utworów literackich, kulturoznawstwo krajów anglojęzycznych z elementami historii, teoria tłumaczenia literackiego i specjalistycznego, analiza tekstu z perspektywy przekładoznawstwa, wykorzystanie metodologii językoznawstwa kognitywnego w badaniach z zakresu języków specjalistycznych.


Od 2000 roku Instytut Filologii Angielskiej wydaje rocznik Studia Anglica Resoviensia, który od 2005 roku ukazuje się także w wersji elektronicznej i znalazł się na liście B czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wydawnictwie Peter Lang ukazuje się seria wydawnicza pt. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures, pod redakcją dr hab. Agnieszki Uberman, prof UR i dr. hab. Roberta Kiełtyki, prof. UR.

 

Studia
Instytut kształci studentów w dwóch specjalizacjach: nauczycielskiej i translatorycznej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na profilu ogólnoakademickim.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.

 

Studia podyplomowe

 • Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu

 • Studia kwalifikujące w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli języka angielskiego

 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejInstytut Filologii Germańskiej

 

Początki obecnego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego związane są z powołaniem do życia w 1975 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie Zakładu Języka Niemieckiego, który został pod koniec lat 80. przekształcony w samodzielny Instytut Filologii Germańskiej.

 

Atuty studiów
"Studenci wszystkich specjalizacji w ramach filologii germańskiej nabywają wiedzę, kształcą umiejętności i kompetencje społeczne na wysokim poziomie, co umożliwia im odnalezienie się na rynku pracy zarówno polskim, jak i zagranicznym. Studia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje. Programy kształcenia są spójne z działalnością naukową IFG oraz dostosowane są do potrzeb i oczekiwań pracodawców. IFG dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych. W IFG organizowane są liczne wydarzenia kulturalne."

 

Absolwenci
Absolwenci filologii germańskiej w zakresie kształcenia nauczycielskiego zdobywają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego, są merytorycznie przygotowani do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych w powiązaniu z kształceniem kierunkowym (specjalizacją) oraz praktyką pedagogiczną. Absolwenci, którzy nabyli kwalifikacje w zakresie specjalizacji translatorycznej, są merytorycznie przygotowani do pracy tłumacza w instytucjach współpracujących z krajami niemieckiego obszaru językowego, w biurach tłumaczeń itp.

 

Działalność naukowo-badawcza
Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z językoznawstwem kontrastywnym niemiecko-polskim, pragmalingwistyką, tekstami specjalistycznymi, lingwistyką tekstu, teorią i praktyką translacji, przekładem literackim, interkulturowością, historią literatury niemieckojęzycznej (niemieckiej i austriackiej) XX i XXI wieku.

Ważnym elementem działalności Instytutu Filologii Germańskiej jest współpraca międzynarodowa na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej z licznymi ośrodkami zagranicznymi, ugruntowana wzajemnymi umowami jak również programem Erasmus Plus.

Wyniki badań naukowych pracowników rzeszowskiej germanistyki oraz zaproszonych gości z kraju i zagranicy publikowane są w seryjnych monografiach zbiorowych redagowanych i wydawanych w Instytucie: Germanistische Kontexte, Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik, Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs, Informations- und Handlungsstrukturen im Text und im Diskurs, Studien zur Glottodidaktik und Methodik. W wydawnictwie Peter Lang ukazuje się seria wydawnicza Sprachkontraste in Mitteleuropa, redagowana przez prof. dr hab. Mariolę Wierzbicką i dr. hab. Pawła Bąka, prof. UR.

 

Studia
Instytut Filologii Germańskiej UR kształci studentów w systemie stacjonarnym na kierunku filologia, specjalność filologia germańska na studiach I i II stopnia na profilu ogólnoakademickim.


Studia I stopnia trwają 3 lata, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Oferujemy kształcenie w następujących specjalizacjach: a) na poziomie zaawansowanym: nauczycielska, translatoryczna, glottodydaktyczna - język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim, komunikacja interkulturowa w zakresie języka biznesu - język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim, translatoryczna - język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim, b) studia z nauką języka niemieckiego od podstaw: nauczycielska i translatoryczna.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować studia II stopnia, które trwają 2 lata i kończą się otrzymaniem tytułu magistra. Specjalizacje do wyboru: nauczycielska, translatoryczna.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.

