uw-logo1Dla absolwentów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o dawnej i współczesnej stolicy Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego udostępnia od jesieni nowy kierunek - dwusemestralne zaoczne podyplomowe studia varsavianistyczne. Chętni mogą się zgłaszać do 25 września.  
phoca_thumb_s_pieniadze_100Jaki kierunek studiów należało wybrać, patrząc na warunki rynku pracy w dobie kryzysu? Jak wynika z raportu ekspertów z Akademii PARP, w tym roku największa liczba polskich studentów postawiła na budownictwo, zarządzanie, IT i bankowość. - Trzeba przyznać, że studenci mają nosa. W stosunku do 2008 roku, w tym roku najmniejsze cięcia premii odczuli pracownicy właśnie sektora IT oraz bankowości - informuje Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń Akademii PARP, powołując się na wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z lat 2007, 2008 i z pierwszej połowy 2009 roku.
 
 
Studia z zakresu administrowania bezpieczeństwem to znajomość funkcjonowania organów porządku publicznego oraz prawnej ochrony osób i mienia. W trakcie nauki poszerza się zdolność strategicznego planowania, co stanowi podstawę prognozowania i prewencji w środowisku przestępczym. Studenci poznają również zasady bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie, a także sposób działania administracyjnego w sytuacjach kryzysowych.
 
 
Studia przeznaczone są dla osób zdecydowanych na podjęcie pracy w organach ochrony prawnej i profesjonalnych agencjach ochroniarskich. Tematyka kształcenia obejmuje swoim zakresem zagadnienia proceduralno-prawne oraz etyczne, a ponadto odnosi się do specyfiki socjologicznej i psychologicznej różnych środowisk społecznych. Profil ten rozwija nie tylko pod kątem intelektualnym, ale stymuluje również rozwój osobowości w duchu liberalno-demokratycznego społeczeństwa.
 
Profil ten stworzony został z myślą o nauczaniu zarówno podstaw teoretycznych matematyki i informatyki, jak i efektywnego wykorzystywania technologii wspomagających proces programowania. Ponadto, student nabywa wiedzę dotyczącą norm bezpieczeństwa systemowego oraz potrafi racjonalnie zarządzać procesem wdrażania, a następnie utrzymywania nowych oprogramowań. Absolwent specjalności posiada bogatą wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, języków i technik programowania, którą to wiedzę jest zobligowany regularnie poszerzać i weryfikować.
Bogata wiedza z zakresu transmisji i zarządzania cyfrową informacją, jak również rzetelne zaplecze teoretyczne obejmujące różne działy informatyki i najnowsze dokonania fizyków, stanowi bazę intelektualną dla modelowania i optymalizacji systemów sieciowych. Poza wiedzą związaną z projektowaniem, duży nacisk położony jest także na metody eksploatacji i utrzymania sieci i urządzeń komunikacyjnech oraz jak najefektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i potencjału.
 
Matematyka teoretyczna jest profilem, na którym szkolą się głównie przyszli nauczyciele i osoby nastawione na kontynuację kariery naukowej. Jest to sfera badań czysto fomalnych skierowanych na udoskonalanie aparatury matematycznej nakierowanej na funkcjonalność i działania instrumentalne. Student matematyki teoretycznej podejmuje dociekania, której celem jest wytyczenie kierunków rozwoju samej dyscypliny bez odniesienie do dziedzin specjalistycznych.
 
Badanie Biblii pod względem rozumienia przesłania, zasad interpretacji, jej sensu, czy sposobów głoszenia treści to niektóre z zagadnień wchodzących w skład tego kierunku studiów. Interdyscyplinarny charakter sprawia, że studia na biblistyce wymagają szerokiej wiedzy oraz otwartego umysłu.
Detektyw - wykształcenia i wielu predyspozycji osobowościowych wymaga wykonywanie tego fascynującego zawodu. Odwaga, sumienność, spostrzegawczość, inteligencja, interdyscyplinarna wiedza - to tylko część charakterystyki kandydata na to stanowisko. Studiowanie tej dziedziny daje żakom możliwość prowadzenia w przyszłóści firmy detektywistycznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o usługach detektywistycznych. Dużą rolę w trakcie studiów odgrywa psychologia, m.in. psychologia społeczna, czy psychologia agresji.
 
Ze względu na wzmożony ruch turystyczny i pielgrzymkowy do krajów związanych z dziejami biblijnymi, urosło zapotrzebowanie na specjalistów, którzy poza wykształceniem w dziedzinie turystyki i rekreacji posiadają również dobrą znajomość zagadnień związanych z egzegezą Testamentów. Studenci zapoznają się również z topograficzną, polityczną i społeczną charakterystyką regionu a także historią i zapleczem archeologicznym krajów Bliskiego Wschodu i starych, śródziemnomorskich cywilizcji.
 
