phoca_thumb_s_ath_logoWydział Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uzyskał dofinansowanie do prowadzenia studiów zamawianych na kierunku Inżynieria Środowiska, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Zwiększanie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Programem zostaną objęci studenci studiów stacjonarnych I stopnia, począwszy od naboru 2009/2010. Studentom zaoferowane zostanie stypendium w kwocie 1000 zł na miesiąc; stypendia otrzyma 20% osób.

Poza programem stypendialnym realizacja projektu „Inżynier na zamówienie” umożliwi wzbogacenie oferty kształcenia o nowe, atrakcyjne treści programowe, obozy naukowe
i wyjazdy terenowe, zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne i inne. Istotnym elementem projektu jest wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów podstawowych, tj. matematyki, fizyki i chemii.

Rekrutacja na studia zamawiane odbywać się będzie w oparciu o listy rankingowe, ułożone na podstawie wyników algorytmu rekrutacyjnego (uchwała rekrutacyjna ATH), w którym brane są pod uwagę oceny na świadectwie maturalnym i świadectwie ukończenia szkoły.

Komentarze obsługiwane przez CComment