Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Technicznych

 ul. Oczapowskiego 11
 10-719 Olsztyn
 Olsztyn
 warminsko-mazurskie

tel. 895233476


Dlaczego warto

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Wydział szczyci się ponad 50 letnią tradycją kształcenia w zakresie kierunków technicznych. Programy studiów prowadzonych przez Wydział są stale unowocześniane i dostosowywane do wymagań przemysłu i otoczenia gospodarczego. Miarą poziomu kadry naukowej Wydziału jest czołowe miejsce w kraju, spośród wydziałów prowadzących kształcenie w zakresie kierunków technicznych, w liczbie przyznanych patentów w roku 2018.
Wydział w roku akademickim 2019/2020 prowadzić będzie rekrutację na cztery kierunki studiów pierwszego stopnia i trzy kierunki studiów drugiego stopnia.
Każdy z kierunków studiów ma swoją specyfikę, ale na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Nauk Technicznych szczególny nacisk kładziony jest na wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym:
  • Najnowsze osiągnięcia w konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń,
  • Najnowsze technologie w zakresie procesów sterowania i diagnostyki,
  • Nowoczesne techniki komputerowego wspomagania projektowania oraz komputerowego wspomagania analiz inżynierskich.O UCZELNI - RYS HISTORYCZNY

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycję pięćdziesięcioletniej ART, trzydziestoletniej WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.
Obecnie UWM składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Natomiast stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 24 dyscyplinach.KAMPUS

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski umiejscowiony jest w Kortowie, w dzielnicy Olsztyna, tworząc wyodrębnione miasteczko akademickie, które jest powszechnie uznawane najpiękniejszy kampus akademicki w Polsce i jeden z najpiękniejszych w Europie.
W obszarze kampusu uniwersyteckiego są parki i dwa jeziora. Nad Jeziorem Kortowskim, o powierzchni 95 hektarów, są znakomite warunki do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Dostępna jest wypożyczalnia kajaków, rowerów wodnych i żaglówek. W bezpośrednim sąsiedztwie usytułowana jest pływalnia uniwersytecka, a także stadnina koni.
W kortowskim kampusie studenci mają wszystko, co potrzebne do nauki, rozwijania pasji oraz wypoczynku. Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej przyznał UWM już dwa razy (w 2004 i 2008 r.) tytuł Uczelni przyjaznej studentom. W 2011 r. Kortowo otrzymało nagrodę miesięcznika "National Geographic Traveler" w plebiscycie "7 nowych cudów Polski".
Uniwersytet dysponuje 11 domami studenckimi, w większości zlokalizowanymi w Kortowie.RUCH STUDENCKI

UWM wspomaga studentów w ich rozwoju osobistym i naukowym. Do dyspozycji studentów są m.in. nowoczesna biblioteka, Biuro karier, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, domy studenckie, Akademia biznesu UWM, Akademickie Centrum Kultury (Zespół Pieśni i Tańca KORTOWO, Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka, Akademicka Orkiestra Dęta, Kloszart, Teatr Studencki CEZAR, Studencka Agencja Fotograficzna JAMNIK, Studencki Klub Motocyklowy TABUN, Akademicki Klub Turystyczny, Akademicki Klub Płetwonurków SKORPENA, Akademicki Klub Miłośników Fantastyki OLIFANT, Zespół Sygnalistów Myśliwskich ARTEMIS, Yacht Klub UWM, Kortowski Klub Łuczników, Liga Szuwarowa, Uniwersytecka Drużyna HONEYBADGERS, Akademicki Klub Żeglarski SZKWAŁ, Studenckie Studio Filmowe, Warmińsko-Mazurski Klub Miłośników Lotnictwa WMSPOTTERS).
Na Uniwersytecie prężnie działa samorząd studencki, z którego inicjatywy organizowane są znane w całej Polsce juwenalia pod nazwą Kortowiada.STYPENDIA

Student może ubiegać się o następujące świadczenia:
1. stypendium socjalne,
2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
3. zapomogę,
4. stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
5. stypendium ministra za osiągnięcia - (regulowane odrębnymi przepisami).

