wydz.fil.ugSpośród 20 kierunków humanistycznych, które oferuje Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego sześć to unikatowe kierunki kulturoznawcze, artystyczne i menedżerskie. Są to m.in.: wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej czyli filmoznawstwo praktyczne (nowość od roku akademickiego 2014/205, we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową), wiedza o teatrze, a także kulturoznawstwo.

Osoby marzące o karierze scenicznej aktorskiej czy piosenkarskiej mogą wybrać kierunek menedżersko-artystyczny zarządzanie instytucjami artystycznymi (prowadzony wspólnie z Teatrem Muzycznym w Gdyni). Kształci on aktorów scen musicalowych i menedżerów kultury, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się sztuką. Poza tym Wydział proponuje dwa kierunki, które łączą filologię obcą z elementami wiedzy biznesowej, prawniczej oraz dobrą znajomość specyfiki naszych największych geograficznych sąsiadów Rosji i Niemiec. Są to: rosjoznawstwo prowadzone przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UG lub niemcoznawstwo – kierunek współtworzony przez Instytut Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego UG wspólnie z Wydziałem Historycznym.

Polonistyczny, kulturoznawczy, może menedżerski? Jaki będzie Twój kierunek studiów? Znajdź coś dla siebie Wydziale Filologicznym UG

NOWOŚĆ: WIEDZA O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ (FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE) 
 
Atuty kierunku
Zajęcia na kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizulanej (filmoznawstwo praktyczne) prowadzone są przez osoby zajmujące się krytyką filmową, historią i teorią kina oraz znanych twórców współczesnego kina. Znaczną część kursów z modułów praktycznych będą prowadzili specjaliści z dziedziny produkcji filmowej, edukacji filmowej, marketingu, a także dziennikarze i artyści. Oprócz zajęć warsztatowych i teoretycznych studenci odbywają praktyki w instytucjach kultury, biorą udział w najważniejszych imprezach filmowych w Polsce i w Trómieście, samodzielnie tworzą krótkie formy audiowizualne, piszą artykuły do związanych z kierunkiem periodyków filmoznawczych i medioznawczych wydawanych przez Wydział Filologiczny UG, takich jak: Przeźrocze czy Panoptikum.
kulturoznawstwo2 ug
 
Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów stwarza absolwentom możliwość podjęcia pracy w szeroko pojętych mediach (telewizji, portalach internetowych, wydawnictwach), w firmach i instytucjach zajmujących się organizacją oraz ekonomiką produkcji filmowej i telewizyjnej, animacją i upowszechnianiem kultury filmowej, a także promocją filmu. Absolwent jest również przygotowany do tego, by zająć się dziennikarstwem filmowym lub ogólniej – kulturalnym, może ponadto trudnić się archiwistyką filmową oraz badaniami naukowymi w dziedzinie historii kina. Liczne warsztaty przygotowują go z kolei do realizacji indywidualnych projektów artystycznych w dziedzinie filmu, reportażu telewizyjnego lub sztuki nowych mediów.

WIEDZA O TEATRZE
 
Atuty kierunku
Studia na Wiedzy o teatrze zogniskowane są wokół problematyki teatrologicznej, filmoznawczej, medioznawczej oraz związanej z antropologią widowisk. Na praktyczny wymiar programu studiów składa się wiedza o zarządzaniu kulturą i jej finansowaniu, o zróżnicowaniu obiegów kulturowych, o perswazji językowej i wizualnej. Program obejmuje także praktyki zawodowe realizowane w instytucjach teatralnych, filmowych, medialnych. Studia koncentrują się na wykształceniu ludzi dobrze zorientowanych w specyfice i trendach współczesnej kultury widowisk, w jej uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Ułatwiają również debiut na półprofesjonalnych i niezależnych scenach Trójmiasta.
Perspektywy zatrudnienia
Absolwenci Wiedzy o teatrze przygotowani są do pracy w zawodach związanych z szeroko rozumianą domeną współczesnej kultury audiowizualnej – teatrem i filmem, a także radiem, telewizją, mediami elektronicznymi i sferą organizacji widowisk. Dysponują pogłębioną wiedzą nie tylko z zakresu dramatu, teatru i filmu, ale także z wielu dyscyplin humanistycznych, których refleksja ogniskuje się wokół współczesnej kultury i społeczeństwa. Ukończenie kierunku umożliwia podjęcie pracy w szerokim spektrum zawodów – od krytyki teatralnej i filmowej, poprzez dziennikarstwo i publicystykę kulturalną, logopedię medialną, reklamę, aż po impresariat, management, zarządzanie kulturą, obsługę stron internetowych.

