×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowe kierunki studiów na UMCSUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poszerza swoją ofertę edukacyjną o 5 nowych kierunków studiów: Agrochemię, Fizjoterapię, Glottodydaktykę polonistyczną, English Studies oraz Monitoring i analitykę środowiska.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest największą uczelnią państwową po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią główne atuty UMCS.

Co roku uczelnia proponuje swoim kandydatom nowe kierunki studiów, a także unikalne specjalizacje. Lista tegorocznych nowości:

Agrochemia – studia inżynierskie o profilu praktycznym, kierunek unikatowy w obszarze południowo-wschodniej Polski. Specjalności prowadzone w ramach kierunku: chemiczna i biznesowa. Kierunek prowadzony będzie na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach. (dowiedz się więcej o tym kierunku studiów)

Przedmioty maturalne:
 • jeden przedmiot spośród: chemia, biologia,
 • jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka, informatyka, geografia.

Możliwości zatrudnienia po studiach:
 • laboratoria badawcze,
 • biura projektowe,
 • przemysł chemiczny, biotechnologiczny, przemysł pokrewny,
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • instytucje wspierające podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych,
 • instytucje wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
 • punkty dystrybucji nawozów i środków ochrony roślin,
 • laboratoria i ośrodki badawcze, kontrolne i diagnostyczne (instytuty naukowo-badawcze) oraz instytucje wdrażające innowacyjne technologie z zakresu agrochemii,
 • zakłady wykorzystujące urządzenia technologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia procesów chemicznych, a w szczególności w zakresie technologii nawozów.

Fizjoterapia – studia o profilu praktycznym, które prowadzone będą przez Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach. (dowiedz się więcej o tym kierunku studiów)

Przedmioty maturalne:
 • jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

Możliwości zatrudnienia po studiach:
 • szpitale na różnych oddziałach,
 • przychodnie i w gabinety specjalistyczne,
 • sanatoria,
 • szpitale uzdrowiskowe,
 • ośrodki odnowy biologicznej i SPA,
 • przychodnie medycyny sportowej i klubach sportowych,
 • absolwent będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności oraz wykonywania usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania chorego.

Glottodydaktyka polonistyczna – to studia o profilu ogólnoakademickim prowadzone przez Wydział Humanistyczny UMCS. Specjalność w ramach kierunku: nauczycielska - przygotowująca do nauczania j. polskiego jako obcego. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Możliwości zatrudnienia po studiach:
 • w szkołach polskich w kraju i za granicą,
 • w ośrodkach dla uchodźców oraz polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju,
 • w polonijnych placówkach kultury,
 • w firmach polonijnych związanych z mediami, reklamą, promocją czy komunikacją społeczną,
 • w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych,
 • absolwent będzie także odpowiednio przygotowany do założenia własnej działalności edukacyjnej za granicą i w kraju.

English Studies – to studia o profilu ogólnoakademickim prowadzone przez Wydział Humanistyczny UMCS, na których językiem wykładowym jest j. angielski.

Przedmiot maturalny: język angielski

Monitoring i analityka środowiska – to studia o profilu ogólnoakademickim prowadzone przez Wydział Chemii UMCS.

Przedmioty maturalne:
 • jeden spośród: chemia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, geografia.

Jako absolwent możesz być zatrudniony m.in.:
 • jako audytor techniczny i osoba zarządzająca jakością w laboratoriach,
 • w urzędach miejskich i wojewódzkich zajmujących się kontrolą środowiska,
 • w laboratoriach akredytowanych i analitycznych.

Komentarze obsługiwane przez CComment