Szczecińska Szkoła Wyższa COLLEGIUM BALTICUM

adres:
 ul. Mieszka I 61c
 71-011 Szczecin
 Szczecin
 zachodniopomorskie

kontakt:
 tel. 914838162


Opis

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum to niepubliczna uczelnia wyższa oferująca możliwość podjęcia studiów na trzech kierunkach: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika i Informatyka.

Na absolwentów czekają zatem trzy obszerne rynki pracy: służb związanych z bezpieczeństwem kraju, instytucji i placówek edukacyjnych oraz firm i branż informatycznych. Wszystkie kierunki są sprofilowane praktycznie, co oznacza zdecydowaną przewagę zajęć warsztatowych i laboratoryjnych, prowadzonych przez fachowców w swoich dziedzinach, nad wykładami akademickimi. Co więcej, wiele zajęć odbywa się poza uczelnią, w instytucjach i firmach partnerskich, w których studenci odbywają praktyki, a najlepsi z nich znajdują zatrudnienie często już w trakcie trwania studiów. Jednocześnie ze zdobywaniem tytułu licencjata lub magistra, a więc bez wydłużania trzy- i dwuletniego toku studiów, można skończyć studia podyplomowe, dające możliwość zdobycia węższej, aktualnie poszukiwanej na rynku pracy, specjalizacji. Cały ten proces jest organizacyjnie prosty, dopasowany do możliwości studentów, i na bieżąco modyfikowany zgodnie z ich oczekiwaniami (elastyczne harmonogramy zajęć), co oznacza, że studenci SSW CB mają doskonałą możliwość łączenia życia zawodowego i studenckiego z życiem osobistym. Studia na Collegium Balticum to także oferta bardzo atrakcyjna cenowo.

Dodatkowo uczelnia oferuje stypendia dla najzdolniejszych studentów, a osoby znajdujące się w trudnej finansowej mogą ubiegać się stypendium socjalne lub zapomogę.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem rekrutacji pod nr. tel: 91 48 38 171

 

SSW Collegium Balticum to studia z przyszłością!

www.cb.szczecin.pl

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2018/2019

STUDIA I STOPNIA

1. Informatyka (studia inżynierskie)
Specjalności:
 • Programista systemów wbudowanych
 • Tester oprogramowania
 • Technologie internetowe
 • Cloud administrator

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalności:
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji

3. Pedagogika
Specjalności:
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prezencja patologii i zagrożeń społecznych

4. Pedagogika specjalna (kierunek w przygotowaniu)
Specjalności:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika resocjalizacyjna

5. Dietetyka (kierunek w przygotowaniu)
 • Psychodietetyka
 • Dietetyka sportowa

STUDIA II STOPNIA

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalności:
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
 • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
 • Ochrona bezpieczeństwa danych
 • Państwowe formacje mundurowe ? ochrona bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie kryzysowe

2. Pedagogika
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Zasady rekrutacji

Studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Studentem SSW Collegium Balticum może zostać każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości (nowa lub stara matura). W procesie rekrutacji istotna jest kolejność zgłoszeń, kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnione dokumenty aplikacyjne do pobrania na : www.cb.szczecin.pl lub osobiście w biurze rekrutacji.
 2. Świadectwo dojrzałości (maturalne) i ukończenia szkoły średniej w oryginale, odpisie, kserokopii lub w duplikacie wydanym prze szkołę średnią (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia dowodu osobistego kandydata na studia (dokument do wglądu)
 4. Aktualne trzy fotografie kandydata o wymiarach 35x45 mm.
 5. Podpisana umowa o proces kształcenia (w siedzibie uczelni).

