Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

adres:
 ul. Wojska Polskiego 28
 60-637 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 618466400


Opis

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia z prawie 100-letnią tradycją akademickich studiów rolniczo-leśnych, oraz jedna z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce Uniwersytetu w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu - Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.

Uniwersytet zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni rolniczych w Polsce. Według ostatniego rankingu szkół wyższych Perspektywy 2017, uczelnia objęła zaszczytne pierwsze miejsce. Pozycje wysoko punktowane zajmuje też wiele kierunków studiów oferowanych przez naszą uczelnię sklasyfikowanych w odpowiednich kategoriach, m.in. Zootechnika, Architektura krajobrazu czy Dietetyka, a Wydział Leśny przoduje wśród uczelni mających w ofercie kierunki rolniczo-leśne. Uhonorowaniem dbałości uczelni o jakość procesu dydaktycznego są wysokie oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunków, na których kształcimy.

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie około 10 tysięcy studentów na 30 różnorodnych, interesujących kierunkach studiów. Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego "inżynier". Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł "inżynier architektury krajobrazu" oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu "lekarz weterynarii".

Dużą popularnością od lat cieszą się kierunki studiów takie jak: biotechnologia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna oraz architektura krajobrazu, a ponadto: weterynaria i ekoenergetyka.

W odpowiedzi na potrzeby otoczenia gospodarczego uruchomiono nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia: agroturystykę, informatykę stosowaną, inżynierię i gospodarkę wodną, inżynierię biotworzyw, inżynierię rolniczą, jakość i bezpieczeństwo żywności oraz medycynę roślin. A na studiach drugiego stopnia: analitykę żywności, informatykę stosowaną, inżynierię i gospodarkę wodną, inżynierię rolniczą, finanse i rachunkowość, neurobiologię oraz ochronę przyrody i edukację przyrodniczo-leśną.

Studenci mają możliwość podjęcia nauki oraz zrealizowania stażu w zagranicznej uczelni lub instytucji w ramach programu Erasmus+. Posiadamy również ofertę kształcenia na poziomie magisterskim w języku angielskim. Każdy z ośmiu wydziałów prowadzi studia MSc. Absolwenci uczelni wyższych zarówno z kraju, jak i z zagranicy mają także możliwość kontynuacji i uzuepełnienia swojego wykształcenia podczas anglojęzycznych studiów doktoranckich (PULS PhD Studies). Można poszerzyć też swoją wiedzę wybierając studia podyplomowe z szerokiej oferty każdego z Wydziałów.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną oraz laboratoryjną i 10 zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka).

Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych dzięki uczestnictwu w wielu interesujących kołach naukowych. W uczelni działają 23 koła naukowe pod opieką zaangażowanych i aktywnych opiekunów.

W uczelni działa Centrum Kultury Fizycznej. To nowoczesna i doskonale wyposażona placówka sportowa, dysponująca kortami krytymi i otwartymi, halami sportowymi do gier zespołowych, strefą fitness i spa. Uczelnia współpracuje także z ośrodkiem jeździeckim i pływalnią. W centrum działa 17 sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS, w treningach których uczestniczą studenci reprezentujący naszą Uczelnię w licznych rozgrywkach sportowych o randze krajowej i międzynarodowej. Wielu z nich odnosi znaczące sukcesy szczególnie w kolarstwie górskim strzelectwie unihokeju czy jeździectwie.

Centrum Kultury Studenckiej - zainteresowani tańcem i śpiewem ludowym rozwijają swoje hobby i pasje w Zespole Pieśni i Tańca Łany. W uczelni działają także: Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator", Chór Akademicki "Coro da Camera", Orkiestra Uniwersytecka CKS oraz Scena Muzyczna Teatr PULS.

