Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

adres:
 ul. Jutrzenki 135
 02-231 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 222628889


OpisUczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej
dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju uczelnią wyższą, która stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna, spójność programów nauczania z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz atrakcyjny system stypendiów to tylko niektóre z atutów studiowania w UTH.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym.

Atuty UTH:

 • 27 lat tradycji,
 • ponad 29 tysięcy absolwentów,
 • zajęcia na kierunkach inżynieryjnych odbywają się we własnych, profesjonalniewyposażonych laboratoriach oraz pracowniach ITS, PIMOT, IBDiM,
 • umowy współpracy z wieloma firmami i instytucjami branżowymi w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów oraz przeprowadzania praktyk i staży,
 • wdrożony Europejski System Transferu Punktów (ECTS),
 • atrakcyjny system stypendialny i pomocy socjalnej,
 • uczestnictwo w programie wymiany międzynarodowej Erasmus,
 • jedna z najlepiej zaopatrzonych bibliotek, nastawiona na nowe technologie, dysponująca czytnikami książek elektronicznych, bogatym zasobem e-booków oraz oferująca dostęp do wielu elektronicznych baz danych,
 • dobrze wyposażone kampusy, z dostępem do komputerów, WIFI,
 • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • aktywnie wspiera studentów i absolwentów w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc pracy,
 • duży wybór zajęć sportowych,
 • dogodne warunki finansowania dla Studentów,
 • prężnie działający Samorząd Studentów, organizujący akcje charytatywne, konferencje, spotkania z osobistościami świata polityki i biznesu oraz imprezy okolicznościowe.

 

Nasz atut to także akademicka atmosfera.

Zasady rekrutacji

Biura Rekrutacji:

Kampus Jutrzenki: tel. (22) 262 88 88, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl
Kampus Jagiellońska: tel. (22) 262 88 89, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl
Wydział Zamiejscowy w Płońsku: tel.: 23 662 89 77, e-mail: plonsk@uth.edu.pl

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,

 • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku "nowej matury" lub odpis wykonany przez szkołę w przypadku "starej matury",

 • oryginał lub odpis dyplomu licencjata (wraz z kserokopią suplementu) - dotyczy tylko kandydatów na studia II stopnia (magisterskie),

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy "nowej matury"),

 • 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 35 x 45 mm,

 • kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy tylko kandydatów na Wydział Inżynieryjny).

Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz podpisać i odebrać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

UTH przewiduje możliwość przyjęcia studentów w czasie trwania toku studiów, gdy pragną kontynuować naukę w naszej Uczelni. 

 

Warunkiem przeniesienia się na studia jest:

 1. dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.

 2. ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.

 3. kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.

 4. rekrutacja - osoba ubiegająca się o przeniesienie wypełnia w biurze rekrutacji formularze rekrutacyjne, a także składa pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami na wybranym typie studiów.

 5. decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje ślubowanie - w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH w Warszawie.

 

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • zalegalizowany lub opatrzony apostille oryginał świadectwa dojrzałości,

 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego,

 • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów oraz tłumaczenie tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,

 • kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • certyfikat znajomości języka polskiego lub świadectwa ukończenia rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,

 • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,

 • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Komentarze obsługiwane przez CComment