Kierunki studiów

STUDIA I STOPNIA - INŻYNIERSKIE:
(rekrutacja w lipcu 2019)
1. Energetyka,
2. Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych (NOWY KIERUNEK),
3. Mechanika i budowa maszyn,
4. Mechatronika.
Studia inżynierskie trwają 7 semestrów (3,5 roku). Prowadzone są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE:
(rekrutacja w lutym 2020)
1. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (studia stacjonarne i niestacjonarne),
2. Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne i niestacjonarne),
Specjalności:
- Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn,
- Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn,
3. Mechatronika (studia stacjonarne).
Studia magisterskie trwają 3 semestry (1,5 roku). Warunkiem rozpoczęcia studiów magisterskich jest ukończenie studiów inżynierskich.

Energetyka - I stopień
W trakcie studiów student otrzymuje szeroką wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych oraz dyscyplin takich jak: mechanika, informatyka, elektronika, automatyka. Zna zagadnienia związane z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii.
Ponadto zdobywa wiedzę związaną z budową, projektowaniem systemów energetycznych wykorzystywanych w energetyce konwencjonalnej oraz w obszarze odnawialnych źródeł energii.
Absolwent przygotowany jest do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych z zakresu projektowania, wytwarzania, eksploatacji w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów energetycznych, w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.
Rozumie strukturę, zasady działania i eksploatacji w zakresie elektrowni i sieci energetycznych, urządzeń elektrycznych i maszyn elektrycznych, automatyki, układów zabezpieczeń. Jest specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych, ze znajomością krajowych i europejskich regulacji prawnych oraz norm w zakresie energetyki, krajowego i europejskiego systemu kompetencji i uprawnień zawodowych.
Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów energetycznych, w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.


Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych - I stopień
Absolwent posiada gruntowną wiedzę w zakresie nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin kierunkowych: technicznych, rolniczych i leśnych, wzbogaconą umiejętnościami z zakresu zastosowania informatyki, zarządzania zespołami ludzkimi oraz automatyki i sterowania procesami. Potrafi identyfikować i rozwiązywać napotykane problemy techniki wykorzystywane w procesie produkcji surowców pochodzenia rolniczego (roślinnych i zwierzęcych), pozyskiwania i przetwórstwa drewna, a także produkcji spożywczej. Jest przygotowany w zakresie stosowania nowoczesnych technologii cyfrowych wspierających przemysł rolno-spożywczy i leśny. Zna podstawowe metody, techniki, technologie i maszyny służące kształtowaniu i wykorzystaniu potencjału przyrody, a zdobyta wiedza umożliwia dostrzeżenie wpływu stosowanych technik i technologii na środowisko naturalne. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów związanych z zasadami prawidłowego użytkowania i obsługi sprzętu technicznego. Ma wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień związanych z budową ciągników, pojazdów i maszyn rolniczych, leśnych i przemysłu spożywczego. Ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania maszyn i urządzeń technicznych znajdujących zastosowanie w pracach rolniczych i leśnych oraz w przetwórstwie żywności. Wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem inżynierskim i wykorzystaniem grafiki komputerowej oraz modelowania i optymalizacji. Posiada wiedzę o nowoczesnych materiałach eksploatacyjnych stosowanych we współczesnych maszynach i pojazdach użytkowanych w sektorze rolno-spożywczym i leśnictwie. Zna podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki oraz posiada podstawową wiedzę o napędach i sterowaniu hydraulicznym i pneumatycznym w systemie użytkowania sprzętu technicznego na potrzeby obsługi rolnictwa i leśnictwa oraz przetwórstwa żywności. Dysponuje wiedzą z zakresu wykorzystania systemów satelitarnych technik w monitorowaniu i sterowaniu produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych do analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w produkcji rolniczej i leśnej oraz przetwórstwie żywności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych gałęziach produkcji związanych z przemysłem leśnym, sektorem agroenergetycznym, stacjach obsługi i warsztatach naprawczych maszyn rolniczych i leśnych oraz w zakładach projektowania maszyn. Jest także przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Mechanika i budowa maszyn - I stopień
W trakcie studiów student zdobywa wszechstronną wiedzę z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, obejmującą nie tylko podstawy teoretyczne i wiedzę fachową, ale również umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Studia obejmują zagadnienia z zakresu podstawowych nauk technicznych w tym mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów i konstrukcji, mechaniki płynów, wymiany ciepła oraz z zakresu budowy maszyn w tym właściwości materiałów konstrukcyjnych i technologii materiałowych, procesów produkcyjnych i technologicznych, podstaw konstrukcji maszyn. Studia obejmują wiedzę z zakresu eksploatacji i diagnostyki maszyn i urządzeń w tym zagadnienia wpływu produkcji i eksploatacji maszyn na środowisko. Ponadto student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii i systemów pomiarowych oraz programowania komputerowego. W trakcie kształcenia student zdobywa umiejętności formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz doboru metod sterowania procesami w celu poprawy ich efektywności. Ponadto program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, ekologii. Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów dla nowoczesnego przemysłu maszynowego. Szeroki zakres wiedzy zdobytej przez absolwentów kierunku otwiera możliwości podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych - także związanych z automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów.

