Studia dostarczają wiedzy z zakresu ponadnarodowej działalności przedsiębiorstw. Biznes międzynarodowy obejmuje transakcje przedsiębiorstw umiejscowionych w dwóch lub więcej państwach. W celu nawiązania współpracy firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne, różniące się od tych krajowych. Do tego potrzebni są specjaliści posiadający niezbędną wiedzę. Absolwenci biznesu miedzynarodowego przygotowani są do rozumienia zależności między strategiami, praktykami handlowymi, systemami prawnymi, ograniczeniami rządowymi, walutami oraz kulturami różnych państw.
Komunikacja w biznesie to profil stworzony głównie z myślą o podnoszeniu kwalifikacji pracowników sfery finansowej i gospodarczej. Jest to również ciekawy dział wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych i marketingowych. Będąc dyscypliną z pogranicza marketingu oraz nauk społecznych dostarcza uniwersalnych umiejętności istotnych dla rozwoju kariery, a także nawiązywania kontaktów biznesowych oraz budowania stabilności i zaufania dla promowanej marki. Poznane socjotechniki i efektywne metody komunikacyjne pozwalają rozwinąć zdolności negocjacyjne, wpływają pozytywnie na autoprezentację oraz uczą sztuki dyplomacji w biznesie.
Każda działalność w tej dziedzinie jest realizowana z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Jakość w przedsiębiorstwie to nie tylko nowoczesne maszyny, piękne budynki czy renoma. Ogromnie ważnym elementem jest zaangażowanie, samokontrola i stałe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. Studia te pozwalają na pozyskanie wiedzy w zakresie projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania.
Studia o profilu marketing polityczny to zestaw wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania w sektorze instytucji politycznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Specjalistyczna wiedza z zakresu marketingu i funkcjonowania struktur publicznych zapewnia nie tylko możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym, ale również umiejętność analizowania problemów bieżących i prognozowania przyszłych tendencji. Pozyskane zdolności i metody komunikacyjne oraz negocjacyjne pozwalają opracować skuteczne programy promocyjne oddziałujące na szeroką opinię publiczną.
Absolwenci tego kierunku to kadra profesjonalnie zarządzająca instytucjami świadczącymi usługi turystyczne: hotelami, biurami podróży, ośrodkami wypoczynkowymi i szkoleniowymi, gospodarstwami agroturystycznymi i innymi podmiotami z tego sektora. Studia te mają za zadanie przekazać wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące nowoczesnych metod organizacji turystyki, a także umiejętności niezbędne do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych i rozwoju sektora turystycznego.
Studia z zakresu zarządzania informacją to oferta adresowana do osób, które chcą profesjonalnie zająć się problematyką zastosowania nowoczesnych technologii w sferze gospodarowania informacją. Umiejętność poruszania się wśród nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych to przede wszystkim sprawniejsza organizacja i przekazywanie zasobów danych i wiedzy, a także trafne identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa. Jest to nowatorskie podejście do transmisji informacji podparte wiedzą z dziedziny psychologii i informatyki, a postępująca metodologizacja profilu zapewnia wysokie standardy kształcenia.
Wyzwaniem stojącym przed menedżerami produktu (linii produktów) jest zaproponowanie klientowi satysfakcjonującej oferty, a z drugiej strony zapewnienie firmie jak największych zysków ze sprzedaży. Należy pamiętać, że szczególnym rodzajem produktu jest także usługa. Do zadań menedżera produktu należy planowanie, prognozowanie, gromadzenie informacji niezbędnych do porównywania firmy z jej konkurencją, przygotowywanie planów marketingowych, a także podejmowanie decyzji o wprowadzeniu modyfikacji produktu lub usunięciu go z  rynku.
W związku z urynkowieniem działalności kulturalnej rozwinęło się zapotrzebowanie na specjalistów o rozległej wiedzy marketingowej oraz zdolnościach organizacyjnych i strategicznego planowania w kulturze.
Studia o profilu zarządzanie kulturą przeznaczone są głównie dla studentów kierunków humanistycznych i artystycznych, pragnących ponadto poszerzyć swoją wiedzę o wiadomości z zakresu  zasad organizacji i metod zarządzania instytucjami zwiazanymi z kulturą i sztuką.
Studenci mogą również nabyć praktyczne umiejętności związane z organizacją imprez masowych i kameralnych, a także prowadzeniem przedsięwzięc w sferze twórczości nieprofesjonalnej.
