×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Terapia zajęciowa jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach, które zostały uznane przez osobę lub grupę społeczną jako mające wartość i znaczenie. Kandydat na studia powinien lubić pomagać ludziom, mieć dużo empatii i ciepła, potrafić rozmawiać, słuchać, być kreatywny i posiadać umiejętności twórcze.

W trakcie studiów

Wybrane przedmioty na kierunku Terapia zajęciowa:

- Biomedyczne podstawy wiedzy o człowieku
- Terapia zajęciowa w cyklu życia
- Trening umiejętności interpersonalnych
- Instytucjonalne formy terapii zajęciowej
- Metodyka pracy terapeutycznej z klientami o różnych dysfunkcjach
- Psychologia i profilaktyka uzależnień
- Arteterapia
- Muzykoterapia z elementami choreoterapii
- Terapia przez literaturę.

Po studiach

Absolwent Terapii zajęciowej może podjąć pracę w całodobowych domach pomocy społecznej; dziennych domach pomocy społecznej; hospicjach; klubach seniora; oddziałach szpitalnych takich jak: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, pulmonologicznych; organizacjach pozarządowych na rzecz osób wykluczonych społecznie (np. bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych itp.); ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego; psychiatrycznych oddziałach dziennych; sanatoriach; przedszkolach i szkołach integracyjnych i specjalnych; środowiskowych domach pomocy społecznej; świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych; warsztatach terapii zajęciowej; zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.

Komentarze obsługiwane przez CComment