Wszystkie budynki uniwersyteckie i ich infrastruktura przystosowane są do korzystania przez osoby niepełnosprawne o różnych stopniu dysfunkcji ruchu.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 • pierwsza uczelnia rolnicza w kraju
 • perspektywiczne kierunki studiów
 • innowacyjne programy kształcenia
 • praktyki krajowe i zagraniczne
 • ciekawe staże w przedsiębiorstwach
 • uznanie wśród pracodawców

 

Adresy Wydziałów:

1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 70 91/92//93/94 (61) 846 60 60
e-mail: dziekwrl@up.poznan.pl
www.wrib.up.poznan.pl
biotechnologia, ekoenergetyka, informatyka stosowana, , inżynieria rolnicza, ochrona środowiska, rolnictwo
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 276

 

2. Wydział Leśny
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 70 98/ 99 (61) 848 7521
e-mail: dziekles@up.poznan.pl
www.wles.up.poznan.pl
leśnictwo, ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 286

 

3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 71 04, 72 44
e-mail: dziekwet@up.poznan.pl
www.animal.up.poznan.pl
agroturystyka, biologia, neurobiologia, weterynaria, zootechnika
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 504 626 189

 

4. Wydział Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 71 05, 70 51, 7525
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl
www.woak.up.poznan.pl
architektura krajobrazu, medycyna roślin, ogrodnictwo
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 258

 

5. Wydział Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 71 01/02, 72 45
e-mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl
www.wtd.up.poznan.pl
inżynieria biotworzyw, projektowanie mebli, technologia drewna
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 981

 

6. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 70 95/96/97
e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl
www.wnoziz.up.poznan.pl
analityka żywności, dietetyka, jakość i bezpieczeństwo żywności, technologia żywności i żywienie człowieka
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 256, 514 901 104

 

7. Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 7124, 71 03, 70 73
e-mail: inzynieria@up.poznan.pl
www.wisgp.up.poznan.pl
gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 254

 

8. Wydział Ekonomiczno-Społeczny
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 846 67 40/41/42/43/44
e-mail: dziekwes@up.poznan.pl
www.wes.up.poznan.pl
ekonomia, finanse i rachunkowość
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 248

 

  

Praktyki studenckie
Integralną częścią studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest praktyka zawodowa, realizowana zgodnie ze standardami kształcenia oraz programem studiów. W zależności od kierunku studiów, praktyki studenckie realizowane są w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, placówkach służby zdrowia lub w innych jednostkach organizacyjnych.

 

Biuro Karier
W uczelni funkcjonuje Biuro Karier, które prowadzi szeroką działalność na rzecz studentów, przybliżając im realia oraz wymagania współczesnego rynku pracy. Oferuje szkolenia, wykłady i spotkania z pracodawcami, gromadzi na bieżąco oferty pracy, praktyk, staży, organizuje zajęcia na temat m.in. umiejętności miękkich, prowadzenia działalności gospodarczej, metod jej finansowania, etykiety w biznesie, czy stuki autoprezentacji. Cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Biuro Karier są branżowe targi pracy oraz targi pracy tymczasowej oraz dni przedsiębiorczości. Ważnym zadaniem Biura Karier jest także udzielanie doradztwa zawodowego i z zakresu przedsiębiorczości, coaching kariery, przeprowadzanie testów kompetencyjnych i zawodowych, pomoc w wyborze i kształtowaniu ścieżki kariery. Dodatkowo prowadzone są także konsultacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Uniwersytet Przyrodniczy uczestniczy w wielu projektach dedykowanych studentom, umożliwiającym im odbycie praktyk, staży (w tym płatnych) czy podjęcia pracy w przedsiębiorstwie z wdrożonym programem mentorskim.

Aktualne oferty pracy, programy stażowe czy informacje o eventach organizowanych przez Biuro Karier można znaleźć na stronie internetowej.

www. biurokarier.up.poznan.pl

Oferta edukacyjna

Nowe kierunki studiów w naszej ofercie:

I STOPIEŃ
 • Agroturystyka
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria rolnicza
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności
 • Medycyna roślin

II STOPIEŃ
 • Agroturystyka
 • Analityka żywności - studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z UAM
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria rolnicza
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Finanse i rachunkowość
 • Neurobiologia - studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z AWF, UAM i UMP
 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z UAM)


Agroturystyka - studia kształcą w zakresie turystyki, a także w dziedzinie ekonomii oraz marketingu, co pozwoli na swobodne poruszanie się w świecie biznesu. Istotną część stanowi także wiedza na temat znaczenia środowiska naturalnego w turystyce za względu na jego ochronę, ale też na atrakcyjność dla potrzeb turystycznych.

