×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Celem tej koncepcji jest zintegrowanie działalności turystycznej z celami ochrony przyrody, a także kształtowaniem nowych zachowań turystów oraz organizatorów ruchu turystycznego. Te nowe postawy powinny być korzystne etycznie i społecznie dla lokalnej ludności.
Turystyka zrównoważona to każda forma aktywności turystycznej, która odbywa się z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i społecznego, zapewnia długotrwałe zachowanie walorów naturalnych i kulturowych, jest sprawiedliwa i możliwa do zaakceptowania pod względem ekonomicznym oraz społecznym. Określenie to odnosi się do sposobu organizacji i funkcjonowania gospodarki turystycznej jako całości i oznacza wdrażanie przyjętych w skali międzynarodowej, jak i krajowej zasad zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarowania zasobami w turystyce. Rozwój turystyki zrównoważonej jest zintegrowany z miejscowym rozwojem gospodarczym, a działalność turystyczna z celami ochrony przyrody.
W trakcie studiów:
Absolwent nabywa umiejętności: opracowywania i monitorowania realizacji planów rozwoju turystyki zrównoważonej w skali lokalnej i regionalnej, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w oparciu o założenia turystyki zrównoważonej, edukacji ekologicznej i prozdrowotnej skierowanej do turystów, społeczności lokalnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników sektora usług turystycznych.

Po studiach:
Studia na tej specjalizacji przeznaczone są dla przyszłych pracowników jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie), organizacji turystycznych, agencji rozwoju regionalnego, menedżerów i pracowników przedsiębiorstw turystycznych, osób, które zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki kulturowej, agro- i ekoturystyki.
{eduquery id=359|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=359|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=359|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}

Komentarze obsługiwane przez CComment