phoca thumb s pg-logoPragniesz poznawać rzeczywistość na poziomie pojedynczych atomów i molekuł? A może wolisz zostać wziętym inżynierem urbanistą i planistą? O Nanotechnologię oraz Gospodarkę przestrzenną, z początkiem nowego roku akademickiego, poszerza się oferta edukacyjna Politechniki Gdańskiej. Oferujemy już 33 przyszłościowe kierunki studiów. Rekrutacja rusza 7 maja. Zaglądaj na www.rekrutacja.pg.gda.pl.


Nano -mały świat wielkich możliwości

Nanotechnologia realizowana będzie na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.


W ramach kierunku Nanotechnologia prowadzone będą specjalności: „Nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne” oraz „Nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii”.

  • Istotą nanotechnologii jest sterowane tworzenie i stosowanie materiałów i struktur, urządzeń i systemów o nanometrowych wymiarach. Wszystko wskazuje na to, że nanotechnologia z dużym powodzeniem będzie wykorzystywana w wielu dziedzinach – m.in. w elektronice (gdzie molekularne układy elektroniczne będą podstawowym budulcem przyszłych komputerów), elektrotechnice, technologiach materiałowych (wytwarzanie i projektowanie nowych materiałów o niezwykłych właściwościach jak np. materiałów bardzo lekkich o dużej wytrzymałości mechanicznej, niełuszczącej się farby, niebrudzących się tkanin, szyb itp.), medycynie (np. nano- i mikroczujniki, przenośne laboratoria do natychmiastowych analiz, aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia), w produkcji różnorodnych preparatów kosmetycznych (kremy, filtry) i in. – opisuje prof. Wojciech Sadowski, opiekun kierunku.

Nanomateriały, nanostruktury z pewnością będą wykorzystywane także w farmaceutyce do precyzyjnego dostarczania leków czy też do niszczenia pojedynczych komórek nowotworowych lub do ochrony innych komórek.

Przez pierwsze dwa lata studiów zajęcia dydaktyczne mają na celu stworzenie solidnych podstaw z matematyki, fizyki, chemii, informatyki, podstaw nauki o materiałach oraz ugruntowanie i doskonalenie znajomości języka angielskiego. Od 4 semestru studiów w programie nauczania pojawia się coraz więcej zajęć o charakterze specjalistycznym. Dotyczą one głównie zagadnień związanych m.in. z fizycznymi podstawami nanotechnologii, technologią nanostruktur, nanomateriałów funkcjonalnych i nanotechnologią obliczeniową. Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywać będą również zajęcia laboratoryjne, na których zapoznają się z najnowocześniejszymi metodami wytwarzania oraz badaniami materiałów.

Warto dodać, że zajęcia na kierunku Nanotechnologia prowadzone będą w powstającym właśnie Centrum Nanotechnologii PG – nowoczesnym, inteligentnym obiekcie naukowo-dydaktycznym. To istotne, bowiem Centrum będzie wyposażone w klimatyzowane sale audytoryjne, sale seminaryjne, nowoczesną specjalistyczną czytelnię w pełni zinformatyzowaną i przede wszystkim w 25 laboratoriów wyposażonych w unikatową aparaturą pozwalającą na badanie świata w skali nano.

Studenci będą mieli dostęp do mikroskopów elektronowych, tunelowych, sił atomowych, optycznych, mikroskopu konfokalnego, spektroskopu w podczerwieni (IR), spektroskopu i dyfraktometru rentgenowskiego (XPS, XRD), spektrometru masowego, analizy termicznej i wielu innych urządzeń. Będą mogli wytwarzać i badać nanomateriały o różnorodnych własnościach i zastosowaniach w różnych dziedzinach gospodarki.

Gospodarka przestrzenna - nowy kierunek na Wydziale Architektury

Absolwenci Gospodarki przestrzennej zdobędą tytuł inżyniera, posiadającego wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych. Dzięki tym umiejętnościom będą mogli aktywnie uczestniczyć w: projektowaniu zagospodarowania przestrzennego miast, gmin i regionów, programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego miast i obszarów wiejskich, programowaniu i planowaniu rozwoju systemów infrastrukturalnych, a także we wszelkich procesach gospodarowania nieruchomościami i gruntami i procesach inwestycyjnych.

Role te absolwenci Gospodarki przestrzennej pełnić mogą zarówno jako reprezentanci sektora publicznego (władz publicznych różnych szczebli) jak i prywatnego (prywatnych firm projektowych i inwestycyjnych).

Głównym celem kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest wyposażenie przyszłych inżynierów w wiedzę umożliwiającą mu aktywne uczestnictwo w procesie sporządzania różnego rodzaju dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym, służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego w miastach i gminach.

Jednocześnie absolwenci tego kierunku będą mogli służyć jako mediatorzy w konfliktach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych powstających na tle aktywnego zagospodarowania przestrzeni. Absolwenci będą posiadać umiejętności umożliwiające im swobodne konkurowanie na rynku pracy w Polsce i Europie, w szczególności poprzez korzystanie z nowoczesnych technik komputerowych w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o różnym charakterze.

Ważnym elementem umiejętności absolwentów tego kierunku stanie się także wiedza na temat pozyskiwania funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

Więcej informacji na www.rekrutacja.pg.gda.pl
Komentarze obsługiwane przez CComment