Celem tych studiów jest wprowadzenie w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnym społeczeństwie, dostarczenie praktycznych umiejętności wykorzystywania środków komunikowania społecznego oraz kształtowanie analitycznej postawy wobec przekazów medialnych. Zarządzanie mediami dostarcza studentowi niezbędnej wiedzy i umiejętności do pracy na stanowisku menedżera w sektorze medialnym.
Zarządzanie marketingowe to przede wszystkim analizowanie sytuacji na rynku towarów i usług, a także przygotowywanie strategii sprzedaży i promocji w oparciu o bogatą wiedzę dotyczącą procedur i narzędzi menedżerskich. Znajomość warunków makro- i mikroekonomicznych gospodarki rynkowej pozwala w znacznym stopniu przewidzieć zachowania klientów i sprzedawców, a co za tym idzie popyt i podaż. Studia z zakresu zarządzania marketingowego to przyswajanie sobie umiejętności  wnikliwej analizy bieżącej sytuacji i wyciągania z niej wniosków i prognoz, tworzenia adekwatnych planów biznesowych i praktycznych kalkulacji w sferze finansowej.
Kiedyś wydawało się, że dziedziny te nie mają zbyt wiele wspólnego. Bo jak połączyć bezcenną ochronę zdrowia z racjonalnym zarządzaniem i marketingiem. Dziś, w czasach wysokiej konkurencji i bezproblemowej mobilności człowieka, sytuacja uległa radykalnej zmianie. Jak wszystkie inne instytucje, te działające w obszarze służby zdrowia potrzebują specjalistów, kórzy rozumiejąc specyfikę dziedziny będą umieli optymalnie nimi zarządzać. Zapotrzebowanie na tego typu specjalistów stwarza absolwentom duże możliwości zatrudnienia.
Corporate governance - zarządzanie przedsiębiorstwem, to studia dla tych, którzy o działaności, prowadzeniu, zagrożeniach i sukcesach przedsiębiorstwa chcą wiedzieć wszystko. Dziedzina dla osób, które nie boją się odpowiedzialności za własne decyzje. Na zarządzanie przedsiębiorstwem mają wpływ różnego rodzaju procesy, zasady, prawa oraz instytucje, z którymi współistnieje. Celem tych studiów jest wykształcenie menedżerów posiadających szeroką wiedz o zarządzaniu oraz dziedzinach pokrewnych, w pełni przygotowanych do jej wykorzystania w praktyce.
Wiedza i umiejętności nabyte w tej dziedzinie przygotują absolwenta do profesjonalnego zarządzania i obrotu nieruchomościami. Będąc jedną z nauk z zakresu studiów ekonomicznych pozwoli rozwinąć zdolności strategicznego planowania i finansowej analizy w gospodarce nieruchomościami publicznymi i prywatnymi. Oferta programowa obejmuje szeroki wachlarz przedmiotów z zakresu budownictwa i urbanistyki oraz rzeczoznawstwa majątkowego. Edukacja na zarządzaniu nieruchomościami przysposabia do pośrednictwa w obrocie majątkami, prowadzenia ich ewidencji i wyceny, załatwiania kwestii spornych w handlu nieruchomościami. Zarządca nieruchomości zadbać musi o utrzymanie jak najlepszego stanu majątków oraz kontrolować ich obieg na rynku.
W skład zarządzania kryzysowego wchodzą przedsięwzięcia organizacyjne, logistyczne i finansowe, które należy stosować żeby zapobiegać powstawaniu sytuacji kryzysowych. Jest to między innymi zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania, ciągła gotowość sił i środków do podjęcia działań oraz sprawne reagowanie. Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zapobieganie, ale również radzenie sobie ze skutkami zaistniałych sytuacji.
