filologia
Search Keyword:
Total: 68 results found.
Tag: filologia
Studiuj Iberystykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Na iberystyce na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego będziesz mógł nie tylko biegle opanować język hiszpański. Poznasz również język portugalski w stopniu komunikatywnym, odkryjesz fascynującą kulturę i literaturę Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, a dzięki bogatej ofercie zajęć fakultatywnych będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia prawne i społeczno-gospodarcze. Poza zajęciami dydaktycznymi będziesz mógł rozwijać swój talent w kole teatralnym, grać w spektaklach w języku hiszpańskim, występować publicznie. Będziesz miał okazję stać się częścią grupy osób kreatywnych, która osiąga sukces poprzez dobrą zabawę.

Read more

Studiuj Filologię klasyczną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Filologia klasyczna, najstarsza ze wszystkich dyscyplin filologicznych, stworzyła podstawowe metody badawcze, wykorzystywane przez pozostałe nauki o literaturze i języku. Mimo tej wiekowej tradycji wspaniale rozwija się również dzisiaj zarówno w Polsce, jak i na świecie. Katedra Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (http://www.klasyczna.fil.ug.edu.pl/) może się poszczycić dużym dorobkiem naukowym, a studia przez nią prowadzone mają szczególnie nowoczesny charakter (wiele różnych specjalności! języki klasyczne i język włoski! literatura i sztuka! filozofia i socjologia! historia i kultura! literatura nowołacińska! antyk i współczesność!)

Read more

Studiuj Filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
Filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego to nowoczesny, otwarty na wyzwania dzisiejszego świata kierunek studiów, nastawiony na łączenie teorii z praktyką. Nauki o literaturze i o języku spotykają się tu z naukami o kulturze, filmie, teatrze, Internecie i współczesnych środkach masowego przekazu. Filologia polska jest kierunkiem zapewniającym dużą liczbę zajęć praktycznych, przygotowujących do wykonywania konkretnych zawodów. Oferuje szeroki wybór specjalności. Ułatwia start tym, którzy myślą o literackim, dziennikarskim bądź scenicznym debiucie.

Read more

Studia polsko-niemieckie - kierunek studiów
Kierunek studiów dla wszystkich tych, którzy interesują się historią, kulturą, ustrojem politycznym i gospodarką Niemiec i Polski, a także chcą w sposób profesjonalny posługiwać się językiem niemieckim.  Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w Polsce jak i w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych. Jeśli chcesz w przyszłości zostać specjalistą od języka niemieckiego i kultury tego kraju, studia polsko-niemieckie są dla Ciebie!

Read more

Przekładoznawstwo stosowane - kierunek studiów
Nadrzędnym celem kierunku jest wykształcenie kompetentnych, wszechstronnie przygotowanych tłumaczy dwóch języków obcych - języka rosyjskiego i języka angielskiego. W trakcie studiów uczący się nabywają ogólną wiedzę filologiczną, co daje możliwość właściwego uformowania swojej osobowości humanisty. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych studenci tego kierunku nabywają praktyczne umiejętności w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych. Jesteś zainteresowany tym kierunkiem studiów? Zapraszamy do lektury dalszej części artykułu i zapoznania się z programem studiów!

Read more

Polonistyka - komparatystyka - kierunek studiów

Od kandydatów na komparatystykę oczekuje się zainteresowania literaturą w zakresie szerszym niż tylko literatura polska, a także zjawiskami związanymi z kulturą, sztuką i ich wzajemnymi powiązaniami. Studia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności postrzegania literatury w różnych kontekstach innych zjawisk kulturowych, natomiast literatury polskiej - w perspektywie literatury obcej. Studia mają charakter interdyscyplinarny, co zapewnia możliwość dogłębnego poznania polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście kultury europejskiej. Chcesz wiedzieć więcej?

Read more

Etnolingwistyka - kierunek studiów
Przedmiotem Etnolingwistyki są wzajemne związki między formalną strukturą języka panującą powszechnie, a resztą kultury społeczności posługującej się danym językiem. Studia umożliwiają studentowi uzyskanie wiedzy o ogólnych zjawiskach kulturowych wybranego regionu jak i opanowanie przynajmniej dwóch języków, z których jednego o charakterze niestandardowym. Kandydaci, którzy dostaną się na ten kierunek, w zależności od uczelni, będą mogli spróbować swych sił w: chińskim, amharskim, arabskim, koreańskim, łotewskim, suahili, tajlandzkim, wietnamskim czy nowogreckim.

Read more