Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

adres:
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 00-927 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225520693


Dlaczego warto

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych i najlepszych wydziałów kształcących prawników w Polsce. Ma ponad 200-letnią tradycję kształcenia. Naszą pozycję na rynku szkolnictwa wyższego potwierdzają rankingi, w których Wydział Prawa i Administracji UW zawsze znajduje się w ścisłej czołówce, a w Warszawie jest niekwestionowanym liderem.

 

Obecnie na naszym Wydziale studiuje prawie 6500 studentów i 1830 słuchaczy studiów podyplomowych oraz wykłada ok. 200 nauczycieli akademickich, w tym ponad 70 profesorów, prowadzący badania naukowe w ramach sześciu Instytutów:

 • Instytutu Historii Prawa,
 • Instytutu Nauk o Państwie i Prawie,
 • Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych,
 • Instytutu Prawa Cywilnego,
 • Instytutu Prawa Karnego,
 • Instytutu Prawa Międzynarodowego.

 

Wydział Prawa i Administracji UW swoim studentom oferuje to, co najlepsze!

 • Bogata historia
 • Nowoczesny, europejski program studiów, w tym możliwość samodzielnego kształtowania planu zajęć
 • Wybitna kadra profesorska
 • Doskonałe zaplecze dydaktyczne
 • Dobre warunki studiowania oraz przyjazne środowisko
 • Studia równoległe oraz stypendia zagraniczne
 • Liczne organizacje studenckie i koła naukowe

 

Wszystkie te czynniki składają się na prestiż i pozycję naszego Wydziału. A prestiż to przede wszystkim dobra marka - którą tworzą wykładowcy, studenci oraz absolwenci - marka, wysoko ceniona przez przyszłych pracodawców.

 
Uczymy się od najlepszych


Kadrę profesorską na Wydziale Prawa i Administracji UW tworzą najwybitniejsi specjaliści z różnych dziedzin nauk prawnych. Naszymi wykładowcami są m.in.: Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego - prof. Małgorzata Gersdorf, dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wielu innych specjalistów i praktyków prawa. Dzięki temu nasi studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną od najlepszych, ale mają możliwość dowiadywania się na bieżąco o problemach prawnych od prawników wielkiego formatu. Możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi specjalistami i praktykami daje naszym studentom szansę na wnikliwe analizowanie aktualnego stanu prawnego, sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz precyzyjne przygotowanie do zawodu wykonywanego w przyszłości.

Szkoły Prawa Obcego

Na Wydziale Prawa i Administracji funkcjonuje aż siedem Szkół Prawa Obcego:

 • Centrum Prawa Amerykańskiego
 • Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego
 • Centrum Prawa Chińskiego
 • Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego
 • Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego
 • Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego
 • Centrum Prawa Niemieckiego i Europejskiego

Wydział jako jedyny w Polsce umożliwia swoim studentom zapoznanie się w tak szerokim zakresie z obcymi systemami prawnymi. Wykłady prowadzone są w językach obcych przez wybitnych profesorów z najlepszych europejskich i amerykańskich uniwersytetów. Zajęcia z prawa obcego są dopełnieniem wiedzy uzyskiwanej w ramach normalnego toku studiów. Studenci uczestniczący w tych zajęciach, dzięki poznaniu innych systemów prawnych i prawa europejskiego, uczą się lepiej interpretować polskie prawo.

 

Studia równoległe

Wydział Prawa i Administracji UW, dbając o rozwój swoich studentów, oferuje im możliwość podjęcia studiów równoległych, dzięki podpisanym umowom z niektórymi wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego, m.in.: Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Dzięki stosownej umowie ze Szkołą Główną Handlową, studenci Wydziału Prawa i Administracji UW mają również możliwość podjęcia równoległych studiów na tej uczelni, bez przystępowania do tamtejszych egzaminów wstępnych.

 

Klinika Prawa

Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, znany jako Klinika Prawa UW, jest jedną z największych i najdłużej działających klinik prawa na terenie Polski. Klinika Prawa UW powstała w 1998 roku z inicjatywy pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW oraz organizacji studenckiej ELSA.

Za zgodą władz dziekańskich zajęcia z praktycznego nauczania prawa pod nazwą 'Klinika Prawa' zostały wprowadzone do programu nauczania. Od lipca 2001 roku Klinika działa także jako fundacja o nazwie 'Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Klinika Prawa', co umożliwia m.in. uzyskiwanie statusu przedstawiciela organizacji społecznej w postępowaniach sądowych.

