Jest to dyscyplina turystyki polegająca na świadczeniu usług turyście indywidualnemu lub grupie turystów. Student w trakcie nauki przygotuje się do oprowadzania wycieczek, fachowego udzielania ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach turystycznych oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczek. Dodatkowo pozna usługi świadczone w ramach pilotażu, do których należy zapewnienie realizacji na rzecz uczestników wszystkich świadczeń objętych programem wycieczki, opieka nad uczestnikami wycieczki, świadczenie informacji krajoznawczej oraz spełnianie funkcji tłumacza.
 
Najczęściej wykładane przedmioty:
Filozofia i etyka, Socjologia, Ochrona własności intelektualnej, Historia architektury i sztuki, Fizjologia człowieka, Psychologia, Ekologia i ochrona środowiska, Prawo w turystyce, Ekonomia, Zarządzanie, Biologia rozwoju człowieka, Edukacja zdrowotna, Podstawy turystyki, Podstawy rekreacji, Geografia turystyczna, Krajoznawstwo, Obsługa ruchu turystycznego, Ekonomika turystyki i rekreacji, Podstawy hotelarstwa, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie, Pilot a grupa, Geografia społeczno-ekonomiczna, Turystyka na obszarach chronionych, Zarządzanie i organizacja, Regiony turystyczne świata i Polski, Turystyka na obszarach wiejskich, Ekoturystyka, Metodyka i etyka przewodnictwa, Turystyka dzieci i młodzieży, Pierwsza pomoc medyczna.

Po studiach:
Absolwenci przygotowani są do pracy:
* jako piloci i przewodnicy grup wycieczkowych,
* w biurach podróży,
* w instytucjach organizujących i badających ruch turystyczny.

Absolwenci mogą otworzyć także własne firmy turystyczne (w tym gospodarstwa agroturystyczne).
 

Komentarze obsługiwane przez CComment