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Studentem studiów magisterskich na kierunku pedagogika i bezpieczeństwo wewnętrzne może zostać każdy, kto ukończył studia licencjackie, inżynierskie (I stopnia) bądź jednolite studia magisterskie. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnione dokumenty aplikacyjne do pobrania na : www.cb.szczecin.pl lub osobiście w biurze rekrutacji.
 2. Świadectwo dojrzałości (maturalne) i ukończenia szkoły średniej w oryginale, odpisie, kserokopii lub w duplikacie wydanym prze szkołę średnią (oryginał do wglądu).
 3. Dyplom ukończenia studiów licencjackich (I stopnia)lub magisterskich (II stopnia) w oryginale, kserokopii, odpisie wraz z suplementem (oryginał do wglądu).
 4. Kserokopia dowodu osobistego kandydata na studia (dokument do wglądu).
 5. Aktualne trzy fotografie kandydata o wymiarach 35x45 mm.
 6. Podpisana umowa o proces kształcenia ( w siedzibie uczelni).

 

Studia podyplomowe Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każdy, kto posiada wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem studiów I lub II stopnia. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. Kierunki studiów podyplomowych na kierunku pedagogika, związane z nauczaniem w szkole, wymagają posiadania przygotowania pedagogicznego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnione dokumenty aplikacyjne (karta zgłoszenia oraz ankieta) do pobrania na: www.cb.szczecin.pl lub osobiście w biurze rekrutacji.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), oryginał lub odpis do wglądu.
 3. Kserokopia dowodu osobistego kandydata na studia (dokument do wglądu).
 4. Aktualne dwie fotografie kandydata o wymiarach 35x45 mm.
 5. Podpisana umowa o proces kształcenia (w siedzibie uczelni).

 

Biuro Rekrutacji Collegium Balticum w Szczecinie

ul. Mieszka I 61 c, 71-011 Szczecin
tel. 91 48 38 171
kom. 725 808 505
e-mail: rekrutacja@cb.szczecin.pl

 

Biuro Rekrutacji Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum Wydział Zamiejscowy w Stargardzie

ul. Kazimierza Wielkiego 17, 73-110 Stargard
tel. 91 577 83 60
e-mail: rekrutacja.stargard@cb.szczecin.pl

Zapisz się on-line

Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

1. Informatyka
1. Menedżer systemów zarządzania jakością
2. Zarządzanie projektami
3. Inżynieria wymagań
4. Testowanie oprogramowania
5. Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
6. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne
1. Zarządzanie kryzysowe
2. Ochrona osób i mienia
3. Samorząd terytorialny i polityka regionalna
4. Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
5. Psychologia śledcza
3. Pedagogika Kierunki terapeutyczne, diagnostyczne oraz kierunki dla nauczycieli wspierających
1. Integracja sensoryczna
2. Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
3. Oligofrenopedagogika
4. Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera
5. Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specyficznymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami (dawna Oligofrenopedagogika)
6. Wsparcie edukacyjne i rewalidacyjne oraz integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną
7. Logopedia
8. Surdopedagogika
9. Tyflopedagogika
10. Socjoterapia
11. Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
12. Pedagogika resocjalizacyjna
13. Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

Kierunki dla nauczycieli nadające kwalifikacje nauczycielskie lub nadające kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu
14. Edukacja dla bezpieczeństwa
15. Informatyka dla nauczycieli
16. Technika dla nauczycieli
17. Matematyka dla nauczycieli
18. Historia dla nauczycieli
19. Przyroda dla nauczycieli
20. Plastyka i technika dla nauczycieli
21. Etyka dla nauczycieli
22. Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
23. Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli
24. Wczesne nauczanie języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (angielskiego i niemieckiego)
25. Wiedza o kulturze dla nauczycieli
26. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
27. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
28. Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
29. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Kierunki zawodowe
30. Mediacje i negocjacje (Mediacje sądowe)
31. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
32. Organizacja i zarządzanie w oświacie
33. Coaching i mentoring w oświacie
34. Szkolny doradca zawodowy
35. Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Pod lupą

Informatyka łatwiej niż myślisz
Początkujący Informatyk zarabia 4000-5000 złotych, a po kilku latach może liczyć na płacę rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Warto więc czasami przekwalifikować się albo zmienić kierunek studiów, aby otworzyć drzwi do pracy w branży IT. Wystarczy wybrać informatykę na takiej uczelni, gdzie jest mało teorii, a dużo praktyki. Jak na Collegium Balticum w Szczecinie.

Komentarze obsługiwane przez CComment