×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Studiuj na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego!Wydział Filologiczny UG kształci kulturoznawców, filmoznawców i filmowców praktyków, teatrologów i ludzi teatru: aktorów i menedżerów instytucji artystycznych, nauczycieli języka polskiego i kaszubskiego, którzy są wszechstronnie i interdyscyplinarnie wykształceni. Absolwenci mogą pochwalić się szerokim wachlarzem kompetencji pożądanych na rynku pracy: znają języki obce, posiadają umiejętności edytorskie, translatorskie, menedżerskie, co predestynuje ich do współpracy z instytucjami kultury, mediami, redakcjami, portalami internetowymi, biznesem.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego nie kształci bezrobotnych. Potwierdzają to dane z Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2014, mówiące o tym, że na 1600-1800 absolwentów w Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest zaledwie 15.

Wydział Filologiczny UG oferuje dwa kierunki polonistyczne: Filologię polska i Logopedię, pięć kierunków kulturoznawczych i artystycznych: Kulturoznawstwo, Wiedzę o filmie i kulturze audiowizualnej (tzw. filmoznawstwo praktyczne), Wiedzę o teatrze (I stopień), Teatrologię (nowość na II stopniu), Zarządzanie instytucjami artystycznymi oraz trzy kierunki filologiczne związane m.in. z tradycją kultury greckiej i rzymskiej: Filologię klasyczną, Studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej (nowość od roku akademickiego 2015/2016) oraz unikatowy kierunek etnofilologię kaszubską.

Polonistyczny, kulturoznawczy, filmoznawczy, teatrologiczny, aktorski, artystyczny, menedżerski czy klasyczny? Jaki będzie Twój kierunek studiów? Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego sam kształtujesz swoją przyszłość!

Studenci Kulturoznawstwa prowadzą badania antropologiczne i kulturoznawcze w Ekwadorze, Indiach, Nepalu i Japonii, na Syberii, na Łotwie i na Jamajce. Do Ekwadoru, na Łotwę, Syberię i Kociewie jeżdżą na badania terenowe. Przedmiotem zainteresowań badawczych gdańskiego Kulturoznawstwa jest zjawisko szeroko rozumianych nowych mediów. Podczas studiów kulturoznawczych jesteś blisko ludzi i życia, z ręką na pulsie przemian współczesnego świata, rozpatrujesz różnorodność postaw i zachowań w sposób otwarty, tolerancyjny, wieloaspektowy. W trakcie studiów wybierzesz jedną ze specjalności: Animacja i upowszechnianie kultury, Multimedialna, Performatyka (na I stopniu) oraz Studia kulturowe, Audiowizualna lub Komunikacja kulturowa (na II stopniu).
kulturoznawstwo UG
Wiedza o teatrze (I stopień) to nowoczesny kierunek łączący tradycyjną teatrologię i wiedzą z zakresu dyscyplin będących odbiciem dynamicznych zmian społecznych i kulturowych charakterystycznych dla XXI wieku: medioznawstwa, refleksji nad kulturą audiowizualną, socjologii i antropologii widowisk. Profil studiów jest praktycznie zorientowany na wykształcenie absolwentów dobrze znających specyfikę i trendy współczesnej kultury widowisk, w jej uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Ukończenie Wiedzy o teatrze umożliwia podjęcie pracy w szerokim spektrum zawodów – od krytyki teatralnej i filmowej, poprzez dziennikarstwo i publicystykę kulturalną, logopedię medialną, reklamę aż po impresariat, management, zarządzanie kulturą, obsługę portali interentowych o profilu kulturalnym. Teatrologia (II stopień) oferuje w pełni oryginalny i przekrojowy kurs poświęcony rozmaitym formom i tradycjom widowiskowo-dramaturgicznym, połączony ze specjalistycznymi warsztatami, prowadzonymi przez uznanych artystów oraz praktyków piszących o teatrze i dla teatru. Celem studiów o specjalności dramaturgiczno-krytycznej jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności umożliwiających zawodowe zajmowanie się teatrem na polu dramaturgii, krytyki teatralnej, dokumentacji teatralnej, promocji i animacji życia teatralnego, a także edytorstwa ukierunkowanego na prace z zakresu teatru.
biblioteka ug
Unikatowy i w pełni oryginalny kierunek Zarządzanie instytucjami artystycznymi to przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować przy tworzeniu i koordynowaniu wydarzeń artystycznych. Wszyscy studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu humanistyki (historia teatru, krytyka artystyczna, rozbudowany program języka angielskiego) i uczą się o praktycznych aspektach pracy w kulturze (marketing, reklama i public relations – PR, podstawy prawne, finanse, rachunkowość, zarządzanie). Po studiach zostaną aktorami scen musicalowych lub menedżerami w instytucjach artystycznych, urzędach, agencjach artystycznych, fundacjach, stowarzyszeniach, departamentach kultury albo organizować będą festiwale i wydarzenia artystyczne. Studia prowadzone są w dwóch specjalnościach: Sceniczno-menedżerskiej, rozbudowanej o cykl przedmiotów artystycznych, takich jak: śpiew, gra aktorska, kształcenie słuchu, dykcja, wiersz oraz wiele rodzajów tańca (we współpracy z Teatrem Muzycznym i istniejącym przy nim Studium Wokalno-Aktorskim) oraz Menedżerskiej poszerzonej o wiedzę z zakresu działania międzynarodowych instytucji i organizacji artystycznych (we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim). Studenci odbywają praktyki w różnych działach polskich i zagranicznych instytucji artystycznych m.in.: w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Gdańskim Teatrze Szekspirowskim oraz w instytucjach Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich.

