Tajniki prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej, podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych i samorządowych, szeroko rozumiany system podatkowy oraz rzetelne wytyczne dotyczące inwestowania w instrumenty rynku kapitałowego, bankowości centralnej i komercyjnej - wszystko, czego można nauczyć się w ramach finansów i polityki pieniężnej. Dziedzina ta pozwala zdobyć praktyczne umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych, społecznych i ekonomicznych. Kształci specjalistów swobodnie poruszających się na rynkach finansowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
 
Ubezpieczenia gospodarcze to dziedzina, która odpowiada na pytania: czym jest rynek ubezpieczeń, w jaki sposób funkcjonuje oraz jakie są jego instrumenty i produkty. Kształci specjalistów w zakresie obsługi finansowych instrumentów zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Przekazuje praktyczne umiejętności w zakresie rachunkowości i finansów zakładu ubezpieczeń, kierowania procesem likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań czy prowadzenia analiz ekonomicznych i dystrybucji ubezpieczeń.
 
Dzięki połączeniu umiejętności marketingowych i organizacyjnych oraz wiedzy z zakresu rolnictwa i ekologii możliwe jest pełne wykorzystanie walorów obszarów wiejskich, także w turystyce. Studenci tego profilu poznają nie tylko sposoby zarządzania i podnoszenia atrakcyjności danych regionów, ale również skierują swoją uwagę na zagadnienia związane z ekologią, promocją zdrowia i aktywności fizycznej. Niezbędna w tej branży kreatywność i umiejętność kierowania różnymi grupami wiekowymi warunkować będzie profesjonalizm oraz podniesie zainteresowanie usługami agroturystycznymi.
Programowanie komputerów, projektowanie systemów informacyjnych i baz danych, modelowanie matematyczne procesów gospodarczych i budowa scenariuszy ich rozwoju, czyli cybernetyka ekonomiczna w kilku słowach. Dziedzina ta uczy, jak przy pomocy zwykłego komputera i metod matematycznych sprawnie zarządzać całymi systemami ekonomicznymi. Przekazuje praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania, wspomagania decyzji, pracy grupowej, inteligencji biznesowej i sztucznej inteligencji oraz e-biznesu. Umiejętność analitycznego rozumowania i wnikliwość badawczą łączy z nauką obsługi narzędzi statystycznych i najnowszych technologii informatycznych na wszystkich szczeblach życia gospodarczego.
 
Jak określić preferencje zawodowe drugiej osoby? Jak pomóc jej w wyborze zawodu? I wreszcie - jak skutecznie przeprowadzić selekcję pracowników i w ogóle zarządzać zasobami ludzkimi? Tego wszystkiego dowiesz się na doradztwie zawodowym i personalnym, studiach z dziedziny odkrywającej przed studentami tajniki rynku pracy.
 
 
Zła kondycja zdrowotna współczesnego społeczeństwa, stres i brak ruchu a także szkodliwy wpływ środowiska miejskiego, stały się przyczyną wypracowania w społeczeństwie intensywnie działających struktur promujących postawy prozdrowotne. W konsekwencji, w ostatnich czasach rozwinęła się znacznie gałąź branży turystycznej związana z ośrodkami rehabilitacyjnymi, uzdrowiskami i centrami SPA. Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez klientów tego sektora usług na uczelniach w całym kraju powstały liczne specjalności oferujące kompleksowe wykształcenie z zakresu odnowy biologicznej, promocji zdrowia, pielęgnacji urody czy fitnessu oraz innych aktywności ruchowych.
 
Studia o profilu turystyka międzynarodowa to nowoczesne i elastyczne podejście do marketingu i zarządzania w turystyce. Z uwagi na globalne tendencje, nowe podejścia strategiczne oraz regionalną specyfikę obszarów turystycznych, od studentów tej specjalności wymagać się będzie zarówno nowatorskiego spojrzenia na problemy ruchu turystycznego, jak i dobrej orientacji w multikulturowym społeczeństwie światowym.
Specjalność daje przede wszystkim wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży rolno-żywnościowej, gwarantowaniu jakości artykułów żywnościowych oraz o produkcji i obrocie towarowym na zorganizowanych rynkach rolnych, m.in. giełdach i rynkach hurtowych. Celem studiów jest przygotowanie przyszłych przedsiębiorców i pracodawców do działalności w sektorze rolno-żywnościowym poprzez wyrobienie umiejętności krytycznej analizy zjawisk w zakresie ekonomii, polityki rolnej i funkcjonowania agrobiznesu, a także umiejętności konkurowania na rynkach surowców i produktów żywnościowych.
 