Analityka żywności - studia na kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych pod kątem jakości żywności i jej kontroli oraz nowoczesnych technikach analitycznych.

Finanse i rachunkowość - studenci zdobywają wiedzę w dziedzinie finansów publicznych i przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Wartością dodaną jest wiedza finansowa i rachunkowa uwzględniająca specyfikę gospodarki żywnościowej.

Informatyka stosowana - kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiący oryginalne połączenie informatyki z inżynierią rolniczą. Studia przygotowują do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej.

Inżynieria i gospodarka wodna - studia dają wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów inżynierii i gospodarki wodnej, systemów ochrony przed powodzią i suszą, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, złożonych obiektów i systemów wodno-melioracyjnych, budowli hydrotechnicznych i regulacji cieków, systemów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą.

Inżynieria rolnicza - studia pozwalają podejmującym naukę zapoznać się z technikami i technologiami stosowanymi w rolnictwie, zasadami organizowania i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, techniką komunalną oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych.

Jakość i bezpieczeństwo żywności - studenci zdobywają wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych, oceny ich jakości oraz kontrolowania systemów zarządzania jakością żywności. To kierunek umożliwiający poznanie zasad tworzenia produktu spożywczego w tzw. łańcuchu działań "od pola do stołu".

Medycyna roślin - program studiów jest realizowany przy współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Wydziałem Leśnym UPP. Dzięki temu studenci zdobywają kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu "lekarza" roślin ? rolniczych, ogrodniczych i leśnych.

Neurobiologia - studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Skoncentrowane są głównie wokół budowy, funkcji i rozwoju ośrodkowego układu nerwowego zwierząt i człowieka.

Ochrona Przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna - studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Student zdobywa wiedze o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony oraz nabywa umiejętności związane ze sporządzaniem i merytoryczną oceną dokumentacji, ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych.


REKRUTACJA NA KIERUNKI STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Kierunki studiów pierwszego stopnia

 • Biotechnologia (tryb Stacjonarny)
 • Ekoenergetyka (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Informatyka stosowana (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Inżynieria rolnicza (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Ochrona środowiska (tryb Stacjonarny)
 • Rolnictwo (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Leśnictwo (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Agroturystyka (tryb Stacjonarny)
 • Biologia (tryb Stacjonarny)
 • Zootechnika (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Weterynaria (jednolite studia magisterskie) (tryb Stacjonarny)
 • Inżynieria biotworzyw (tryb Stacjonarny)
 • Projektowanie mebli (tryb Stacjonarny)
 • Technologia drewna (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Architektura krajobrazu (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Medycyna roślin (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Ogrodnictwo (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Dietetyka (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności (tryb Stacjonarny)
 • Technologia żywności i żywienie człowieka (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Gospodarka przestrzenna (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Inżynieria i gospodarka wodna (tryb Stacjonarny)
 • Inżynieria środowiska (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Ekonomia (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Finanse i rachunkowość (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)

Kierunki studiów drugiego stopnia
 • Biotechnologia (tryb Stacjonarny)
 • Biologia (tryb Stacjonarny)
 • Ekoenergetyka (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Informatyka stosowana (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Inżynieria rolnicza (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • inżynieria i gospodardka wodna (tryb Stacjonarny)
 • Ochrona środowiska (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Rolnictwo (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Leśnictwo (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (studia interdyscyplinarne (tryb Stacjonarny)
 • Agroturystyka (tryb Stacjonarny)
 • Biologia
 • Neurobiologia (studia interdyscyplinarne) (tryb Stacjonarny)
 • Zootechnika (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Inżynieria biotworzyw (tryb Stacjonarny)
 • Projektowanie mebli (tryb Stacjonarny)
 • Technologia drewna (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Architektura krajobrazu (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Medycyna roślin (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Ogrodnictwo (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Analityka żywności (studia interdyscyplinarne) (tryb Stacjonarny)
 • Dietetyka (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Technologia żywności i żywienie człowieka (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Gospodarka przestrzenna (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Inżynieria i gospodarka wodna S
 • Inżynieria środowiska (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Ekonomia (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)
 • Finanse i rachunkowość (tryb Stacjonarny i Niestacjonarny)