Klinika Prawa UW stwarza studentom unikalną okazję do uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie udzielania porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych. Studenci skupieni w Klinice Prawa UW świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej. Dla wszystkich tych, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego, wsparcie ze strony Kliniki Prawa to jedyna możliwość rozwiązania ich problemu prawnego. W 2004 r. Klinika Prawa decyzją Senatu UW uzyskała status Międzyinstytutowej Pracowni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej informacji na temat działalności Kliniki znajduje się na stronie www.klinika.wpia.uw.edu.pl

 

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na WPiA UW

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na WPiA UW powstało w związku z potrzebą propagowania wśród studentów prawa wiedzy na temat mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR-Alternative Dispute Resolution). Celami Centrum jest m.in.: uzupełnienie programu studiów prawniczych o zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące mediacji i negocjacji, propagowanie idei pracy pro bono wśród studentów prawa, integracja środowiska akademickiego przez promowanie idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sporach akademickich.
W ramach Centrum od kilku lat prowadzone są wykłady dotyczące mediacji w sporach prawnych oraz negocjacji. Zajęcia mają charakter interaktywny. Studenci poza wiedzą teoretyczną dotyczącą mediacji i negocjacji biorą udział w warsztatach, dyskusji i symulacjach. Studenci, którzy wezmą udział w zajęciach z mediacji lub negocjacji mają możliwość aplikowania do Kliniki Mediacji. W ramach kliniki studenci pogłębiają swoją wiedzę praktyczną dotyczącą negocjacji i mediacji, a także mają możliwość ko-mediacji z profesjonalnymi mediatorami w sprawach wpływających do Centrum.
Centrum propaguje również wprowadzanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w środowisku akademickim, w sprawach pracowniczych oraz w sprawach z udziałem studentów. W ten sposób realizowana jest główna misja UW polegająca na tworzeniu społeczeństwa otwartego oraz dochodzeniu do konsensusu za pomocą dialogu. Cel ten jest osiągany także przez organizowanie konferencji dotyczących mediacji, Dni Mediacji na UW oraz szkoleń w zakresie efektywnej komunikacji przeznaczonych dla pracowników oraz studentów UW. Więcej informacji: www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

 

Program LLP Erasmus

Life Long Learning Programme (Erasmus) to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje ideę kształcenia się przez całe życie. Jego celem jest wyrównywanie szans i udostępnienie bogatszej oferty edukacyjnej obywatelom państw uczestniczących w programie. Zmierza on do utworzenia "Europy bez granic i barier" oraz "Europy wiedzy". Dzieli się na kilka komponentów (podprogramów), odpowiadających różnym poziomom nauczania.
Jednym z nich jest program Erasmus obejmujący szkolnictwo wyższe, mający na celu poprawę jakości kształcenia oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami. W ramach tego podprogramu można uczestniczyć w wymianie zagranicznej i odbyć studia w uczelni partnerskiej jednego z krajów Unii Europejskiej.
WPiA prowadzi wymianę z 71 uniwersytetami. Co roku około 130 studentów spędza semestr lub rok nauki zagranicą. Ich wyniki zaliczane są do warszawskiego programu studiów. Gościmy- dzięki programowi studiów w języku angielskim około - 50 studentów z całej Europy. Absolwenci programu Erasmus cenieni są na rynku pracy: istnieje przekonanie, że wykazali się samodzielnością, poznali nowe kultury, a ich wiedza prawnicza stała się międzynarodowa.

 

Działalność studencka

Na Wydziale Prawa i Administracji UW funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji studenckich. Działając w nich można nie tylko pogłębiać zainteresowania naukowe (np. w ramach kół naukowych), ale również rozwijać swoje pasje czy po prostu dobrze się bawić. Sprzyjają temu niewątpliwie studenckie kluby działające na Uniwersytecie Warszawskim. Znajomości i przyjaźnie zawarte podczas studiów często wytrzymują próbę czasu i trwają do końca życia. Wydział Prawa i Administracji UW swoim studentom oferuje to, co najlepsze.

Bogata historia, nowoczesny program studiów, wybitna kadra profesorska, bogata oferta dydaktyczna, dobre warunki studiowania oraz przyjazne środowisko składają się na prestiż i pozycję naszego Wydziału. A prestiż to przede wszystkim dobra marka, którą tworzą wykładowcy, studenci oraz absolwenci - marka, wysoko ceniona przez przyszłych pracodawców.