Są to studia z pogranicza wykształcenia artystycznego i liturgicznego. Poza nauką emisji głosu, kształceniem słuchu, muzyką chóralną czy dyrygenturą, studenci nabywają znajomości zasad akompaniamentu i śpiewu liturgicznego, specyficznej melodyki i zestrojów harmonicznych. Całość kształcenia uzupełniona jest o rysy prawne i historyczne oraz wzbogacona elementami teologii ogólnej i teologii muzyki.
Celem tej specjalności jest przygotowanie osób świeckich do nauczania i krzewienia wiary katolickiej. Podstawą kształcenia jest wszechstronna edukacja obejmująca nie tylko tematykę chrześcijańską, ale również przedmioty z zakresu nauk humaństycznych wyrabiających wielostronny ogląd na kwestie teologiczne i kulturowe. Studenci edukowani są w duchu otwartego dialogu i działań kulturotwórczych budujących wspólnie ethos społeczny.
Studia na tej specjalności to nie tylo przygotowanie do działalności duszpasterskiej, ale również zaplecze pedagogiczno - psychologiczne potrzebne w pracy katechety. Studenci zdobywają wykształcenie z zakresu nauk teologicznych i filozoficznych wraz z kompetencjami niezbędnymi w praktyce kapłańskiej. Studia te rozwijają umiejętność krytycznego myślenia pozostającego w służbie aktualnej linii rozwoju chrześcijaństwa w duchu powszechnej ekumeny.
Żegluga śródlądowa to studia dostarczające wykwalifkowanych pracowników, którzy bez problemu znajdą pracę z racji zapotrzebowania na ich umiejętności i wiedzę. W zależności od uczelni, profil może być zorientowany na różne aspekty transportu śródlądowego. Oprócz zdolności nawigacyjnych i armatorskich, student pozyska wiedzę z zakresu technik transportu ładunków, badania, modelowania kształtów i własności Ziemi oraz sporządzania dokładnych pomiarów za pomocą nowoczesnych technologii satelitarnych.
 
Studia z zakresu logistyki międzynarodowej to interdysyplinarna wiedza o zarządzaniu procesami transportowo-spedycyjno-logistycznymi w zinternacjonalizowanym przesiębiorstwie. Specjalistyczne przedmioty z dziedziny marketingu i planowania strategicznego rozwijają umiejętności przewidywania oraz kształtowania konkurencyjności infrastruktury logistycznej na rynku międzynarodowym. Ze względu na zróżnicowane warunki społeczno-geograficzne potencjału podmiotów ekonomicznych na rynku światowym, student musi wykształcić umiejętność podejmowania decyzji w środowiskach heterogenicznych.
Od czasów pierwszych "imprez masowych" aż po dziś dzień społeczeństwa nie opuściła żądza "igrzysk i chleba". W związku z odbywającą się na wielką skalę medializacją wydarzeń sportowych, muzycznych czy politycznych, narosła potrzeba wykształcenia kadry specjalistów zajmujących się relacjonowaniem i opatrywaniem profesjonalnym komentarzem tego typu imprez. Upadł mit "uniwersalnego dziennikarza", a uczelnie wychodzą naprzeciw wymaganiom dzisiejszej komunikacji medialnej. Dziennikarstwo muzyczne to kompleksowa wiedza dotycząca muzyki klasycznej i popularnej skorelowana z wykształceniem humanistycznym. Kierunek ten kreuje absolwentów o szerokiej wiedzy na temat kultury pojmowanej jako całość, przesądzającej o miejscu muzyki w kontekście społeczeństwa. 
 
Studia z zakresu dziennikarstwa sportowego to połączenie znajomości sportu, jego zasad i historii, z pojmowaniem miejsca sportu w społeczeństwie: gospodarce, polityce etc., a także rozumieniem jego terapeutyczno-pedagogicznego znaczenia wykorzystywanego np. w turystyce i rekreacji. Humanistyczny charakter tego profilu wpływa nie tylko na istotną w pracy każdego dziennikarza kulturę słowa i swadę językową - profesjonalne przygotowanie do zawodu zakłada także umiejętność wprzęgnięcia tematyki sportowej w szerszy kontekst światopoglądowy.
 
 
Profil ten adresowany jest głównie do praktykujących nauczycieli i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak również do innych osób zainteresowanych wykształceniem pedagogicznym. Daje on możliwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych o specjalistyczną wiedzę z zakresu wychowania i edukowania na wczesnym etapie rozwoju. Program studiów zakłada szkolenie zdolności mediacyjnych i perswazyjnych oraz nauczanie technik aktywizacji i stymulowania rozwoju dziecka. Nowoczesne podejście do tego zagadnienia zakłada indywidualizację procesu szkolno-wychowawczego, popartego adekwatną edukacją psychologiczną.
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza to wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Student przygotowany jest do wystawienia specjalistycznej diagnozy pedagogicznej będącej punktem wyjścia do zaplanowania poprawnej strategii wychowawczej. Posiada szerokie kompetencje z zakresu wspierania rozwoju jednostki, projektowania programów terapeutycznych i korekcyjnych, zwłaszcza dla grup społecznie zmarginalizowanych.
Nabywanie umiejętności związanych z edukacją prozdrowotną i społeczną terapią profilaktyczną jest jedną z kluczowych gałęzi rozwoju współczesnej pedagogiki. Dzięki poszerzonej metodologii wariantów terapeutycznych student przygotowywany jest do pracy w różnych środowiskach. Ponadto posiada on kompetencje z zakresu kreatywnego tworzenia autorskich programów oraz korygowania zdiagnozowanych nieprawidłowości i zaniedbań.
 
