Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), w postaci przesyłania Newslettera przez Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, właściciela portali Studia.net, Kierunki.net, Uczelnie.net, Edukacja.net, Studia.tv, Podyplomowe.Studia.net, z siedzibą w Poznaniu (60-233), ul. Niegolweskich 19/4, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania pod numerem 62166/2008, posiadające NIP: 665-234-61-30, zwane dalej Centrum EFEKTY.
§ 1
 1. Newsletter jest usługą, polegającą na przesyłaniu usługobiorcy materiałów informacyjnych i promocyjnych drogą elektroniczną, poprzez przesyłanie przez Centrum EFEKTY na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomości mailowych.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Galerią, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniu ustępu powyższego.
§ 2
 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 3. Z usługi Newsletter korzystać może każda osoba, która poda swój adres e-mail i wymagane dane w formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronach głównych i podstronach portali www.Studia.net, www.Kierunki.net, www.Uczelnie.net, www.Studia.tv, www.Podyplomowe.Studia.net i zawrze z Centrum EFEKTY umowę o świadczenie usługi Newsletter.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej do usługi Newsletter niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 5. Wypełnienie formularza i kliknięcie przycisku "ZAPISZ" powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Centrum EFEKTY, o której to ofercie mowa w postanowieniu ustępu drugiego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą międzyCentrum EFEKTY, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 6. Centrum EFEKTYpo zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter, wysyła na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zawarcia wskazanej umowy.
§ 3
 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Centrum EFEKTY wypowiada umowę o świadczenie usługi Newsletter, wysyłając wiadomość e-mail, zawierającą oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy, na który wysyłany jest Newsletter.
 4. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o świadczenie tej usługi, kierując oświadczenie w tym przedmiocie, klikając w odpowiedni link znajdujący się na dole w każdej z przesłanych wiadomości e-mail w ramach usługi Newslettera.
 5. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
§ 4
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Centrum EFEKTY.
 2. Centrum EFEKTY gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi Newslettera.
 3. Centrum EFEKTY może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.
§ 5
 1. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Newsletterze przesyłanym przez Centrum EFEKTY nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Newsletterze przesyłanym przez Centrum EFEKTY nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Centrum EFEKTY.
§ 6
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.02.2016 roku.
 2. Regulamin jest dostępny w każdym momencie na stronach www.studia.net, www.kierunki.net, www.uczelnie.net, www.podyplomowe.studia.net.
 3. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Komentarze obsługiwane przez CComment