Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

adres:
 ul. Olszewska 12
 00-792 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 228258034


Opis

WSEiZ? to się studiuje!

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wiemy, jak tworzyć profesjonalne programy kształcenia, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji - u Nas jakość wynika z doświadczenia!

 

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry naukowo-dydaktycznej oraz wpływu pracodawców na programy kształcenia. Dzięki nowoczesnym programom nauczania i zgodnej ze standardami europejskimi wysokiej jakości kształcenia, Studenci WSEiZ - na 3 Wydziałach: Architektury, Ekologii i Zarządzania - mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata, a także na trzech kierunkach studiów - magistra inżyniera.

 

W WSEiZ prowadzonych jest 11 kierunków studiów: Architektura (I i II stopień), Architektura Krajobrazu (I stopień), Architektura Wnętrz (I stopień), Budownictwo (I stopień), Gospodarka Przestrzenna (I stopień; nowe studia o profilu praktycznym), Wzornictwo (I stopień), Ochrona Środowiska (I i II stopień), Zdrowie Publiczne (I stopień), Zarządzanie (I stopień) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I i II stopień) oraz Mechanika i Budowa Maszyn. Wydział Architektury WSEiZ - jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i drugi w Polsce - decyzją MNiSW uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka). Absolwent kończy studia z tytuł magistra inżyniera architekta, niezbędnym do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych. We wrześniu 2013 r. Wydział Architektury WSEiZ otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Ponadto wszystkie akredytowane przez PKA kierunki studiów w WSEiZ zostały ocenione pozytywnie.

 

WSEiZ dysponuje własną - usytuowaną w centrum Warszawy - nowoczesną i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczno-administracyjną. Znajdują się tu profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie i laboratoria, m.in. rysunku i malarstwa, projektowania architektonicznego, grafiki komputerowej, rzeźby, fotografii, projektowania mebla, mechaniki płynów, hydrauliki i hydrologii, chemii, gleboznawstwa, oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów, urządzania i pielęgnacji ogrodów czy pracownia projektowania wirtualnego obiektu budowlanego i krajobrazu. W nowocześnie zaadaptowanym budynku dawnej drukarni, który znajduje się przy ul. Olszewskiej 12, na powierzchni 2000 m2 mieści się nowa siedziba Uczelni wraz z administracją, dziekanatami wydziałów, Kwesturą, Oficyną Wydawniczą, Biurem Karier oraz licznymi pracowniami projektowymi. Razem z istniejącym w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne Uczelni. Cześć zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach pod Warszawą.

 

W WSEiZ stawiamy nie tylko na wiedzę, ale kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych, kompetentnych ludzi z pasją m.in. po przez działalność Biura Karier, które angażuje studentów w realne projekty realizowane przez pracodawców, organizuje Targi Pracy, na które zaprasza firmy z branży budowlano-architektonicznej i ochrony środowiska, koordynuje bezpłatne (dla studentów) konsultacje psychologa pracy i prawnika (w zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnej firmy). Na kierunkach artystycznych i technicznych organizujemy wystawy prac projektowych i plastycznych, wspierając edukację, twórczy rozwój oraz autokreację studentów. W Galerii Wydziału Architektury, która mieści się w Atrium WSEiZ przy ul. Rejtana 16, prezentujemy i promujemy wykładowców, studentów, absolwentów oraz twórców związanych z Uczelnią. Z okazji zbliżającego się dwudziestolecia działalności WSEiZ, zapraszamy do obejrzenia przygotowanych wystaw. Szczegółowe informacje o terminach i twórcach znajdziecie na wseiz.pl oraz FB.

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA WSEiZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) INŻYNIER ARCHITEKT (4 lata)
w zakresie specjalności:

 • projektowanie architektoniczne
 • projektowanie urbanistyczne

Architektura Krajobrazu INŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU (3,5 roku)
w zakresie specjalności:

 • projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
 • projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

Architektura Wnętrz LICENCJAT (3,5 roku)
w zakresie specjalności:

 • projektowanie mebla
 • projektowanie wnętrz

Budownictwo INŻYNIER (3,5 roku)
w zakresie specjalności:

 • architektura w budownictwie
 • budownictwo kolejowe
 • energooszczędne technologie w budownictwie
 • konstrukcje budowlane

Gospodarka Przestrzenna INŻYNIER (3,5 roku)

 • studia o profilu praktycznym

Wzornictwo (Design) LICENCJAT (3,5 roku)
w zakresie specjalności:

 • projektowanie biżuterii i małych form zdobniczych
 • projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy
 • projektowanie mody
 • projektowanie produktu

Ochrona Środowiska INŻYNIER (3,5 roku)
w zakresie specjalności:

 • ochrona biosfery i zarządzanie ochroną środowiska
 • odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

Zdrowie Publiczne LICENCJAT (3 lata)
w zakresie specjalności:

 • organizacja opieki senioralnej
 • wellness i spa
 • zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi
 • zdrowie i środowisko