 

Współpraca
Uczelnie partnerskie IFG w ramach Programu UE "Uczenie się przez całe życie - Erasmus" to: Uniwersytet Graz (Austria), Uniwersytet Klagenfurt (Austria), Uniwersytet Walencja (Hiszpania), Uniwersytet Amsterdam (Holandia), Ventspils University College (Łotwa), Uniwersytet Bamberg (Niemcy), Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Niemcy), Uniwersytet Bielefeld (Niemcy), Uniwersytet Greifswald (Niemcy), Uniwersytet Lipsk (Niemcy), Uniwersytet Kraju Saary w Saarbrücken (Niemcy), Wyższa Szkoła Zittau/Görlitz (Niemcy), Uniwersytet Zachodni Timisoara (Rumunia), Uniwersytet Lubljana (Słowenia), Uniwersytet w Erzurum (Turcja), Uniwersytet Szeged (Węgry), Uniwersytet Piza (Włochy), Uniwersytet Regensburg (Niemcy) oraz Uniwersytet Bern (Szwajcaria).

 

Koła studenckie
W IFG aktywne są dwa koła studenckie: Koło Naukowe Germanistów (Sekcja Glottodydaktyczna, Sekcja Językoznawcza)oraz Koło Naukowe Literatury Niemieckiej. Członkowie Kół realizują różnorodne projekty studenckie oraz współuczestniczą w przedsięwzięciach w ramach Instytutu. Pracownicy Instytutu wspierają studentów w zdobywaniu zagranicznych stypendiów fundacji DAAD. Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się semestralne pobyty (studia) na uczelniach europejskich, finansowane w ramach programu Erasmus Plus.


Studenci mają także możliwość skorzystania z oferty programu Mobilność Studentów i Doktorantów (MOST) w formie studiów semestralnych lub rocznych na wybranej uczelni w Polsce.

 

Biblioteka Austriacka
Od roku 2015 w IFG siedzibę ma Biblioteka Austriacka, ofiarowana przez Republikę Austrii, Ministerstwo ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych. Księgozbiór obejmuje ponad 6500 pozycji książkowych z następujących dziedzin: literatura austriacka, historia literatury, historia powszechna, polityka, prawo, ekonomia, gospodarka, socjologia, filozofia, religia, literatura dziecięca i młodzieżowa, biografie, historia Żydów, Unia Europejska, księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, leksykony), a także materiały krajo- i kulturoznawcze. Oprócz księgozbioru Biblioteka Austriacka posiada zbiory specjalne, na które składają się: DVD (filmy fabularne i dokumentalno-krajoznawcze), kasety audio, płyty CD i CD-ROM. Ponadto w Instytucie działa Biblioteka IFG dla pracowników i studentów. 

 

Kultura
Ważnym elementem działalności Instytutu są wydarzenia kulturalne. W Instytucie organizowane są m. in. wykłady gościnne, spotkania z pisarzami, tłumaczami, odczyty oraz Tydzień Filmu Niemieckiego.

 

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa 

Początki polonistyki rzeszowskiej są związane z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, ponieważ to właśnie poloniści w 1963 r. stanowili trzon kadry naukowej ówczesnego Studium Terenowego krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Ze względu na strukturę dydaktyczno-naukową ważny dla historii polonistyki rzeszowskiej był rok 1981, w którym powstał Instytut Filologii Polskiej. Aktualnie, ze względu na nowoczesny profil badań i uruchomienie nowych kierunków studiów, został on przemianowany na Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa. Obecnie, ze względu na liczebność kadry, jest największym instytutem na Wydziale Filologicznym.Atuty studiów

 • Doskonała lokalizacja niemal w sercu miasta
 • Zaplecze umożliwiające praktyczną naukę dzięki zajęciom ze specjalistami w danej branży
 • Nowoczesne sale wykładowe i ćwiczeniowe, w tym pracownia dziennikarska
 • Kształcenie użytecznych umiejętności
 • Interesujące praktyki zawodowe (m. in. w lokalnych mediach, agencjach reklamowych, hotelach, urzędach, a także agencjach copywriterskich - Studio MG, Grupa WW)
 • Współpraca z TVP Rzeszów, Telewizją Głusi.tv, Radiem Rzeszów oraz Radiem "Via", Uniwersyteckim Radiem "Feniks", Gazetą Codzienną "Nowiny" i Gazetą Wyborczą
 • Studencka telewizja internetowa i czasopismo internetowe "Nowy Akapit"
 • Przygotowanie do wykonywania wielu interesujących zawodów (m. in. edytor, specjalista w zakresie reklamy i PR, specjalista copywriting, konsjerż, asystent kadr kierowniczych i elit politycznych oraz wiele innych)
 • Współpraca międzynarodowa z uczelniami na całym świecie
 • Spotkania z najwybitniejszymi ludźmi nauki, kultury i mediów


