phoca_thumb_s_studenci2 Polski system szkolnictwa wyższego coraz bardziej różni się od systemów w rozwiniętych krajach UE, jest też ogromnie zróżnicowany wewnętrznie. Cechy wyróżniające to rozdrobnienie, ogromna skala sektora niepublicznego oraz studiów niestacjonarnych, wysoki udział wydatków prywatnych na szkolnictwo wyższe przy niskim udziale środków publicznych, zatrudnienie kadry akademickiej w wielu uczelniach, nikłe umiędzynarodowienie oraz rozwiązania ustrojowe.
Obecność Polski w Unii Europejskiej niesie ze sobą konieczność stosowania szeroko rozumianego prawa integracji europejskiej. Prawo to jest stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. Istnieje zatem potrzeba zaznajomienia się zarówno z podstawowymi zasadami stosowania prawa wspólnotowego, jak i z zagadnieniami prawa materialnego - w szczególności problematyką rynku wewnętrznego. Student tej specjalności będzie posiadał wiedzę dotyczącą prawnych podstaw i mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, a także z zakresu prawa europejskiego. Specjalność ta jest nieodzownym wstępem do późniejszego samodzielnego posługiwania się prawem UE w praktyce.
 
Jest to dyscyplina turystyki uważana za jeden z najszybciej rozwijających się segmentów globalnego rynku turystycznego. Studiowanie na tej specjalności ma przygotować studenta do organizacji ruchu turystycznego i przygotowywania programów wycieczek i wypoczynku związanych przede wszystkim z poznawaniem kulturowego i historycznego dziedzictwa regionów Polski oraz krajów europejskich.
Kultura śródziemnomorska ukształtowała świadomość współczesnego europejczyka. Na jej podstawach zbudowano dzisiejszą Europę. Poznanie kolebki kultury tego regionu pozwoli więc zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, która oddziaływała na cały świat. Dzięki studiowaniu tej specjalności student ma szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych. Pogłębi wiedzę na temat języków antycznych, krajów śródziemnomorskich, takich jak Grecja i Rzym, zdobędzie wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich.
Jest to dyscyplina turystyki polegająca na świadczeniu usług turyście indywidualnemu lub grupie turystów. Student w trakcie nauki przygotuje się do oprowadzania wycieczek, fachowego udzielania ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach turystycznych oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczek. Dodatkowo pozna usługi świadczone w ramach pilotażu, do których należy zapewnienie realizacji na rzecz uczestników wszystkich świadczeń objętych programem wycieczki, opieka nad uczestnikami wycieczki, świadczenie informacji krajoznawczej oraz spełnianie funkcji tłumacza.
Studiowanie tej specjalności ma przybliżyć studentom bieżące problemy i trendy w sektorze turystyki międzynarodowej, zapoznać ich z metodami administrowania instytucjami rekreacji i turystyki. Umożliwia ona zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menadżerskich, niezbędnych do zarządzania podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej. Studenci mają możliwość poznania specyfiki zjawisk występujących w turystyce, a także procedury związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w  branży turystycznej w warunkach postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej.
 
