Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 ul. Projektowa 4
 20-209 Lublin
 Lublin
 lubelskie

tel. 817491777


Dlaczego warto

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji to lubelska Uczelnia Wyższa o bardzo mocnej pozycji na rynku edukacyjnym w Polsce. Sposób funkcjonowania Uczelni bazuje na analizie trendów europejskich i światowych w poszczególnych obszarach, które są uwzględniane w programach kształcenia. Celem jest wykreowanie i wykształcenie nowoczesnego absolwenta wyposażonego w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności praktyczne, dostosowane do rosnących wymagań pracodawców. Ma to związek z rozwojem nowoczesnych technologii i zmianami w biznesie. Studia dualne, nowe kierunki studiów i specjalności: Zarządzanie II stopnia, studia II stopnia "Cyberbezpieczeństwo" oraz "Programowanie i analiza danych", 5-letnie studia pedagogiczne na kierunku "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna" czy też otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek. To tylko część wprowadzanych zmian, które zostają wdrożone przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie tylko w 2019 roku.

"Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze" - tak brzmi hasło przewodnie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, które już od początku istnienia przyświeca decyzjom Władz i ma ogromny wpływ na kierunek rozwoju Uczelni. Przygotowywana we współpracy z pracodawcami i otoczeniem biznesowym oferta dydaktyczna i praktyczna orientacja na studenta sprawia, że absolwenci WSEI są doskonale przygotowani do wejścia na rynek pracy i bardzo szybko znajdują zatrudnienie, stając się dobrze zarabiającymi, zadowolonymi z życia najlepszymi wizytówkami Uczelni.

76% kandydatów wybrało WSEI ze względu na atrakcyjną formę kształcenia, a 96 % wróciło do WSEI aby kontynuować dalsze kształcenie.

Studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie różnią się od proponowanych form kształcenia w innych uczelniach. Tym, co odróżnia studia w WSEI to przede wszystkim proces opracowywania kierunków i specjalności. Zwiększając wpływ pracodawców na sposób kształcenia, WSEI rokrocznie podpisuje kilkadziesiąt umów z różnymi podmiotami, w tym i z największymi firmami w Polsce np. z branży informatycznej Asseco Data Systems, z branży energetycznej PGE Obrót. Umowy zakładają wielopłaszczyznową współpracę przy m.in. organizowaniu praktyk i staży, realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich czy organizację i udział stron w projektach badawczo- rozwojowych.

WSEI podpisała prawie 400 umów o współpracy w zakresie praktyk i staży zawodowych, umów z otoczeniem biznesu, innymi uczelniami i przedsiębiorcami.

W tym procesie Uczelnia nie zapomina o najważniejszym- dobru studentów, którzy potrzebują wsparcia przy połączeniu nauki z uczeniem się konkretnego zawodu. WSEI w roku 2019 wprowadza nową formę praktycznego kształcenia- studia dualne, które w 100% będą finansowane ze środków europejskich. Jest to nowa forma studiowania, która z pewnością poprawi jakość kształcenia wpływając pozytywnie na szybszą adaptację studenta w firmie, a co za tym idzie przyniesie korzyść pracodawcy, który proces wdrażania nowego pracownika do konkretnego stanowiska pracy skróci do minimum albo nawet całkowicie wyeliminuje. Stanie się tak, dlatego, że osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na Uczelni przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie 3 lat od 6- 9 miesięcy. Najlepsi z nich mają szansę na stałe zatrudnienie. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w WSEI przeplatających się z okresami pracy w przedsiębiorstwie, z którym student i Uczelnia podpisze umowę o kształcenie praktyczne. Ta nowa forma studiowania wdrażana jest już od roku akademickiego 2019/2020.

Studia dualne będą prowadzone na 4 kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie.

