×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
wydz.fil.ugDowiedz się wybierając jeden z 11 kierunków neofilologicznych proponowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Czym jest neofilologia? To nauka badająca język i piśmiennictwo jednego z nowożytnych narodów. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego proponuje 20 kierunków studiów filologicznych, neofilologicznych, kulturoznawczych, artystycznych i menedżerskich. 13 z nich to kierunki filologiczne i neofilologiczne. Pełną ofertę kształcenia znajdziesz na tej stronie.

Studiuj kierunki neofilologiczne na dobrym europejskim poziomie. Masz do wyboru: amerykanistykę, filologię angielską, etnofilologię kaszubską, filologię germańską, filologię romańską, filologię rosyjską, iberystykę, lingwistykę stosowaną, sinologię, skandynawistykę, slawistykę. Możesz wybrać także filologię narodową – polską lub filologię klasyczną.
 
ug wydzial filologiczny 

Znakomita kadra 310 nauczycieli akademickich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, w tym 100 profesorów zapewnia wysoki poziom kształcenia neofilologicznego. Dołącz do społeczności 5 tysięcy studentów Wydziału Filologicznego UG. Wybierając jeden z 11 kierunków neofilologicznych inwestujesz w swoją przyszłość i stwarzasz sobie możliwości na ciekawą pracę w aspekcie międzynarodowej współpracy w kulturze i biznesie.

AMERYKANISTYKA

Atuty kierunku
Umiejętności i kompetencje absolwenta: bardzo dobra znajomość języka angielskiego, kultury amerykańskiej i problematyki komunikacji międzykulturowej, nauka innych języków obcych (hiszpański, niemiecki, fiński, francuski); innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe, e-learning, tablice interaktywne; wymiana międzynarodowa: program Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii); współpraca z Programem Fulbrighta - studia magisterskie w USA; współpraca z American Corner w Gdańsku. Podczas nauki na amerykanistyce studenci odbywają praktyki w firmach tłumaczeniowych. Zajęcia prowadzą nauczyciele języka z USA.

Perspektywy zatrudnienia
Firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej, linie lotnicze.

FILOLOGIA ANGIELSKA

Atuty kierunku
Innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe, e-learning, tablice interaktywne. Wymiana międzynarodowa: program Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii). Nauczyciele akademiccy z Wielkiej Brytanii i USA. Na specjalności nauczycielskiej studenci odbywają praktyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Na specjalności translatorycznej organizowana jest współpraca z firmami tłumaczeniowymi, w tym praktyki w firmach tłumaczeniowych. Innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe i tłumaczeniowe, e-learning, tablice interaktywne. Do atutów kierunku zaliczyć można także współpracę w ramach programów translatorycznych Unii Europejskiej, program Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii), czy działalność koła naukowego translatoryków, warsztaty i wykłady gościnne wybitnych praktyków i teoretyków przekładu.

Perspektywy zatrudnienia
Firmy tłumaczeniowe, instytucje Unii Europejskiej, wydawnictwa, instytucje kultury, media, firmy wymagające umiejętności tłumaczeniowych. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły językowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury brytyjskiej i amerykańskiej w biznesie, linie lotnicze.
 
ug filologia

ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA

Atuty kierunku
Unikatowy produkt edukacyjny gwarantuje biegłą znajomość języka kaszubskiego (w mowie i w piśmie), swobodną wymianę poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości, co stwarza fundament kształcenia kompetencji profesjonalnych. Z Wydziałem Filologicznym UG współpracują: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radio Gdańsk, Media Kaszëbë. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych, kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii, filozofii.

Perspektywy zatrudnienia
Mamy do czynienia z żywiołowym rozwojem kaszubskiej edukacji językowej, z rozwojem kaszubskich mediów oraz instytucji kultury, co związane jest z tym, że Unia Europejska tak samo troszczy się o znajomość języków obcych najbardziej w świecie rozpowszechnionych, jak i zachowanie języków zagrożonych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) można szukać zatrudnienia jako nauczyciel języka kaszubskiego w szkole podstawowej, dziennikarz w mediach lokalnych, działacz kultury (pracownik domu kultury, animator życia społecznego, specjalista w urzędach administracji publicznej), edytor, korektor w redakcjach prasowych i w wydawnictwach.

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Atuty kierunku
Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych, ich codzienności i obyczajów, historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Zajęcia prowadzi zespół doświadczonych native speakerów i wykładowców z pasją, czynnych nauczycieli i tłumaczy. W czasie studiów studenci odbywają praktyki nauczycielskie lub translatoryczne, mają możliwość ubiegania się o stypendia w krajach niemieckojęzycznych, rozwijają swoje zainteresowania w ramach koła literackiego, warsztatów artystycznych i translatorycznych. 

