Nowe kierunku na UWM w OlsztynieUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie poszerza swoją ofertę kształcenia o nowe kierunki studiów. m.in. Administrację i cyfryzację, Analizę i kreowanie trendów, Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, Inżynierię kosmiczną. Nowe kierunki zostaną uruchomione w roku akademickim 2016/2017.

Administracja i cyfryzacja

Kierunek ma charakter innowacyjny – łączy wiedzę z zakresu nauk prawnych z informatyką. Studenci będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności stosowania i stanowienia prawa w administracji publicznej oraz kompetencje w zakresie wykorzystywania technologii teleinformatycznych w codziennej pracy urzędnika. Obowiązkowe praktyki, realizowane w znacznym wymiarze godzin w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, w administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, służą zaś dobyciu doświadczenia zawodowego.

Absolwent jest przygotowany do:
 • podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa i technologiami informatycznymi;
 • podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • projektowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności i lokalnego rynku pracy.

Administracja i cyfryzacja to studia pierwszego stopnia (licencjackie) z 6. semestralnym okresem nauki, o profilu ogólnoakademickim.

Analiza i kreowanie trendów

Ten interdyscyplinarny, innowacyjny i unikatowy w skali kraju kierunek studiów, łączy w sobie wiedzę z zakresu filozofii, ekonomii, informatologii oraz socjologii. W procesie kształcenia szczególny nacisk kładzie się na:
 • umiejętności indywidualnego i zespołowego działania oraz sprawnej komunikacji,
 • techniki kreatywnego myślenia oraz działania projektowego,
 • gromadzenie oraz nowoczesne zarządzanie zebranymi informacjami,
 • analizę ekonomiczną oraz zachowania rynkowe,
 • marketing oraz metody i techniki badań społecznych.

Program kształcenia przewiduje ponadto zajęcia praktyczne, w tym warsztatowe.

Absolwent będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie realizacji innowacyjnych projektów, znajdzie zatrudnienie w innowacyjnych firmach produkcyjnych i usługowych, firmach lub zespołach zajmujących się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, usług, produktów, a także trendwatchingiem i trendsettingiem. Absolwent może pracować także w mediach, instytucjach finansowych, konsultingu, doradztwie, instytucjach kultury i sztuki, administracji publicznej, public relations, marketingu, w instytucjach humanitarnych, stowarzyszeniach, fundacjach i instytucjach międzynarodowych.

Analiza i kreowanie trendów to studia pierwszego stopnia (licencjackie) z 6. semestralnym okresem nauki, o profilu ogólnoakademickim.

Sprawdź również: studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i wykorzystania surowców odnawialnych, z uwzględnieniem biopaliw oraz zrównoważonego pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. W programie studiów znajdą się ponadto zagadnienia z zakresu metod, technik, narzędzi i materiałów służących do pozyskiwania i wykorzystania surowców odnawialnych i mineralnych.

Absolwent będzie odpowiednio przygotowany do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach związanych z gospodarowaniem biosurowcami oraz z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych, a także w laboratoriach oceny paliw, jednostkach kontroli jakości i certyfikacji. Ponadto może podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach zaplecza przemysłowego oraz innych działach gospodarki.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi to studia pierwszego stopnia (inżynierskie) z 7. semestralnym okresem nauki, o profilu ogólnoakademickim.

Gospodarowanie zasobami wodnymi

Studenci tego kierunku zdobędą kompetencje z zakresu profesjonalnego rozwiązywania problemów z właściwym gospodarowaniem wodą oraz poznają założenia dyrektyw unijnych oraz Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami. Praktyczny program studiów pozwoli także na zdobycie umiejętności pomiaru, szacowania, modelowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz analizy danych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach specjalizujących się w gospodarowaniu, ocenie, eksploatacji oraz ochronie zasobów wodnych.

Gospodarowanie zasobami wodnymi to studia pierwszego stopnia (inżynierskie) z 7. semestralnym okresem nauki, o profilu ogólnoakademickim.

Inżynieria kosmiczna

Kształcenie na kierunku Inżynieria kosmiczna wiąże się z nauką projektowania, testowaniem i użytkowaniem urządzeń stosowanych w sztucznych satelitach i astronomicznych obserwatoriach naziemnych. W trakcie 7 semestrów nauki student zdobędzie przekrojową wiedzę i kompetencje w zakresie matematyki technicznej, fizyki, astronomii i informatyki oraz z podstaw elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i telekomunikacji. Ponieważ specyfiką urządzeń satelitarnych jest z reguły brak możliwości ich naprawy i serwisowania, podczas studiów kładziony jest duży nacisk na umiejętność wszechstronnego testowania urządzeń i obsługującego te urządzenia oprogramowania.

Absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna znajdą zatrudnienie w wielu działach współczesnej gospodarki i nauki. Będzie to przede wszystkim dynamicznie rozwijający się polski przemysł kosmiczny, stymulowany przez wstąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, udział w innych międzynarodowych projektach satelitarnych i krajowe plany rozwoju floty satelitów.

Inżynieria kosmiczna to studia pierwszego stopnia (inżynierskie) z 7. semestralnym okresem nauki, o profilu ogólnoakademickim.

Pedagogika wczesnej edukacji

Absolwenci tego kierunku będą dysponować rozległą wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Istotną częścią kształcenia na tym kierunku będzie obowiązkowa praktyka pedagogiczna, która odbywać się będzie w przedszkolu lub w szkole – studenci będą mogli dzięki temu rozwijać swoje kluczowe umiejętności.

Absolwenci zdobędą wymagane kwalifikacje nauczycielskie. Efekty kształcenia uzyskane na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji są zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli.

Pedagogika wczesnej edukacji to studia pierwszego stopnia (licencjackie) z 6. semestralnym okresem nauki, o profilu ogólnoakademickim.

Technologia drewna

Program studiów zakłada zdobycie przez studentów wiedzy z zakresy:
 • nauk o drewnie;
 • mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych;
 • chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych;
 • konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna;
 • użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna;
 • użytkowania urządzeń transportowych stosowanych przy obróbce drewna;
 • obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w obróbce drewna,
 • systemów projektowych obróbki oraz przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych wykorzystujących techniki informatyczne.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę w przedsiębiorstwach z branży przemysłu drzewnego oraz w innych firmach, które wykorzystują drewna i wyroby jego przetwórstwa.

Technolog drewna to studia pierwszego stopnia (inżynierskie) z 7. semestralnym okresem nauki, o profilu praktycznym.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Studenci w trakcie trzyletniej edukacji poznają historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka. Program kształcenia zakłada ponadto zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu regulacji prawnych i organizacyjnych oraz mechanizmów podstawowych procesów, które zachodzące w organizmie zwierzęcia. Praktyczny wymiar kształcenia zakłada poznanie typowych metod edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt. Ważnym elementem kształcenia jest także doskonalenie umiejętności wymaganych przy profesjonalnym planowania i realizowaniu zajęć z udziałem różnych gatunków zwierząt.

Absolwenci będą mogli wykorzystać zdobytą w trakcie studiów interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, w tym także posiadane przygotowanie pedagogiczne, w pracy w placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniających w swojej działalności zajęcia prowadzone przez specjalistów z udziałem zwierząt i/lub na ich temat.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii to studia pierwszego stopnia (licencjackie) z 6. semestralnym okresem nauki, o profilu praktycznym.

Komentarze obsługiwane przez CComment