Kierunek ten jest odpowiedzią na wciąż zmieniające się potrzeby świata sportu. Uczy najnowszego podejścia do pracy z zawodnikami, trenerami oraz innymi osobami zaangażowanymi w działalność sportową. Psychologia sportu to dziedzina, która pomaga pracować z wielkimi sportowymi zwycięzcami, ale uczy też radzenia sobie z porażkami i kontuzjami.
phoca_thumb_s_boiskoMistrzowie olimpijscy, trenerzy polskich medalistów i wybitni psychologowie poprowadzą zajęcia na kierunku "Psychologia Sportu". Dwuletnie studia podyplomowe w tej dziedzinie otwiera sopocki wydział Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

phoca_thumb_s_krakow2Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uruchamia od nowego roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia z socjologii nową specjalność: socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje.
phoca_thumb_s_collegeLiczba polskich uczestników unijnego programu wymiany "Erasmus" nie przestaje rosnąć - w ciągu 10 lat skorzystało z niego prawie 80 tys. polskich studentów. Wciąż jednak niewielu obcokrajowców wybiera studia w Polsce.
phoca_thumb_s_sala_krzeslaJuż wiadomo, że na wielu polskich uczelniach miejsc było więcej niż chętnych.  Jest więc szansa dla tych, którym się nie powiodło na skorzystanie z okazji ponownego wyboru. Drugi nabór nabiera tempa.
phoca_thumb_s_mlodzi_ludziePolska należy do tych krajów Unii Europejskiej, gdzie jest najmniej studentów z zagranicy. Na polskich uczelniach - według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - studiuje ok. 14 tys. obcokrajowców. "Polska pod względem liczby zagranicznych studentów wciąż prezentuje się bardzo słabo" - oceniła w rozmowie z PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka - "okazuje się bowiem, że na Węgrzech studentów zagranicznych jest procentowo siedem razy więcej, a w Czechach nawet dwanaście razy więcej".
phoca_thumb_s_elektroniczna_kartaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt rozporządzenia, dzięki któremu uczelnie będą mogły zlikwidować papierowe indeksy jako dokumenty potwierdzające przebieg studiów. Zgodnie z rozporządzeniem zostaną one zastąpione „kartami okresowych osiągnięć studenta” w postaci wydruków elektronicznych, podpisywanych jedynie przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
phoca_thumb_s_lazarski_logoWedług najnowszych statystyk Działu Rekrutacji Uczelni Łazarskiego ilość kandydatów na Wydział Prawa oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania, jest wyższa w porównaniu z rokiem 2008. Pomimo niżu demograficznego, w ciągu 10 dni rekrutacji uczelnia osiągnęła 12% wzrost liczby zapisanych studentów.
phoca_thumb_s_kudrycka15Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego spotkała się w środę w siedzibie Ministerstwa z członkami Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Pani Minister podkreśliła bardzo szeroki zakres finansowania uczelni technicznych ze środków Unii Europejskiej oraz fakt, że uczelnie ze względu na promowane obecnie kierunki zamawiane i zbliżenie do gospodarki powinny być ich głównymi beneficjentami.
phoca_thumb_s_swspiz_zdjecieOd października studenci w Łodzi będą mogli bezpłatnie studiować informatykę oraz geodezję i kartografię. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania rozpoczyna realizowanie trzech projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
phoca_thumb_s_studentkaW tegorocznej rekrutacji uczelnie wyższe kuszą "nowościami" i "kierunkami przyszłości". Do odebrania są m.in. indeksy inżynierii nanostruktur czy turystyki krajów biblijnych.
phoca_thumb_s_adwokat1Od października na Uniwersytecie Śląskim będzie można studiować prawo angielskie i prawo Unii Europejskiej. Płatne zajęcia przygotował Wydział Prawa i Administracji UŚ wraz z British Law Centres. Chętni mogą się zgłaszać do 24 lipca.
phoca_thumb_s_pieniadze_100W piątek, 19 czerwca br., został rozstrzygnięty konkurs na realizację programu 'kierunków zamawianych'. Celem takich działań jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
phoca_thumb_s_absolwenciW ubiegłym roku na kierunkach zamawianych rozpoczęło naukę ponad 2000 studentów. Połowa z nich otrzymała stypendia w wysokości 1000 zł. Program pilotażowy „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych" ma w tym roku swoją kontynuację.
phoca_thumb_s_zlotowaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Kwotę 200 mln złotych powiększono o 170 mln złotych, co pozwoli zrealizować wszystkie pozytywnie ocenione projekty.
phoca_thumb_s_adwokat1Pierwszy etap konkursu na aplikację ogólną – czyli wstępny etap nauki zawodu sędziego i prokuratora – odbędzie się w stolicy (choć w grę wchodziło kilka miejsc). 1540 kandydatów zostanie podzielonych na cztery grupy (po 400 na sali) - donosi "Rzeczpospolita"