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

www.wpia.uw.edu.pl

Oferta edukacyjna

Program studiów - kierunek PRAWO

WPiA na kierunku prawo oferuje:

 • stacjonarne jednolite pięcioletnie studia magisterskie (studia bezpłatne)
 • niestacjonarne jednolite pięcioletnie studia magisterskie (studia płatne)

 

Program studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest identyczny.
W czasie pięciu lat studiów studenci zdają 13 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, tj. prawoznawstwa, logiki prawniczej, prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa administracyjnego prawa cywilnego, postępowania cywilnego, postępowania karnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego. A do wyboru: teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno - prawne, prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo gospodarcze publiczne, historia państwa i prawa polskiego, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie, prawo handlowe. Od III roku studiów studenci mają możliwość swobodnego kształtowania swojego programu studiów poprzez wybór nieobowiązkowych przedmiotów kursowych.
WPIA UW, jako jedyny wydział prawa w Polsce, oferuje ok. 200 wykładów specjalizacyjnych i konwersatoriów. Stanowią one istotne uzupełnienie przedmiotów kursowych, niektóre prowadzone są w formie seminaryjnej. W ofercie wydziału znajdują się również zajęcia szkół prawa obcego, w trakcie których studenci zdobywają wiedzę z zakresu systemu prawnego Francji, Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii lub Włoch.

 

Zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi na UW studenci mają możliwość udziału w 240. godzinach lektoratu z języka obcego nowożytnego, kończącego się egzaminem na poziomie co najmniej B2.

 

Studenci od I roku studiów mają możliwość uczestnictwa w zajęciach tzw. przedmiotów ogólnouniwersyteckich oferowanych przez inne wydziały Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowią one istotne wzbogacenie i poszerzenie programu studiów oferowanego przez WPiA UW.

 

Program studiów - kierunek ADMINISTRACJA
Studia I stopnia - 3 - letnie licencjackie
Studia I stopnia obejmują 19 egzaminów i zakończone są egzaminem dyplomowym. Nowoczesny program studiów główny nacisk kładzie na dyscypliny wiążące się z działalnością administracji, tj. prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo umów w działalności gospodarczej, sądowa kontrola administracji. W programie studiów znajdują się również przedmioty o charakterze ogólnym, tj. podstawy prawoznawstwa, logika, socjologia. Program studiów to także czterotygodniowa praktyka administracyjna, która umożliwia zdobycie w trakcie studiów doświadczenia zawodowego.

 

Studia II stopnia (2 - letnie magisterskie uzupełniające)
W trakcie studiów student przystępuje do 15 egzaminów i do egzaminu magisterskiego.
Program studiów II stopnia przewiduje trzy specjalizacje:

 • Integracja europejska,
 • Finanse publiczne i administracja skarbowa,
 • Administracja służb ochrony porządku publicznego.

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego można podjąć na jednym z dwóch kierunków:

 • Kierunek prawo-to pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Oferowane są w dwóch formach:
  • studiów stacjonarnych (bezpłatnych)
  • studiów niestacjonarnych, które są płatne.
 • Kierunek administracja-to dwustopniowe studia niestacjonarne (zaoczne).
 • Są one płatne.
  • Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata. Ich absolwenci uzyskują tytuł licencjata.
  • Studia drugiego stopnia trwają dwa lata. Oferujemy na nich trzy specjalizacje:
   • integracja europejska,
   • finanse publiczne i administracja skarbowa,
   • administracja służb ochrony porządku publicznego.
   • Absolwenci uzyskują tytuł magistra administracji.

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

Zajęcia na kierunku będą odbywać się co tydzień, w czwartki, piątki i soboty

 

Są to pierwsze tego rodzaju studia w Polsce, mające charakter prawniczy, uzupełnione o rozbudowane wątki interdyscyplinarne z zakresu: nauki finansów, administratywistyki, rachunkowości i wiedzy ekonomicznej. Ich celem jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu prawa finansowego i skarbowości. Absolwent posiadać będzie umiejętności oraz wiedzę z zakresu całości prawa finansów publicznych, prawa bankowego i ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych i instytucji finansowych, administracji podatkowej i skarbowości, podatków i innych danin publicznych, rachunkowość i prowadzenia ewidencji podatkowej.

