Szczecińska Szkoła Wyższa COLLEGIUM BALTICUM

adres:
 ul. Mieszka I 61c
 71-011 Szczecin
 Szczecin
 zachodniopomorskie

kontakt:
 tel. 914838162

www.cb.szczecin.pl


Opis

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum to niepubliczna uczelnia wyższa oferująca możliwość podjęcia studiów na trzech kierunkach: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika i Informatyka.

Na absolwentów czekają zatem trzy obszerne rynki pracy: służb związanych z bezpieczeństwem kraju, instytucji i placówek edukacyjnych oraz firm i branż informatycznych. Wszystkie kierunki są sprofilowane praktycznie, co oznacza zdecydowaną przewagę zajęć warsztatowych i laboratoryjnych, prowadzonych przez fachowców w swoich dziedzinach, nad wykładami akademickimi. Co więcej, wiele zajęć odbywa się poza uczelnią, w instytucjach i firmach partnerskich, w których studenci odbywają praktyki, a najlepsi z nich znajdują zatrudnienie często już w trakcie trwania studiów. Jednocześnie ze zdobywaniem tytułu licencjata lub magistra, a więc bez wydłużania trzy- i dwuletniego toku studiów, można skończyć studia podyplomowe, dające możliwość zdobycia węższej, aktualnie poszukiwanej na rynku pracy, specjalizacji. Cały ten proces jest organizacyjnie prosty, dopasowany do możliwości studentów, i na bieżąco modyfikowany zgodnie z ich oczekiwaniami (elastyczne harmonogramy zajęć), co oznacza, że studenci SSW CB mają doskonałą możliwość łączenia życia zawodowego i studenckiego z życiem osobistym. Studia na Collegium Balticum to także oferta bardzo atrakcyjna cenowo.

Dodatkowo uczelnia oferuje stypendia dla najzdolniejszych studentów, a osoby znajdujące się w trudnej finansowej mogą ubiegać się stypendium socjalne lub zapomogę.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem rekrutacji pod nr. tel: 91 48 38 171

 

SSW Collegium Balticum to studia z przyszłością!

www.cb.szczecin.pl

Oferta edukacyjna

STUDIA I STOPNIA

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalności:

 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji
 • Przygotowania obronne i bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo osób i mienia
 • Penitencjarystyka

 

2. Pedagogika
Specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

 

3. Informatyka
Specjalności:

 • Technologie internetowe
 • Programista systemów wbudowanych
 • Tester oprogramowania
 • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft)

 

4. Praca socjalna
Specjalności:

 • Asystent rodziny
 • Wsparcie środowisk senioralnych
 • Asystent osoby starszej

 

STUDIA II STOPNIA

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalności:

 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Zarządzanie kryzysowe

 

2. Pedagogika
Specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 

STUDIA PODYPLOMOWE

I. Informatyka

 1. Menedżer systemów zarządzania jakością
 2. Zarządzanie projektami
 3. Inżynieria wymagań
 4. Testowanie oprogramowania
 5. Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
 6. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

II. Bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. Zarządzanie kryzysowe
 2. Ochrona osób i mienia
 3. Samorząd terytorialny i polityka regionalna
 4. Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
 5. Psychologia śledcza

III. Pedagogika Kierunki terapeutyczne, diagnostyczne oraz kierunki dla nauczycieli wspierających

 1. Integracja sensoryczna
 2. Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
 3. Oligofrenopedagogika
 4. Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera
 5. Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specyficznymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami (dawna Oligofrenopedagogika)
 6. Wsparcie edukacyjne i rewalidacyjne oraz integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 7. Logopedia
 8. Surdopedagogika
 9. Tyflopedagogika
 10. Socjoterapia
 11. Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
 12. Pedagogika resocjalizacyjna
 13. Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

Kierunki dla nauczycieli nadające kwalifikacje nauczycielskie lub nadające kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa
 2. Informatyka dla nauczycieli
 3. Technika dla nauczycieli
 4. Matematyka dla nauczycieli
 5. Historia dla nauczycieli
 6. Przyroda dla nauczycieli
 7. Plastyka i technika dla nauczycieli
 8. Etyka dla nauczycieli
 9. Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
 10. Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli
 11. Wczesne nauczanie języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (angielskiego i niemieckiego)
 12. Wiedza o kulturze dla nauczycieli
 13. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 14. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 15. Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
 16. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Kierunki zawodowe