Turystyka kulturowa to wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej jest zasadniczą częścią programu podróży. Celem tej specjalizacji jest wykształcenie specjalistów łączących wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych z podstawami kulturoznawstwa i turystyki. Student będzie miał możliwość zapoznania się z europejskim dziedzictwem kulturowym, pozna podstawy architektury oraz sztuki. Będzie miał możliwość nauczenia się samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć turystycznych.
Studiowanie tej dyscypliny ma przygotować specjalistów z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji lin stalowych oraz różnego rodzaju urządzeń transportu linowego (np. górniczych wyciągów szybowych, kolei linowych, wyciągów narciarskich, dźwigów osobowych, lin pracujących w urządzeniach portowych i na platformach wiertniczych). Student uczy się budować systemy bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego, opracowywać projekty nowych aktów prawnych, przepisów bezpieczeństwa oraz norm technicznych z zakresu transportu linowego, co ma doprowadzić  do stałej poprawy bezpieczeństwa obiektów wykorzystywanych w transporcie liniowym.
phoca_thumb_s_maturowoMaturowo.edu.pl to projekt, który dojrzewał w konglomeracie pasji i osobowości. Organizatorzy szukali ciekawych sposobów na przekazywanie wiedzy, bardziej atrakcyjnych niż te, które oferuje szkoła. Przyświecał im cel dotarcia do młodych umysłów i zarażenia ich energią. Pomysłodawcy projektu pokazują, że uczenie się może być przygodą.
Studenci w trakcie studiowania tej dyscypliny archeologii zdobywają dobrze usystematyzowaną wiedzę dotyczącą archeologii Bliskiego Wschodu oraz Grecji i Rzymu, jak również podstawy archeologii Europy pradziejowej i średniowiecznej. Ponadto studenci uzyskują wszechstronne przygotowanie do praktycznego uprawiania zawodu i uczą się najnowszych metod prowadzenia badań wykopaliskowych na różnych typach stanowisk ze wszystkich okresów chronologicznych oraz niezbędnych do tego zasad współpracy interdyscyplinarnej.
Archeologia pradziejowa jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie badań pozostałości materialnych społeczeństw niepiśmiennych, natomiast archeologia średniowieczna zajmuje się odkrywaniem tajemnic średniowiecza. Studiując te dyscypliny student ma możliwość poznania metod i technik prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, zdobycia wiedzy źródłoznawczej, która pozwoli mu na ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. W trakcie nauki pozna także podstawowe zabiegi konserwacji zabytków oraz zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Nieoceniona w tym zawodzie jest znajomość języków obcych - zwłaszcza takich jak łacina, greka, język angielski czy język hiszpański.
Prasoznawstwo to dyscyplina naukowa zajmująca się badaniami nad środkami masowego przekazu. Jest to nauka o tworzeniu, przekazywaniu oraz odbiorze prasy. Student w ramach tej specjalności będzie miał możliwość zapoznania się z problematyką współczesnych mediów w Polsce i na świecie, pozna prawne aspekty funkcjonowania mediów, różne techniki dziennikarskie oraz metody badań prasoznawczych. Będzie uczestniczył w zajęciach doskonalących umiejętności redagowania tekstów przy użyciu specjalistycznych oprogramowań oraz zajęciach uczących technik montażu radiowego.
Filozofia jest nauką zajmującą się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury bytu, ludzkiego poznania, zasad wartościowania, miejsca człowieka w świecie i jego poglądu na świat. Etyka z kolei jest nauką o moralności, zajmującą się opisem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności oraz ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania. Dyscyplina ta przybliża studentom szeroką problematykę filozoficzną z zakresu ontologii (nauki o bycie, jego istocie, przedmiocie i własnościach), epistemologii oraz aksjologii. Ćwiczy również inteligencję, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności. Pozwala na zrozumienie innych ludzi oraz kultur. Ponadto rozbudza wyobraźnię, ułatwia stworzenie konsekwentnego obrazu świata oraz określenia istotnych celów ludzkiego życia.
Archiwistyka to dyscyplina naukowa zajmująca się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Umożliwia studentowi zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy wielu dziedzin wiedzy: historii, prawa i administracji, zarządzania, informacji naukowej i informatyki. Daje dobre przygotowanie do pracy z komputerem, w tym do obsługi, administrowania i współtworzenia (w kooperacji z informatykiem) elektronicznych systemów zarządzania biurowością i archiwum zakładowym, a także do administrowania zasobami sieciowymi.
 
Kierunek studiów przygotowujący kadrę zarządzającą i kierowniczą w firmach spedycyjnych. Studenci kształcą umiejętności podejmowania decyzji i analizy w zakresie przepływu produktu pomiędzy firmami różnych państw europejskich oraz uczą się zasad tworzenia łańcuchów dostaw. Absolwent będzie się specjalizował w kompleksowej obsłudze spedycyjnej towarów, zarówno w imporcie jak i w eksporcie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Unii Europejskiej.
 
