Fizyka medyczna na Uniwersytecie GdańskimWydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oferuje studia na kierunku Fizyka medyczna (I i II stopnia), prowadzone we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Fizyka medyczna to studia niezwykłe, wyróżniające się na tle innych!

Oto kilka powodów:
Czterotygodniowe praktyki zawodowe, które odbywają się w okresie wakacji po II roku studiów. Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej, firmach i instytucjach naukowo-badawczych, których profil działalności pokrywa się z ochroną zdrowia. W czasie trwania praktyk student jest ubezpieczony przez UG. Jeżeli praktyka odbywa się poza miejscem zamieszkania student otrzymuje zwrot kosztów (zryczałtowany).
fizyka medyczna na UG
Perspektywy dalszego kształcenia: w ramach studiów II stopnia (magisterskich) i III stopnia (doktoranckich) - sprawdź pełną ofertę kształcenia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Studiuj Fizykę medyczną na UG
Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach naukowo-dydaktycznych Wydziału wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę zakupioną w 2011 i 2012 roku w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 4.1.1 Wzrost potencjału dydaktycznego uczelni oraz "Fizyka dla medycyny – przebudowa pomieszczeń i wyposażenie Pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jak studiuje się Fizykę medyczną na Uniwersytecie Gdańskim?
Materiały dla studentów specjalnie przygotowywane przez wykładowców i dostępne w trakcie nauki w formie elektronicznej.

Absolwent kierunku Fizyka medyczna posiada szeroką wiedzę w zakresie fizyki, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej.
Podstawowe przedmioty kierunkowe:
  • anatomia, fizjologia, biofizyka – czyli podstawowe wiadomości w zakresie budowy i funkcji życiowych człowieka, z naciskiem na fizyczne aspekty funkcjonowania człowieka;
  • aparatura medyczna – jak zbudowane są i jak działają aparaty radiologiczne, radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej, i inna aparatura elektromedyczna: fizjoterapii, EKG, EEG, EMG, hemodializy, promieniolecznictwa dermatologicznego;
  • kontrola jakości w: radiologii, radioterapii i medycynie nuklearnej;
  • radiobiologia, dozymetria i ochrona radiologiczna.

Komentarze obsługiwane przez CComment