Specjalność adresowana jest głównie do osób posiadających już wykształcenie wyższe z zakresu studiów prawniczych, a także do podmiotów prawno-administracyjnych w celu podniesienia kwalifikacji i rozszerzenia zakresu kompetencji w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto studenci zdobywają umiejętność funkcjonalnego zastosowania prawa pracy w świetle Europejskich i międzynarodowych standardów.
 
 
Administracja skarbowa jest to specjalistyczna dziedzina, a zarazem jednostka funkcjonalna sektora finansów publicznych, który to sektor określa ramy instytucjonalne dla wszelkich działań związanych z budżetem państwa oraz długiem narodowym. Integralna wiedza z działu finansów i prawa pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania aparatu skarbowego, w tym systemu podatkowego, celnego i dewizowego.
 
Studia przeznaczone dla osób, które zainteresowane są europejskimi instytucjami, prawem wspólnotowym oraz dobrze radzą sobie z językami obcymi. Studia dają wiedzę z zakresu pozyskiwania środków unijnych, którą można efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.
 
 
Celem studiów o profilu administracja publiczna jest wykształcenie kadry wyspecjalizowanej w organizowaniu i koordynowaniu działań oraz gospodarowaniu własnością w sektorze publicznym państwa. Zdobyte podstawy prawne oraz teoria administrowania mieniem i podmiotami jest punktem wyjścia dla rozwijania samodzielnego i nowatorskiego podejścia do bieżących problemów, a dzięki zdolności dogłębnej analizy i eksploatacji posiadanego zasobu informacji absolwent potrafi skorelować wiedzę teoretyczną z konkretnymi działaniami proceduralnymi.
 
Kompleksowa wiedza obejmująca prawo, nauki ekonomiczne i społeczne pozwala studentom zapoznać się ze szczegółową charakterystyką struktury i funkcjonowania samorządów terytorialnych Polski w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej. Kompetencje z zakresu strategicznego planowania na szczeblu lokalnym i krajowym, inwestowania finansów publicznych oraz koordynowania zamówień publicznych pozostają istotnym wkładem w racjonalny i zrównoważony rozwój miast, gmin i powiatów.
Studia te umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi portów lotniczych, zaplecza lotniczego, eksploatacji środków oraz infrastruktury transportu lotniczego. Kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu lotniczego.
W transporcie samochodowym pasażerowie i ładunki przemieszczają się kołowymi środkami transportu przy użyciu sieci dróg lądowych. Przewoźnicy drogowi zajmujący się międzynarodowymi usługami transportowymi, świadczą je również w obsłudze celnej. Zaletą tej formy transportu jest możliwość precyzyjnego przewiezienia towaru z punktu A do punktu B. Ma on jednak sporo przeciwników ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko.
 
Cechą nieodłączną współczesnych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji jest świadome kreowanie swojego wizerunku w interakcjach ze środowiskiem partnerów i odbiorców. Zdolność łączenia bogatej teorii z konstruktywną praktyką wywiera wpływ na efektywne stymulowanie poziomu konkurencyjności na rynku gospodarczym i w społeczeństwie. Ponadto, umiejętne wykorzystanie potencjału, jaki posiadają wolne media, zwane również "czwartą władzą", jest jednym z głównych atutów dobrego specjalisty w tej dziedzinie.
Resocjalizacji poddaje się osoby wykazujące zaburzenia w zachowaniu i niedostosowane społecznie. Pedagogika resocjalizacyjna to dział pedagogiki specjalnej, który zajmuje się nauczaniem i wychowaniem takich jednostek. Nazywana również  pedagogiką niedostosowanych społecznie. Działania z nią związane zakładają przywrócenie jednostki społeczeństwu, zamiast jej izolowanie. Decydującym czynnikiem eliminującym kandydatów na tego typu studia są predyspozycje osobowościowe. Żeby sprawdzić się w pracy z ludźmi wymagającymi resocjalizacji trzeba być osobą wrażliwą, cierpliwą i zdyscyplinowaną, chcącą nieść pomoc.
 
Jest to dziedzina nauki ściśle połączona z matematyką finansową. Analizuje instrumenty rynku finansowego przy użyciu metod wyceny oraz sposobów ich wykorzystywania w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Dostarcza narzędzi do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz zarządzania ryzykiem inwestycji. Gratka dla osób, które z pasją podchodzą do finansów.