 1. Mediacje i negocjacje (Mediacje sądowe)
 2. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
 3. Organizacja i zarządzanie w oświacie
 4. Coaching i mentoring w oświacie
 5. Szkolny doradca zawodowy
 6. Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

IV. Praca socjalna

 1. Asystent rodziny z elementami mentoringu i coachingu rodzinnego
 2. Kurator sądowy, zawodowy i społeczny
 3. Biegły sądowy w zakresie dysfunkcjonalności rodziny
 4. Gerontologia społeczna i pomoc seniorom
 5. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 6. Poradnictwo i praca socjalne na rzecz imigrantów
 7. Praca socjalna i organizacja pomocy społecznej
 8. Streetworking - praca socjalna w środowisku lokalnym

 

Teichert & Partners Psychologia i Biznes

 1. Akademia Coachingu
 2. Menedżder zasobów ludzkich
 3. Nowoczesny marketing i PR
 4. Psychologia w biznesie
 5. Szkoła trenerów biznesu

Zasady rekrutacji

Studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Studentem SSW Collegium Balticum może zostać każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości (nowa lub stara matura). W procesie rekrutacji istotna jest kolejność zgłoszeń, kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnione dokumenty aplikacyjne do pobrania na : www.cb.szczecin.pl lub osobiście w biurze rekrutacji.
 2. Świadectwo dojrzałości (maturalne) i ukończenia szkoły średniej w oryginale, odpisie, kserokopii lub w duplikacie wydanym prze szkołę średnią (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia dowodu osobistego kandydata na studia (dokument do wglądu)
 4. Aktualne trzy fotografie kandydata o wymiarach 35x45 mm.
 5. Podpisana umowa o proces kształcenia (w siedzibie uczelni).

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Studentem studiów magisterskich na kierunku pedagogika i bezpieczeństwo wewnętrzne może zostać każdy, kto ukończył studia licencjackie, inżynierskie (I stopnia) bądź jednolite studia magisterskie. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnione dokumenty aplikacyjne do pobrania na : www.cb.szczecin.pl lub osobiście w biurze rekrutacji.
 2. Świadectwo dojrzałości (maturalne) i ukończenia szkoły średniej w oryginale, odpisie, kserokopii lub w duplikacie wydanym prze szkołę średnią (oryginał do wglądu).
 3. Dyplom ukończenia studiów licencjackich (I stopnia)lub magisterskich (II stopnia) w oryginale, kserokopii, odpisie wraz z suplementem (oryginał do wglądu).
 4. Kserokopia dowodu osobistego kandydata na studia (dokument do wglądu).
 5. Aktualne trzy fotografie kandydata o wymiarach 35x45 mm.
 6. Podpisana umowa o proces kształcenia ( w siedzibie uczelni).

 

Studia podyplomowe Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każdy, kto posiada wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem studiów I lub II stopnia. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. Kierunki studiów podyplomowych na kierunku pedagogika, związane z nauczaniem w szkole, wymagają posiadania przygotowania pedagogicznego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnione dokumenty aplikacyjne (karta zgłoszenia oraz ankieta) do pobrania na: www.cb.szczecin.pl lub osobiście w biurze rekrutacji.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), oryginał lub odpis do wglądu.
 3. Kserokopia dowodu osobistego kandydata na studia (dokument do wglądu).
 4. Aktualne dwie fotografie kandydata o wymiarach 35x45 mm.
 5. Podpisana umowa o proces kształcenia (w siedzibie uczelni).

 

Biuro Rekrutacji Collegium Balticum w Szczecinie

ul. Mieszka I 61 c, 71-011 Szczecin
tel. 91 48 38 171
kom. 725 808 505
e-mail: rekrutacja@cb.szczecin.pl

 

Biuro Rekrutacji Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum Wydział Zamiejscowy w Stargardzie

ul. Kazimierza Wielkiego 17, 73-110 Stargard
tel. 91 577 83 60
e-mail: rekrutacja.stargard@cb.szczecin.pl

Zapisz się on-line

Komentarze obsługiwane przez CComment