Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki

adres:
 ul. Pasteura 5
 02-093 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225532000


Opis


Najlepszy w rankingach

W rankingu szanghajskim dla poszczególnych dziedzin (Shanghai's Global Ranking of Academic Subjects) Wydział Fizyki UW znajduje się wśród 75 najlepszych na świecie jednostek kształcących w dziedzinie fizyki. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw dla kierunków: fizyka i astronomia.

Znakomita kadra

Studiuje u nas ok. 1000 studentów oraz ponad 170 doktorantów. Wysoki poziom nauczania gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna - ponad 200 nauczycieli akademickich, w tym 77 z tytułem profesora. Dorobek naukowy pracowników naszego wydziału, niejednokrotnie światowych autorytetów w swoich dziedzinach, przyczynia się do silnej pozycji międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Fizyki UW należy do elitarnej grupy A+, najlepszych jednostek naukowych w Polsce.

Rozwinięta Infrastruktura

Wydział Fizyki posiada doskonale wyposażone pracownie komputerowe z oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb procesu dydaktycznego, w tym z zestawem programów specjalistycznych wykorzystywanych również w pracach badawczych oraz w przemyśle. Oprócz sześciu pracowni w Ośrodku Komputerowym(w tym dostępnej dla ogółu studentów sali pracy własnej), oddzielne pracownie komputerowe posiadają jednostki organizacyjne Wydziału. W budynku głównym (Pasteura 5) można korzystać z sieci bezprzewodowych, w tym z ogólnodostępnej sieci FUW.open oraz z sieci eduroam. Więcej informacji na temat infrastruktury informatycznej można znaleźć na stronie Ośrodka Komputerowego Wydziału Fizyki (OKWF).

Studenci pragnący uczyć się, pracować nad projektami studenckimi, rozwijać swoje pasje w komfortowych warunkach mają do dyspozycji nowo otwartą przestrzeń Wydziału Fizyki - Makerspace@UW, w skład której wchodzą między innymi multimedialne sale PWN (Przestrzenie Wspólnego Namysłu), pracownia elektroniczna, pracownia obróbki drewna wraz ze sprzętem (narzędzia mechaniczne i elektryczne, wyposażenie elektroniczne z bogatym zapleczem podzespołów i czujników, drukarki 3D oraz drukarka UV), a także sala Horn - najdalej na południe wysunięta część Wydziału Fizyki. Studenci mogą wykorzystywać ją do twórczych spotkań. Sala Horn to też miejsce, w którym organizowane są szkolenia z udziałem ekspertów. Twórcze działania w Makerspace@UW prowadzone są we współpracy z Inkubatorem UW.
Na Wydziale Fizyki znajduje się biblioteka zawierająca bogate zbiory z dziedziny fizyki i nauk pokrewnych.

Nowoczesna aparatura badawcza

Studenci naszego Wydziału mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażone pracownie naukowe. Specjalistyczne laboratoria oraz nowo powstałe pracownie wydziałowe posiadają, dzięki unijnemu wsparciu, najwyższej jakości aparaturę do badań m.in. w dziedzinie nowych materiałów i technologii, nanotechnologii, fotoniki, optyki kwantowej, nowych środków i technik medycznych, biotechnologii i bioinżynierii.

Współpraca z ośrodkami naukowymi z całego świata

Badania prowadzone są we współpracy z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi - należą do nich m. in. CERN w Szwajcarii, DESY i GSI w Niemczech, Oxford i Cambridge w Wielkiej Brytanii, laboratoria CNRS we Francji, Fermilab w USA, J-PARC oraz laboratorium neutrinowe Kamioka Observatory w Japonii. Dzięki tej współpracy nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w najważniejszych eksperymentach fizycznych przeprowadzanych obecnie na świecie.

Nie tylko nauka

W chwilach wolnych od nauki studenci mogą spróbować swoich sił w chórze wydziałowym. Na osoby, które z przyjemnością zaangażują się społecznie czeka samorząd studencki (link). Intensywną działalność na Wydziale prowadzą także studenckie koła naukowe.