Mechanika i Budowa Maszyn INŻYNIER (3,5 roku)
w zakresie specjalności:

 • budowa i serwisowanie samochodów
 • inżynieria jakości
 • pojazdy ekologiczne
 • projektowanie i sterowanie komputerowe

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji INŻYNIER (3,5 roku)
w zakresie specjalności:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • spawalnictwo
 • zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie LICENCJAT (3 lata)
w zakresie specjalności:

 • biznes międzynarodowy
 • grafika komputerowa i e-biznes
 • handel i usługi logistyczne
 • usługi gastronomiczne i dietetyka

 

OFERTA EDUKACYJNA WSEiZ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT (1,5 roku)
studia prowadzone do wyboru: w języku polskim lub języku angielskim
Ochrona Środowiska MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)
w zakresie specjalności:

 • gospodarowanie przestrzenne i środowiskowe
 • odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
 • zarządzanie ochroną środowiska
 • zdrowie i środowisko 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)
w zakresie specjalności:

 • produkt jednostkowy i artystyczny
 • zarządzanie marką przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
 • zarządzanie transportem i logistyka

 

STUDIA PODYPLOMOWE
1. ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
2. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
3. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PRAKTYCE/ SKUTECZNE WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W MARKETINGU I PUBLIC RELATIONS - NOWOŚĆ!
5. MENEDŻER TWÓRCÓW I ARTYSTÓW - NOWOŚĆ!
6. NOWE I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
7. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ WIZUALNĄ W MARKETINGU - NOWOŚĆ!
8. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I GAZU W POLSCE I UE - NOWOŚĆ!
9. ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI MEDYCZNYMI - NOWOŚĆ!
10. ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ - NOWOŚĆ! 

 

KURSY:
1. INTENSYWNY KURS MAPPING 3D
2. KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
3. KURS OBSŁUGI PROGRAMU ArchiCAD
4. KURS PODSTAWOWY AutoCAD
5. KURS RYSUNKU
6. PRAKTYCZNY PORADNIK ARCHITEKTA KRAJOBRAZU
7. AKADEMICKIE KURSY KOMPETENCYJNE

Zasady rekrutacji

Kandydat osobiście składa w Rektoracie komplet dokumentów:

 • wypełniony kwestionariusz uczelniany,
 • oryginał i kopię świadectwa dojrzałości,
 • oryginał i kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy "nowej matury"),
 • kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • cztery aktualne zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Ochrona Środowiska (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie),
 • oryginał i kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (w przypadku przyjęcia na studia drugiego stopnia),
 • dowód wpłaty do wglądu (wpisowe i opłata rekrutacyjna)*. W przypadku cudzoziemców dodatkowo dowód wpłaty czesnego za dwa miesiące nauki.

 

Kandydat, który wypełnił kwestionariusz poprzez rekrutację on-line (na stronie www.wseiz.pl), również składa osobiście dokumenty w Rektoracie (patrz wyżej).

Deklaracje co do wyboru specjalności należy złożyć przy składaniu dokumentów na studia, zaś ostateczne przyjęcie na daną specjalność następuje po pierwszym semestrze, pierwszym lub drugim roku studiów (w zależności od kierunku), pod warunkiem, że zostanie utworzona grupa około 30 studentów.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
UDZIELANE SĄ TELEFONICZNIE
POD NUMERAMI:
22 825-80-34/35 w. 1

lub drogą e-mailową pod adresem:
rekrutacja@wseiz.pl

Zapisy na studia prowadzi Rektorat WSEiZ, przy ul. Olszewskiej 12, pokój nr 3.
Zapraszamy w godzinach:

8-18 - w poniedziałki i piątki,
8-16 - od wtorku do czwartku,
8-14 - soboty i niedziele (z wyjątkiem sierpnia).

Rekrutacja na semestr zimowy (od października)
- rozpoczyna się od 5 maja.
Rekrutacja na semestr letni (od lutego)
- rozpoczyna się od 5 stycznia.
Oferujemy studia I stopnia oraz II stopnia
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywają się bez egzaminów wstępnych (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).
W semestrze zimowym oferujemy studia I i II stopnia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, natomiast w semestrze letnim (od marca) studia II-go stopnia.

Pod lupą

Efektywne zarządzanie ekologią w WSEIZ
Odnawialne żródła energii, ochrona biosfery, gospodarka wodna i odpadowa, a wszystko to w bardzo praktycznym ujęciu. To właśnie wyróżnia studia na ochronie środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Partnerem kierunku są m.in. Kampinoski Park Narodowy oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna. 

Ekologicznie i biznesowo czyli architektura krajobrazu w WSEIZ
Projektowanie i realizacja projektów ogrodów, parków i innych przestrzeni zewnętrznych zgodnie z zasadami ochrony środowiska i efektywnością biznesową. To właśnie wyróżnia studia na architekturze krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Partnerem kierunku są m.in. Łazienki Królewskie w Warszawie.

Komentarze obsługiwane przez CComment