×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowe kierunki na Uniwersytecie Rolniczym w KrakowieOd roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytet Rolniczy planuje uruchomić siedem nowych kierunków studiów I i II stopnia: Biogospodarkę, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska, Przetwórstwo Drewna, Ichtiologię i Rybactwo Śródlądowe, Technologię Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych, Environmental and Plant Biotechnology oraz Inżynierię Biosystemów.

Biogospodarka to studia, których celem jest przygotowanie absolwentów do pracy w różnych sektorach biogospodarki, czyli sektorze produkcji żywności oraz powiązanych z nim sektorach przemysłu i energetyki. Program kształcenia dostosowany jest do wymagań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniającego zaspokojenie potrzeb gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych z równoczesną dbałością o środowisko.

Kolejna nowość w tegorocznej rekrutacji to „Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska”. Jest to kierunek oferowany w ramach studiów I i II stopnia przygotowujący specjalistów posiadających niezbędne kompetencje z zakresu fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania.

Wydział Leśny poszerza swoją ofertę edukacyjną o studia I stopnia z zakresu Przetwórstwa Drewna. Absolwenci tego kierunku będą posiadać wymagane kompetencje do podjęcia pracy w zakładach, specjalizujących się w pozyskiwaniu drewna zgodnie z zasadami ochrony środowiska, przedsiębiorstwach wykorzystujących surowiec drzewny w procesie produkcji, w tym w branży tartacznej, stolarki budowlanej, produkcji płyt drewnopochodnych, meblarskiej, przemysłu celulozowo-papierniczego, branży bioenergetyki, a także w podmiotach zajmujących się ochroną i konserwacją drewna oraz jego wykorzystaniem w niszowych obszarach gospodarki, kultury i sztuki.

Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe to nowy kierunek studiów I oraz II stopnia, który prowadzony będzie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. Absolwent tych studiów będzie posiadać gruntowną wiedzę z zakresu metod chowu i hodowli ryb ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dywersyfikacji ich produkcji oraz umiejętność planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w wodach otwartych w oparciu o istniejące uwarunkowania środowiskowe, prawne i społeczne.

Studiuj na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie: rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa nowością będą studia I i II stopnia z zakresu Technologii Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych. Absolwenci będą posiadali umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod analitycznych do oceny jakości surowców roślinnych oraz kontroli ich bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji, przechowywania, przetwarzania i wprowadzania na rynek.

Ostatnią nowością jest kierunek „Inżynieria Biosystemów” prowadzony na poziomie studiów I stopnia przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki. Program studiów zakłada zdobycie przez studentów wiedzy ogólnej odnośnie wykorzystania nauk inżynieryjnych dla systemów biologicznych, która obejmuje analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn i zaawansowanych technologicznie urządzeń w systemach produkcji. Absolwenci będą posiadać niezbędne kompetencje w zakresie sensoryki i automatyki oraz robotyki wykorzystywanej w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej i komunalnej oraz segmencie nowoczesnych technologii.

Komentarze obsługiwane przez CComment