Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 ul. Nadbystrzycka 38a
 20-618 Lublin
 Lublin
 lubelskie

tel. 815384287


Opis

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej został utworzony w 1964 roku, jeszcze w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej. W 1965 roku Wieczorową Szkołę Inżynierską przekształcono w Wyższą Szkołę Inżynierską i od tego momentu Wydział rozpoczął kształcenie w systemie studiów dziennych, a od roku akademickiego 1973/74 kształcenie w systemie jednolitych studiów magisterskich.

 

Aktualnie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki kształci się studentów studiów I stopnia (inżynierskich) na dwóch kierunkach, tj. Elektrotechnice oraz od 2000 roku na Informatyce. Na obydwu kierunkach kształcenie realizowane jest bez podziału na specjalności - a zatem absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżynier elektryk lub inżynier informatyk. Podziału na specjalności dokonuje się dopiero na II stopniu studiów (magisterskich), tu w ofercie na obydwu kierunkach jest po kilkanaście propozycji.

 

Wydział posiada ugruntowaną pozycję w kraju i dobrą opinię w regionie, czego dowodem jest stała współpraca z przemysłem, organizacjami o charakterze gospodarczym, władzami miasta i województwa oraz uczelniami Lublina. Pracownicy Wydziału są m.in. członkami szeregu organizacji, w których też często pełnią kierownicze funkcje. Są członkami Komitetu Elektrotechniki PAN, Sekcji Wielkich Mocy PAN, Sekcji Systemów  Elektroenergetycznych PAN, Sekcji Optoelektroniki PAN.

Oferta edukacyjna

Kierunek Elektrotechnika

 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki kształci studentów na kierunku Elektrotechnika na trzech stopniach studiów (inżynierskim, magisterskim i doktorskim) w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym

 

Profil absolwenta kierunku Elektrotechnika

Absolwent kierunku posiada praktyczne i teoretyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, automatyki, napędu, komputerowych systemów pomiarowych oraz wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej w tym odnawialnych źródeł energii. Może ubiegać się o wymagane przez pracodawców branżowe uprawnienia energetyczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w zakresie pomiarów elektrycznych i eksploatacji urządzeń elektrycznych. Dzięki swojemu wszechstronnemu wykształceniu może prowadzić prace projektowe, badawcze i rozwojowe zarówno w małych firmach jak i w dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych, konstrukcyjnych i laboratoriach.

 

Jeśli lubisz nauki ścisłe, chcesz połączyć wiedzę z matematyki, fizyki i informatyki, jesteś ciekawy świata i nie boisz się urządzeń elektrycznych to ten kierunek jest dla Ciebie.

 

Kierunek Informatyka

Wydział Elektrotechniki i Informatyki kształci studentów na kierunku Informatyka na dwóch stopniach studiów (inżynierskim i magisterskim) w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym

 

Profil absolwenta kierunku Informatyka

Absolwent kierunku wykazuje się znajomością informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu. Posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. W zależności od profilu studiów może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca sieci teleinformatycznych i komputerowych oraz administrator sieci komputerowych, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, specjalista z zakresu grafiki komputerowej, systemów multimedialnych, systemów mobilnych, twórca aplikacji internetowych, mobilnych i multimedialnych.
Prawie 100% absolwentów kierunku Informatyka pracuje w zawodzie! W zeszłym roku wynagrodzenia specjalistów w obszarze informatyki były w województwie lubelskim najwyższe!

 

Jeśli zagadnienia wykorzystania sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania masz już dawno opanowane, lubisz logiczne, abstrakcyjne myślenie i myślisz o dobrze płatnym zawodzie z przyszłością to jest to kierunek dla Ciebie.

 

Kierunek Mechatronika

 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki wspólne z Wydziałem Mechanicznym prowadzi studia na kierunku Mechatronika na dwóch stopniach studiów (inżynierskim i magisterskim) w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział Elektrotechniki i Informatyki administruje studiami magisterskimi.

 

Profil absolwenta kierunku Mechatronika

Absolwent studiów magisterskich posiada wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz teorii sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów, zna działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, zarządzania sieciami komputerowymi, korzystania z baz danych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne (elektromaszynowym, motoryzacyjnym, itp.), jak również w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia.

 

Kierunek Inżynieria biomedyczna

Wydział Elektrotechniki i Informatyki wspólne z Wydziałem Mechanicznym prowadzi studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna na dwóch stopniach studiów (inżynierskim i magisterskim) w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział Elektrotechniki i Informatyki administruje studiami magisterskimi.

 

Profil absolwenta kierunku Inżynieria biomedyczna

Absolwent studiów magisterskich posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwent posiada umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Absolwent jest przygotowany do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Absolwent przygotowany jest do pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

 

Zobacz podział na specjalności

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki prowadzona jest dwa razy w roku, na semestr letni i zimowy.

 

Na semestr zimowy (czyli ten rozpoczynający się 1 października) rekrutacja prowadzona jest na przełomie czerwca i lipca na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) na kierunkach elektrotechnika i informatyka a także na studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).

 

Na semestr letni rekrutacja prowadzona jest na przełomie stycznia i lutego na II stopień studiów stacjonarnych (magisterskie) na kierunkach: Elektrotechnika, Informatyka, Mechatronika, Inżynieria Biomedyczna.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy a jego wyniki są jawne. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają polskie świadectwo dojrzałości, uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura), dyplom IB uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzonego w ramach Matury Międzynarodowej, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą, uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w oparciu o Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej

 

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów, we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty:

  • ankietę osobową (wydruk z systemu ERK- "elektronicznej rekrutacji") podpisaną przez kandydata,
  • świadectwo dojrzałości w formie kopii potwierdzonej za zgodną z oryginałem, a w określonych przypadkach świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • xero dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - poświadczone przez członka komisji rekrutacyjnej lub pracownika Działu Nauczania i Toku Studiów lub notarialnie,
  • pokwitowanie opłaty za indeks i elektroniczną legitymację studencką - wniesionej na indywidualne konto otrzymane podczas ERK,
  • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami (niewymagane na informatyce)
  • 3 fotografie (w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat.

 

WIĘCEJ O REKRUTACJI NA STRONIE:
rekrutacja.weii.pollub.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment