×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
uj logoNa Uniwersytecie Jagiellońskim można studiować kierunek studiów, którego program kształcenia łączy zagadnienia z zakresu: informatyki, biotechnologii, a także fizyki. Bioinformatyka z biofizyką molekularną to studia drugiego stopnia, które są propozycją dla absolwentów studiów inżynierskich i licencjackich z pokrewnych dziedzin wiedzy. Kierunek jest prowadzony przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz przejście rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy zwolnieni są absolwenci kierunków pokrewnych, m.. in.: informatyki, biofizyki, fizyki, fizyki technicznej, fizyki medycznej, chemii, chemii medycznej, biotechnologii, biochemii, inżynierii biomedycznej. Najważniejszym kryterium jest jednak zainteresowanie tematyką fizyki biomolekturalnej oraz stosunkowo nową gałęzią nauki, jaką jest bioinformatyka. Studia mają charakter praktyczny, a więcej niż połowa przedmiotów jest realizowana w formie ćwiczeń czy konwersatoriów. Na pierwszy roku studiów słuchacze poznają zagadnienia związane z: biologią strukturalną, biofizyką molekularną czy zastosowaniem bioinformatyki w rozwoju przemysłu. Studenci uczestniczą również w zajęciach z zakresu chemii obliczeniowej czy metodologii pracy doświadczalnej. Dodatkowymi przedmiotami w programie studiów są: lektorat z języka angielskiego, a także wykłady z ochrony własności intelektualnej. Już po pierwszym semestrze wybiera się przedmioty specjalistyczne w dwóch dostępnych ścieżkach: biofizyce oraz bioinformatyce. Studenci dowolnie wybierają interesujące ich przedmioty, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi.

Drugi rok na kierunku Bioinformatyka z biofizyką stosowaną to już przedmioty i treści specjalistyczne. Studenci na wykładach oraz ćwiczeniach omawiają takie zagadnienia jak:
  • genomikę funkcjonowania,
  • modelowanie molekularne,
  • biofizykę radiacyjną,
  • fitobiologię i fotomedycynę,
  • spektoskopię EPR w badaniach dynamiki i struktury biocząsteczek.
Absolwent kierunku Bioinformatyka z biofizyką stosowaną znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik firm IT,
  • pracownik w ośrodkach naukowo – badawczych,
  • pracownik firm z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej,
  • pracownik placówek diagnostycznych wykorzystujących nowoczesne metody komputerowe,
  • pracownik służb ochrony zdrowia.

Komentarze obsługiwane przez CComment