Informatyka w zarządzaniuNa rynku pracy już od wielu lat można zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wdrażania najnowszych technologii w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, instytucjach oraz organach administracji państwowej i terenowej. Specjalność „Informatyka w zarządzaniu” jest zatem doskonałym wyborem dla osób, które swoją karierę wiążą właśnie z branżą IT – szczególnie w charakterze wdrożeniowców i analityków.
Kochasz podróże? Marzysz o odwiedzeniu najważniejszych miejsc kontynentu azjatyckiego? Chcesz studiować orientalistykę? Dołącz do studentów Mongolistyki i tybetologii. Dzięki studiom na tym kierunku zyskasz bezcenne doświadczenie, które pozwoli ci połączyć podróżowanie w ukochane miejsca, z realizowaniem wielu ciekawych przedsięwzięć. Na studentów Mongolistyki i tybetologii czekają studia licencjackie oraz magisterskie. Pierwszy etap edukacji akademickiej, trwający trzy lata, otwiera konkurs świadectw dojrzałości. By dostać się na opisywane studia należy wykazać się bardzo dobrymi wynikami z egzaminu maturalnego. Osoby zainteresowane drugim etapem edukacji, mogą kontynuować naukę jeszcze przez dwa lata, uzyskując tytuł magistra. Najbardziej pożądanymi kandydatami na Mongolistykę i tybetologię są: osoby ciekawe świata, dysponujące łatwością nawiązywania kontaktów, chętnie współpracujące z otoczeniem, otwarte na nowe kultury, pełne tolerancji dla wszystkiego, co odmienne.
Iranistyka to studia powstałe z myślą o ludziach zainteresowanych historią cywilizacji rozwijającej się na terenach dzisiejszego Iranu, Afganistanu i Tadżykistanu od ponad dwóch i pół tysiąca lat. Jej roli we współczesnym świecie nie da się przecenić. Tereny Azji Środkowej to dziś pod względem politycznym najbardziej gorący region świata. Kończąc Iranistykę będziecie znawcami zagadnień politycznych, społecznych i ekonomicznych irańskiego obszaru kulturowego, a także mistrzami we władaniu przynajmniej dwoma językami irańskimi, w tym językiem perskim, którym mówią mieszkańcy Iranu. Jeśli chcecie dostać się na te studia, musicie wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Maturzystów czeka konkurs świadectw dojrzałości. Łatwiej będą mieli ci, którzy na maturze postawili na przedmioty humanistyczne, gdyż Iranistyka opiera się na wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Pierwszy etap edukacji akademickiej trwa trzy lata. Kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Przyszli magistrzy mogą kontynuować naukę jeszcze przez dwa lata i uzyskać dyplom wyższej uczelni. Jeśli lubicie historię i ciekawi was świat, a do tego macie zdolność do nauki języków obcych i wysokie kompetencje komunikacyjne, powinniście spróbować swoich sił na Iranistyce.
Z danych światowych organizacji wynika, że najszybciej rozwijającym się kontynentem na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat będzie Afryka. Warto więc zadbać o swoją przyszłość i już teraz zacząć studia na Afrykanistyce. Ten kierunek oferuje doskonałe przygotowanie merytoryczne w zakresie nauk humanistycznych, społecznych oraz przyrodniczych związanych z kontynentem afrykańskim i poszczególnymi jego państwami. Na kandydatów, chętnych do studiowania Afrykanistyki czekają trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Pierwszy etap edukacji akademickiej rozpoczyna się konkursem świadectw dojrzałości, a kończy obroną pracy licencjackiej. Studenci otrzymują tytuł licencjata i mogą zakończyć naukę na tym etapie. Warto jednak