Specjalność jest odpowiedzią na wyzwania globalnej gospodarki światowej. Pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie rozliczeń globalnych, zabezpieczania transakcji na rynkach krajowych i międzynarodowych, jak również komputerowego opracowywania prognoz wyceny instrumentów finansowych i konstruowania portfeli inwestycyjnych. Uczy, w jaki sposób biegle poruszać się po zagadnieniach ekonomicznych, prawnych i marketingowych związanych z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi i rynkiem finansowym.
 
Ekonomia sektora publicznego umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy nie tylko z zakresu samej ekonomii, ale też tej związanej z mechanizmami funkcjonowania instytucji publicznych, zasadami rachunkowości budżetowej i liczenia kosztów, audytem wewnętrznym, zamówieniami publicznymi i gospodarowaniem zasobami pracy w sektorze publicznym. Specjalność ta powstała, by kształcić ekonomistów zdolnych do rozwiązywania rzeczywistych problemów, przed którymi stają podmioty sektora publicznego nowoczesnej gospodarki.
 
Absolwenci tego kierunku uzyskają praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz zasady prowadzenia jego działalności bieżącej i rozwojowej. Znajomość rachunkowości finansowej, zarządczej, bankowej, podatkowej, budżetowej, organizacji rachunkowości oraz technik komputerowych wykorzystywanych w księgowości znacznie wzbogaca przyszłe perspektywy zawodowe studentów. Poznają oni również prawo podatkowe, również międzynarodowe i podstawy procesu ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmach i organizacjach.
 
Specjalność jest kierowana do tych, którzy chcą wnikliwie poznać problematykę inwestycji finansowych, rzeczowych oraz zdobyć kompetencje potrzebne na rynku nieruchomości. Absolwenci są nie tylko przygotowani do samodzielnego, skutecznego podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale także do doradztwa w tym zakresie, zarówno na szczeblu przedsiębiorstw, instytucji finansowych, jednostek samorządu terytorialnego, jak i rynku kapitałowego. Inwestycje i Nieruchomości dają podstawy do pracy w sektorze biznesowym w charakterze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nimi, ich wyceny oraz doradztwa.
 
 
Studia z zakresu administrowania bezpieczeństwem to znajomość funkcjonowania organów porządku publicznego oraz prawnej ochrony osób i mienia. W trakcie nauki poszerza się zdolność strategicznego planowania, co stanowi podstawę prognozowania i prewencji w środowisku przestępczym. Studenci poznają również zasady bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie, a także sposób działania administracyjnego w sytuacjach kryzysowych.
 
 
Studia przeznaczone są dla osób zdecydowanych na podjęcie pracy w organach ochrony prawnej i profesjonalnych agencjach ochroniarskich. Tematyka kształcenia obejmuje swoim zakresem zagadnienia proceduralno-prawne oraz etyczne, a ponadto odnosi się do specyfiki socjologicznej i psychologicznej różnych środowisk społecznych. Profil ten rozwija nie tylko pod kątem intelektualnym, ale stymuluje również rozwój osobowości w duchu liberalno-demokratycznego społeczeństwa.
 