Nie daj sobie wmówić, że jedynie kierunki techniczno-matematyczne dadzą Ci pracę i zapewnią godną przyszłość!Działalność naukowo-badawcza
Aktualnie w ramach Instytutu działalność naukowo-dydaktyczną prowadzi siedem zakładów. Istniejące w obrębie Instytutu zespoły badawcze z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz medioznawstwa systematycznie realizują, odpowiadające wymogom współczesnego świata, plany badań.


W Instytucie działają: Koło Naukowe Polonistów (Sekcja Dydaktyków, Sekcja Literaturoznawców, Sekcja Językoznawców, Sekcja Logopedów, Sekcja Twórczości Literackiej, Sekcja Studiów Międzynarodowych), a także Koło Naukowe Antropologów Kultury (z Sekcją Kulturoznawców i Filmoznawców), Koło Naukowe Teatr Polonistów S.T.O.S. oraz Koło Naukowe Dziennikarzy (Klub Dziennikarzy Studenckich i Sekcja Retoryki i Krasomówstwa "Sapere aude").

Wydawane są wysoko punktowane czasopisma naukowe: "Słowo. Studia językoznawcze", "Tematy i Konteksty", "Dydaktyka Polonistyczna" oraz kwartalnik artystyczno-literacki "Fraza".

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa prowadzi między innymi współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną z uniwersytetami w Polsce oraz Niemczech, na Ukrainie, Słowacji, we Włoszech i Brazylii.Studia
Instytut proponuje kształcenie na trzech kierunkach oraz dziesięciu specjalnościach i specjalizacjach. W zakresie kierunku filologia polska: studia I stopnia stacjonarne (nauczycielska i edytorska), studia II stopnia stacjonarne ( nauczycielska oraz edytorstwo lub asystent kadr zarządzających i elit politycznych). Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I. stopnia stacjonarne (media i broker informacji oraz reklama, concierge i public relations), studia II. stopnia stacjonarne (redaktorska oraz copywriting i community manager). W zakresie kierunku polonistyka stosowana studia I stopnia stacjonarne (komunikacja społeczna, reklama i animacja kultury).


Oferowane przez nas specjalności są ściśle skorelowane ze współczesnym rynkiem pracy.


Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.


Studia podyplomowe:

 • Podyplomowe Studia Logopedia i Neurologopedia
 • Wiedza o kulturze z elementami antropologii kultury
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego

 

Instytut Filologii Rosyjskiej

 

Początki rusycystyki rzeszowskiej sięgają roku 1965, kiedy to powstała Katedra Historii Literatury Rosyjskiej. Od roku 1975 w ramach ówczesnej Katedry powołano trzy Zakłady: Zakład Literatury Rosyjskiej i Radzieckiej, Zakład Języka Rosyjskiego i Zakład Metodyki Nauczania Języka Rosyjskiego. W 1981 roku Katedrę przekształcono w Instytut Filologii Rosyjskiej.Absolwent studiów I stopnia
Ukończone studia I-go stopnia na kierunku filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I-go stopnia na tym kierunku, w tym znajomości języka rosyjskiego na poziomie co najmniej C1.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z tytułem licencjata posiadają uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego/angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, a z tytułem magistra - do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego we wszystkich rodzajach szkół. Absolwenci specjalizacji rosyjski i angielski język biznesu, translatoryka oraz język rosyjski i angielski w turystyce mogą wykonywać pracę w instytucjach niezwiązanych ze szkolnictwem, prowadzących współpracę gospodarczą z krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego: firmach, biurach, wydawnictwach, czasopismach, hotelach, pensjonatach, sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury etc.Absolwent studiów II stopnia
Ukończone studia II-go stopnia na kierunku filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów kształcenia, przewidzianych dla studiów II-go stopnia na tym kierunku, w tym posiadanie znajomości języka rosyjskiego na poziomie C2.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z tytułem magistra posiadają uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego we wszystkich typach szkół: szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, zasadniczej szkole zawodowej, jak również w charakterze prowadzącego lektorat na uczelniach wyższych, w szkołach językowych i na kursach języka rosyjskiego.