Uczelnia stale rozbudowuje laboratoria. Oprócz Centrum Edukacji Technicznej Haas ważną rolę w realizacji projektów badawczych z obszaru pedagogiki i psychologii pełni Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii. Prowadzone są tam badania z wykorzystaniem wiedeńskiego systemu testów, lustra fenickiego, wariografów, zestawów do badań reakcji psychofizycznych, czy kamery do badania mikroekspersji mimicznych. Warto podkreślić, że, mimo iż z nazwy Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kojarzy się ze ścisłymi kierunkami studiów, Uczelnia kładzie nacisk na kształcenie humanistów i osób pasjonujących się administracją, psychologią czy pedagogiką. Przykładem w ofercie edukacyjnej WSEI są pięcioletnie studia magisterskie na kierunku "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna", które będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela, co wynika ze zmian wprowadzonych w 2018 r. w ustawie o szkolnictwie wyższym. Równolegle do rozwoju kierunków technicznych i humanistycznych prowadzone są aktywne działania zwiększające komfort i stopień zaawansowania nauki na kierunku Pielęgniarstwo. W styczniu 2019 roku zostało oficjalnie otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dedykowane dla kierunku Pielęgniarstwo kosztowało ponad 3 miliony złotych.

Potwierdzeniem skuteczności działań WSEI są liczne wyróżnienia i certyfikaty, które Uczelnia regularnie otrzymuje. Tylko w ciągu ostatniego roku WSEI otrzymała kilka bardzo prestiżowych wyróżnień. Jednym z nich jest "Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018" pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, "Polska Nagroda Innowacyjności" czy EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2018- Prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji za działalność, która jest wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Liczne nagrody świadczą o tym, że proponowane rozwiązania i oferta studiów dobrze wpisuje się w trendy współczesnego rynku pracy. Warto wspomnieć o międzynarodowym gronie studentów, rozbudowanym systemie stypendialnym, braku barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, działających kołach naukowych, studiach podyplomowych i komforcie studiowania w nowoczesnej bazie dydaktycznej. Jeden tekst nie streści wszystkich możliwości, jakie daje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dlatego po więcej informacji zapraszamy na stronę https://www.wsei.lublin.pl/

Uczymy kompetencji przyszłości. Awans WSEI w rankingu "Perspektyw 2019"

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jako jedna z nielicznych Uczelni w województwie lubelskim awansowała w prestiżowym rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2019". W tym ogólnopolskim rankingu w kategorii "niepubliczne uczelnie magisterskie" WSEI zajęła 20 miejsce na ponad 200 działających Uczelni niepublicznych w Polsce i jest najlepszą niepubliczną Uczelnią Magisterską w Lublinie i całym województwie lubelskim.

Oferta edukacyjna

WSEI prowadzi studia w języku polskim na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Informatyka, Pielęgniarstwo po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, Uczelnia prowadzi kilka kierunków prowadzonych w języku angielskim. W ofercie kształcenia Uczelni na rok akademicki 2019/2020 znajduje się nowa forma kształcenia stacjonarnego - studia dualne.


Studia dualne pierwszego stopnia:

Administracja (Specjalności: "Administracja publiczna" i "Administracja cyfrowa"),

Finanse i Rachunkowość ("Rachunkowość i zarządzanie podatkami")

Informatyka- studia inżynierskie ("Programowanie i technologie WEB", "Sieci i bezpieczeństwo Informacji").

Studia dualne drugiego stopnia:

Zarządzanie ("E-biznes & zarządzanie firmą" i "Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym")

Informatyka ("Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi", "Programowanie i analiza danych").

