Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ekonomiczny

adres:
 ul. Nowoursynowska 166
 02-787 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225934010


Opis

Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  powstał 13 sierpnia 1953 r., jako Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. W 1958 r. nazwę Wydziału zmieniono na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, obowiązywała do końca 2007 r. Na wniosek dziekana Wydziału Senat SGGW od 1 stycznia 2008 r. zmienił nazwę na obecną. Wydział od początku swego istnienia zajmował czołową pozycję jako ośrodek naukowo-dydaktyczny. Wydział w trakcie swojej działalności wypromował ponad 19 tys. absolwentów wszystkich form studiów. Jest wzorcem w zakresie programów nauczania. W swojej historii wielokrotnie wprowadzał nowe przedmioty do oferty dydaktycznej oraz tworzył nowe kierunki studiów, dostosowując je do aktualnych potrzeb rynku. Aktualnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych kształci się ponad 5 tysięcy studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci kształcą się na pięciu kierunkach: ekonomii, zarządzaniu, finansach i rachunkowości, logistyce oraz turystyce i rekreacji.

 

Wydział Nauk Ekonomicznych jako jednostka naukowa realizuję zadania badawcze z rożnych obszarów w ramach działalności statutowej związanej z rozwojem potencjału badawczego. Zadania te zdefiniowane zostały następująco:

 • tendencje w kierunkach rozwoju rolnictwa i handlu rolnego,
 • polityka i strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich,
 • procesy adaptacyjne przedsiębiorstw agrobiznesu w warunkach realizacji zasad trwałego rozwoju,
 • komunikowanie, edukacja i doradztwo w rozwoju lokalnym i regionalnym.

 

Struktura organizacyjna Wydziału na przestrzeni lat ulegała zmianom, obecnie funkcjonuje pięć katedr: Ekonomii i Polityki Gospodarczej; Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw; Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu; Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. Kształcenie studentów odbywa się na pięciu kierunkach studiów: Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Turystyka i Rekreacja. Studia prowadzone są na I (licencjackie) i II (magisterskie) stopniu w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział oferuje również studia doktoranckie i podyplomowe. Obecnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych funkcjonuje 19 studiów podyplomowych:

 • Administracja i Finanse Publiczne
 • Bankowości I Finansów
 • Biznesu I Informatyki
 • Controllingu I Rachunkowości Zarządczej
 • "Csr - Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Ekonomiki Rolnictwa
 • Logistyka
 • MBA "Zarządzanie W Agrobiznesie"
 • Metody i Techniki Menedżerskie Premba
 • Psychologii i Strategii Inwestowania
 • Przedsiębiorczość i Wiedza o Społeczeństwie
 • Prawo Podatkowe - Kadry i Płace
 • Rozrachunków Publicznoprawnych
 • Rachunkowości
 • Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych i Przedsiębiorstw
 • Rachunkowości Podatkowej i Międzynarodowej
 • Wyceny Nieruchomości
 • Zarządzanie Nieruchomościami
 • Zamówienia Publiczne
Wydział Nauk Ekonomicznych daje również możliwość uczestniczenia w kołach naukowych:

 • Koło Naukowe Ekonomistów,
 • Koło Naukowe Finanse i Gospodarka,
 • Koło Naukowe Finansistów i Bankowców,
 • Koło Naukowe Inwestycji "BLUE CHIP"
 • Koło Naukowe Logistyki
 • Koło Naukowe Marketerów "Insight"
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Odpowiedzialnego Biznesu "Enactus"
 • Koło Naukowe "Public Relations"
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki
 • Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej

Oferta edukacyjna

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych kształcenie prowadzone jest na pięciu kierunkach:
 • ekonomia,
 • finanse i rachunkowość,
 • logistyka,
 • zarządzanie
 • turystyka i rekreacja.

 

EKONOMIA

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek o najdłuższej historii na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Powstał w 1953 roku. Studia obejmują zagadnienia teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych, warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sektora żywnościowego oraz agrobiznesu. Kierunek umożliwia studentom nabycie umiejętności analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami materialnymi, finansowymi i ludzkimi oraz umiejętności wykorzystania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych, a także modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej; przygotowani są do opracowywania projektów ekonomicznych i świadczenia usług doradczych oraz przeprowadzenia audytu. Na poziomie magisterskim mogą poszerzać kompetencje na specjalnościach:
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • organizacja i ekonomika agrobiznesu,
 • ekonomika sektora publicznego,
 • ekonomia menadżerska,
 • rozwój wsi i rolnictwa,
 • gospodarka turystyczna,
 • bioekonomia.

