Specjalność adresowana jest głównie do osób posiadających już wykształcenie wyższe z zakresu studiów prawniczych, a także do podmiotów prawno-administracyjnych w celu podniesienia kwalifikacji i rozszerzenia zakresu kompetencji w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto studenci zdobywają umiejętność funkcjonalnego zastosowania prawa pracy w świetle Europejskich i międzynarodowych standardów.
 
 
Administracja skarbowa jest to specjalistyczna dziedzina, a zarazem jednostka funkcjonalna sektora finansów publicznych, który to sektor określa ramy instytucjonalne dla wszelkich działań związanych z budżetem państwa oraz długiem narodowym. Integralna wiedza z działu finansów i prawa pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania aparatu skarbowego, w tym systemu podatkowego, celnego i dewizowego.
 
Studia przeznaczone dla osób, które zainteresowane są europejskimi instytucjami, prawem wspólnotowym oraz dobrze radzą sobie z językami obcymi. Studia dają wiedzę z zakresu pozyskiwania środków unijnych, którą można efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.
 
 
Celem studiów o profilu administracja publiczna jest wykształcenie kadry wyspecjalizowanej w organizowaniu i koordynowaniu działań oraz gospodarowaniu własnością w sektorze publicznym państwa. Zdobyte podstawy prawne oraz teoria administrowania mieniem i podmiotami jest punktem wyjścia dla rozwijania samodzielnego i nowatorskiego podejścia do bieżących problemów, a dzięki zdolności dogłębnej analizy i eksploatacji posiadanego zasobu informacji absolwent potrafi skorelować wiedzę teoretyczną z konkretnymi działaniami proceduralnymi.
 
Kompleksowa wiedza obejmująca prawo, nauki ekonomiczne i społeczne pozwala studentom zapoznać się ze szczegółową charakterystyką struktury i funkcjonowania samorządów terytorialnych Polski w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej. Kompetencje z zakresu strategicznego planowania na szczeblu lokalnym i krajowym, inwestowania finansów publicznych oraz koordynowania zamówień publicznych pozostają istotnym wkładem w racjonalny i zrównoważony rozwój miast, gmin i powiatów.
Studia te umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi portów lotniczych, zaplecza lotniczego, eksploatacji środków oraz infrastruktury transportu lotniczego. Kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu lotniczego.
W transporcie samochodowym pasażerowie i ładunki przemieszczają się kołowymi środkami transportu przy użyciu sieci dróg lądowych. Przewoźnicy drogowi zajmujący się międzynarodowymi usługami transportowymi, świadczą je również w obsłudze celnej. Zaletą tej formy transportu jest możliwość precyzyjnego przewiezienia towaru z punktu A do punktu B. Ma on jednak sporo przeciwników ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko.
 
Cechą nieodłączną współczesnych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji jest świadome kreowanie swojego wizerunku w interakcjach ze środowiskiem partnerów i odbiorców. Zdolność łączenia bogatej teorii z konstruktywną praktyką wywiera wpływ na efektywne stymulowanie poziomu konkurencyjności na rynku gospodarczym i w społeczeństwie. Ponadto, umiejętne wykorzystanie potencjału, jaki posiadają wolne media, zwane również "czwartą władzą", jest jednym z głównych atutów dobrego specjalisty w tej dziedzinie.
Resocjalizacji poddaje się osoby wykazujące zaburzenia w zachowaniu i niedostosowane społecznie. Pedagogika resocjalizacyjna to dział pedagogiki specjalnej, który zajmuje się nauczaniem i wychowaniem takich jednostek. Nazywana również  pedagogiką niedostosowanych społecznie. Działania z nią związane zakładają przywrócenie jednostki społeczeństwu, zamiast jej izolowanie. Decydującym czynnikiem eliminującym kandydatów na tego typu studia są predyspozycje osobowościowe. Żeby sprawdzić się w pracy z ludźmi wymagającymi resocjalizacji trzeba być osobą wrażliwą, cierpliwą i zdyscyplinowaną, chcącą nieść pomoc.
 
Jest to dziedzina nauki ściśle połączona z matematyką finansową. Analizuje instrumenty rynku finansowego przy użyciu metod wyceny oraz sposobów ich wykorzystywania w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Dostarcza narzędzi do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz zarządzania ryzykiem inwestycji. Gratka dla osób, które z pasją podchodzą do finansów.
 
