Kierunek pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacyjnej, która pozwala zrozumieć problemy społeczne i wynikające z nich patologie, a co za tym idzie skutecznie im zapobiegać. Podczas studiów na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja student zdobywa umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów społecznych uwzględniając czynniki psychologiczne i społeczne, a także resocjalizacji osób narażonych na patologie i wykluczenie społeczne. Z pewnością nie są to studia dla każdego. Zainteresowany?

W trakcie studiów:
Student poznaje funkcjonowanie instytucji zajmujących się tematyką problemów społecznych.

Po studiach:
Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na rozpoczęcie pracy w instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości np. w zakładach karnych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, policji i ośrodkach leczenia uzależnień jako pedagog, wychowawca lub kurator.

Komentarze obsługiwane przez CComment