Profil ten stworzony został z myślą o nauczaniu zarówno podstaw teoretycznych matematyki i informatyki, jak i efektywnego wykorzystywania technologii wspomagających proces programowania. Ponadto, student nabywa wiedzę dotyczącą norm bezpieczeństwa systemowego oraz potrafi racjonalnie zarządzać procesem wdrażania, a następnie utrzymywania nowych oprogramowań. Absolwent specjalności posiada bogatą wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, języków i technik programowania, którą to wiedzę jest zobligowany regularnie poszerzać i weryfikować.
Bogata wiedza z zakresu transmisji i zarządzania cyfrową informacją, jak również rzetelne zaplecze teoretyczne obejmujące różne działy informatyki i najnowsze dokonania fizyków, stanowi bazę intelektualną dla modelowania i optymalizacji systemów sieciowych. Poza wiedzą związaną z projektowaniem, duży nacisk położony jest także na metody eksploatacji i utrzymania sieci i urządzeń komunikacyjnech oraz jak najefektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i potencjału.
 
Matematyka teoretyczna jest profilem, na którym szkolą się głównie przyszli nauczyciele i osoby nastawione na kontynuację kariery naukowej. Jest to sfera badań czysto fomalnych skierowanych na udoskonalanie aparatury matematycznej nakierowanej na funkcjonalność i działania instrumentalne. Student matematyki teoretycznej podejmuje dociekania, której celem jest wytyczenie kierunków rozwoju samej dyscypliny bez odniesienie do dziedzin specjalistycznych.
 
Badanie Biblii pod względem rozumienia przesłania, zasad interpretacji, jej sensu, czy sposobów głoszenia treści to niektóre z zagadnień wchodzących w skład tego kierunku studiów. Interdyscyplinarny charakter sprawia, że studia na biblistyce wymagają szerokiej wiedzy oraz otwartego umysłu.
Detektyw - wykształcenia i wielu predyspozycji osobowościowych wymaga wykonywanie tego fascynującego zawodu. Odwaga, sumienność, spostrzegawczość, inteligencja, interdyscyplinarna wiedza - to tylko część charakterystyki kandydata na to stanowisko. Studiowanie tej dziedziny daje żakom możliwość prowadzenia w przyszłóści firmy detektywistycznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o usługach detektywistycznych. Dużą rolę w trakcie studiów odgrywa psychologia, m.in. psychologia społeczna, czy psychologia agresji.
 
Ze względu na wzmożony ruch turystyczny i pielgrzymkowy do krajów związanych z dziejami biblijnymi, urosło zapotrzebowanie na specjalistów, którzy poza wykształceniem w dziedzinie turystyki i rekreacji posiadają również dobrą znajomość zagadnień związanych z egzegezą Testamentów. Studenci zapoznają się również z topograficzną, polityczną i społeczną charakterystyką regionu a także historią i zapleczem archeologicznym krajów Bliskiego Wschodu i starych, śródziemnomorskich cywilizcji.
 
Są to studia z pogranicza wykształcenia artystycznego i liturgicznego. Poza nauką emisji głosu, kształceniem słuchu, muzyką chóralną czy dyrygenturą, studenci nabywają znajomości zasad akompaniamentu i śpiewu liturgicznego, specyficznej melodyki i zestrojów harmonicznych. Całość kształcenia uzupełniona jest o rysy prawne i historyczne oraz wzbogacona elementami teologii ogólnej i teologii muzyki.
Celem tej specjalności jest przygotowanie osób świeckich do nauczania i krzewienia wiary katolickiej. Podstawą kształcenia jest wszechstronna edukacja obejmująca nie tylko tematykę chrześcijańską, ale również przedmioty z zakresu nauk humaństycznych wyrabiających wielostronny ogląd na kwestie teologiczne i kulturowe. Studenci edukowani są w duchu otwartego dialogu i działań kulturotwórczych budujących wspólnie ethos społeczny.
Studia na tej specjalności to nie tylo przygotowanie do działalności duszpasterskiej, ale również zaplecze pedagogiczno - psychologiczne potrzebne w pracy katechety. Studenci zdobywają wykształcenie z zakresu nauk teologicznych i filozoficznych wraz z kompetencjami niezbędnymi w praktyce kapłańskiej. Studia te rozwijają umiejętność krytycznego myślenia pozostającego w służbie aktualnej linii rozwoju chrześcijaństwa w duchu powszechnej ekumeny.
Żegluga śródlądowa to studia dostarczające wykwalifkowanych pracowników, którzy bez problemu znajdą pracę z racji zapotrzebowania na ich umiejętności i wiedzę. W zależności od uczelni, profil może być zorientowany na różne aspekty transportu śródlądowego. Oprócz zdolności nawigacyjnych i armatorskich, student pozyska wiedzę z zakresu technik transportu ładunków, badania, modelowania kształtów i własności Ziemi oraz sporządzania dokładnych pomiarów za pomocą nowoczesnych technologii satelitarnych.
 
