Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

adres:
 ul. Kaliskiego 2
 00-908 Warszawa 49
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 261837938


Dlaczego warto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 159
www.wat.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

Dzień Otwarty: 28 marca 2020 r.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach politechnicznych - dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne
i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Zajęcia odbywają się w 8 jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ok 10 tys. studentów.

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na jednolitych studiach magisterskich i zgodne jest z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe.

Studia cywilne, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia pierwszego stopnia - inżynierskie i licencjackie, studia drugiego stopnia - magisterskie oraz kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej. Akademia prowadzi też studia podyplomowe i inne formy kształcenia.


KIERUNKI STUDÓW:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, BIOGOSPODARKA (kierunek, realizowany przez trzy uczelnie: WAT w Warszawie; Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką), BUDOWNICTWO, CHEMIA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ENERGETYKA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GEODEZJA I KATASTAR (planowany), INFORMATYKA, INFORMATYKA
W MEDYCYNIE, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA (planowany), INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH (planowany), KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO, LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki
i profil praktyczny), LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, OBRONNOŚĆ PAŃSTWA, OPTOELEKTRONIKA (tylko II stopnia), ZARZĄDZANIE.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej,
a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej
i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi
z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych.

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, na terenie zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów sportowo-rekreacyjnych, to jeden
z ważniejszych atutów uczelni.


Zapraszamy do odwiedzenia uczelni na stronach:

Kierunki studiówSTUDIA CYWILNE I WOJSKOWE:

KIERUNKI STUDIÓW

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BIOGOSPODARKA
 • BUDOWNICTWO*
 • CHEMIA*
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA*
 • ENERGETYKA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA*
 • GEODEZJA I KATASTER (planowany)
 • INFORMATYKA*
 • INFORMATYKA W MEDYCYNIE
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA (planowany)
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH (planowany)
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO*
 • LOGISTYKA (profil praktyczny * oraz ogólnoakademicki)
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA *
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN*
 • MECHATRONIKA *
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny)
 • OPTOELEKTRONIKA (tylko II stopień)
 • ZARZĄDZANIE
 • *również dla potrzeb MON jako jednolite studia magisterskie


STACJONARNE I NIESTACJONARNE

jednolite studia magisterskie - studia wojskowe
studia I stopnia (inżynierskie / licencjackie) - studia cywilne
studia II stopnia (magisterskie) - studia cywilne

inne formy kształcenia, w tym:
szkoła doktorska, studia podyplomowe, wojskowe ogólnokształcące
liceum informatyczne

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY W AKADEMII 28 marca 2020 r.

<br

Zasady rekrutacji


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE, JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • od 1 marca - do 30 kwietnia - rejestracja poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) i złożenie wniosku do rektora WAT o powołanie do służby kandydackiej
 • od 1 marca do 31 maja - badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu określenie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej - skierowania wydaje Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU)
 • w pierwszej połowie czerwca w dwie soboty, jest planowany pokaz sprawdzianu sprawności fizycznej z możliwością uczestniczenia.
 • po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, wprowadzenie do IRK wyników maturalnych
 • od 6 do 9 lipca - sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzany w WAT, obejmujący:
 • kobiety: test siły - zwis na drążku o ugiętych rękach na czas,
 • test szybkości - bieg na 50m,
 • test wytrzymałości - bieg na 800m,
 • mężczyźni:
 • test siły - podciąganie na drążku na liczbę powtórzeń,
 • test szybkości - bieg na 50m,
 • test wytrzymałości - bieg na 1000m
 • 13 lipca ogłoszenie list z wynikami kwalifikacji
 • od 14 do 24 lipca - dostarczenie dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia
 • druga połowa sierpnia, zakwalifikowani kandydaci na studia wojskowe są powołani do służby kandydackiej i odbywają podstawowe szkolenie wojskowe (PSW), zakończone złożeniem przysięgi wojskowej we wrześniu.
 • 1 października - immatrykulacja i rozpoczęcie roku akademickiego w WAT

kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych - po ukończeniu pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz mianowani są na pierwszy stopień oficerski - podporucznika.

oferta dla osoby, która:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • nie jest karana sądownie,
 • ma ukończone 18 lat, posiada świadectwo dojrzałości,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku do Akademii, 
 • uzyska min. 3 pkt. ze sprawdzianu sprawności fizycznej (maksymalnie 15 pkt. do uzyskania), za każdą konkurencję można otrzymać 5 pkt. rankingowych 
 • uzyska min. 1 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 5 pkt. do uzyskania), w trakcie rozmowy brane są pod uwagę dodatkowe potwierdzone umiejętności przydatne w wojsku, (w tym: posiadane przeszkolenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową, ukończenie certyfikowanej klasy mundurowej o profilu wojskowym, uprawnienia lub pewne kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej, np. lotnicze, elektryczne, informatyczne, prawo jazdy lub inne), pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej - uzyskuje min. 1 pkt
 • uzyska min. 3 pkt. za wynik z języka angielskiego, dla osób, które nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku z języka angielskiego, test znajomości języka angielskiego na poziomie B1 przeprowadzony w WAT.

Jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości.

kierunki:

 • BUDOWNICTWO
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • LOGISTYKA (PROFIL PRAKTYCZNY
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA

Przedmioty uwzględniane:
matematyka - max 45 pkt., fizyka - max 30 pkt., język obcy nowożytny - max 20 pkt., język polski - max 5 pkt.)

 • CHEMIA
Przedmioty uwzględniane:
matematyka - max 45 pkt., chemia lub fizyka - max 30 pkt., język obcy nowożytny - max 20 pkt., język polski - max 5 pkt.)

 • INFORMATYKA
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Przedmioty uwzględniane:
matematyka - max 45 pkt., fizyka lub informatyka - max 30 pkt., język obcy nowożytny - max 20 pkt., język polski - max 5 pkt.) 

dodatkowe informacje o zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych, dostępne są na stronie:www.wat.edu.pl


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA:

 • od 1 marca do 10 lipca- rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK)- wymagane wypełnienie podania-ankiety: dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych (wpisane po otrzymaniu świadectwa dojrzałości) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł (bez względu na liczbę kierunków określonychprocesie rejestracji na studia)
 • 13 lipca 2020 r. ogłoszenie list z wynikami kwalifikacji, wysłanie informacji kandydatom o przyjęciu oraz decyzji o nieprzyjęciu na studia, informacja
o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów, dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów- nie przedłożenie świadectwa dojrzałości w wyznaczonym terminie, traktowane jest jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

 • od 14- do 24 lipca 2020 r.- dostarczenie do WAT dokumentów kandydatów przyjętych na studia brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy.
 • 1 października 2020 r.- immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT.

STUDIA CYWILNE STACJONARNE I NIESTACJONARNE
I stopnia (inżynierskie / licencjackie)

KIERUNKI oraz PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE NA MATURZE
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA - profil praktyczny
 • ZARZĄDZANIE
(przedmioty uwzględniane: matematyka- max 30 pkt., geografia lub historia, lub WOS- max 45 pkt., język obcy nowożytny- max 20 pkt., język polski- max 5 pkt.)

 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
(przedmioty uwzględniane: matematyka- max 45 pkt., fizyka lub informatyka- max 30 pkt., język obcy nowożytny- max 20 pkt., język polski- max 5 pkt.)

 • BIOGOSPODARKA kierunek realizowany przez trzy uczelnie:
Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką,
(przedmioty uwzględniane: matematyka- max 45 pkt., fizyka lub chemia lub biologia- max 30 pkt., język obcy nowożytny- max 20 pkt., język polski- max 5 pkt.)

 • CHEMIA
(przedmioty uwzględniane: matematyka- max 45 pkt., chemia lub fizyka? max 30 pkt., język obcy nowożytny- max 20 pkt., język polski- max 5 pkt.)

 • BUDOWNICTWO
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ENERGETYKA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GEODEZJA I KATASTER - planowany
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA- planowany
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH- planowany
 • LOGISTYKA - profil praktyczny
 • LOGISTYKA - profil ogólnoakademicki
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA

(przedmioty uwzględniane: matematyka- max 45 pkt., fizyka? max 30 pkt., język obcy nowożytny- max 20 pkt., język polski- max 5 pkt.)

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(przedmioty uwzględniane: matematyka- max 45 pkt., fizyka lub chemia- max 30
pkt., język obcy nowożytny- max 20 pkt.)

 • KIERUNKI INFORMATYCZNE (na studiach stacjonarnych wybór kierunku pod koniec pierwszego roku studiów)- INFORMATYKA, INFORMATYKA W MEDYCYNIE, KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO,
(przedmioty uwzględniane: matematyka- max 45 pkt., fizyka lub informatyka- max 30 pkt., język obcy nowożytny- max 20 pkt., język polski- max 5 pkt.)


dodatkowe informacje o zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych, dostępne są na stronie:www.wat.edu.pl.


Komentarze obsługiwane przez CComment