Studia dostarczają wiedzy z zakresu ponadnarodowej działalności przedsiębiorstw. Biznes międzynarodowy obejmuje transakcje przedsiębiorstw umiejscowionych w dwóch lub więcej państwach. W celu nawiązania współpracy firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne, różniące się od tych krajowych. Do tego potrzebni są specjaliści posiadający niezbędną wiedzę. Absolwenci biznesu miedzynarodowego przygotowani są do rozumienia zależności między strategiami, praktykami handlowymi, systemami prawnymi, ograniczeniami rządowymi, walutami oraz kulturami różnych państw.
Komunikacja w biznesie to profil stworzony głównie z myślą o podnoszeniu kwalifikacji pracowników sfery finansowej i gospodarczej. Jest to również ciekawy dział wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych i marketingowych. Będąc dyscypliną z pogranicza marketingu oraz nauk społecznych dostarcza uniwersalnych umiejętności istotnych dla rozwoju kariery, a także nawiązywania kontaktów biznesowych oraz budowania stabilności i zaufania dla promowanej marki. Poznane socjotechniki i efektywne metody komunikacyjne pozwalają rozwinąć zdolności negocjacyjne, wpływają pozytywnie na autoprezentację oraz uczą sztuki dyplomacji w biznesie.
Każda działalność w tej dziedzinie jest realizowana z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Jakość w przedsiębiorstwie to nie tylko nowoczesne maszyny, piękne budynki czy renoma. Ogromnie ważnym elementem jest zaangażowanie, samokontrola i stałe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. Studia te pozwalają na pozyskanie wiedzy w zakresie projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania.
Studia o profilu marketing polityczny to zestaw wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania w sektorze instytucji politycznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Specjalistyczna wiedza z zakresu marketingu i funkcjonowania struktur publicznych zapewnia nie tylko możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym, ale również umiejętność analizowania problemów bieżących i prognozowania przyszłych tendencji. Pozyskane zdolności i metody komunikacyjne oraz negocjacyjne pozwalają opracować skuteczne programy promocyjne oddziałujące na szeroką opinię publiczną.
Absolwenci tego kierunku to kadra profesjonalnie zarządzająca instytucjami świadczącymi usługi turystyczne: hotelami, biurami podróży, ośrodkami wypoczynkowymi i szkoleniowymi, gospodarstwami agroturystycznymi i innymi podmiotami z tego sektora. Studia te mają za zadanie przekazać wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące nowoczesnych metod organizacji turystyki, a także umiejętności niezbędne do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych i rozwoju sektora turystycznego.
Studia z zakresu zarządzania informacją to oferta adresowana do osób, które chcą profesjonalnie zająć się problematyką zastosowania nowoczesnych technologii w sferze gospodarowania informacją. Umiejętność poruszania się wśród nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych to przede wszystkim sprawniejsza organizacja i przekazywanie zasobów danych i wiedzy, a także trafne identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa. Jest to nowatorskie podejście do transmisji informacji podparte wiedzą z dziedziny psychologii i informatyki, a postępująca metodologizacja profilu zapewnia wysokie standardy kształcenia.
Wyzwaniem stojącym przed menedżerami produktu (linii produktów) jest zaproponowanie klientowi satysfakcjonującej oferty, a z drugiej strony zapewnienie firmie jak największych zysków ze sprzedaży. Należy pamiętać, że szczególnym rodzajem produktu jest także usługa. Do zadań menedżera produktu należy planowanie, prognozowanie, gromadzenie informacji niezbędnych do porównywania firmy z jej konkurencją, przygotowywanie planów marketingowych, a także podejmowanie decyzji o wprowadzeniu modyfikacji produktu lub usunięciu go z  rynku.
W związku z urynkowieniem działalności kulturalnej rozwinęło się zapotrzebowanie na specjalistów o rozległej wiedzy marketingowej oraz zdolnościach organizacyjnych i strategicznego planowania w kulturze.
