Studia na kierunku Technologie energii odnawialnych dają słuchaczowi podstawową wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii. Pozna on zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.  Kandydatami na ten kierunek są przede wszystkim osoby o umysłach ścisłych, którzy nie boją się trudnych studiów, bo w zamian dostaną wykształcenie techniczne, które da im bardzo duże szanse zatrudnienia. Jeśli w przyszłości chciałbyś rozpocząć ten kierunek, czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Przedmioty wykładane na kierunku Technologie energii odnawialnej to m.in. matematyka, chemia, fizyka, organizacja i ekonomika pro­dukcji, ochrona środowiska, hydrologia i geologia, grafika inżynierska, mechanika płynów, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, termodynamika techniczna, produkcja rolnicza i leśna, automatyka, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, eksploatacja maszyn i urzą­dzeń, mechanika gruntów i geotechnika, gospodarka energetyczna, gospodarka wodna i ochrona wód, inży­nieria elektryczna, komputerowe wspomaganie projek­towania, maszynoznawstwo, meteorologia i klimatologia, rachunek kosztów, budownictwo ogólne, audyt energe­tyczny budynków, gospodarka odpadami i ściekami, sieci i instalacje sanitarne, energetyka słoneczna, energety­ka wiatrowa, instalacje geotermiczne, mała energetyka wodna, produkcja i przetwórstwo biomasy, infrastruktura energetyczna obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, metody prognozowania, technologie energooszczędne w budownictwie

Po studiach:
Absolwent kierunku Technologie energii odnawialnej jest przygotowany do pozyskiwania, produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń wykorzystujących te źródła energii. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi. W szczególności posiada wiedzę, która pozwala na ubieganie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych.

Komentarze obsługiwane przez CComment