 

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Studia I stopnia: matematyka, statystyka, mikro- i makroekonomia, rachunkowość, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ekonomia integracji europejskiej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, rynki finansowe

Studia II stopnia: ekonomia menedżerska, ekonomia międzynarodowa, ekonomia matematyczna, rachunkowość zarządcza, historia myśli ekonomicznej, prognozowanie procesów ekonomicznych, prawo gospodarcze

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci zdobywają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ponadto nabywają umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- oraz makroekonomicznej w warunkach współczesnej gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową i globalną.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej, bankach i handlu zagranicznym, placówkach naukowobadawczych, przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych, jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem.

 

M.Sc. in Economics and Organization of Enterprises (MEO)

CHARAKTERYSTYKA

MEO to specjalność ekonomika i organizacja przedsiębiorstw prowadzona w języku angielskim na kierunku ekonomia. Celem dwuletniego programu studiów magisterskich jest umożliwienie zdobycia przez studentów szerokiej wiedzy akademickiej i rozwijanie ich umiejętności zawodowych, które w przyszłości przyczynią się do rozwijania karier zarówno w korporacjach, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w dynamicznym otoczeniu globalnym. Program MEO dedykowany jest w szczególności dla osób odznaczających się krytycznym myśleniem, umiejętnościami analitycznymi i zdolnościami interpersonalnymi. Uczestnicy programu uczą się w międzynarodowym gronie studentów i często realizują część programu w zagranicznych uczelniach w ramach różnych programów wymiany, co pozytywnie wpływa na kształtowanie kompetencji miękkich. Absolwenci są w stanie połączyć prowadzenie badań naukowych z analizą bieżących problemów gospodarczych w celu przedstawienia rekomendacji i opracowania nowych strategii i polityki dla różnych sektorów i branż gospodarki.

WYBRANE ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Mathematical Statistics, Forecasting Business Processes, Advanced Macroeconomics, Business Law, Financial and Capital Markets, Managerial Economics, Corporate Finance, Local Finances, Managerial Accounting, International Economics, History of Economic Thought, Mathematical Economics, Insurance Systems, Human Resources Management, Methods of Projects' Assessment, Economics and Organization of Production.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Program zapewnia studentom solidne wykształcenie w zakresie teorii ekonomicznych organizacyjnych oraz zapoznanie ich z najlepszymi praktykami, które są wykorzystywane w badaniach naukowych, działaniach biznesowych i procesach decyzyjnych instytucji publicznych. Skuteczność zdobywania wiedzy i umiejętności miękkich wymiernie zwiększają: wymiana międzynarodowa oraz aktywne metody nauczania, w tym gry, symulacje, studia przypadków najlepszych praktyk biznesowych i badań przełomowych. Niezależnie od tego czy studenci pracują nad projektami w małych grupach dyskusyjnych czy w dużych zespołach, zawsze wymagane jest ich aktywne zaangażowanie, co pozwala im uczyć się nie tylko od profesjonalistów, ale także wzajemnie od siebie.

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek prowadzoy jest od 2003 r. Studenci zdobywają wiedzę z obszarów finansów, rachunkowości i bankowości, a także poznają teoretyczne podstawy z zakresu nauk ekonomicznych, marketingu i zarządzania. Zdobywają wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabywają umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Studenci są teoretycznie i praktycznie przygotowani do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Mogą oni poszerzyć swoje kompetencje na następujących specjalnościach:

 • bankowość,
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,
 • finanse publiczne,
 • ubezpieczenia,
 • inżynieria finansowa.

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Studia I stopnia: matematyka, statystyka, prawo, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, bankowość, rynki finansowe, mikro- i makroekonomia, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, rachunkowość

Studia II stopnia: polityka pieniężna, portfel inwestycyjny, doradztwo finansowe, rachunek kosztów, rachunkowość finansowa, finanse międzynarodowe, sprawozdawczość finansowa

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci znają i rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Posiadają umiejętności znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości oraz ich analizowania. Przygotowani są do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, instytucjach rachunkowych, agencjach konsultingowych, przedsiębiorstwach agrobiznesu, giełdach, jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej, administracji państwowej i samorządowej, placówkach naukowo-badawczych.

 

LOGISTYKA

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek został utworzony w 2007 r. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu logistyki przedsiębiorstw, funkcjonowania instytucji logistycznych, logistycznych łańcuchów dostaw oraz nabierają umiejętności analizy i zarządzania procesami w takich obszarach jak: sterowanie zapasami, magazynowanie, transport i zarządzanie łańcuchem dostaw. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę i umiejętności konieczne w operacyjnym zarządzaniu logistycznym w podmiotach gospodarczych. Studenci kierunku Logistyka na poziomie magisterskim mogą poszerzyć swoje umiejętności na specjalnościach:
 • operator logistyczny,
 • menadżer logistyki,
 • łańcuchy dostaw.