Studia o profilu zarządzanie kulturą przeznaczone są głównie dla studentów kierunków humanistycznych i artystycznych, pragnących ponadto poszerzyć swoją wiedzę o wiadomości z zakresu  zasad organizacji i metod zarządzania instytucjami zwiazanymi z kulturą i sztuką.
Studenci mogą również nabyć praktyczne umiejętności związane z organizacją imprez masowych i kameralnych, a także prowadzeniem przedsięwzięc w sferze twórczości nieprofesjonalnej.
Celem tych studiów jest wprowadzenie w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnym społeczeństwie, dostarczenie praktycznych umiejętności wykorzystywania środków komunikowania społecznego oraz kształtowanie analitycznej postawy wobec przekazów medialnych. Zarządzanie mediami dostarcza studentowi niezbędnej wiedzy i umiejętności do pracy na stanowisku menedżera w sektorze medialnym.
Zarządzanie marketingowe to przede wszystkim analizowanie sytuacji na rynku towarów i usług, a także przygotowywanie strategii sprzedaży i promocji w oparciu o bogatą wiedzę dotyczącą procedur i narzędzi menedżerskich. Znajomość warunków makro- i mikroekonomicznych gospodarki rynkowej pozwala w znacznym stopniu przewidzieć zachowania klientów i sprzedawców, a co za tym idzie popyt i podaż. Studia z zakresu zarządzania marketingowego to przyswajanie sobie umiejętności  wnikliwej analizy bieżącej sytuacji i wyciągania z niej wniosków i prognoz, tworzenia adekwatnych planów biznesowych i praktycznych kalkulacji w sferze finansowej.
Kiedyś wydawało się, że dziedziny te nie mają zbyt wiele wspólnego. Bo jak połączyć bezcenną ochronę zdrowia z racjonalnym zarządzaniem i marketingiem. Dziś, w czasach wysokiej konkurencji i bezproblemowej mobilności człowieka, sytuacja uległa radykalnej zmianie. Jak wszystkie inne instytucje, te działające w obszarze służby zdrowia potrzebują specjalistów, kórzy rozumiejąc specyfikę dziedziny będą umieli optymalnie nimi zarządzać. Zapotrzebowanie na tego typu specjalistów stwarza absolwentom duże możliwości zatrudnienia.
Corporate governance - zarządzanie przedsiębiorstwem, to studia dla tych, którzy o działaności, prowadzeniu, zagrożeniach i sukcesach przedsiębiorstwa chcą wiedzieć wszystko. Dziedzina dla osób, które nie boją się odpowiedzialności za własne decyzje. Na zarządzanie przedsiębiorstwem mają wpływ różnego rodzaju procesy, zasady, prawa oraz instytucje, z którymi współistnieje. Celem tych studiów jest wykształcenie menedżerów posiadających szeroką wiedz o zarządzaniu oraz dziedzinach pokrewnych, w pełni przygotowanych do jej wykorzystania w praktyce.
Wiedza i umiejętności nabyte w tej dziedzinie przygotują absolwenta do profesjonalnego zarządzania i obrotu nieruchomościami. Będąc jedną z nauk z zakresu studiów ekonomicznych pozwoli rozwinąć zdolności strategicznego planowania i finansowej analizy w gospodarce nieruchomościami publicznymi i prywatnymi. Oferta programowa obejmuje szeroki wachlarz przedmiotów z zakresu budownictwa i urbanistyki oraz rzeczoznawstwa majątkowego. Edukacja na zarządzaniu nieruchomościami przysposabia do pośrednictwa w obrocie majątkami, prowadzenia ich ewidencji i wyceny, załatwiania kwestii spornych w handlu nieruchomościami. Zarządca nieruchomości zadbać musi o utrzymanie jak najlepszego stanu majątków oraz kontrolować ich obieg na rynku.
W skład zarządzania kryzysowego wchodzą przedsięwzięcia organizacyjne, logistyczne i finansowe, które należy stosować żeby zapobiegać powstawaniu sytuacji kryzysowych. Jest to między innymi zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania, ciągła gotowość sił i środków do podjęcia działań oraz sprawne reagowanie. Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zapobieganie, ale również radzenie sobie ze skutkami zaistniałych sytuacji.
Kierunek ten jest odpowiedzią na wciąż zmieniające się potrzeby świata sportu. Uczy najnowszego podejścia do pracy z zawodnikami, trenerami oraz innymi osobami zaangażowanymi w działalność sportową. Psychologia sportu to dziedzina, która pomaga pracować z wielkimi sportowymi zwycięzcami, ale uczy też radzenia sobie z porażkami i kontuzjami.