Dział Studiów i Spraw Studenckich
Tel. 61 848 7009, 61 848 7011
e-mail:dsiss@up.poznan.pl

Zasady rekrutacji

1) Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
 • wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów ) - stanowiąca 80% punktów,
 • wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - 20% punktów.
 • Kandydaci na kierunek Projektowanie mebli przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego, potwierdzający predyspozycje graficzne.

2) Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2018 roku w turach, zgodnie z terminarzem podanym na stronie www uczelni w zakładce KANDYDAT).
Szczegółowy terminarz rekrutacji można znaleźć tutaj (link)

3) Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.

4) Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa.

5) Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty (wykaz: www.rekrutacja.puls.edu.pl).

6) Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat uczelni.
Przy kwalifikacji kandydatów, prowadzonej na wszystkie kierunki studiów stosuje się skalę punktową w przedziale 0-100. Minimalna liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji kandydata na studia stacjonarne, wynosi 30 punktów.
Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów

7) Cudzoziemcy mogą podejmować studia na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.572, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.1406, z późn. zm.). Obowiązują ich warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą.

8) Studia niestacjonarne są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru. Wysokość opłaty ustala Rektor.
Rekrutacja w 4 krokach:
 1. Zarejestruj się na stronie internetowej rekrutacji http://budgie.up.poznan.pl/rekrutacja/ Wyniki będzie można uzupełnić zgodnie z terminarzem.
 2. Wnieś opłatę rekrutacyjną (osobno na każdy wybrany kierunek oraz formę studiów). Dane do przelewu znajdują się w zakładce płatności na koncie kandydata.
 3. Sprawdź wyniki rekrutacji. Ogłoszenie wyników: zmiana statusów na kontach kandydatów oraz wywieszenie list rankingowych w formie wydrukowanej w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28).
 4. Złóż dokumenty zgodnie z wykazem i terminarzem (dostępne na stronie www uczelni w zakładce KANDYDAT).

UWAGA! dokumenty składają wyłącznie kandydaci, którzy posiadają na swoim koncie status "zakwalifikowany do przyjęcia".

Jest możliwe przesłanie wymaganych dokumentów pocztą - decyduje data wpływu do Uczelni.

Adres do wysyłki: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań. Prosimy na kopercie dopisać wydział, kierunek i tryb studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia I stopnia w roku akademickim 2018/2019 składają następujące dokumenty:
 1. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,
 2. ankietę osobową kandydata - formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata (rkk), z działu: "Dane kandydata" - prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola,
 3. poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego - dodatkowe informacje,
 4. dowód uiszczenia opłaty za legitymację - więcej na rkk w dziale: "Płatności". Opłata pojawi się po zmianie statusu na "zakwalifikowany do przyjęcia",
 5. kopię pierwszej strony świadectwa ukończonej szkoły średniej,
 6. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
 7. zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego,
 8. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 9. w przypadku cudzoziemców wymagane jest dołączenie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2.

więcej informacji na naszej stronie: http://rekrutacja.puls.edu.pl lub w Informatorze dla kandydata na studia.

Zastanawiasz się jakie studia:
 • Są skrojone na Twoją miarę?
 • Nauczą umiejętności praktycznych poprzez zajęcia projektowe, terenowe, eksperymentalne?
 • Pozwolą zdobyć wykształcenie dające satysfakcję i uznanie na rynku pracy?
 • Wydobędą Twoje mocne strony, łącząc pasję przyrodniczą z zawodem technicznym?

Tylko u nas. Studia z pasji do natury

Do wyboru 28 atrakcyjnych kierunków studiów

Komentarze obsługiwane przez CComment