Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie planuje otwarcie tego kierunku od roku akademickiego 2014/2015. Będą to studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne.

Co zdawać na maturze

Aby móc ubiegać się o miejsce na tym kierunku obowiązuje standardowy konkurs świadectw, punktowane przedmioty to język polski, język obcy nowożytny, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Przykładowe przedmioty na studiach

To np.: biologia roślin energetycznych, mikrobiologiczna transformacja biomasy, uprawa roślin energetycznych, maszyny i technologie do upraw roślin energetycznych, maszyny i technologie do pozyskiwania biomasy, energetyka słoneczna, energetyka wiatrowa, mała energetyka wodna, energetyka geotermalna, wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałych, wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnych, ogrzewnictwo wentylacja klimatyzacja, audyt energetyczny obiektów, kogeneracja i systemy hybrydowe, wykorzystanie biomasy poprodukcyjnej i odpadowej, podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczne, oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowisko.

Kwalifikacje absolwenta

Po tych studiach absolwent będzie przygotowany do racjonalnego wdrażania technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, będzie miał szeroką wiedzę techniczną, przyrodniczą, ekonomiczną i społeczną
umożliwiającą rozwiązywanie problemów dotyczących energii odnawialnej z uwzględnieniem wielu aspektów. Absolwent posiadać będzie również umiejętność pracy zespołowej i jest przygotowany do kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania procesami pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii odnawialnej.

Przykładowe miejsca zatrudnienia

W sektorze pozyskiwania i przetwarzania biomasy rolniczej i leśnej, a także gospodarki odpadami na cele energetyczne; sektor produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz usług technicznych, projektowych i doradczych związanych z jej wdrażaniem; administracja państwowa i terenowa; placówki dydaktyczne. A także wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, wytwarzających biopaliwa, zajmujących się produkcją i pozyskiwaniem biomasy oraz jej obrotem, w administracji rządowej i samorządowej, w doradztwie związanym z wdrażaniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz jej wykorzystaniem, w handlu związanym ze sprzedażą urządzeń stosowanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w usługach związanych z eksploatacją urządzeń stosowanych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia dla potrzeb sektora odnawialnych źródeł energii, w szkolnictwie.

Więcej informacji na stronie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Komentarze obsługiwane przez CComment