Studia pedagogiczne na specjalności resocjalizacyjnej i penitencjarnej na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzone są we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Przygotowują absolwentów do pracy z osobami wymagającymi wsparcia w zamkniętych i otwartych zakładach karnych, zakładach poprawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Pracownik socjalny to człowiek, który nie ucieka od trudnej i obciążającej psychicznie pracy. Jego codzienność związana jest z zaspokajaniem potrzeb ludzi znajdujących się w kłopotach życiowych, związanych z utratą pracy, patologiami społecznymi, alkoholizmem, utratą bliskich, uzależnieniami, bezdomnością i innymi uwarunkowaniami, zaburzającymi normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Każde działanie pracownika socjalnego musi być rozważne, przemyślane i podejmowane w horyzoncie odpowiedzialności za swoich podopiecznych. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu.


Stereotypy i rzeczywiste zadania

Niesprawiedliwość społeczna, wykluczenie, czy marginalizacja to rzeczywistość, z którą zmagają się ludzie, którzy z jakiegoś powodu znaleźli się poza obszarem normy społecznej. Z pomocą przychodzi im Państwo w osobie pracownika społecznego. Jednym z najgorszych stereotypów, dotyczących tego zawodu jest powiązanie go, jedynie z wypisywaniem kwitków określających wysokość zasiłków i zapomóg. Prawdziwe zadania absolwenta Pracy socjalnej, realizującego się w swoim zawodzie to: opieka, aktywizowanie podopiecznych, wspieranie ich rozwoju osobistego, profilaktyka, diagnozowanie potrzeb i wiele innych działań, których celem jest przywrócenie osób dotkniętych różnego rodzaju problemami, do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Przebieg studiów na kierunku Praca socjalna

Zajęcia na uczelni to przede wszystkim ćwiczenia i wykłady. Oczywiście, napisanie pracy dyplomowej uzależnione jest od współpracy z promotorem w czasie seminariów i proseminariów dyplomowych. Najważniejszą jednak częścią tych studiów są praktyki zawodowe, ponieważ to właśnie one przygotowują do praktycznej strony zawodu. Rzetelna realizacja takich praktyk pozwala na przyjrzenie się codziennym zajęciom pracownika socjalnego, ocenę własnych możliwości zawodowych oraz upewnienie się, że wybór tego kierunku był właściwy.

Dylematy kandydata na pracę socjalną

Kryteria przyjęć na Pracę socjalną są opracowywane przez komisje rekrutacyjne, dlatego warto obserwować strony internetowe wybranych przez Was uczelni. Zwykle brane jest pod uwagę świadectwo maturalne, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, czy wiedzy o społeczeństwie. Niestety proces rekrutacyjny nie daje najczęściej odpowiedzi na pytanie, czy osobowość i charakter kandydata pozwoli mu dobrze wykonywać ten zawód. Tego rodzaju kryteria nie dają się sprowadzić do liczby punktów. Ryzyko podjęcia złej decyzji spoczywa więc w całości na kandydacie.

Komentarze obsługiwane przez CComment