Możesz także wybrać jeden z dwóch kierunków polonistycznych: filologię polską lub logopedię. Filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego pomyślana została jako nowoczesny, otwarty na wyzwania dzisiejszego świata kierunek studiów, o interdyscyplinarnym charakterze. Nauki o literaturze i języku spotykają się tu z naukami o człowieku, kulturze, filmie, teatrze, Internecie i współczesnych środkach masowego przekazu. Kierunek oferuje szeroką gamę specjalności. Oprócz gruntowego wykształcenia filologicznego: literaturoznawczego, językoznawczego i kulturoznawczego, zdobędziesz wiedzę m.in.: z krytyki artystycznej, kultury dawnej i współczesnej, publicystyki i dziennikarstwa.
filolgia klasyczna ug
Oferujemy wielorakie – tradycyjne i najnowsze – sposoby rozumienia tekstów i rzeczywistości: semiotykę strukturalną i poststrukturalną, fenomenologię i hermeneutykę, psychoanalizę freudowską i lacanowską, antropologię kulturową, krytykę gender i queer, krytykę postkolonialną, visual, urban i media studies, kognitywizm, pragmatykę i tekstologię lingwistyczną oraz socjolingwistykę. W roku akademickim 2015/2016 uruchamiamy nową specjalność na II stopniu Filologii polskiej pod nazwą Nauczanie języka polskiego jako obcego. Pozwala ono zdobyć uprawnienia do nauczania obcokrajowców języka polskiego. Podczas studiów można odbyć praktyki wśród studentów z chińskiego Normal Harbin University, którzy u nas studiują Filologię polską.
 
Po ukończeniu praktycznego kierunku logopedii będziesz pracować jako logopeda – specjalista w zakresie kształtowania, uczenia, korygowania i diagnozowania języka polskiego. Logopedia daje uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia terapii logopedycznej w przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, poradniach specjalistycznych, szpitalach i prywatnych gabinetach logopedycznych. Wydział Filologiczny prowadzi ten kierunek we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
logopedia ug
Inna opcja to jeden z trzech kierunków filologicznych, dwa z nich związane są z tradycją kultury greckiej i rzymskiej: Filologia klasyczna i Studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej (nowość od roku akademickiego 2015/2016). Trzeci to unikatowy w skali kraju, poświęcony regionalnemu językowi kaszubskiemu kierunek pod nazwą Etnofilologia kaszubska.

Filologia klasyczna, najstarsza ze wszystkich dyscyplin filologicznych, wspaniale rozwija się również dzisiaj, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej przedmiotem jest nie tylko starożytność grecko-rzymska, ale cała kultura europejska – wszystkie duże biblioteki i archiwa pełne są napisanych po łacinie (i po grecku) książek i dokumentów, które powstawały od czasów najdawniejszych po współczesność, a literatury w językach narodowych, teatr i film, sztuka i architektura, filozofia i prawo korzystają nieustannie z tradycji antycznej. We wszystkich językach europejskich ogromna część słownictwa pochodzi z greki i z łaciny. Jeśli więc chcesz naprawdę rozumieć świat dawny i współczesny, wybierz studia w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym UG.

Nowość w naszej ofercie to Studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej (I stopień) kierunek interdyscyplinarny, który daje nie tylko dużą porcję konkretnej i ugruntowanej wiedzy z zakresu literatury, historii, historii sztuki, historii myśli religijnej i filozoficznej, rozwoju kultury, zjawisk społecznych, ale także – zależnie od wyboru specjalności – wprowadza w warsztat badawczy filologa lub historyka. Pozwala poznać i zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty wywodzące się ze starożytności: kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo, a także oswoić się z problematyką i nabyć sprawność w posługiwaniu się pojęciami z zakresu prawa i ekonomii oraz świadomie uczestniczyć w różnych formach współczesnego życia społecznego i gospodarczego. Studium przygotowuje do zdobywania dalszego wykształcenia na studiach II stopnia na innych kierunkach o profilu humanistycznym.

Unikatowy, innowacyjny w skali kraju kierunek studiów łączący nauki humanistyczne oraz nauki społeczne to Etnofilologia kaszubska. Kierunek związany z językiem kaszubskim ma profil praktyczny i jest odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące nauczycieli języka kaszubskiego oraz specjalistów w zakresie animacji kulturowej i medialnej, potrafiących pracować w środowisku kaszubskim, a więc legitymujących się biegłą znajomością języka kaszubskiego, który studenci mają szansę opanować od podstaw. Etnofilologia kaszubska proponuje dwie specjalności: nauczycielską i animacyjno-medialną.

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego możesz studiować 14 kierunków neofilologicznych, czyli filologii nowożytnych języków obcych.

Komentarze obsługiwane przez CComment