Studia z zakresu logistyki międzynarodowej to interdysyplinarna wiedza o zarządzaniu procesami transportowo-spedycyjno-logistycznymi w zinternacjonalizowanym przesiębiorstwie. Specjalistyczne przedmioty z dziedziny marketingu i planowania strategicznego rozwijają umiejętności przewidywania oraz kształtowania konkurencyjności infrastruktury logistycznej na rynku międzynarodowym. Ze względu na zróżnicowane warunki społeczno-geograficzne potencjału podmiotów ekonomicznych na rynku światowym, student musi wykształcić umiejętność podejmowania decyzji w środowiskach heterogenicznych.
Od czasów pierwszych "imprez masowych" aż po dziś dzień społeczeństwa nie opuściła żądza "igrzysk i chleba". W związku z odbywającą się na wielką skalę medializacją wydarzeń sportowych, muzycznych czy politycznych, narosła potrzeba wykształcenia kadry specjalistów zajmujących się relacjonowaniem i opatrywaniem profesjonalnym komentarzem tego typu imprez. Upadł mit "uniwersalnego dziennikarza", a uczelnie wychodzą naprzeciw wymaganiom dzisiejszej komunikacji medialnej. Dziennikarstwo muzyczne to kompleksowa wiedza dotycząca muzyki klasycznej i popularnej skorelowana z wykształceniem humanistycznym. Kierunek ten kreuje absolwentów o szerokiej wiedzy na temat kultury pojmowanej jako całość, przesądzającej o miejscu muzyki w kontekście społeczeństwa. 
 
Studia z zakresu dziennikarstwa sportowego to połączenie znajomości sportu, jego zasad i historii, z pojmowaniem miejsca sportu w społeczeństwie: gospodarce, polityce etc., a także rozumieniem jego terapeutyczno-pedagogicznego znaczenia wykorzystywanego np. w turystyce i rekreacji. Humanistyczny charakter tego profilu wpływa nie tylko na istotną w pracy każdego dziennikarza kulturę słowa i swadę językową - profesjonalne przygotowanie do zawodu zakłada także umiejętność wprzęgnięcia tematyki sportowej w szerszy kontekst światopoglądowy.
 
 
Profil ten adresowany jest głównie do praktykujących nauczycieli i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak również do innych osób zainteresowanych wykształceniem pedagogicznym. Daje on możliwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych o specjalistyczną wiedzę z zakresu wychowania i edukowania na wczesnym etapie rozwoju. Program studiów zakłada szkolenie zdolności mediacyjnych i perswazyjnych oraz nauczanie technik aktywizacji i stymulowania rozwoju dziecka. Nowoczesne podejście do tego zagadnienia zakłada indywidualizację procesu szkolno-wychowawczego, popartego adekwatną edukacją psychologiczną.
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza to wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Student przygotowany jest do wystawienia specjalistycznej diagnozy pedagogicznej będącej punktem wyjścia do zaplanowania poprawnej strategii wychowawczej. Posiada szerokie kompetencje z zakresu wspierania rozwoju jednostki, projektowania programów terapeutycznych i korekcyjnych, zwłaszcza dla grup społecznie zmarginalizowanych.
Nabywanie umiejętności związanych z edukacją prozdrowotną i społeczną terapią profilaktyczną jest jedną z kluczowych gałęzi rozwoju współczesnej pedagogiki. Dzięki poszerzonej metodologii wariantów terapeutycznych student przygotowywany jest do pracy w różnych środowiskach. Ponadto posiada on kompetencje z zakresu kreatywnego tworzenia autorskich programów oraz korygowania zdiagnozowanych nieprawidłowości i zaniedbań.