Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie

 ul. Artyleryjska 3f
 10-165 Olsztyn
 Olsztyn
 warminsko-mazurskie

tel. 896510655


Opis

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Kotarbińskiego. T. to placówka naukowo-dydaktyczna oferująca kształcenie na kierunkach o charakterze biznesowym i technicznym w Olsztynie, Grudziądzu oraz Warszawie. WSIiZ jest najstarszą, powstałą na Warmii i Mazurach uczelnią niepubliczną zapewniającą wysoki standard kształcenia oparty na wykwalifikowanej kadrze naukowej oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej. Uczelnia oferuje kształcenie na kierunkach: Zarządzanie, Ekonomia, Informatyka, Mechatronika oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. W ofercie dydaktycznej Uczelni znajduje się ponad dwadzieścia kierunków studiów podyplomowych, wspierających rozwój i podnoszących kwalifikacje z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i nowych technologii.

 

Zapewnienie wysoko wykwalifikowanych kadr dla regionów to główny cel, który stawiają przed sobą Władze Uczelni. Osiągnięcie celu możliwe jest dzięki rozwijaniu działalności naukowej oraz kształceniu przede wszystkim praktycznie przygotowanych absolwentów.

 

Akredytacje - Pozytywna ocena jakości kształcenia na mechatronice przeprowadzona w styczniu 2014 r. z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdza, iż uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, organizacyjne, a także infrastrukturalne i dydaktyczne pozwalające na prowadzenie studiów. Poziom studiów na kierunku mechatronika odpowiada wysokim kryteriom jakościowym. Polska Komisja Akredytacyjna dokonała w marcu 2013 r. oceny programowej kształcenia na kierunku informatyka. Kierunek informatyka uzyskał bardzo wysoką ocenę.

 

Program nauczania - w myśl zasady, że dopiero jak coś zostanie praktycznie zrobione, to zostanie zrozumiane, zagadnienia teoretyczne omawiane są tylko w absolutnie niezbędnym zakresie.

 

Specjalności - opracowane po bardzo wnikliwej analizie zapotrzebowania rynku pracy, w myśl wsparcia innowacyjności gospodarki w skali lokalnej i regionalnej. Oferujemy te specjalności, które są najbardziej poszukiwane oraz najlepiej opłacane.

 

Dostęp do licencjonowanego oprogramowania - przez okres studiów studenci mają zapewnioną możliwość legalnego instalowania na komputerach osobistych i korzystania z oprogramowania licencjonowanego przez WSIiZ na potrzeby procesu kształcenia.

 

Nowoczesne narzędzia nauczania - w procesie dydaktycznym wykorzystujemy uczelnianą platformę e-learningową. Dzięki temu studenci mogą w dowolnym czasie  oraz z każdego miejsca, umożliwiającego dostęp do Internetu, korzystać z materiałów szkoleniowych ulokowanych na platformie przez prowadzących zajęcia oraz przesyłać nauczycielowi swoje prace. Poprzez platformę mogą również komunikować się między sobą, jak również z nauczycielami.

 

Studenckie koła naukowe - Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii tworzy grupa studentów, których celem jest nie tylko pogłębianie umiejętności oraz zdobywanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych w aspekcie rozwoju współczesnej gospodarki. Uczestnicy koła organizują konferencje, sesje wykładowe, a także uczestniczą w zjazdach kół studenckich z Polski i zagranicy.

 

Dbałość o najwyższą jakość procesu dydaktycznego oraz potwierdzone osiągnięcia w sferze działań organizacyjno-administracyjnych, leżą u podstaw decyzji władz uczelni o rozszerzeniu działalności i utworzeniu zamiejscowych wydziałów:

 

Wydział Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ w Grudziądzu to studia na kierunku Mechatronika w poszukiwanych na rynku pracy specjalnościach. grudziadz.wsiiz.edu.pl

 

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych WSIiZ w Warszawie to kształcenie na kierunku Zarządzanie w wielu specjalnościach.

 

Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia
ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn, pok. 111
tel. 89 651 06 55, 89 521 88 03
e-mail: rekrutacja@owsiiz.edu.pl
dominika.malachowska@owsiiz.edu.pl
www.owsiiz.edu.pl
www.facebo­ok.com/ow­siiz.olsz­tyn

 

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn,
pok. 404/4
89 651 06 71 lub 89 651 06 40
e-mail: owsiiz@owsiiz.edu.pl,
podyplomowe@owsiiz.edu.pl
www.owsiiz.edu.pl
www.facebo­ok.com/ow­siiz.olsz­tyn

Oferta edukacyjna

Zarządzanie:
studia licencjackie / 6 semestrów

 • Kadry i płace w organizacji
 • Rachunkowość i audyt przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie logityską w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
 • Menedżersko-prawna
 • Bankowość i ubezpieczenia

 

Mechatronika:
studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Mechatronika przemysłowa
 • Mechatronika samochodowa
 • Projektowanie i programowanie maszyn sterowanych numerycznie

 

Informatyka:
studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Bazy i hurtownie danych
 • Programowanie stystemów sterowanych numerycznie

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji:
studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Inżynieria przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Inżynieria logistyczna
 • Zarządzanie i produkcja w meblarstwie
 • Systemy mechatroniczne w inżynierii produkcji

 

Ekonomia:
studia magisterskie / 4 semestry

 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Rachunkowość i audyt przedsiębiorstwa
 • Kadry i płace w organizacji

 

Wydział Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ w Grudziądzu:

 

Mechatronika:
studia inżynierskie / 7 semestrów

 

Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia
ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn, pok. 111
tel. 89 651 06 55, 89 521 88 03
e-mail: rekrutacja@owsiiz.edu.pl
dominika.malachowska@owsiiz.edu.pl
www.owsiiz.edu.pl
www.facebo­ok.com/ow­siiz.olsz­tyn

 

 

Studia Podyplomowe

 

Studia podyplomowe:

NOWE TECHNOLOGIE:

 • Administrator Cisco CCNP Routing i Switchig

 • Administrowanie sieciami komputerowymi CISCO

 • Automatyzacja procesów produkcji

 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

 • Wybrane aspekty rzeczoznawstwa samochodowego, techniki motoryzacyjnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 • Wytwarzanie energii źródeł odnawialnych i jej zagospodarowanie

 

NAUKI EKONOMICZNO-SPOŁECZNE

 

 • Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 • Bankowość i ubezpieczenia

 • Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery

 • Ekonomika handlu zagranicznego

 • Kadry i płace w praktyce organizacji

 • Mediacje i negocjacje

 • Menedżer ochrony zdrowia

 • Nowoczesne zarządzanie marketingowe

 • Public i media relations

 • Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne

 • Rachunkowość i controlling

 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

 • Studia meneżersko-prawne

 • Technika chłodnicza i klimatyzacyjna

 • Własna firma

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 • Zarządzanie i administracja

 • Zarządzanie i produkcja w meblarstwie

 • Zarządzanie innowacjami

 • Zarządzanie kryzysowe

 • Zarządzanie kulturą

 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

 • Zarządzanie projektami

 • Zarządzanie projektem w animacji filmowej

 • Zarządzanie sprzedażą

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego

 

STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu kariery

 • Informatyka dla nauczycieli

 • Menedżer oświaty

 • Oligofrenopedagogika

 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli

 • Przygotowanie pedagogiczne

 • Socjoterapia

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 • Resocjalizacja i socjoterapia

 

EŁK

 • Menedżer ochrony zdrowia

 

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn,
pok. 404/4
89 651 06 55 lub 89 651 06 40
e-mail: owsiiz@owsiiz.edu.pl,
podyplomowe@owsiiz.edu.pl
www.owsiiz.edu.pl
www.facebo­ok.com/ow­siiz.olsz­tyn

 

 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wstęp na uczelnię jest wolny. Rekrutacja na pierwszy rok studiów do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego rozpoczyna się 2 czerwca i trwa do 14 września.

 

Rekrutacja na skróty:
1. Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan Wydziału.
3. Uczelnia pisemną decyzją zawiadamia kandydatów o przyjęciu na studia.
4. Kandydat zakwalifikowany do podjęcia studiów podpisuje umowę i zwraca ją w wskazanym terminie do uczelni.
5. Po immatrykulacji (ślubowaniu) ? kandydat staje się studentem OWSIiZ.

 

Szczegóły: www.owsiiz.edu.pl/rekrutacja-owsiiz/

Komentarze obsługiwane przez CComment