KULTUROZNAWSTWO
 
Atuty kierunku
Kulturoznawstwo to kierunek interdyscyplinarny i intermedialny, który uczy tolerancji i pozwala otworzyć się na myślenie antropologiczne. Oferuje bazę wiedzy umożliwiającej pełniejszy odbiór i rozumienie zjawisk zachodzących w kulturze. Studenci pewnie będą poruszać się w epoce nowych mediów, kulturze seriali nowej generacji oraz historii kina. Studenci odbywają praktyki w ciekawych instytucjach kultury, prowadzą badania terenowe (m.in.: na Kaszubach, Żuławach, ale także na Syberii i w Ekwadorze), są samodzielni i stawiają krytyczne pytania współczesnej kulturze globalnej. Udział w studenckich kołach naukowych to fascynujące dyskusje, wspólne wyjazdy i przygotowanie do dojrzałego oglądu naszej rzeczywistości.
kulturoznawstwo ug
 
Perspektywy zatrudnienia

Kulturoznawstwo przygotowuje do wypełniania ważnych funkcji społecznych: lidera życia kulturalnego (twórca, krytyk) i jego organizatora (animator kultury, menadżer), występowania jako „mediator kulturowy" (pośrednik między społecznościami zróżnicowanymi etnicznie lub społecznie), doradcy w zakresie kultury (np. organizacja przestrzeni, ikonosfery, reklama, PR) w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach kultury regionalnej i administracji, a także w samodzielnej działalności. Te studia spełniają marzenia o pełniejszym zrozumieniu świata kultury i miejsca, jakie zajmuje w nim człowiek. Na to nigdy nie jest za późno! Kulturoznawstwo proponuje 6 specjalności m.in. performatykę, animację i upowszechnianie kultury oraz komunikację kulturową, dając studentom szerokie możliwości poznawania świata w aspekcie antopologicznym i entograficznym.

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI
 
Atuty kierunku
Kierunek zarządzanie instytucjami artystycznymi to przemyślane połączenie kilku dziedzin takich, jak: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria sztuki oraz zarządzanie) w taki sposób, aby maksymalnie się one uzupełniały. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez teoretyków, jak i praktyków zawodowo związanych z polskimi i zagranicznymi instytucjami artystycznymi. Dla wszystkichprzewidziane są praktyki – w różnych działach polskich instytucji artystycznych oraz możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne m.in. w ramach Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich (działającej w siedmiu krajach Europy). Absolwenci specjalności sceniczno-menedżerskiej będą mieli szansę uzyskać równocześnie 2 dyplomy – jeden UG, drugi – Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni.
zia ug
 
Perspektywy kierunku

Absolwenci kierunku mogą pracować w instytucjach artystycznych, urzędach, agencjach, fundacjach, stowarzyszeniach, departamentach kultury oraz przy organizacji festiwali i wydarzeń artystycznych. W Polsce istnieje około 8000 etatów odpowiadających sylwetce absolwenta.
Zarządzanie instytucjami artystycznymi oferuje nowe możliwości kształcenia artystycznego powstałe w wyniku połączenia aktorstwa i menadżerstwa. Możesz zostać aktorem scen teatralnych i musicalowych, ale nauczysz się także zarządzania teatrem lub innymi instytucjami o artystycznej specyfice i wymogach

ROSJOZNAWSTWO
 
Atuty kierunku
Rosjoznawstwo to kierunek pozwalający na uzyskanie wysokich kompetencji w zakresie języka rosyjskiego, ukraińskiego i języka zachodniego oraz wiedzy o kulturze, mediach i historii Rosji, rosyjskim prawie i ekonomii oraz współpracy międzynarodowej. W wyniku praktyk zawodowych i różnorodnych projektów studenci zdobywają umiejętności praktyczne, uzupełniające i pogłębiające wiedzę uzyskaną w toku zajęć na uczelni. Studenci Rosjoznawstwa biorą udział w trójmiejskich akcjach, związanych ze współpracą gospodarczą i kulturalną z obwodem kaliningradzkim. W ramach modułu INTEGRACJA KULTUR studenci realizują własne, autorskie projekty międzynarodowe. Mają też możliwość odbywania części studiów magisterskich na Uniwersytecie w Moskwie i uzyskania dwóch dyplomów: polskiego i rosyjskiego.
Perspektywy zatrudnienia
Rosjoznawstwo przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w polsko-rosyjskich relacjach gospodarczych, kulturowych, medialnych i naukowych; daje absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, w biurach tłumaczeń, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, instytucjach politycznych, kancelariach prawniczych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka rosyjskiego, ukraińskiego oraz języka zachodniego, lecz także mających wiedzę i umiejętności realizacji zadań gospodarczych, marketingowych, kancelaryjnych, ponadto posiadających orientację w regulacjach prawa rosyjskiego i różnych aspektach kultury rosyjskiej.

NIEMCOZNAWSTWO z Wydziałem Historycznym UG

Komentarze obsługiwane przez CComment