Absolwenci specjalizacji rosyjski i angielski język biznesu dysponują wiedzą w zakresie przygotowania merytorycznego do pracy w jednostkach niezwiązanych ze szkolnictwem, zwłaszcza instytucjach i przedsiębiorstwach, prowadzących współpracę handlową i gospodarczą z krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego, biurach tłumaczeń, sektorze nieruchomości, turystyce etc.

Absolwenci specjalizacji translatoryka nabywają umiejętności translatorskie oraz przygotowanie merytoryczne do pracy tłumacza w instytucjach i przedsiębiorstwach niezwiązanych ze szkolnictwem, w biurach tłumaczeń, biurach podróży, wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach i firmach współpracujących z krajami rosyjskojęzycznymi, instytucjach kultury etc.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.Współpraca
Instytut Filologii Rosyjskiej współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi. W ramach programu Erasmus+ studenci mogą odbyć studia semestralne lub roczne w uczelniach w Norwegii, Bułgarii i na Łotwie. W ramach programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST studenci mają możliwość odbywania studiów semestralnych lub rocznych na wybranej uczelni w Polsce. Prowadzimy również współpracę z Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja) - wymiana studencka i kursy językowe.


Instytut Filologii Rosyjskiej wydaje czasopismo Zeszyty Naukowe UR, które znajdują się na liście B czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Koła studenckie
Studenci poszerzają swoje zainteresowania uczestnicząc w 3 sekcjach Koła Naukowego Rusycystów:

 • Sekcja Teatralna
 • Sekcja Slawistyczna
 • Sekcja Literaturoznawcza


Katedra Lingwistyki StosowanejKatedra Lingwistyki Stosowanej powstała we wrześniu 2017 r., a od 1.10.2017 został uruchomiony nowy kierunek Lingwistyka stosowana (studia stacjonarne I stopnia). W przyszłości planujemy otwarcie studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz poszerzenie oferty językowej.


Atuty studiów
Na kierunku Lingwistyka stosowana studenci kształceni są przez doświadczonych nauczycieli akademickich w zakresie dwóch języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego, zdobywając umiejętności z zakresu tłumaczenia pisemnego i ustnego. Program studiów oferuje przedmioty o profilu językoznawczym i kulturoznawczym, dotyczące komunikacji międzykulturowej, ale też związane z językiem ojczystym i kulturą ojczystą studentów, bardzo przydatne w komunikowaniu się z obcokrajowcami. Duży nacisk kładzie się na praktyczne przygotowanie do zawodu tłumacza, czyli znajomość zagadnień i słownictwa prawniczego, ekonomicznego, technicznego, podstaw komunikacji w przedsiębiorstwie, zasad tworzenia wizerunku firmy czy też różnic kulturowych w zakresie biznesowym pomiędzy wybranymi obszarami językowymi. Warto zaznaczyć, że nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia tłumaczeniowe, rekrutują się spośród praktyków, którzy prowadzą własne biura i dysponują wieloletnim doświadczeniem jako tłumacze przysięgli.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.


Absolwenci
Studia na kierunku lingwistyka stosowana kształcą przyszłych tłumaczy pisemnych i ustnych, symultanicznych i konsekutywnych, pracowników firm zagranicznych, wydawnictw oraz mediów. Absolwenci mogą również zajmować się problemami komunikacji w mediach. Lingwistyka stosowana dostarcza ponadto wiedzy językowej koniecznej do interpretacji tekstów specjalistycznych. Ważne jest również nabycie umiejętności tłumaczenia różnych gatunków tekstów - literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, a także użytkowych i reklamowych, tak istotnych w komunikacji biznesowej.


Współpraca
Podjęcie studiów na kierunku Lingwistyka stosowana daje również możliwość uczestnictwa w programie Erasmus+, w ramach którego można odbyć semestralne lub roczne studia na jednym z uniwersytetów europejskich. Istnieje ponadto możliwość udziału w programie Mobilności Studentów i Doktorantów (MOST), w ramach którego studenci mogą odbywać studia semestralne lub roczne na wybranej uczelni w Polsce.