W roku akademickim 20192020 w ofercie edukacyjnej WSEI znajdują się też kierunki bezpłatne:
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie
- Ekonomia - studia licencjackie i magisterskie
- Transport - studia licencjackie i magisterskie
- Mechatronika - studia inżynierskie
- Administracja studia licencjackie dualne
- Finanse i Rachunkowość studia licencjackie dualne
- Informatyka studia licencjackie dualne i magisterskie dualne
- Zarządzanie studia magisterskie dualne

Pełna oferta studiów:

1. Administracja studia I stopnia licencjackie
Specjalności:
Administracja publiczna
Administracja bezpieczeństwa publicznego
Administracja cyfrowa
Studia II stopnia magisterskie
Specjalności:
Administracja publiczna
Administracja bezpieczeństwa publicznego
Samorząd terytorialny i ochrona środowiska
Obrona terytorialna

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia licencjackie
Bezpieczeństwo Informacji
Formacje policyjne
Zarządzanie kryzysowe
Kryminalistyka i kryminologia

3. Ekonomia studia I stopnia licencjackie
Specjalności:
Ekonomika przedsiębiorstw
Analizy ekonomiczne i rachunkowość

Studia II stopnia magisterskie
Specjalności:
Ekonomika przedsiębiorstw
Analizy ekonomiczne i rachunkowość

4. Finanse i Rachunkowość studia I stopnia licencjackie
Data science w finansach
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
Studia Dualne - studia I stopnia licencjackie
Specjalności: Rachunkowość i zarządzanie podatkami

5. Informatyka studia I stopnia inżynierskie:
Specjalności:
Grafika i multimedia
Bazy danych i Business Intelligence
Programowanie i technologie web
Sieci i bezpieczeństwo Informacji
Studia II stopnia magisterskie:
Specjalności:
Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi
Programowanie i analiza danych

6. Mechanika i Budowa Maszyn studia I stopnia inżynierskie:
Specjalności:
Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń
Diagnostyka samochodowa
Eksploatacja urządzeń dźwigowo - transportowych
Szybkie prototypowanie

7. Mechatronika studia I stopnia inżynierskie NOWOŚĆ!
Specjalności:
Systemy automatyki i robotyki w mechatronice
Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach

8. Transport studia I stopnia inżynierskie:
Specjalności:
Organizacja i logistyka transportu
Rzeczoznawstwo samochodowe
Organizacja transportu kolejowego
Utrzymanie dróg i inżynieria ruchu
Studia II stopnia magisterskie:
Specjalności:
Budowa i eksploatacja pojazdów
Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie

9. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie

10. Psychologia studia jednolite magisterskie:
Specjalności:
Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia społeczna
Psychologia organizacji i zarządzania
Studia I stopnia licencjackie:
Specjalności:
Psychologia w biznesie
Psychologia w promocji zdrowia
Psychologia w reklamie i marketingu
Psychologia w resocjalizacji
Psychologia w sporcie
Studia II stopnia magisterskie:
Specjalności:
Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia społeczna
Psychologia biznesu
Psychologia II stopnia dla magistrów (uzupełniające po innym kierunku humanistycznym):
Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia społeczna
Psychologia organizacji i zarządzania

11. Pielęgniarstwo studia I stopnia licencjackie i studia II stopnia magisterskie:


12. Pedagogika studia I stopnia licencjackie
Specjalności:
Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Studia II stopnia magisterskie
Specjalności:
Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

13. Zarządzanie studia I stopnia licencjackie
Specjalności:
Zarządzanie w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Studia II stopnia magisterskie
Specjalności:
Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
E-biznes & zarządzanie firmą

14. Logistyka studia I stopnia inżynierskie:
Specjalności:
Inżynieria systemów logistycznych
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie


STUDIA ANGLOJĘZYCZNE PŁATNE:
Informatyka I stopnia
Logistyka I stopnia
Pielęgniarstwo I stopnia
Zarządzanie I stopnia
Ekonomia II stopnia
STUDIA ANGLOJĘZYCZNE BEZPŁATNE:
Informatyka I stopnia
Pielęgniarstwo I stopnia
Zarządzanie I stopnia
Ekonomia II stopnia

Wszystkie informacje znajdują się na: http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/

Komentarze obsługiwane przez CComment