Absolwenci poszukiwani na rynku pracy

Nasi absolwenci, po przejściu w trakcie studiów szkoły solidnego myślenia, nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Czekają na nich wyższe uczelnie w Polsce i za granicą, instytuty naukowo-badawcze, oświata, firmy high-tech, banki, firmy konsultingowe, ubezpieczeniowe, instytucje medyczne, wydawnictwa i środki masowego przekazu.

Kursy Na Start

Nowo przyjęci studenci mogą wziąć udział w organizowanych we wrześniu intensywnych kursach NA START, których celem jest pomoc w nadrobieniu ewentualnych zaległości z fizyki i matematyki.

Studia I st.

Oferta edukacyjna 2019/20

Studia I stopnia

Fizyka
Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki ogólnej z wprowadzeniem do współczesnej fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także w zakresie matematyki wyższej i technologii informatycznych. Na I stopniu studiów wybieracie jedną z dwóch ścieżek kształcenia: standardową lub indywidualną. Ścieżka indywidualna dostępna jest dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 85 punktów rekrutacyjnych. Na tej elitarnej ścieżce zaawansowane studia, z programem znacząco rozszerzonym względem studiów standardowych, połączone są z przyjemnością nauki w wyjątkowo ambitnym gronie. Każdy ze studentów pozostaje pod indywidualną opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki.

Astronomia
Studiując na tym kierunku studenci zdobywają gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii ogólnej i astrofizyki obserwacyjnej, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. Absolwenci kierunku Astronomia mają wpojony nawyk ustawicznego samokształcenia i posiadają umiejętność twórczego myślenia, co ma ogromne znaczenie na rynku pracy.

Nauczanie fizyki
Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki, matematyki oraz innych dziedzin związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela przedmiotów fizyka i matematyka na poziomie szkoły podstawowej. Ich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, których ukończenie upoważnia do nauczania w szkołach ponadpodstawowych.

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. W ramach kierunku wybiera się jedną z czterech specjalności (od początku studiów):
  • Biofizyka molekularna
Stosowanie metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł i ich układów.
Studenci zdobywają umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, bądź przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób lub nowych metod diagnostycznych
biofizyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

  • Projektowanie molekularne i bioinformatyka
Studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami bioinformatyki i modelowania komputerowego złożonych układów i procesów biomolekularnych stosowanymi np. przy projektowaniu leków czy w badaniach w obszarze medycyny nuklearnej.
bioinformatyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

  • Fizyka medyczna
Studia przygotowujące do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej w radioterapii i radiodiagnostyce. Do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii LORD. Studia licencjackie fizyki medycznej spełniają wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).
zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

  • Neuroinformatyka
Pierwsze na świecie studia I stopnia w tej dziedzinie (por. INCF.org). Zastosowanie metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki. Na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru "elektrycznych śladów myśli" czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer (OpenBCI.pl).
zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

Europejskie studia Optyki Okularowej i optometrii
Są to czteroletnie studia licencjackie, pierwsze w Polsce zaprojektowane zgodnie ze standardami Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, których ukończenie prowadzi do zdobycia pełnych kwalifikacji zarówno optyka okularowego jak i optometrysty. Optometrysta jest specjalistą należącym do grupy zawodów paramedycznych, zajmującym się przede wszystkim pomiarem i korygowaniem wad wzroku. Kierunek ten przeznaczony jest dla osób uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, mających predyspozycje do pracy samodzielnej, wymagającej dużej odpowiedzialności oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów z pacjentami.

Inżynieria nanostruktur
nano.fuw.edu.pl
Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi kierunek studiów z programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań.

Energetyka i chemia jądrowa
atom.chem.uw.edu.pl
Studenci kierunku Energetyka i chemia jądrowa, prowadzonego przez Wydział Chemii we współpracy z Wydziałem Fizyki UW, zdobywają wiedzę w obszarze dwóch nauk przyrodniczych - fizyki i chemii, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki jądrowej i radiochemii. Zapoznają się z różnymi aspektami energetyki jądrowej - od podstaw naukowych, aż po kwestie prawne, ekologiczne i społeczne.