 

Kompleksowa wiedza pozwoli absolwentowi znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji skarbowej, w tym również w administracji celnej, w organach administracji samorządowej zajmujących się problematyką finansową i podatkową, w tym w regionalnych izb obrachunkowych;
 • instytucjach finansowych: w bankach, w firmach ubezpieczeniowych, w spółach prawa handlowego oraz innych podmiotach gospodarczych w działach zajmujących się rozliczaniem należności publicznoprawnych, płac i finansów;
 • firmach konsultingowych, w kancelariach doradców podatkowych, w biurach rachunkowych;
 • podmiotach zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych (audyt).

 

Absolwent posiądzie podstawowy zasób wiedzy akademickiej o prawie publicznym, o powiązaniach wewnątrz tego systemu oraz powiązaniach polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym. Będzie znał metody badawcze i narzędzia stosowane w naukach prawnych, w tym właściwe dla nich techniki pozyskiwania danych.

 

Będzie posiadał pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa finansowego, o jego zmianach i procesie tworzenia, o systemie organów administracji skarbowej, podatkowej i finansowej oraz o sądownictwie administracyjnym.

 

Uzyska pogłębioną wiedzę na temat wybranych kategorii stosunków prawnych w dziedzinie finansów i skarbowości, w tym także szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju form prawnych indywidualnej przedsiębiorczości i opodatkowania przedsiębiorstw, które są niezbędne do podjęcia i prowadzenia takiej działalności zgodnie z prawem.

 

Będzie znał i rozumiał podstawową terminologię prawnofinansową w wybranym języku obcym.
Absolwent powinien umieć prawidłowo interpretować normy prawa finansowego (materialnego i procesowego) i ich wzajemne relacje, także w układzie między - dziedzinowym. Będzie potrafił sfunkcjonalizować, posługując się prawniczą terminologią, instytucje z różnych dziedzin prawa.
Będzie umiał samodzielnie analizować zmiany zachodzące w prawie finansowym, merytorycznie oceniać wybrane regulacje oraz prognozować zmiany w prawie finansowym.
Sprawnie poruszając się w systemie polskiego prawa finansowego Absolwent, sięgając do jego poszczególnych działów (prawo budżetowe, podatkowe, bankowe, ubezpieczeń społecznych), będzie umiał samodzielnie rozwiązywać konkretne problemy praktyczne - znaleźć właściwą podstawę prawną, orzecznictwo oraz literaturę dotyczącą badanego zagadnienia - i w szczególności proponować, z zachowaniem norm etycznych, rozwiązania spraw interpretacyjnie niejednoznacznych.

 

Absolwent będzie potrafił sporządzać deklaracje i informacje podatkowe oraz pisma procesowe, przygotowywać pisemne analizy i interpretacje konkretnych problemów prawno-finansowych, przygotowywać wystąpienia ustne z zakresu szeroko rozumianej materii prawa finansowego oraz zagadnień z pogranicza prawa, finansów i rachunkowości; dostrzegać związki między zjawiskami finansowymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi i je prawidłowo zinterpretować.

 

Mając świadomość zakresu zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności Absolwent będzie rozumiał potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz znaczenie norm etycznych w wykonywaniu zadań zawodowych.
Będzie kreatywny, otwarty na różne poglądy i postawy oraz nowe doświadczenia zawodowe, potrafiąc myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, przewidując zarazem skutki społeczne swoich działań. Będzie umiał efektywnie organizować pracę własną i/lub innych i krytycznie ocenić stopień zaawansowania tej pracy. Będzie potrafił współpracować w grupie (prawniczej oraz prawników i ekonomistów oraz finansistów), przyjmując w niej różne role. Będzie też umiał współdziałać w grupie przygotowującej projekty społeczne, uwzględniając aspekty prawnofinansowe, finansowe, ekonomiczne i polityczne projektu.
Wykazując gotowość do podejmowania wyzwań badawczych będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Humanitarian Action

Studia w języku angielskim, interdyscyplinarne, II stopnia, stacjonarne o profilu ogólnoakademickim w ramach obszaru nauk społecznych

 

Kierunek studiów magisterskich (II stopnia) Humanitarian Action jest prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, we współpracy z uczelniami partnerskimi zrzeszonymi w Network on Humanitarian Action (NOHA). Studia są częścią programu wspólnych studiów magisterskich NOHA w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej (NOHA Joint Masters in International Humanitarian Action).