Mechatronika - I stopień
W trakcie studiów student otrzymuje szeroką wiedzę z zakresu dyscyplin takich jak: mechanika, informatyka, elektronika, robotyka, automatyka. Zdobywa także poszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystania technik informatycznych w przemyśle, z szczególnym uwzględnieniem programowania sterowników przemysłowych, projektowania i integracji układów automatyki przemysłowej, programowania manipulatorów i robotów, a także wykorzystania technik komunikacji i przekazywania danych do sterowania, zarządzania i nadzoru urządzeń oraz linii technologicznych. Ponadto zdobywa wiedzę związaną z budową, projektowaniem systemów mechatronicznych wykorzystywanych w przemyśle oraz pojazdach i maszynach. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych z zakresu projektowania, wytwarzania, eksploatacji w zakładach produkcyjnych wykorzystujących nowoczesne technologie sterowania, komunikacji, monitorowania i diagnozowania procesów technologicznych. Ponadto przygotowany jest do rozwiazywania problemów związanych z eksploatacją, diagnostyką układów mechatronicznych nowoczesnych pojazdów samochodowych i maszyn roboczych. Absolwent znajdzie zatrudnienie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach przemysłowych, jednostkach projektowych, w przemyśle samochodowym oraz badawczo-naukowych. Absolwent znajduje także zatrudnienie w średnich i małych przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonywaniem oraz utrzymaniem instalacji i linii technologicznych dla różnych podmiotów gospodarczych.