Koła studenckie
Przy Katedrze Lingwistyki Stosowanej działa nowo powstałe Studenckie Koło Naukowe "Poligloci". Członkowie koła współorganizują konferencje, wykłady gościnne, warsztaty i szkolenia, odbywające się w KLS i aktywnie w nich uczestniczą. Dzięki temu zdobywają doświadczenie w pracy organizacyjnej, poznają dogłębnie strukturę uniwersytetu i uczą się pracy zespołowej. W planach koła są warsztaty tłumaczeniowe, wyjazdy szkoleniowe i praca naukowa, którą zamierzamy prowadzić samodzielnie i we współpracy z innymi kołami istniejącymi na naszym uniwersytecie.
 

Działalność naukowo-badawcza
Pracownicy KLS zajmują się teoretycznymi pracami naukowymi z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu w perspektywie germanistycznego i polonistycznego obszaru badawczego oraz prowadzą analizy (kontrastywne) z uwzględnieniem korpusów niemieckich, polskich oraz angielskich. Ich przedmiotem zainteresowań są również problemy przekładu, komunikacji interkulturowej oraz mediolingwistyki, jak też szeroko pojętego językoznawstwa współczesnego, z włączeniem aspektów interdyscyplinarnych. Pracownicy nawiązują współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi w ramach prowadzonego przez nich Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy Tekst-Dyskurs-Komunikacja. Wyniki swych badań pracownicy KLS prezentują na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Pracownicy Katedry brali i biorą aktywny udział w projektach badawczych i grantach krajowych oraz międzynarodowych o charakterze lingwistycznym, tłumaczeniowym i interdyscyplinarnym [m. in. grant NPRH, grant DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), grant Deutsch-PolnischeWissenschaftsstiftung (DPWS) (Polsko-Niemieckiej Fundacja na rzecz Nauki (PNFN), Emil-Öhmann-Stiftung i in.].


Działalność wydawnicza
Katedra Lingwistyki Stosowanej oraz Ośrodek Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy Tekst - Dyskurs - Komunikacjawspółpublikują (wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim) serię wydawniczą Studien zur Text- und Diskursforschung (Peter Lang Verlag, dotychczas ukazało się 21 tomów) oraz punktowany periodyk tekst i dyskurs - text und diskurs (wraz z Uniwersytetem Warszawskim, dotychczas ukazało się 10 zeszytów), stanowiący platformę współpracy między różnymi filologiami.

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2018/2019 


UNIWERSYTET RZESZOWSKI
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów
www.ur.edu.pl/rekrutacja
www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny
ifp.univ.rzeszow.pl/wkr


Oferujemy kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
specjalności:
studia I stopnia stacjonarne

 • media i broker informacji
 • reklama, concierge i public relations


specjalności:
studia II stopnia stacjonarne

 • redaktorska
 • copywriting i community manager


FILOLOGIA ANGIELSKA
specjalizacje:

 • studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • nauczycielska
 • translatoryczna


studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • nauczycielska
 • translatoryczna


FILOLOGIA GERMAŃSKA
specjalizacje:
studia I stopnia stacjonarne

 • nauczycielska (na poziomie zaawansowanym)
 • translatoryczna (na poziomie zaawansowanym)
 • glottodydaktyczna - język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim (na poziomie zaawansowanym)
 • komunikacja interkulturowa w zakresie języka biznesu - język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim (na poziomie zaawansowanym)
 • translatoryczna - język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim (na poziomie zaawansowanym)
 • nauczycielska z nauką języka niemieckiego od podstaw
 • translatoryczna z nauką języka niemieckiego od podstaw


studia II stopnia stacjonarne

 • nauczycielska
 • translatoryczna


FILOLOGIA ROSYJSKA
specjalności:
studia I stopnia stacjonarne

 • nauczycielska z językiem angielskim
 • rosyjski i angielski język biznesu,
 • język rosyjski i angielski w turystyce,
 • translatoryka


studia II stopnia stacjonarne

 • nauczycielska,
 • specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu
 • specjalizacja translatoryka


FILOLOGIA POLSKA
specjalności:

 • studia I stopnia stacjonarne
 • edytorska
 • nauczycielska


studia II stopnia stacjonarne

 • asystent kadr zarządzających i elit politycznych
 • edytorstwo
 • nauczycielska


LINGWISTYKA STOSOWANA
studia I stopnia stacjonarne

POLONISTYKA STOSOWANA
specjalności:
studia I stopnia stacjonarne

 • komunikacja społeczna,
 • reklama i animacja kultury

Komentarze obsługiwane przez CComment