kontynuować edukację, gdyż podczas drugiego etapu kształcenia uniwersyteckiego studenci ?afrykanistyki? nabywają wiele cennych umiejętności, dających im przewagę nad rówieśnikami, w ubieganiu się o pracę. Dodatkowo przyszli magistrzy są zobligowani do perfekcyjnego posługiwania się co najmniej jednym językiem afrykańskim, dlatego lektoraty językowe są znacznie bardziej intensywne niż w trakcie studiów licencjackich. Warto zainteresować się Afrykanistyką z jeszcze jednej przyczyny. Ukończenie pięcioletnich studiów na tym kierunku otwiera znacznie więcej drzwi do kariery zawodowej zarówno w Unii Europejskiej jak i poza jej terytorium. Osoby zdecydowane na podjęcie studiów magisterskich muszą przejść proces kwalifikacyjny, oparty na konkursie świadectw. Dużym plusem tych studiów jest również ich forma. Oprócz zajęć teoretycznych studentom oferuje się praktyki i staże w różnych instytucjach utrzymujących kontakty z krajami afrykańskimi. Afrykanistyka to kierunek humanistyczny, na którym pojawiają się także zagadnienia z innych dziedzin wiedzy. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie i po zakończeniu edukacji są gotowi do podjęcia pracy.
Kierunek Edukator domowy jest przeznaczony dla osób, które cechuje cierpliwość i zaangażowanie w pracy z dzieckiem, uczciwość oraz profesjonalizm, które zechcą swoją miłość do dziecka, troskę oraz zaangażowanie na rzecz kreatywnego wspierania jego rozwoju przelać na pracę w rodzinach potrzebujących profesjonalnego wsparcia. Studia skierowane są do zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do pracy w charakterze Edukatora domowego (Guwernera).
Biznes i polityka Indii to nowoczesny kierunek studiów, który będzie doskonałym wyborem dla osób, które chcą zdobyć unikalne wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy. Dynamiczny rozwój subkontynentu Indyjskiego sprawia, iż wiele firm poszukuje specjalistów, którzy doskonale orientują się w hinduskich realiach i warunkach biznesowych.
Studia na kierunku Menedżer kultury - ekonomia kultury to dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby się rozwijać w branży kulturalnej, a zarazem zadbać o jej rozwój pod kątem biznesowym. Studia te są połączeniem zagadnień z programu zarządzania, finansów oraz elementów sztuki filmowej, przedmiotów humanistycznych i artystycznych.
Ruthenica to nowy unikatowy kierunek studiów, na którym studenci zapoznają się z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Europy Wschodniej, duchowością Kościoła Wschodniego, kulturą, historią Wschodniej części Europy (Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych krajów tego obszaru).
Podczas studiów na Naukoznawstwie student
Zdobędziesz wiedzę o podstawach prawa, prawa
cywilnego i gospodarczego, podstawach ekonomii
i zarządzania, rachunkowości i analizie
ekonomicznej, zarządzaniu zasobami ludzkimi i
innowacjami, zarządzaniu projektami, o
podstawach dziennikarstwa, nowoczesnych
narzędziach komunikacji, bazach danych i analizie
systemowej. Zdobędziesz zdolności kierownicze i
przywódcze, negocjacji i komunikacji
interpersonalnej.
zdobędzie wiedzę o podstawach prawa, prawa cywilnego i gospodarczego, podstawach ekonomiii zarządzania, rachunkowości i analizie ekonomicznej, zarządzaniu zasobami ludzkimi iinnowacjami, zarządzaniu projektami, o podstawach dziennikarstwa, nowoczesnych narzędziach komunikacji, bazach danych i analizie systemowej. Zdobędzie zdolności kierownicze i przywódcze, negocjacji i komunikacji interpersonalnej.