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Studia I stopnia: matematyka, inżynieria systemów i analiza systemowa, marketing, towaroznawstwo, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, logistyka zaopatrzenia i produkcji, systemy informatyczne w logistyce

Studia II stopnia: zarządzanie logistyczne, projektowanie systemów i procesów logistycznych, logistyka międzynarodowa, gospodarka elektroniczna, wyposażenie magazynów, informatyka w logistyce, metody i techniki ilościowe w logistyce, infrastruktura transportu, intermodalne jednostki ładunkowe, gospodarka magazynowa i opakowania

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci mają podstawową wiedzę w obszarze logistyki, jej miejscu w systemie nauk i relacji do innych dziedzin wiedzy. Potrafią przewidywać i myśleć kreatywnie, działać w sposób przedsiębiorczy rozwiązując podstawowe problemy logistyczne. Umieją samodzielnie zaprojektować i wdrożyć łańcuch dostaw zgodny z zasadami rynku, standardami w logistyce.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach logistycznych, centrach logistycznych, działach zaopatrzenia i zbytu, hurtowniach krajowych i międzynarodowych instytucjach handlowych, produkcyjnych i logistycznych.

 

ZARZĄDZANIE

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek powstał w 1998 roku i początkowo funkcjonował pod nazwą Zarządzanie i Marketing. Cele kształcenia są ukierunkowane na zdobycie przez studentów gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru nauk o zarządzaniu, a także nauk pokrewnych. Studenci nabywają umiejętności zarządzania przedsiębiorstwami, zespołami pracowników, kapitałem intelektualnym, a także kierowania działaniami w instytucjach finansowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Na studiach drugiego stopnia studenci mogą w ramach specjalności poszerzyć kompetencje z zakresu:

 • zarządzania i marketingu w turystyce,
 • zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania edukacją i doradztwem,
 • zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • zarządzania jakością.

 

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Studia I stopnia: matematyka, statystyka, nauka o organizacji, finanse przedsiębiorstwa, prawo, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie produkcją i usługami

Studia II stopnia: marketing międzynarodowy, negocjacje, zarządzanie zmianami, rachunkowość zarządcza, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami, zarzadzanie marketingowe

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwenci nabywają umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Szczególną cechą wyróżniającą absolwentów jest bardzo dobra znajomość specyfiki przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych funkcjonujących w sferze szeroko rozumianego agrobiznesu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy wymagającej realizacji funkcji zarządczych w przedsiębiorstwach agrobiznesu, handlu, usług, agencjach konsultingowych, organizacjach gospodarczych i samorządowych, szkolnictwie, placówkach naukowo-badawczych oraz w instytucjach zagranicznych i międzynarodowych, w tym związanych z agrobiznesem.

Na WNE oferowana jest ścieżka kwalifikacji zawodowej "Młodszy menadżer jakości". Realizowana jest poprzez określoną grupę przedmiotów. Po jej ukończeniu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu, po którym uzyskuje się certyfikat zawodowy, wydawany przez instytucję certyfikującą. Kształcenie w ramach ścieżki jest dostępne dla studentów kierunków: Ekonomia, Logistyka i Zarządzanie. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

TURYSTYKA I REKREACJA

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek został włączony w struktury Wydziału Nauk Ekonomicznych w 2012 r. Jest to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, który łączy obszary wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych. Studenci poznają specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych, organizację imprez turystycznych i bogactwo kulturowe Polski oraz znaczenie i cechy turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych. W trakcie studiów poruszane są zagadnienia z zakresu turystyki międzynarodowej, krajowej i wiejskiej, hotelarstwa i gastronomii. Studenci mogą poszerzyć swoje kompetencje realizując program na nachyleniach:

 • organizacja ruchu turystycznego,
 • hotelarstwo i gastronomia,
 • turystyka na obszarach leśnych i cennych przyrodniczo,
 • komunikacja społeczna i medialna w turystyce.

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Studia I stopnia: podstawy turystyki, podstawy rekreacji, ekonomia, zarządzanie, historia architektury i sztuki, pedagogika czasu wolnego, socjologia, fizjologia człowieka, geografia turystyczna, krajoznawstwo, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, ekonomika turystyki i rekreacji, prawo, turystyka kwalifikowana

Studia II stopnia: region turystyczny, produkt turystyczny, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, informatyka w turystyce i rekreacji, metody badań ruchu turystycznego

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, leśnych i rolniczych, są przygotowani do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych w działach zajmujących się organizacją i zarządzaniem turystyką i promocją regionów.

Zasady rekrutacji

ZASADY REJESTRACJI - TUTAJ

Komentarze obsługiwane przez CComment