Perspektywy zatrudnienia
Doskonała znajomość języka niemieckiego oraz znajomość krajów niemieckojęzycznych pozwalają na podjęcie pracy w wielu dziedzinach opartych o kontakty międzynarodowe. Studia o specjalności translatorycznej rozwijają kompetencje niezbędne w zawodzie tłumacza. Nabyta wiedza teoretyczna oraz doświadczenia z praktyk zawodowych umożliwiają pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, turystyce oraz w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach polsko-niemieckich. Absolwent specjalności nauczycielskiej (studia I stopnia) uzyskuje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego i angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej II stopnia ma pełne uprawnienia do nauczania języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacji.

filo germanska 1 

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Atuty kierunku
Studia na filologii romańskiej pozwalają opanować język francuski na poziomie C1 (I stopień) i C2 (II stopień), a także opanować drugi język romański w stopniu komunikatywnym. Studenci poznają również kulturę krajów francuskojęzycznych oraz zdobywają kompetencje zawodowe, które rozwijają w ramach praktyk studenckich w biurach tłumaczeń, wydawnictwach i firmach międzynarodowych. Podczas studiów każdy student może skorzystać z programu Erasmus i spędzić semestr lub rok we Francji, w Belgii, w Hiszpanii lub w Turcji. W ramach kół naukowych studenci mogą wziąć udział w projektach teatralnych i filmowych lub doskonalić warsztat tłumacza kabinowego w profesjonalnym laboratorium.

Perspektywy zatrudnienia
Francja jest drugim po Niemczech inwestorem w Polsce. Absolwenci filologii romańskiej mogą znaleźć zatrudnienie w jednej z wielu francuskich firm działających na rynku polskim. Ponadto absolwenci specjalności Translatoryka mogą podjąć pracę w biurach tłumaczeń, wydawnictwach lub jako samodzielni tłumacze literatury i tekstów specjalistycznych. Po studiach mogą również zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego. Absolwenci specjalności Kultura i media mogą podjąć pracę w polskich i francuskich instytucjach kultury, agencjach reklamowych oraz branży turystycznej i usługowej. Studia magisterskie dają możliwość zdobycia uprawnień nauczycielskich.

FILOLOGIA ROSYJSKA

Atuty kierunku
Studia na filologii rosyjskiej prowadzą do opanowania umiejętności swobodnego porozumiewania się w codziennych i zawodowych kontaktach, kształcą wykwalifikowanego specjalistę-filologa, dają państwowe uprawnienia zawodowe (specjalność nauczycielska), umożliwiają zdobycie wiedzy z nurtu „cultural studies”. Studenci odbywają praktyki w firmach, instytucjach kultury oraz szkołach, mają możliwość wyjazdów w ramach wymiany międzynarodowej (Kaliningrad, Moskwa), udziału w programie ERASMUS oraz cyklicznych konkursach: Dyktandzie Języka Rosyjskiego, Międzynarodowej Olimpiadzie z Języka Rosyjskiego, Literatury i Kultury, Konkursie Translatorycznym. Na Filologii rosyjskiej okazją do rozwoju osobistego jest także czynna działalność w studenckich kołach naukowych.

Perspektywy zatrudnienia
Dzięki opanowaniu współczesnego języka rosyjskiego można w przyszłości podjąć pracę w turystyce, przedsiębiorstwach, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism współpracujących z partnerami z terenu Federacji Rosyjskiej. Można wykonywać zawód tłumacza lub nauczyciela.

IBERYSTYKA

Atuty kierunku
Biegła znajomość języka hiszpańskiego wydaje się obecnie tak samo ważna, jak znajomość angielskiego. Hiszpański to drugi język na świecie pod względem liczby użytkowników. Posługuje się nim ok. 500 mln ludzi w Hiszpanii, krajach Ameryki Łacińskiej i wielu stanach USA, gdzie w niektórych wypadkach ma status języka oficjalnego na równi z angielskim. Oprócz zajęć obowiązkowych studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trzech kołach naukowych (literaturoznawczym, językoznawczym, teatralnym), mogą brać udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus (Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia), uczestniczyć w konferencjach naukowych i wykładach wybitnych humanistów z całego świata organizowanych przez Instytut Filologii Romańskiej.

Perspektywy zatrudnienia
Specjalność translatoryczna daje zawód tłumacza literatury lub tłumacza biznesowego w firmach z krajów hiszpańskojęzycznych. Specjalność międzykulturowa daje znajomość realiów krajów postkolonialnych, zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. Firmy polskie coraz częściej decydują się na inwestycje w Ameryce Łacińskiej czy Afryce. Pomorskie spółki już dziś poszukują osób mówiących po portugalsku do pracy zarówno w Polsce, jak w Angoli czy Brazylii. Absolwent iberystyki może pracować jako nauczyciel hiszpańskiego w szkole podstawowej lub jako przewodnik lub pilot wycieczek.