Agrobiochemia to kierunek, który pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do zrozumienia mechanizmów działania i racjonalnego stosowania środków chemicznych w rolnictwie (nawozy, środki ochrony roślin) oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska rolniczego.

Zarządzanie własności intelektualną to interdyscyplinarne studia składające się z dwu bloków ? jeden obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem, drugi blok poświęcony jest regulacjom prawnym z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji i obrotu dobrami niematerialnymi.

Fizyka ekologiczna albo w skrócie Ekofizyka, to podejście do ekologii, opierające się na wykorzystaniu metod fizyki do badania wpływu człowieka na środowisko i jego ochronę.
Absolwenci kierunku będą przygotowani do zdobycia certyfikatów państwowych w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, wykonywania operatów ochrony powietrza atmosferycznego, wykonywania operatów ochrony przed hałasem, wykonywania świadectw energetycznych i wiele innych wprowadzanych do polskich przepisów na mocy dyrektyw Unii Europejskiej. Z dyplomem w dziedzinie Ekofizyki można szukać zatrudnienia w różnych sektorach przemysłu i administracji państwowej, samorządów i firm lub jako pracownik naukowy rozwijający tę młodą dziedzinę wiedzy.
Agrobiotechnologia, czyli biotechnologia w rolnictwie jest tą częścią biotechnologii, która zajmuje się badaniami i wykorzystaniem uzyskanych rezultatów tych badań w hodowli zwierząt i roślin. Często przez studentów określana mianem zielonej biotechnologii. Kandydaci na ten kierunek winni interesować się biologią, genetyką oraz podstawami bioinżynierii.
Sonologia to nauka o brzmieniowych właściwościach materiału dźwiękowego, tworzywa artystycznego.
Celem tej koncepcji jest zintegrowanie działalności turystycznej z celami ochrony przyrody, a także kształtowaniem nowych zachowań turystów oraz organizatorów ruchu turystycznego. Te nowe postawy powinny być korzystne etycznie i społecznie dla lokalnej ludności.
Turystyka zrównoważona to każda forma aktywności turystycznej, która odbywa się z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i społecznego, zapewnia długotrwałe zachowanie walorów naturalnych i kulturowych, jest sprawiedliwa i możliwa do zaakceptowania pod względem ekonomicznym oraz społecznym. Określenie to odnosi się do sposobu organizacji i funkcjonowania gospodarki turystycznej jako całości i oznacza wdrażanie przyjętych w skali międzynarodowej, jak i krajowej zasad zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarowania zasobami w turystyce. Rozwój turystyki zrównoważonej jest zintegrowany z miejscowym rozwojem gospodarczym, a działalność turystyczna z celami ochrony przyrody.
Dynamicznie rozwijający się rynek lotniczy w Polsce i na świecie oraz niedobór wyszkolonych kadr, dają gwarancję, że absolwenci znajdą ciekawą pracę w tej branży.
Obecność Polski w Unii Europejskiej niesie ze sobą konieczność stosowania szeroko rozumianego prawa integracji europejskiej. Prawo to jest stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. Istnieje zatem potrzeba zaznajomienia się zarówno z podstawowymi zasadami stosowania prawa wspólnotowego, jak i z zagadnieniami prawa materialnego - w szczególności problematyką rynku wewnętrznego. Student tej specjalności będzie posiadał wiedzę dotyczącą prawnych podstaw i mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, a także z zakresu prawa europejskiego. Specjalność ta jest nieodzownym wstępem do późniejszego samodzielnego posługiwania się prawem UE w praktyce.
 
Jest to dyscyplina turystyki uważana za jeden z najszybciej rozwijających się segmentów globalnego rynku turystycznego. Studiowanie na tej specjalności ma przygotować studenta do organizacji ruchu turystycznego i przygotowywania programów wycieczek i wypoczynku związanych przede wszystkim z poznawaniem kulturowego i historycznego dziedzictwa regionów Polski oraz krajów europejskich.
Kultura śródziemnomorska ukształtowała świadomość współczesnego europejczyka. Na jej podstawach zbudowano dzisiejszą Europę. Poznanie kolebki kultury tego regionu pozwoli więc zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, która oddziaływała na cały świat. Dzięki studiowaniu tej specjalności student ma szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych. Pogłębi wiedzę na temat języków antycznych, krajów śródziemnomorskich, takich jak Grecja i Rzym, zdobędzie wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich.
Jest to dyscyplina turystyki polegająca na świadczeniu usług turyście indywidualnemu lub grupie turystów. Student w trakcie nauki przygotuje się do oprowadzania wycieczek, fachowego udzielania ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach turystycznych oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczek. Dodatkowo pozna usługi świadczone w ramach pilotażu, do których należy zapewnienie realizacji na rzecz uczestników wszystkich świadczeń objętych programem wycieczki, opieka nad uczestnikami wycieczki, świadczenie informacji krajoznawczej oraz spełnianie funkcji tłumacza.
Studiowanie tej specjalności ma przybliżyć studentom bieżące problemy i trendy w sektorze turystyki międzynarodowej, zapoznać ich z metodami administrowania instytucjami rekreacji i turystyki. Umożliwia ona zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menadżerskich, niezbędnych do zarządzania podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej. Studenci mają możliwość poznania specyfiki zjawisk występujących w turystyce, a także procedury związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w  branży turystycznej w warunkach postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej.
 