 

Z uwagi na rosnącą potrzebę profesjonalizacji sektora humanitarnego, profil studiów został przygotowany tak, aby oferował studentom szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej, w ramach których szczególny nacisk położono na krytyczne myślenie oraz umiejętności badawcze. Łącząc elementy teoretyczne z praktycznymi, zajęcia prowadzą czołowi wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaproszeni goście-praktycy sektora humanitarnego.

 

Studia mają zarówno wymiar specjalistyczny, jak i interdyscyplinarny, oferując kształcenie w zakresie przedmiotów z nauk politycznych i nauk prawnych, ale też zarządzania, antropologii czy pogranicza nauk społecznych i medycznych. Ponadto kierunek studiów oferuje szereg elementów praktycznych (np. symulacje, obowiązkowe praktyki), które mają na celu właściwe przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

 

W ramach programu studiów studenci realizować będą dwa semestry mobilności. Pierwszy z nich (specjalizacja tematyczna) jest realizowany na jednej z uczelni konsorcjum NOHA w Europie, drugi natomiast (specjalizacja regionalna) stanowi wstęp do prowadzenia własnych badań naukowych w wybranym regionie świata (Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa, Ameryka Północna), kontynuowanych w trakcie przygotowania pracy magisterskiej. Druga mobilność będzie dostępna dopiero od roku akademickiego 2017/2018.

 

Celem studiów jest zatem interdyscyplinarne wykształcenie zaangażowanego pracownika, który z pełną świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa oraz z pełnym profesjonalizmem będzie w stanie nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Będzie on także mógł prowadzić analizy, badania i diagnozy umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji politycznych.

 

Studia na kierunku Humanitarian Action są adresowane do osób pracujących lub planujących podjąć pracę w sektorze pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej, a w szczególności w agencjach humanitarnych, międzynarodowych instytucjach pomocowych, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach rządowych, a także think-tankach i ośrodkach badawczych zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojową.
Więcej informacji: noha.uw.edu.pl/

 

III stopień - Stacjonarne Studia Doktoranckie

Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie do pracy naukowej i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, co ma ułatwić przedstawienie rozprawy doktorskiej. Jej obrona powinna nastąpić nie później niż na czwartym roku studiów doktoranckich.

Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata. Zajęcia odbywają się według indywidualnych programów, uzgadnianych ze opiekunami naukowymi, których wyznacza się spośród profesorów i doktorów habilitowanych danej Katedry lub Zakładu. Do programów tych należy w szczególności udział w seminariach opiekuna naukowego, wykładach organizowanych dla doktorantów przez Wydział Prawa i Administracji UW w osiem sobót w semestrze oraz 60 godzin zajęć dla doktorantów z przedmiotów ogólnych (do wyboru przez doktoranta, także spośród dostępnych przez Internet).

Doktoranci studiów stacjonarnych mogą otrzymywać stypendium, o które Wydział Prawa i Administracji UW występuje do Rektora UW, działając zgodnie z regułami przyjętymi w uchwale Rady Wydziału Prawa i Administracji UW. Wszyscy doktoranci powinni aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym i organizacyjnym swej Katedry lub Zakładu, Instytutu i Wydziału. Doktoranci studiów stacjonarnych pobierający stypendium doktoranckie mają obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin rocznie. Doktoranci, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego, mają obowiązek uczestniczenia w procesie dydaktycznym.

Doktorantom przysługują uprawnienia do świadczeń zdrowotnych i socjalnych w zakresie i na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach. Doktoranci mają prawo korzystania z biblioteki i czytelni Wydziału Prawa i Administracji UW, urządzeń powielających (według przewidywanych limitów) i komputerowych oraz miejsc pracy indywidualnej. Mają prawo do przerwy wakacyjnej w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku.

Pod lupą

Administracja - studia na Uniwersytecie Warszawskim
Absolwenci magisterskich studiów administracyjnych będą przygotowani do pracy w najbardziej atrakcyjnych działach administracji, a w szczególności w działach związanych z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej.
Prawo czy administracja? Wybierz studia na Uniwersytecie Warszawskim
Praca w administracji to nie tylko przerzucanie i porządkowanie dokumentów. Jako wysoce wykwalifikowany pracownik administracyjny możesz mieć realny wpływ na rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie organizacji. Jak takie kwalifikacje zdobyć? Podstawą są studia na renomowanej uczelni. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego możesz studiować Administrację w trybie niestacjonarnym. To świetny sposób na połączenie pracy i studiów!

Komentarze obsługiwane przez CComment