LINGWISTYKA STOSOWANA

Atuty kierunku
Lingwistyka stosowana to kierunek, który umożliwia uzyskanie zaawansowanych kompetencji w zakresie języka angielskiego i niemieckiego, ponieważ wszystkie przedmioty teoretyczne i praktyczne prowadzone są równolegle w obu tych językach. Na drugim roku studiów studenci rozpoczynają naukę wybranego przez siebie języka - francuskiego lub hiszpańskiego. Studenci lingwistyki mają możliwość studiowania w ramach programu Erasmus na uniwersytetach w Niemczech, Hiszpanii i Słowacji. Przy Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki działa koło naukowe Translator, w ramach którego można doskonalić swoje umiejętności translatorskie.

Perspektywy kierunku
Absolwenci lingwistyki stosowanej znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego, np. w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w mediach, w sektorze usług edukacyjnych, filiach firm zagranicznych w Polsce, instytucjach Unii Europejskiej, na lotniskach i w obsłudze ruchu turystycznego.

SINOLOGIA

Atuty kierunku
Głównym celem kształcenia na kierunku Sinologia jest uzyskanie kompetencji językowych, kulturoznawczych, biznesowych związanych z obszarem językowym Chin oraz doskonalenie wybranego języka obcego (np. języka angielskiego) na akademickim poziomie. Studenci odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z Chinami. Najlepsi studenci gdańskiej sinologii będą mogli ubiegać się o wyjazdy semestralne do uniwersytetów w Chinach.
 
sinologia ug 

Perspektywy zatrudnienia
Kierunek przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w polsko-chińskich i europejsko-chińskich relacjach gospodarczych, kulturowych, medialnych i naukowych. Daje absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, w biurach tłumaczeń, we własnych firmach, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i zapleczu instytucji politycznych, kancelariach prawniczych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka chińskiego oraz dodatkowego języka obcego, lecz także mających wiedzę i praktyczne umiejętności realizacji zadań gospodarczych, marketingowych.

SKANDYNAWISTYKA

Atuty kierunku
Gdańska skandynawistyka to unikatowe studia w Polsce. Na studentów czekają stypendia zagraniczne w prestiżowych uczelniach Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii oraz praktyki zawodowe w firmach Pomorza (Fagbokforlaget, Flügger, Metsä Group Polska, Volvo Truck, Vista Holding, Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza, Stena Line). Atrakcją są zajęcia z naitive speakers, wykłady gościnne w językach Północy, Naukowe Koło Tłumaczy, obchody narodowych świąt, współpraca z instytucjami Trójmiasta, szwedzkojęzyczny teatr studencki SKAND-AL. Absolwent jest tłumaczem w zakresie jednego języka: szwedzkiego, norweskiego albo duńskiego, znawcą realiów, literatury, kultury, mediów oraz historii regionu północnej Europy, ekspertem od komunikacji publicznej i dialogu międzykulturowego.

Perspektywy zatrudnienia
Studia na kierunku skandynawistyka pozwalają zdobyć pożądane przez pracodawców umiejętności komunikacyjne i translatorskie. Absolwent ma językowe, translatorskie, edytorskie i kulturowe kompetencje do współpracy z biznesem, mediami, czasopismami, organizacjami pozarządowymi, organizatorami imprez, firmami reklamowymi, instytucjami kultury i edukacji, do pomocy w organizowaniu poczynań administracyjnych i managerskich. Studia pomagają w integracji Polski z regionem Morza Bałtyckiego.

SLAWISTYKA
 
Atuty kierunku
Studenci slawistyki odbywają praktyki zawodowe w bibliotekach, w biurach podróży, w ośrodkach kultury, w żegludze. Uczestniczą w programie Erasmus z Chorwacją i Serbią. Umiejętności pozafilologiczne to podstawy ruchu turystycznego na Bałkanach, podstawy informacji naukowej, zajęcia z podstaw przedsiębiorczości. W Katedrze Slawistyki działają 4 koła naukowe: Serbistów, Translatoryczne, Kroatystów i Karantania. Corocznie, 27 stycznia organizowane jest Święto Slawistów - Slava, artystyczno-naukowy uroczysty wieczór patrona - św. Sawy Serbskiego, Festiwal Slawistyki.  

Perspektywy zatrudnienia
Absolwenci są zatrudniani w placówkach kultury, w placówkach dyplomatycznych, w biurach turystycznych, jako rezydenci w krajach bałkańskich, jako tłumacze w różnych podmiotach gospodarczych, w redakcjach środków przekazu.

Komentarze obsługiwane przez CComment