Gospodarka publiczna ma na celu wykształcenie ekonomistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii finansów publicznych i samorządowych. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia analiz, a następnie podejmowania skutecznych decyzji gospodarczych. Poznają zasady i formy współpracy jednostek sektora publicznego i prywatnego. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania, budżetowania i planowania strategicznego w zakresie rozwoju regionalnego, co daje im kompetencje do wypełniania zróżnicowanych zadań w dziedzinie gospodarki publicznej.
phoca_thumb_s_kudryckaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka objęła patronatem honorowym nowo powstałe Kolegium Administracji Publicznej na Wydziale Prawa Uczelni Łazarskiego. W jego ramach od października 2009 rusza innowacyjny kierunek -- "Administracja Publiczna".
Tajniki prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej, podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych i samorządowych, szeroko rozumiany system podatkowy oraz rzetelne wytyczne dotyczące inwestowania w instrumenty rynku kapitałowego, bankowości centralnej i komercyjnej - wszystko, czego można nauczyć się w ramach finansów i polityki pieniężnej. Dziedzina ta pozwala zdobyć praktyczne umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych, społecznych i ekonomicznych. Kształci specjalistów swobodnie poruszających się na rynkach finansowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
 
Ubezpieczenia gospodarcze to dziedzina, która odpowiada na pytania: czym jest rynek ubezpieczeń, w jaki sposób funkcjonuje oraz jakie są jego instrumenty i produkty. Kształci specjalistów w zakresie obsługi finansowych instrumentów zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Przekazuje praktyczne umiejętności w zakresie rachunkowości i finansów zakładu ubezpieczeń, kierowania procesem likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań czy prowadzenia analiz ekonomicznych i dystrybucji ubezpieczeń.
 
Dzięki połączeniu umiejętności marketingowych i organizacyjnych oraz wiedzy z zakresu rolnictwa i ekologii możliwe jest pełne wykorzystanie walorów obszarów wiejskich, także w turystyce. Studenci tego profilu poznają nie tylko sposoby zarządzania i podnoszenia atrakcyjności danych regionów, ale również skierują swoją uwagę na zagadnienia związane z ekologią, promocją zdrowia i aktywności fizycznej. Niezbędna w tej branży kreatywność i umiejętność kierowania różnymi grupami wiekowymi warunkować będzie profesjonalizm oraz podniesie zainteresowanie usługami agroturystycznymi.
Programowanie komputerów, projektowanie systemów informacyjnych i baz danych, modelowanie matematyczne procesów gospodarczych i budowa scenariuszy ich rozwoju, czyli cybernetyka ekonomiczna w kilku słowach. Dziedzina ta uczy, jak przy pomocy zwykłego komputera i metod matematycznych sprawnie zarządzać całymi systemami ekonomicznymi. Przekazuje praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania, wspomagania decyzji, pracy grupowej, inteligencji biznesowej i sztucznej inteligencji oraz e-biznesu. Umiejętność analitycznego rozumowania i wnikliwość badawczą łączy z nauką obsługi narzędzi statystycznych i najnowszych technologii informatycznych na wszystkich szczeblach życia gospodarczego.
 
Jak określić preferencje zawodowe drugiej osoby? Jak pomóc jej w wyborze zawodu? I wreszcie - jak skutecznie przeprowadzić selekcję pracowników i w ogóle zarządzać zasobami ludzkimi? Tego wszystkiego dowiesz się na doradztwie zawodowym i personalnym, studiach z dziedziny odkrywającej przed studentami tajniki rynku pracy.
 
 
Zła kondycja zdrowotna współczesnego społeczeństwa, stres i brak ruchu a także szkodliwy wpływ środowiska miejskiego, stały się przyczyną wypracowania w społeczeństwie intensywnie działających struktur promujących postawy prozdrowotne. W konsekwencji, w ostatnich czasach rozwinęła się znacznie gałąź branży turystycznej związana z ośrodkami rehabilitacyjnymi, uzdrowiskami i centrami SPA. Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez klientów tego sektora usług na uczelniach w całym kraju powstały liczne specjalności oferujące kompleksowe wykształcenie z zakresu odnowy biologicznej, promocji zdrowia, pielęgnacji urody czy fitnessu oraz innych aktywności ruchowych.
 
Studia o profilu turystyka międzynarodowa to nowoczesne i elastyczne podejście do marketingu i zarządzania w turystyce. Z uwagi na globalne tendencje, nowe podejścia strategiczne oraz regionalną specyfikę obszarów turystycznych, od studentów tej specjalności wymagać się będzie zarówno nowatorskiego spojrzenia na problemy ruchu turystycznego, jak i dobrej orientacji w multikulturowym społeczeństwie światowym.
phoca_thumb_s_mlodzi_ludzieKomisja Europejska opublikowała dziś listę programów uniwersyteckich przyjętych do udziału w sieci europejskich studiów drugiego stopnia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych (European Master's in Translation, EMT) - poinformowała Marta Angrocka-Krawczyk z wydziału prasowego Przedstawicielstwa KE w Polsce.
Specjalność daje przede wszystkim wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży rolno-żywnościowej, gwarantowaniu jakości artykułów żywnościowych oraz o produkcji i obrocie towarowym na zorganizowanych rynkach rolnych, m.in. giełdach i rynkach hurtowych. Celem studiów jest przygotowanie przyszłych przedsiębiorców i pracodawców do działalności w sektorze rolno-żywnościowym poprzez wyrobienie umiejętności krytycznej analizy zjawisk w zakresie ekonomii, polityki rolnej i funkcjonowania agrobiznesu, a także umiejętności konkurowania na rynkach surowców i produktów żywnościowych.
 
Specjalność jest odpowiedzią na wyzwania globalnej gospodarki światowej. Pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie rozliczeń globalnych, zabezpieczania transakcji na rynkach krajowych i międzynarodowych, jak również komputerowego opracowywania prognoz wyceny instrumentów finansowych i konstruowania portfeli inwestycyjnych. Uczy, w jaki sposób biegle poruszać się po zagadnieniach ekonomicznych, prawnych i marketingowych związanych z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi i rynkiem finansowym.
 
Ekonomia sektora publicznego umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy nie tylko z zakresu samej ekonomii, ale też tej związanej z mechanizmami funkcjonowania instytucji publicznych, zasadami rachunkowości budżetowej i liczenia kosztów, audytem wewnętrznym, zamówieniami publicznymi i gospodarowaniem zasobami pracy w sektorze publicznym. Specjalność ta powstała, by kształcić ekonomistów zdolnych do rozwiązywania rzeczywistych problemów, przed którymi stają podmioty sektora publicznego nowoczesnej gospodarki.
 
Absolwenci tego kierunku uzyskają praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz zasady prowadzenia jego działalności bieżącej i rozwojowej. Znajomość rachunkowości finansowej, zarządczej, bankowej, podatkowej, budżetowej, organizacji rachunkowości oraz technik komputerowych wykorzystywanych w księgowości znacznie wzbogaca przyszłe perspektywy zawodowe studentów. Poznają oni również prawo podatkowe, również międzynarodowe i podstawy procesu ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmach i organizacjach.
 
Specjalność jest kierowana do tych, którzy chcą wnikliwie poznać problematykę inwestycji finansowych, rzeczowych oraz zdobyć kompetencje potrzebne na rynku nieruchomości. Absolwenci są nie tylko przygotowani do samodzielnego, skutecznego podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale także do doradztwa w tym zakresie, zarówno na szczeblu przedsiębiorstw, instytucji finansowych, jednostek samorządu terytorialnego, jak i rynku kapitałowego. Inwestycje i Nieruchomości dają podstawy do pracy w sektorze biznesowym w charakterze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nimi, ich wyceny oraz doradztwa.