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - II stopień
Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk podstawowych (matematyki, fizyki, chemii i biologii) oraz dyscyplin pokrewnych niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w zakresie inżynierii produkcji rolniczej oraz przetwórstwa spożywczego. Zna i stosuje zaawansowane techniki projektowania, symulacji i optymalizacji operacji jednostkowych, technologii oraz systemów w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym. Dysponuje wiedzą na temat odpadów i produktów ubocznych w produkcji rolno-spożywczej i potrafi zaplanować ich zagospodarowanie. Posiada wiedzę dotyczącą źródeł energii, zasad jej wytwarzania, przesyłu i wykorzystania, eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz umie bilansować i racjonalnie gospodarować energią w produkcji rolniczej i przetwórstwie spożywczym. Ma wiedzę w zakresie procesów odnowy maszyn i urządzeń oraz metod analizy ryzyka w systemach produkcji rolno-spożywczej. Jest wszechstronnie przygotowany do planowania i stosowania systemów informatycznych w zarządzaniu i logistyce w produkcji rolno-spożywczej. Ma wiedzę na temat zarządzania i kierowania produkcją i usługami w systemie produkcji indywidualnej i zbiorowej oraz wdrażania innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i jakości produktów. Absolwent potrafi również planować, przeprowadzać i dokonywać analizy i syntezy danych doświadczalnych oraz wyników badań naukowych (w tym z fachowych publikacji i innych źródeł obcojęzycznych). Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym samokształcenia zawodowego i samodoskonalenia, w różnych aspektach życia i pracy zawodowej. Potrafi pracować w grupie, określać priorytety i brać odpowiedzialność za efekty pracy własnej i zespołu. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Rozumie znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie techniki w produkcji rolno-spożywczej i wpływ tej techniki na środowisko naturalne. Zdobyta wiedza umożliwi przyszłemu absolwentowi podjęcie pracy w jednostkach projektowych, jednostkach obsługi rolnictwa, a także w średnich i małych przedsiębiorstwach. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+. Zna słownictwo specjalistyczne z zakresu kierunku studiów. Ponadto jest przygotowany do rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Mechanika i budowa maszyn - II stopień
Absolwent: studia zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu. Są oparte na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, technologii procesów obróbki oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Absolwenci mają również przygotowanie w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Absolwent poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie przedmiotów standardowych uzyskuje zaawansowaną wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla wybranego zakresu studiów. Podczas studiów ma do wyboru jeden z dwóch zakresów: inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn, eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn .
Wybór zakresu studiów przygotowuje absolwentów do pracy:
- eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn: jako inżyniera utrzymania ruchu maszyn w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach przemysłowych i transporcie, specjalistę eksploatacji pojazdów i maszyn, projektanta urządzeń technicznych z uwzględnieniem zasad logistyki, eksploatacji i diagnostyki, inżyniera zarządzania dowolnymi systemami działania, które eksploatują maszyny i urządzenia techniczne, właścicieli przedsiębiorstw technicznych zajmujących się utrzymaniem i naprawą pojazdów i maszyn;
- inżynierskie zastosowania komputerów w budowie maszyn: jako inżyniera racjonalnie wykorzystującego nowoczesne systemy CAD/CAM/CAE w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, jako technolog i specjalista zarządzania produkcja w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Uzyskane umiejętności pozwolą absolwentowi na rozwiązywanie problemów inżynierskich również poprzez tworzenie własnego oprogramowania na bazie metod numerycznej mechaniki konstrukcji.

Mechatronika - II stopień
Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki, mechaniki analitycznej i drgań mechanicznych, wytrzymałości materiałów i sztucznej inteligencji. Legitymuje się wiedzą z dyscyplin kierunkowych w zakresie zaawansowanego komputerowego wspomagania projektowania, sensoryki i analizy sygnałów, zaawansowanej elektroniki i dynamiki układów mechatronicznych. Posiada wiedzę specjalnościową w zakresie teorii maszyn i mechanizmów, zaawansowanego programowania sterowników PLC, zapoznając się szczegółowo z informatycznym środowiskiem naukowo-technicznym w mechatronice (Mat-Lab, Simulink, Catia, E -Plan, itp.) oraz wiedzę z zakresu sterowania manipulatorów i robotów, a także układów komunikacyjnych w mechatronice. Dysponuje wiedzą obejmującą zagadnienia z telekomunikacji, systemów inteligentnego budynku, systemów SCADA, diagnostyki maszyn oraz robotyki. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw własności intelektualnej. Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym. Prezentuje wiedzę zdobytą w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych, w tym w zakresie analizy oraz oceny funkcjonowania firm. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Zdobyta wiedza umożliwi przyszłemu absolwentowi podjęcie pracy w biurach konstrukcyjnych i prototypowych dużych Koncernów rozwijających innowacyjne technologie w przedsiębiorstwach wyposażonych w nowoczesne technologie PLC, w jednostkach projektowych oraz badawczo-rozwojowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment