Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

 ul. Lotnicza 2
 82-300 Elbląg
 Elbląg
 warminsko-mazurskie

tel. 552393955


Opis


Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna jest ważnym ośrodkiem inspirującym wysiłek młodych ludzi oraz stwarzającym im szanse samodoskonalenia się pod kierunkiem posiadających znaczący dorobek wykładowców. To właśnie kadra naukowo-dydaktyczna decyduje o poziomie kształcenia wyższej uczelni. Do grona pracowników naukowo- dydaktycznych należą wybitni lekarze, pedagodzy, historycy, ekonomiści, eksperci, profesorowie, socjolodzy, psycholodzy. Z uczelnią współpracuje również kilkudziesięciu wykładowców szkół wyższych z całej Polski, dzięki którym uczelnia może gwarantować wysoki poziom nauczania i jakość dyplomu.

 

EUH-E dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Budynek uczelni jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie zlikwidowano bariery architektoniczne. Zainstalowane windy umożliwiają swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Nasi studenci korzystają z nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych pracowni komputerowych, sal wykładowych, a na zajęciach wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny.W pażdzierniku 2010r. do dyspozycji naszych studentów oddanych zostało 5 auli w pełni wyposażonych w sprzęt audiowizualny , 1 sala seminaryjna oraz 3 laboratoria zaopatrzone w najnowocześniejszy osprzęt medyczno-komputerowy.Inwestycja została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz znaczących środków własnych uczelni. Zakres przedmiotowy projektu obejmował modernizację i przebudowę istniejącego już budynku, o łącznej powierzchni ponad 1500m2. Priorytetem było zapewnienie wysokiej jakości kształcenia studentów, poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej oraz stworzenie warunków dla szerokiej, równorzędnej współpracy międzynarodowej studentów i kadry naukowej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej.

 

O zainteresowaniu studentów naszą ofertą edukacyjną przesądza szereg czynników, z pewnością rolę pierwszoplanową pełnią w tym wypadku zasoby intelektualne uczelni, ale nie tylko. Oferujemy naszym studentom możliwość rozwoju w kołach naukowych, Parlamencie Studentów, Sekcji Żeglarskiej oraz innych sekcjach sportowych. Studenci uzdolnieni plastycznie mogą prezentować swoje prace w uczelnianej Galerii "Bonitas". Najzdolniejsi należą do 10 Najlepszych, mogą publikować swoje artykuły na łamach uczelnianego rocznika, jakim są Acta Elbingesia lub prezentować je podczas licznych konferencji naukowych.

 

Wspieramy materialnie studentów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Studenci EUH-E objęci są też pomocą stypendialną. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż pani Lidia Wojnarowska, studentka administracji, obecnie już nasza absolwentka, jako pierwsza w historii EUH-E uzyskała stypendium naukowe MENiS a p. Michał Suliga student fizjoterapi otrzymał stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia sportowe.

 

Uczelnia promuje także szczególnie wyróżniające się postawy społeczne studentów. Osoby najbardziej zaangażowane w życie uczelni lub osiągające najlepsze wyniki w nauce otrzymują listy gratulacyjne, nagrody finansowe lub rzeczowe. W skali roku w ten sposób wyróżnia się średnio kilkunastu studentów. Każdego roku nagrody rzeczowe i listy gratulacyjne otrzymują najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków. Specjalnym programem lojalnościowym objęci są absolwenci EUH-E, którzy decydują się kontynuować studia magisterskie (dotyczy to kierunku pedagogika i pielęgniarstwo). Ulgi przysługują także rodzinom studiującym w EUH-E.
Od czterech lat, z inicjatywy Parlamentu Studentów EUH-E, jest przyznawana Nagroda Rektora EUH-E. Stanowi ona rodzaj stypendium naukowego. Otrzymuje ją student, który w minionym roku akademickim osiągnął w skali uczelni najlepsze wyniki w nauce oraz zaangażował się w różnorodne formy pracy społecznej.

 

Każdy student może ubiegać się w uczelni o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium na wyżywienie,
 • stypendium mieszkaniowe,
 • stypendium naukowe MNiSW,
 • stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce,
 • stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • Nagrodę Rektora EUH-E (nagroda przyznawana jest raz w roku najlepszym studentom),
 • nagrodę pieniężną lub rzeczową za pracę w kole naukowym lub w Parlamencie Studentów,
 • nagrodę ufundowaną przez sponsorów.

Oferta edukacyjna


Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna oferuje studia I i II stopnia oraz studia jednolite na kierunkach:

 • Pielęgniarstwo
 • Fizjoterapia
 • Ratownictwo medyczne
 • Pedagogika
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Administracja
 • Zarządzanie
 • Psychologia NOWOŚĆ!

 

Wydział Administracji i nauk Społecznych

Studia jednolite
Kierunek psychologia

Studia I stopnia
Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek administracja:
specjalności

 • ADMINISTRACJA OCHRONY ZDROWIA
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • ADMINISTRACJA SAMORZADOWA I FINANSE PUBLICZNE
 • ADMINISTRACJA CELNA
 • ADMINISTRACJA SKARBOWA

Kierunek zarządzanie
specjalności

 • ZARZADZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI
 • ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • MENEDŻER
 • ZARZADZANIE PRODUKTEM TURYSTYCZNYM
 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ MEBLI I AKCESORIÓW MEBLOWYCH
 • ZARZĄDZANIE USŁUGAMI OUTSOURSINGU

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
specjalności

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • ZARZADZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO CYWILNE
 • SŁUŻBY MUNDUROWE I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
 • BEZPIECZEŃSTWO CYWILNE Z ELEMENTAMI KRYMINOLOGII I KRYMINALISTYKI

 

Kierunek pedagogika
specjalności

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA I WYCHOWAWCZA
 • ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia jednolite

Kierunek fizjoterapia
specjalności

 • Fizjoterapia ogólna
 • Rehabilitacja starszych i niepełnosprawnych
 • Sport, rekreacja, fitness i odnowa biologiczna
 • Profilaktyka chorób kręgosłupa


Studia I stopnia
Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek pielęgniarstwo

Kierunek ratownictwo medyczne

specjalność

 • ratownictwo kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

 

Wydział Administracji i nauk Społecznych

Studia II stopnia
Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek administracja
specjalności

 • ADMINISTRACJA OCHRONY ZDROWIA
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I FINANSE PUBLICZNE
 • ZARZADZANIE PUBLICZNE
 • ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 

Kierunek pedagogika
specjalności

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI PRACY SOCJALNEJ
 • PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-RODZINNA
 • ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Kierunek pielęgniarstwo
specjalności

 • ZARZĄDZANIE W PIELĘGNIARSTWIE
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE I ZACHOWAWCZE
 • PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I PEDIATRYCZNE
 • PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE I ANESTEZJOLOGICZNE
 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNEJ

Komentarze obsługiwane przez CComment