Turystyka kulturowa to wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej jest zasadniczą częścią programu podróży. Celem tej specjalizacji jest wykształcenie specjalistów łączących wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych z podstawami kulturoznawstwa i turystyki. Student będzie miał możliwość zapoznania się z europejskim dziedzictwem kulturowym, pozna podstawy architektury oraz sztuki. Będzie miał możliwość nauczenia się samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć turystycznych.
Studiowanie tej dyscypliny ma przygotować specjalistów z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji lin stalowych oraz różnego rodzaju urządzeń transportu linowego (np. górniczych wyciągów szybowych, kolei linowych, wyciągów narciarskich, dźwigów osobowych, lin pracujących w urządzeniach portowych i na platformach wiertniczych). Student uczy się budować systemy bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego, opracowywać projekty nowych aktów prawnych, przepisów bezpieczeństwa oraz norm technicznych z zakresu transportu linowego, co ma doprowadzić  do stałej poprawy bezpieczeństwa obiektów wykorzystywanych w transporcie liniowym.
Studenci w trakcie studiowania tej dyscypliny archeologii zdobywają dobrze usystematyzowaną wiedzę dotyczącą archeologii Bliskiego Wschodu oraz Grecji i Rzymu, jak również podstawy archeologii Europy pradziejowej i średniowiecznej. Ponadto studenci uzyskują wszechstronne przygotowanie do praktycznego uprawiania zawodu i uczą się najnowszych metod prowadzenia badań wykopaliskowych na różnych typach stanowisk ze wszystkich okresów chronologicznych oraz niezbędnych do tego zasad współpracy interdyscyplinarnej.
Archeologia pradziejowa jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie badań pozostałości materialnych społeczeństw niepiśmiennych, natomiast archeologia średniowieczna zajmuje się odkrywaniem tajemnic średniowiecza. Studiując te dyscypliny student ma możliwość poznania metod i technik prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, zdobycia wiedzy źródłoznawczej, która pozwoli mu na ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. W trakcie nauki pozna także podstawowe zabiegi konserwacji zabytków oraz zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Nieoceniona w tym zawodzie jest znajomość języków obcych - zwłaszcza takich jak łacina, greka, język angielski czy język hiszpański.
Prasoznawstwo to dyscyplina naukowa zajmująca się badaniami nad środkami masowego przekazu. Jest to nauka o tworzeniu, przekazywaniu oraz odbiorze prasy. Student w ramach tej specjalności będzie miał możliwość zapoznania się z problematyką współczesnych mediów w Polsce i na świecie, pozna prawne aspekty funkcjonowania mediów, różne techniki dziennikarskie oraz metody badań prasoznawczych. Będzie uczestniczył w zajęciach doskonalących umiejętności redagowania tekstów przy użyciu specjalistycznych oprogramowań oraz zajęciach uczących technik montażu radiowego.
Filozofia jest nauką zajmującą się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury bytu, ludzkiego poznania, zasad wartościowania, miejsca człowieka w świecie i jego poglądu na świat. Etyka z kolei jest nauką o moralności, zajmującą się opisem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności oraz ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania. Dyscyplina ta przybliża studentom szeroką problematykę filozoficzną z zakresu ontologii (nauki o bycie, jego istocie, przedmiocie i własnościach), epistemologii oraz aksjologii. Ćwiczy również inteligencję, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności. Pozwala na zrozumienie innych ludzi oraz kultur. Ponadto rozbudza wyobraźnię, ułatwia stworzenie konsekwentnego obrazu świata oraz określenia istotnych celów ludzkiego życia.
Archiwistyka to dyscyplina naukowa zajmująca się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Umożliwia studentowi zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy wielu dziedzin wiedzy: historii, prawa i administracji, zarządzania, informacji naukowej i informatyki. Daje dobre przygotowanie do pracy z komputerem, w tym do obsługi, administrowania i współtworzenia (w kooperacji z informatykiem) elektronicznych systemów zarządzania biurowością i archiwum zakładowym, a także do administrowania zasobami sieciowymi.
 
Kierunek studiów przygotowujący kadrę zarządzającą i kierowniczą w firmach spedycyjnych. Studenci kształcą umiejętności podejmowania decyzji i analizy w zakresie przepływu produktu pomiędzy firmami różnych państw europejskich oraz uczą się zasad tworzenia łańcuchów dostaw. Absolwent będzie się specjalizował w kompleksowej obsłudze spedycyjnej towarów, zarówno w imporcie jak i w eksporcie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Unii Europejskiej.
 
Gospodarka publiczna ma na celu wykształcenie ekonomistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii finansów publicznych i samorządowych. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia analiz, a następnie podejmowania skutecznych decyzji gospodarczych. Poznają zasady i formy współpracy jednostek sektora publicznego i prywatnego. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania, budżetowania i planowania strategicznego w zakresie rozwoju regionalnego, co daje im kompetencje do wypełniania zróżnicowanych zadań w dziedzinie gospodarki publicznej.