Studia II st.

Oferta edukacyjna 2019/20

Studia II stopnia

Astronomia

W ramach studiów drugiego stopnia na kierunku Astronomia można zdobyć wszechstronne wykształcenie w zakresie obserwacyjnych i teoretycznych metod badawczych astronomii oraz poznać współczesny stan wiedzy w tej dyscyplinie. Kierunek ma charakter kształcenia w dziedzinie podstawowej i obejmuje wiedzę potrzebną dla opisu i zrozumienia fizycznych mechanizmów stojących u podstaw zjawisk oraz budowy i ewolucji obiektów astronomicznych. Celem kształcenia jest też poznanie metod matematycznego modelowania i statystycznej weryfikacji tych modeli mogących też mieć szersze zastosowanie, a szerzej, rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych absolwentów.

Fizyka

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Fizyka jest pogłębienie wiedzy z zakresu współczesnej fizyki oraz specjalizacja w wybranej dziedzinie, związana z poszerzaniem znajomości jej aparatu pojęciowego oraz stosowanych metod teoretycznych i doświadczalnych.

Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z poniższych specjalności:


Physics (Studies in English)
Angielski to język jakim porozumiewają się i publikują naukowcy zajmujący się naukami ścisłymi na całym świecie. Aby ułatwić polskim studentom wejście do międzynarodowego obiegu naukowego, a osobom z zagranicy studiowanie w Polsce, nasz Wydział otworzył kierunek studiów drugiego stopnia Physics (Studies in English), na którym kształcenie prowadzone jest w języku angielskim.

Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z poniższych specjalności:

  • Computer Modeling of Physical Phenomena
  • Geophysics
  • Optics
  • Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures
  • Theoretical Physics


Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
4 specjalności do wyboru od początku studiów:

1. Biofizyka molekularna
2. Projektowanie molekularne i bioinformatyka
3. Fizyka medyczna
4. Neuroinformatyka

Optometria
Studia drugiego stopnia na kierunku Optometria, to studia o profilu praktycznym, przygotowujące do prowadzenia terapii wzrokowej, korygowania wysokiej krótkowzroczności oraz optometrii geriatrycznej, czyli zagadnień optometrycznych najważniejszych dla polskiego społeczeństwa. Zdobyte wykształcenie pozwoli także na prowadzenie własnych badań i analiz oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie optometrii.

Inżynieria nanostruktur
nano.fuw.edu.pl
W ramach studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur, prowadzonym we współpracy z Wydziałem Chemii UW, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kilku kierunkach: zgłębiając fotonikę, studenci poznają zasady działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych oraz ich zastosowania, skupiając się na modelowaniu nanostruktur i nowych materiałów, studenci zaznajamiają się z nowoczesnymi metodami do tego służącymi oraz metodami poznawania natury opartymi na realistycznych symulacjach komputerowych, studenci zainteresowani nanotechnologiami i charakteryzacją nowych materiałów będą mogli zapoznać się ze strategiami syntezy i fizycznego otrzymywania nanostruktur, projektowaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych nowych materiałów, w szczególności wpływowi nanostrukturyzacji na właściwości fizykochemiczne nanomateriałów węglowych, półprzewodnikowych i polimerowych.


Energetyka i chemia jądrowa
kierunek prowadzony przez Wydział Chemii we współpracy z Wydziałem Fizyki UW
atom.chem.uw.edu.pl


2 ścieżki kształcenia:

1. Fizyka u podstaw energetyki jądrowej - specjalność ta obejmuje głównie zagadnienia fizyki reaktorowej, jak neutronika i zagadnienia cieplno-przepływowe. W toku studiów przewidujemy ćwiczenia laboratoryjne przy reaktorze jądrowym oraz pracę z symulatorami reaktora i światowej klasy oprogramowaniem do symulacji procesów zachodzących w reaktorze.
2. Chemia jądrowa

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów I i II stopnia można znaleźć na stronach Wydziału Fizyki oraz na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Komentarze obsługiwane przez CComment